Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2013
CiteertitelDeelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening jeugd

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Asv 2011 is op 26-6-2014 gewijzigd in Asv 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201411-10-2017nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645
12-02-2014nieuwe regeling

31-01-2014

internet

A.10806

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2013

Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst is dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van welzijn van jeugd in de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

B E S L U I T E N vast te stellen de volgende deelverordening:  Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2014

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

b. Awb: Algemen wet bestuursrecht;

c. budgetsubsidie: een vorm van jaarlijkse subsidie voor een periode van maximaal vier jaar waarbij het budget wordt ingezet om vooraf bepaalde resultaten te behalen;

d. jeugdigen: jeugdigen van 0 tot 18 jaar ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet;

 

Artikel 2 Procedurebepalingen

Het beschikbare budget wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

1. de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van welzijn voor jeugdigen;

2. de aanvrager niet minstens één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief was op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

3. de aanvrager niet werkt met vrijwilligers voornamelijk uit de gemeente Nunspeet;

4. de activiteit niet past binnen het Wmo-beleid van de gemeente Nunspeet;

5. met het toekennen van de subsidie het beschikbare budget wordt overschreden.

 

Hoofdstuk 2 Budgetsubsidies welzijn jeugd

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Rechtspersonen komen in aanmerking voor een budgetsubsidie voor activiteiten die worden verricht op basis van resultaten en prestaties die aansluiten op onderstaande doelstellingen:

Jeugdigen in Nunspeet groeien fysiek gezond op

1

In 2015 voldoet 78% van de jeugdigen aan de beweegnorm NNGB (dit is gelijk aan 2011).

 

2

In 2016 is het percentage kinderen van 2-12 jaar met (ernstig) ondergewicht (2009: 19%) en met (ernstig) overgewicht (2009: 12%) niet toegenomen.

 

3

In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het ooit-gebruik van alcohol van 7% bij jongeren tot 16 jaar (2011: 23%) en van 4% bij jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 73%)

 

4

In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het bingedrinken van 6% bij jongeren tot 16 jaar (2011:10%) en van 6% bij jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 43%).

 

5

In 2016 is er ten opzichte van 2011 een afname van het aantal ouders dat alcoholgebruik van hun kind goedkeurt of er niets van zegt van 6% bij jongeren tot 16 jaar (2011: 6%) en van 7% bij jongeren van 16 jaar en ouder (2011: 40%).

Jeugdigen in de gemeente Nunspeet zijn psychisch gezond

6

Minder jongeren hebben een irreëel beeld van hun uiterlijk en gewicht 

 

7

In 2015 is het percentage kinderen van 4-12 jaar dat in de afgelopen 4 weken werd gepest gedaald (2009: 33%).

 

8

In 2016 wordt minimaal 90% van de jongeren van de jongeren tussen 12 en 17 jaar wordt nooit gepest (dit is gelijk aan 2011).

 

9

In 2016 doet minimaal 81% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar niet mee aan het pesten van andere leerlingen (dit is gelijk aan 2011).

 

10

In 2016 zijn seksueel geweld (2011: 18%), ongeplande (tiener)zwangerschappen (2011: 6%) en infecties hiv/soa (2011: 19%) onder jongeren tot 25 jaar afgenomen.

 

11

In 2016 heeft minimaal 88% van de jongeren van 12-23 jaar geen depressieve gevoelens (dit is gelijk aan 2011)

 

12

Jongeren tussen 12 en 23 jaar zijn zich bewust van de risico's van verslaving, zoals bij roken, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik en schadelijk internetgebruik.

Jeugdigen in Nunspeet hebben een comfortabel en prettig leven

13

Voorkomen van sociaal isolement bij jongeren.  

Jeugdigen in Nunspeet voelen zich thuis veilig

14

Stoppen van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld. 

 

15

Kinderen zijn niet de dupe van echtscheiding.

Jeugdigen in Nunspeet kennen een positieve persoonlijke ontwikkeling

16

In 2015 is maximaal 2% (= 340 jongeren) van het totaal aantal deelnemers in VO en MBO in de regio voortijdig schoolverlater.

 

17

Eind 2016  verricht 15% van alle jeugdigen vrijwilligerswerk (gelijk aan 2007).

 

18

Jongeren doen actief mee in de samenleving (jongerenparticipatie).

Jeugdigen zijn financieel zelfredzaam

19

In 2016 is het percentage jongeren tussen 12 en 17 jaar met schulden niet gestegen (2011: 7%).

 

20

In de leeftijdsgroep 13-18 jaar zijn minder schulden

Er zijn voldoende voorzieningen in Nunspeet voor jongeren

21

Er is in alle kernen aanbod voor alle jeugdigen van 4-23 jaar, dat aansluit bij hun behoefte.

 

22

Het jeugd- en jongerenwerk is zowel fysiek als digitaal de toegang voor jongeren van het CJG.

 

23

Jeugdigen in de gemeente Nunspeet en hun ouders / verzorgers weten waar ze terecht kunnen voor passende ondersteuning.

 

24

Nazorg van jeugdige ex-gedetineerden is geborgd.

 

25

Tevredenheid/Oordeel burger over welzijnsvoorzieningen is eind 2016 t.o.v. 2011 met 0,1 punt gestegen naar 6,4.

 

26

Eind 2016 hebben alle organisaties die maatschappelijk actief zijn in de gemeente Nunspeet in hun beleidsdocumenten een paragraaf over de inzet en mogelijkheden van vrijwilligers bij het behalen van de organisatiedoelstellingen.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtsper-soonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van welzijn voor jeugd in de gemeente Nunspeet.

Artikel 6  

 • 1

  De gemeenteraad heeft de volgende voorkeurspartijen aangewezen voor uitvoering van activiteiten voor jeugdigen: Landstede Welzijn Nunspeet, Stichting Protestants Jeugd- en Jongerenwerk (SPCJ) en Straathoekwerk Nunspeet. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het budget. De voorkeurspartijen mogen onderaannemers betrekken bij het realiseren van de be-leidsdoelstellingen waarvoor subsidie is verstrekt.

 • 2

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  2. de aanvrager werkt met vrijwilligers voornamelijk uit de gemeente Nunspeet;

  3. de aanvrager (iedere aanvrager individueel) sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst.

   

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening jeugd gemeente Nunspeet 2014.

Aldus vastgesteld op  3 juni 2014.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,  de burgemeester,

J.J. Kerkhof   ir. D.H.A. van Hemmen