Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005
Citeertitel'Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-200901-01-2012vervallen

16-12-2010

Huis aan Huis, 21-12-2010

Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2005

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2010;

gelet op artikel 229d, aanhef, eerste lid, onderdeel c, en tweede lid en artikel 255a van de Gemeentewet

en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening tot vierde wijziging van de Verordening op de heffing en de

invordering van afvalstoffenheffing 2005.

Artikel 1

- De tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing

2005 van 23 december 2004, wordt als volgt gewijzigd.

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

1. De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

1.1 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar

of, als de belastingplicht later aanvangt, bij

aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door

één persoon. € 184,68

1.2 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar

of, als de belastingplicht later aanvangt, bij

aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door

twee personen. € 216,96

1.3 Als dat perceel op 1 januari van het belastingjaar

of, als de belastingplicht later aanvangt, bij

aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt door

drie of meer personen. € 246,96

1.4 Als het perceel gebruikt wordt voor recreatief verblijf

wordt het tarief als onder 1.1 in rekening gebracht.

Artikel 2  

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 3

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Wijzigingsverordening afvalstoffenheffing

  2011’.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 16 december 2010,

de griffier,        de voorzitter,