Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014
CiteertitelDeelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Asv 2011 gewijzigd in Asv 2014 per 01-07-2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-12-2017nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

 

overwegende dat het gewenst wordt geacht dat in een deelverordening nadere kaders worden gesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van sportieve activiteiten;

 

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

 

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening subsidie sport gemeente Nunspeet 2014.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Aanvrager: een vereniging of stichting die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van sport;

b. ASV: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

c. AWB: Algemene wet bestuursrecht;

d. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet

e. Eenmalige subsidie: subsidie voor projectmatige activiteiten;

f. Jeugdleden: de in de gemeente Nunspeet woonachtige en contributie betalende jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar.

g. Leden Club – Extra: jeugdleden die in het kader van Club Extra lid zijn van een gymnastiekvere-niging. 

h. Mindervalide leden: leden die als gevolg van hun aantoonbare lichamelijke aandoening een beperking ondervinden in hun normaal te achten sportbeoefening, niet anders dan dat zij de betreffende sport met specifieke aanpassingen, voorzieningen of begeleiding kunnen bedrijven.

i. Sportactiviteit: een activiteit die erop is gericht om deelnemers kennis te laten maken met de sport of sport te stimuleren die wordt georganiseerd door een rechtspersoon.

j. Sportvereniging: een in Nunspeet gevestigde vereniging die voldoet aan de volgende voorwaaden. Een vereniging die: 

- gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief is op het gebied van sport in de gemeente Nunspeet; 

- in beginsel toegankelijk is voor iedereen;

- aangesloten is bij een erkende landelijke, provinciale of regionale (overkoepelende) sportorganisatie;

- feitelijk is gevestigd in Nunspeet en tenminste 10 in de gemeente Nunspeet woonachtige en contributiebetalende leden heeft.

- de beoefening van amateursport als doelstelling in haar statuten heeft vastgelegd.

k. Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 Procedurebepalingen

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de ASV en AWB wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

1. als de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van sport;

2. als de activiteit niet past binnen het sportbeleid van de gemeente Nunspeet;

3. als en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

 

Hoofdstuk 2 Eenmalige subsidie sport

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Op grond van deze verordening kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor sportactiviteiten. 

 • 2

  Alleen aanvragen die door middel van het  ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie sport’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 5 Procedurebepalingen

 • 1

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk drie weken en maximaal 26 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit.

 • 2

  Een aanvrager kan maximaal twee keer per kalenderjaar een eenmalige subsidie ontvangen op grond van deze deelverordening. 

Artikel 6 Berekening van de subsidie

De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 750,-- per subsidieaanvraag.

Artikel 7 Verplichtingen voor subsidie sportactiviteit

 • 1

  Om voor een eenmalige subsidie in aanmerking te komen, moet een activiteit ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden. De activiteit moet:

  a. bij de activiteit worden voorzover en zoveel als mogelijk jeugd, jongeren en/of mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking betrokken en

  b. sportstimulering neemt een prominente plaats in;

   

 • 2

  De activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn en kent daarmee een open en uitnodigend karakter.

Hoofdstuk 3 Jaarlijkse subsidie sportvereniging

Artikel 8 Subsidiabele activiteiten

 • 1

  Voor het stimuleren van sportbeoefening kan een sportvereniging een jaarlijkse subsidie aanvraag indienen voor haar jeugdleden, leden van Club Extra en mindervalide leden. 

 • 2

  Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier subsidie jeugdleden sport’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 9 Berekening van de subsidie

 • 1

  De subsidie bestaat uit een bedrag per jeugdlid en bedraagt per jaar

  a. per jeugdlid van een sportvereniging € 11,00 

  b. per Club-Extra lid  € 15,00

  c. per mindervalide lid € 15,00

   

 • 2

  De subsidie wordt gebaseerd op het aantal jeugdleden, leden van Club-Extra en mindervalide leden op 1 juli in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond voor subsidies jeugdleden

Aanvragen die voor subsidie voor jeugdleden sport in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning van de aanvragen het subsidieplafond wordt bereikt. 

Artikel 11 Verplichtingen

Om voor subsidie jeugdleden  sport in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

a. in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, heeft de aanvrager een subsidie voor jeugdleden ontvangen op basis van de beleidsregel subsidieverlening sport 2005;

b. een aanvrager die nog niet eerder subsidie jeugdleden sport heeft aangevraagd, voldoet aan de definitie van sportvereniging als bedoeld in artikel 1 sub j.

