Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Verordening starterslening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening starterslening
CiteertitelVerordening starterslening gemeente Nunspeet 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpStarterslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet artikel 108
 2. Gemeentewet artikel 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201410-02-2017nieuwe regeling

19-12-2013

Nunspeet huis aan huis 7-1-2014

R.0003166

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening starterslening

De raad van de gemeente Nunspeet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Nunspeet;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de volgende: Verordening starterslening

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

a. aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins;

b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

c. Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

d. starterslening: een lening die, na toekenning door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning;

e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

f. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1

  De gemeente Nunspeet heeft een Gemeenterekening starterslening ingericht waaruit aan aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de hierna in lid 2 gestelde voorwaarden, een starterslening kan worden toegekend. De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

 • 2

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. Van in Nederland woonachtige en verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid bewonen dan wel inwonend zijn;

  b. Voor het verwerven van woningen in een door het college aangewezen nieuwbouwproject of voor het verwerven van bestaande koopwoningen in de gemeente Nunspeet, waaronder begrepen (huur)woningen, die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen, en waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom (verwervingskosten) van de woning niet hoger zijn dan € 265.000,--. Verbeterkosten zijn toegestaan voor de berekening van de hoogte van de starterslening;

  c. waarbij de aanvrager middels een koopakte of nadere overeenkomst kan aantonen dat de verkoper van de te verwerven woning een bijdrage levert aan de gemeente Nunspeet ter grootte van de rentekosten van (het gemeentelijke fondsdeel in) de starterslening, berekend over een periode van drie jaar en met toepassing van de interne gemeentelijke rekenrente die de gemeente op moment van verstrekken van de starterslening hanteert. De bijdrage moet uiterlijk op het moment van verstrekken van de lening ten behoeve van de gemeente zijn ondergebracht bij het notariaat waar de akte voor de starterslening wordt gepasseerd.

  d. Het college is bevoegd het onder b. genoemde bedrag te verlagen.

   

 • 3

  De aanvrager moet de woning waarvoor een starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Artikel 3 Budget

 • 1

  De raad van de gemeente Nunspeet stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toekennen van startersleningen.

 • 2

  Startersleningen worden alleen toegekend voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Nunspeet en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

 • 1

  Het college is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een starterslening toe te kennen.

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de  starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de  starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,--. De totale verwervingskosten kunnen niet meer bedragen dan het maximale bedrag volgens de, op het moment van offreren van de starterslening, geldende actuele NHG normen.

 • 3

  De starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ en/of een ander koopinstrument, (rente)kortings- of financiële regeling is toegekend. 

 • 4

  Het college wijst, zonodig op advies van SVn, een aanvraag starterslening af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 5

  Zowel de eerste hypotheek als de starterslening moet worden verstrekt met NHG.

 • 6

  Het college kan aan de toekenning van startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 6 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1

  Een aanvrager die, op grond van artikel 2 binnen het toepassingsbereik van de starterslening valt, kan een SVn-aanvraagformulier starterslening verkrijgen.

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vinden plaats in overeenstemming met de hierna bedoelde Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening (met inbegrip van de nadere toelichting van uitvoeringsaspecten starterslening).

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit schriftelijk mee aan de aanvrager.

 • 4

  Geen inhoud aanwezig van lid

Artikel 7 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

 • 1

  Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit starterslening in, indien:

  a. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

  b. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  c. de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  d. de koopovereenkomst van de desbetreffende eigen woning wordt ontbonden.

   

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 3

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Artikel 8 Voorwaarden SVn

Op een starterslening zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, ‘Productspecificaties Starterslening’, ‘Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan (starterslening)’, zoals die op het moment van toekenning zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Nunspeet en SVn.

Artikel 9 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 2 lid 2 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na bekendmaking.

 • 2

  Met de inwerkingtreding van de Verordening starterslening gemeente Nunspeet wordt de ‘Verordening VROM starterslening’ van 29 november 2007 ingetrokken.

Artikel 12 Overgangsbepaling

Op startersleningen die zijn verstrekt op grond van de verordening als bedoeld in artikel 11 blijven de bepalingen in die verordening van toepassing.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening starterslening gemeente Nunspeet 2013’. 

Vastgesteld ter openbare vergadering

van 19 december 2013,

de griffier,                         de voorzitter,