Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010
CiteertitelWijzigingsverordening begraafrechten 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBegraafrechten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2015nieuwe regeling

22-12-2011

Nunspeet huis aan huis 27-12-2011

R.2142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2010.

Afdeling 1

De tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de invordering van begraafplaatsrechten 2010 wordt vervangen door:

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf voor de periode van 30 jaar wordt geheven € 626,801.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 626,801.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis voor een periode van 30 jaar wordt geheven € 1070,651.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht zoals bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 met 10 jaar wordt een recht geheven gelijk aan eenderde van de in 1.1, 1.2 en 1.3 opgenomen rechten1.5 Indien afstand wordt gedaan van het uitsluitend recht zoals bedoeld in 1.1, 1.2 en 1.3 zonder dat van dit recht gebruik is gemaakt, wordt op verzoek 90% van het destijds betaalde recht terugbetaald1.6 Voor het verlenen van het recht zoals bedoeld in 1.3 voor een periode van vijf jaar wordt geheven € 183,--1.7 In afwijking van 1.4 wordt het recht zoals bedoeld op 1.6 bij verlenging van het uitsluitend recht het recht zoals bedoeld in 1.6 geheven per periode van vijf jaar.

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van één jaar of ouder wordt geheven € 1032,652.2 Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt geheven € 683,252.3 Voor het begraven, anders dan tussen 09.00 en 16.00 uur wordt, behalve overmacht, het recht zoals bedoeld in 2.1 en 2.2, verhoogd met € 121,752.4 Voor het aanbrengen van grafgroen wordt, per graf, geheven € 18,85

Hoofdstuk 3 Asbestemmingen

3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:3.1.1 in een urnennis € 72,803.1.2 in een urnengraf € 662,753.1.3 in een eigen graf € 662,753.2 Voor het verstrooien van as op de verstrooiingsplaats wordt per asbus of urn geheven € 155,15

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1 Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 21 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet wordt geheven: voor de aanleg van een grafkelder € 61,654.1.2 voor een of meer voorwerpen per graf € 61,654.1.3 voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats € 61,654.2 Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, zoals bedoeld in artikel 26 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet, wordt geheven per jaar:4.2.1 voor de voorwerpen, per graf € 67,804.2.2 voor het verwijderen en herplaatsen van voorwerpen, per graf € 72,954.3 Het recht zoals bedoeld in 4.2.1 kan worden afgekocht voor de periode waarvoor het uitsluitend recht tot begraven en bijzetten van kracht is. Als de periode waarvoor het uitsluitend recht tot begraven of bijzetten is aangevangen en nog ten minste vijf jaar duurt, kan afkoop plaatsvinden over de nog niet aangevangen periode.4.3.1 De afkoopsom bedraagt het aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht (nog) van kracht is, vermenigvuldigd met het op het tijdstip van afkoop geldende recht zoals bedoeld in 4.2.1.

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van eigen graven en urnennissen

5.1 Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven € 15,505.2 Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven € 15,505.3 Voor het inschrijven en overboeken van urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven € 15,50

Hoofdstuk 6 Opgraven, ruimen en verstrooien

6.1 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf, zoals bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet, wordt geheven € 18,006.2 Voor het verstrooien van as in een eigen graf, zoals bedoeld in artikel 27 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Nunspeet, wordt per asbus geheven € 37,00

Afdeling 2 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'tarieventabel behorende bij de Verordening begraafrechten 2010' van 17 december 2009, laatst gewijzigd bij besluit van 16 december 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.3. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Wijzigingsverordening begraafrechten 2012'.

Vastgesteld ter openbare vergadering van 22 december 2011,

de griffier, de voorzitter,