 

Hoofdstuk 4 Eenmalige subsidie accommodaties

Artikel 12 Subsidiabele middelen

 • 1

  Voor een sobere en doelmatige nieuwbouw of uitbreiding van de sportvoorziening of onderdelen ervan kan een aanvrager een subsidie aanvragen.

 • 2

  Alleen aanvragen die door middel van het ‘Aanvraagformulier investeringssubsidie sport’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 13 Procedure bepaling

 • 1

  Een aanvraag voor een investeringssubsidie moet zijn ontvangen voor 1 maart  voorafgaande aan het subsidiejaar. 

 • 2

  Bij de behandeling van aanvragen voor een investeringssubsidie wordt, indien noodzakelijk, de volgende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

  a. eerst in aanmerking komen aanvragers aan wie nog niet eerder een investeringssubsidie is verleend.

  b. vervolgens komen in aanmerking aanvragers aan wie in de periode tot vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag al een investeringssubsidie is verleend.

   

 • 3

  De investeringssubsidie wordt verleend na vaststelling van programmabegroting voorafgaande aan het subsidiejaar. 

Artikel 14 Berekening van de subsidie

 • 1

  De subsidie wordt uitsluitend verleend als de treffen voorziening naar oordeel van het college  substantieel bijdraagt aan de noodzakelijke verbetering van het functioneren van de sportvereniging en past in het gemeentelijk sportbeleid. 

 • 2

  Subsidie wordt uitsluitend verleend over:

  a. door het college noodzakelijk geachte materiaalkosten of

  b. tot ten hoogste 40% van de totale stichtingskosten op basis van een behorende overgelegde begroting die bestaat uit materiaal- en loonkosten, mits aanvrager hierom verzoekt.

   

 • 3

  Subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in uitsluitend de volgende noodzakelijke kosten:

  a. De eerste oprichting van een clubhuis (niet zijnde een kantine of een ruimte waar overwegend bedrijfsmatige en/of paracommerciele activiteiten plaatsvinden), bestuurskamer, instructieruimte, kleedkameraccommodatie en berging;

  b. De uitbreiding van de onder a. genoemde voorzieningen als gevolg van de uitbreiding van het aantal leden.

  c. Het aanbrengen van aanpassingen aan de voorzieningen onder a. ten behoeve van mindervaliden.

   

Artikel 15 Verplichtingen

 • 1

  De werkzaamheden die verband houden met de investering waarvoor subsidie is verleend moeten binnen een jaar na dagtekening van de betreffende subsidiebeschikking zijn voltooid. 

 • 2

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met een jaar verlengen als de aanvrager aantoont dat hij door omstandigheden buiten zijn schuld gelegen niet aan het bepaalde in het eerste lid heeft kunnen voldoen en de voltooiing van de werkzaamheden alsnog binnen een jaar zal geschieden. 

 • 3

  Bij de aanvraag tot het vaststellen van de investeringssubsidie worden overlegd een gespecificeerde opgaaf van de werkelijke kosten en de daarbij behorende bewijsstukken. 

 • 4

  Bij het vaststellen van de investeringssubsidie worden alleen die kosten betrokken die bij het verlenen van de subsidie als subsidiabel zijn aangemerkt. 

Artikel 16 Aanvullende bepalingen

Indien en voor zover de betreffende voorzieningen wordt gerealiseerd of is gelegen op een perceel grond:

a. dat eigendom is van de gemeente Nunspeet, moet met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening ten behoeve van de vereniging die de subsidie aanvraagt, het recht van erfpacht zijn gevestigd. Dit recht van erfpacht kan zo nodig worden gecombineerd met het recht van opstal met betrekking tot de voorziening;

b. dat niet het eigendom is van de gemeente Nunspeet en niet het eigendom is van de vereniging die subsidie aanvraagt; moet met betrekking tot de voorziening ten behoeve van de vereniging die subsidie aanvraagt het recht van opstal gevestigd zijn. Dit recht van opstal kan zo nodig gecombineerd worden met het recht van erfpacht met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening; een en ander voor een periode gelijk aan de gemiddelde levensduur van de voorziening;

c. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing als het college een huurovereenkomst voldoende acht.

 

Hoofdstuk 5 Overige bepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 19 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening subsidie sport Nunspeet 2014.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris,                      de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof               ir. D.H.A. van Hemmen