Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-200901-01-2012vervallen

17-12-2009

Nunspeet Huis aan Huis 29-12-2009

benw 24-11-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010

Nr. 361.De raad van de gemeente Nunspeet;gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009;gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;b e s l u i t :vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010. 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienstbestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienstbestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoudzijn;b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten. 

 • 2

  Geen rechten zoals bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;b. het beperken van brandgevaar;c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;d. al wat met de onderdelen a, b en c verband houdt;e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders danbij brand;f. de bestrijding en beperking van rampen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet(Stb. 1985, 88). 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtige is:a. degene die gebruikmaakt van de bezittingen, werken of inrichtingen zoals bedoeld in artikel 1,eerste lid, onderdeel a;b. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene ten behoeve van wie een dienst is verleend,zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b. 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten bedragen voor het inzetten of ter beschikking stellen van:a. personeel, per persoon per uur € 30,--;b. voertuigen, per voertuig per uur € 90,--. 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheidaangemerkt. 

Artikel 4 Ontstaan belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht. 

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgevingwaarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen,kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijkekennisgeving. 

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoeldekennisgeving. 

 • 2

  Als de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen acht dagenna de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De 'Verordening brandweerrechten 2009' vastgesteld 18 december 2008 wordt ingetrokkenmet ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstan-dedat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening brandweerrechten 2010’.Vastgesteld ter openbare vergaderingvan 17 december 2009,de griffier, de voorzitter,