Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Beleidsrichtlijnen voor verhuur gemeentegrond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsrichtlijnen voor verhuur gemeentegrond
CiteertitelHuurtarieven gebruik gemeentegrond
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk Wetboek, artikel 7:201

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-201501-01-2015wijziging

29-12-2014

Gemeenteblad 20-1-2015

A.0012560
01-01-201001-01-2015nieuwe regeling

20-11-2007

Nunspeet Huis aan Huis 18-12-2007

A.7271

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsrichtlijnen voor verhuur gemeentegrond

 

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Toelichting 1 gebruiksvoorwaarden

Uitgangspunten verhuur gemeentegrond

Om eenvormigheid te bereiken in de tarieven en duur van verhuur van gemeentegrond gelden de volgende uitgangspunten:

1. De looptijd voor alle huurovereenkomsten is gelijk, zowel wat betreft de duur als de verlengingsdatum.

2. De overeenkomsten worden aangegaan voor een periode van vijf jaar, met een mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Opzeggingen alleen tegen het einde van ieder kalenderjaar, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. In geval van verhuizing of overlijden kan ook gedurende het kalenderjaar worden opgezegd.

3. De betalingstermijn wordt gekoppeld aan de contractsduur. Bij aanvang van de huurperiode is de vergoeding voor de gehele periode ineens verschuldigd. Als het gebruik tussentijds wordt beëindigd, worden uitsluitend de resterende hele jaren terugbetaald. Over het lopende jaar wordt niets terugbetaald.

4. Als een huurovereenkomst wordt aangegaan en de aanvang van de looptijd valt in een blok van vijf jaar, wordt de looptijd vastgesteld tot aan het eerstkomende tijdsblok van vijf jaar. Hierna wordt de overeenkomst in principe telkens met vijf jaar verlengd.

5. De huurvergoeding wordt telkens voor vijf jaar vooruit vastgesteld. Na iedere periode wordt de vergoeding herzien en eventueel verhoogd.

6. Voor de lopende overeenkomsten die wat betreft de prijs nog onder het beoogde niveau zitten, wordt jaarlijks een tussentijdse verhoging doorgevoerd, zodat alle overeenkomsten op het gewenste niveau worden gebracht. Wanneer de huidige vergoeding hoger is, vindt een neerwaartse bijstelling plaats.

7. Als in specifieke gevallen afwijkende afspraken zijn gemaakt over gebruiksduur of vergoeding, worden deze gehandhaafd tot het moment dat de huidige gebruiker het gebruik staakt. Bij een opvolgende gebruiker worden nieuwe afspraken gemaakt overeenkomstig voorgaande uitgangspunten.

8. Wat betreft de huurvergoeding wordt eerst onderscheid gemaakt naar het soort gebruik. Vervolgens wordt binnen de desbetreffende categorie een onderscheid naar oppervlakte gemaakt.

9. Met ingang van 2010 gelden onderstaande tabellen voor de vaststelling van de aanvangstarieven.

 

Reststroken/snippergroen

Tuingrond   Oppervlakte               Per jaar        Per contractsperiode

                         0-100 m²                   € 25,--                € 125,-- 

                         101-200 m²               € 50,--                € 250,-- 

                         201-300 m²               € 75,--                € 375,-- 

                          > 300 m²                 apart te bepalen

 

Volkstuin   Oppervlakte          Per jaar             Per contractsperiode

                      0-200 m²                € 25,--                      € 125,--

                      201-400 m²            € 50,--                       € 250,--

                      401-600 m²            € 75,--                       € 375,--

                       > 600 m²             apart te bepalen

 

Weiland   Oppervlakte              Per jaar           Per contractsperiode

                      0-500 m²                 € 50,--                     € 250,--

                     501-1000 m²            € 100,--                    € 500,--

                    1001-1500 m²           € 150,--                    € 750,--

                      > 1500 m²               €175,--             € 875,--

 

Schouwpaden  (max. 5 meter breed)

             0-500 m²                  € 25,--                           € 125,--

              > 500 m²                 apart te bepalen

 

Sportclub of  hobbyvereniging      

€ 25,-- per jaar  / € 125,-- per contractsperiode tenzij de Nota

sport-accommodaties anders voorschrijft.

 

School, kerk                                      Nihil

overige vormen van gebruik  Prijs en gebruiksduur zijn afhankelijk van het doel en per geval te bepalen.

 

Overige gronden, niet zijnde reststroken/snippergroen

Terras: € 30,63 per m2 per jaar

Commercieel gebruik: prijs wordt na taxatie vastgesteld. In geval van zeer kort durend gebruik kan hiervan worden afgeweken.