Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBrandweerrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Nunspeet huis aan huis 27-12-2011

R.2142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef, en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2012. 

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:a. rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoud zijn;b. rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten. 

 • 2

  Geen rechten zoals bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;b. het beperken van brandgevaar;c. het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;d. al wat met de onderdelen a, b en c verband houdt;e. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;f. de bestrijding en beperking van rampen, zoals bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88). 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtige is:a. degene die gebruikmaakt van de bezittingen, werken of inrichtingen zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;b. degene die een dienst aanvraagt dan wel degene ten behoeve van wie een dienst is verleend, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b. 

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1

  De rechten bedragen voor het inzetten of ter beschikking stellen van:a. personeel, per persoon per uur € 31,--;b. voertuigen, per voertuig per uur € 92,--. 

 • 2

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Ontstaan belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 2

  Als de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen acht dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1

  De 'Verordening brandweerrechten 20010' vastgesteld 17 december 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als de 'Verordening brandweerrechten 2012’.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 22 december 2011,

de griffier,                               de voorzitter,