Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpLegesverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013nieuwe regeling

22-12-2011

Nunspeet huis aan huis 27-12-2011

R.2142

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012

De raad van de gemeente Nunspeet;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 december 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. dag de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

b. week een aaneengesloten periode van zeven dagen;

c. maand het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (ne-1)e dag in de volgende kalendermaand;

d. jaar het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (ne-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

e. kalenderjaar de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene te wiens behoeve de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen:

a. van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

b. van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging en andere periodieke uitkeringen ten laste van de Staat, provinciën, gemeente, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

c. van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van gemeentelijke belastingen;

d. tot uitreiking van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betreffende enige gemeentelijke functie of dienstverrichting tegenover de gemeente;

e. van stukken en legalisatie van handtekeningen betreffende militaire zaken;

f. tot uitreiking van beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;

g. van vergunningen tot het houden van collecten.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor de berekening van leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3

  De leges worden verhoogd met portokosten als de stukken per post moeten worden toegezonden, dan wel bescheiden van derden moeten worden opgevraagd. De portokosten worden berekend naar de tarieven opgenomen in onderdeel 9.25 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving zoals bedoeld in artikel 6:

  a. mondeling of langs digitale weg wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

   

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7a Elektronisch verkeer

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en 7 geldt ingeval van een elektronische aanvraag tot het in behandeling nemen van en aanvraag tot het vertrekken van een product het bepaalde in het besluit elektronisch verkeer Nunspeet.

Artikel 8 Leges bij abonnement over gedeelten van het kalenderjaar

Als voor een dienst een abonnement wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar vastgesteld voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat kalenderjaar verschuldigde jaartarief als er in dat kalenderjaar na de datum van de aanvraag nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen

Als voor een dienst een abonnement is afgesloten, wordt bij tussentijdse beëindiging van het abonnement, ontheffing verleend voor zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief als er na de datum van de mededeling van de beëindiging nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een verzoek zoals bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De 'Legesverordening 2011' van 16 december 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening kan worden aangehaald als 'Legesverordening 2012'.

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 22 december 2011,

de griffier,                                de voorzitter,