Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 2009
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201001-01-2015Nieuwe regeling

17-12-2009

Huis aan Huis, 29-12-2009

benw, 21-10-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet 2009

De raad van de gemeente Nunspeet;gezien het voorstel van burgemeesters en wethouders;gelet op de verplichting tot cliëntenparticipatie op basis van artikel 47, van de Wet werk en bijstand;b e s l u i t :vast te stellen de volgende Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand gemeente Nunspeet. 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet werk en bijstand (Wwb). In deze verordening wordt onder de Wwb ook verstaande Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers(Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezenzelfstandigen (Ioaz). 

 • 2

  Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeente Nunspeet op grond van deWwb, als bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring alsomschreven in artikel 7, eerste lid onder a, van de Wwb. 

 • 3

  cliëntenorganisaties: organisaties van cliënten als bedoeld in het tweede lid, alsmede organisatiesdie mede de belangen van cliënten behartigen, werknemersorganisaties daaronderbegrepen. 

 • 4

  Cliëntenraad: een uit vertegenwoordigers van cliënten bestaand orgaan met taken en bevoegdheden zoals in deze verordening omschreven.

 • 5

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.Voorzover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfdebetekenis als in de Wwb. 

Artikel 2 Doelstelling en taken

 • 1

  De cliëntenparticipatie heeft als oogmerk te bewerkstelligen dat belanghebbenden bij de wetdoor zelforganisatie vanuit onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding,uitvoering en evaluatie van de hoofdlijnen van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijkbeleid. 

 • 2

  Met de instelling van een cliëntenraad wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteitvan de dienstverlening bij de uitvoering van de Wwb. 

 • 3

  De cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college overalle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijkebeleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop derijksregelgeving wordt uitgevoerd. 

 • 4

  De cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriftenen andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbijgehanteerde procedures en regelingen. 

Artikel 3 Werkwijze

 • 1

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over het bestaandeen het te ontwikkelen gemeentelijk beleid en uitvoering aangaande de in artikel 2 genoemdeterreinen 

 • 2

  Het college maakt jaarlijks in overleg afspraken met de cliëntenraad over:a. de onderwerpen waarover de cliëntenraad geconsulteerd wordt;b. de wijze en het moment waarop de cliëntenraad in het beleidsvormingsproces wordt betrokken. 

 • 3

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn ophet te nemen besluit. Dit houdt in:a. bij nieuw beleid wordt de cliëntenraad in ieder geval betrokken bij het vaststellen vanhoofdlijnen van het beleid;b. bij evaluatie wordt de cliëntenraad in ieder geval betrokken bij het vaststellen van vragendie ten grondslag liggen aan evaluatie. 

 • 4

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor communicatiemet de cliëntenraad. 

 • 5

  De cliëntenraad voert zijn taken voornamelijk uit door middel van drie periodieke overleggen,te weten:a. bestuursvergadering; tussen de verantwoordelijke wethouder en de cliëntenraad vindtminimaal één keer per jaar een structureel overleg plaats;b. het ambtelijke overleg;c. de cliëntenraadsvergadering; dit is de reguliere vergadering van de cliëntenraad. 

 • 6

  Van overleg en afspraken met de cliëntenraad doet het college binnen zes weken schriftelijkerapportage aan de cliëntenraad. In de rapportage wordt beargumenteerd over wat er met deadviezen is gedaan. 

 • 7

  Het college draagt er zorg voor dat van de zijde van de gemeente aan de cliëntenraad denodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren functioneren van de clientenraad.Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpenen om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen. 

 • 8

  In het geval dat het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies vande cliëntenraad, wordt dit gemotiveerd in het voorstel vermeld. 

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1

  De cliëntenraad ontvangt jaarlijks een onkostenvergoeding van de gemeente Nunspeet voorde bestrijding van de noodzakelijkerwijs te maken onkosten. 

 • 2

  Deze middelen worden zodanig ter beschikking gesteld dat de cliëntenraad redelijkerwijs instaat kan worden geacht namens een brede achterban gemeenschappelijke belangen te behartigen. 

 • 3

  Voor niet-reguliere activiteiten kan een projectsubsidie worden toegekend.

Artikel 6 Benoeming

Het college benoemt na voordracht van de cliëntenraad de nieuwe leden, met dien verstande datvoor de eerste maal de voordracht geschiedt door cliënten en cliëntenorganisaties. 

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet met betrekking tot cliëntenparticipatiebeslist het college na overleg met de cliëntenraad. 

 • 2

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie Wet werk enbijstand gemeente Nunspeet. 

 • 3

  Het college van burgemeester en wethouders stelt met inachtneming van het bepaalde bij ofkrachtens deze verordening bij reglement nadere regels vast die zijn gericht op de uitvoeringvan de verordening. 

 • 4

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de datum van bekendmaking.