Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2011
CiteertitelBeleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nunspeet/nadere definiëring eigen vervoer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 149
  2. Wet op het primair onderwijs, artikel 4
  3. Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201201-08-2015nieuwe regeling

17-06-2011

Huis aan Huis 20-09-2011

BenW 17-6-2011, A.6217

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2011

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel, nr. A.6217

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs en gelet op het gestelde in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nunspeet 2011;

overwegende dat:- het wenselijk is regels te stellen voor de bekostiging van de vervoersvoorzieningen voor leer-lingen:- deze beleidsregel is opgesteld om aanvragen voor leerlingenvervoer op een eenduidige ma-nier te kunnen beoordelen.

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende regeling

Artikel 1 Algemene bepalingen

Deze beleidsregel is een uitwerking van artikel 1, onder j van de Verordening leerlingenvervoer 2011 eigen vervoer.

Onder eigen vervoer wordt verstaan: vervoer door de ouders of door derden in opdracht van de ouders waarbij aan de ouders geen eigen bijdrage door de vervoerder mag worden gevraagd. Eigen vervoer wordt op basis van het aantal kilometers via de Reisregeling binnenland vergoed. Als de vervoerder een eigen bijdrage vraagt en het desbetreffende leerlingenvervoer niet is aan-besteed wordt het vervoer niet aangemerkt als ‘eigen vervoer’ of ‘eigen vervoer door derden’. Kernpunt bij eigen vervoer is de vergoeding van de kosten via de Reisregeling binnenland zonder dat de ouders worden geconfronteerd met een extra bijdrage zoals opgelegd door de vervoerder naast de inkomensafhankelijke bijdrage die op basis van het inkomen door de ouders aan de gemeente moet worden betaald (draagkrachtafhankelijke bijdrage).

Artikel 2 Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op de datum waarop de Verordening leerlingenvervoer gemeen-te Nunspeet 2011 in werking treedt.

Artikel 3 Citeerartikel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als: Beleidsregel Leerlingenvervoer gemeente Nun-speet/nadere definiëring eigen vervoer.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeetop 17 juni 2011,

de secretaris,                              de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof                                  ir. D.H.A. van Hemmen