Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014
CiteertitelDeelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening mantelzorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Asv 2011 op 26-6-2014 gewijzigd in Asv 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-08-2016nieuwe regeling

03-06-2014

internet

A.0011645

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst is dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van welzijn van ouderen en mantelzorgers in de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Asv: de Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

b. Awb: Algemen wet bestuursrecht;

c. budgetsubsidie: een vorm van jaarlijkse subsidie voor een periode van maximaal vier jaar waarbij het budget wordt ingezet om vooraf bepaalde resultaten te behalen;

d. mantelzorgers: zelfstandig wonende burgers, ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep zorg geven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg overstijgt;

e. ouderen: zelfstandig wonende 65+ers (jonge ouderen 65 tot en met 74 jaar, oude ouderen 75+) ingeschreven in de Gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Nunspeet;

 

Artikel 2 Procedurebepalingen

Het beschikbare budget wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentebegroting door de gemeenteraad.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd als:

1. de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van welzijn voor ouderen en/of mantelzorgers;

2.de aanvrager niet minstens één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief was op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

3. de aanvrager niet werkt met vrijwilligers voornamelijk uit de gemeente Nunspeet;

4. de activiteit niet past binnen het Wmo-beleid van de gemeente Nunspeet;

5. met het toekennen van de subsidie het beschikbare budget wordt overschreden.

 

Hoofdstuk 2 Budgetsubsidies welzijn ouderen en mantelzorgers

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Rechtspersonen komen in aanmerking voor een budgetsubsidie voor activiteiten die worden verricht op basis van resultaten en prestaties die aansluiten op onderstaande doelstellingen:

ouderen fysiek gezond

1

Het percentage jonge ouderen met een gezond gewicht is in 2016 toegenomen tot 50% t.o.v. 2010 (39%)

 

2

Het percentage oude ouderen met een gezond gewicht is in 2016 toegenomen tot 45% t.o.v. 2010 (40%)

 

3

Het percentage jonge ouderen dat voldoet aan de beweegnorm is in 2016 toegenomen tot 70% t.o.v. 2010 (61%)

 

4

Het percentage oude ouderen dat voldoet aan de beweegnorm is in 2016 toegenomen tot 70% t.o.v. 2010 (66%)

 

5

Het percentage jonge ouderen dat letsel heeft opgelopen door een val is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (3%)

 

6

Het percentage oude ouderen dat letsel heeft opgelopen door een val is in 2016 afgenomen tot 7% t.o.v. 2010 (10%)

 

7

In 2016 zijn ouderen in de gemeente Nunspeet geïnformeerd over het thema huiselijk geweld

ouderen psychisch gezond

8

Het percentage jonge ouderen dat psychisch gezond is, is in 2016 niet gedaald t.o.v. 2010 (89%)

 

9

Het percentage oude ouderen dat psychisch gezond is, is in 2016 niet gedaald t.o.v. 2010 (83%)

 

10

Het percentage jonge ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (6%)

 

11

Het percentage oude ouderen dat (zeer) ernstig eenzaam is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (5%)

ouderen regie over eigen leven

12

Het percentage jonge ouderen dat regie heeft over het eigen leven is in 2016 toegenomen tot 90% t.o.v. 2010 (86%)

 

13

Het percentage oude ouderen dat regie heeft over het eigen leven is in 2016 toegenomen tot 88% t.o.v. 2010 (84%)

 

14

Het percentage jonge ouderen dat nooit problemen heeft met vervoer is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (90%)

 

15

Het percentage oude ouderen dat nooit problemen heeft met vervoer is in 2016 toegenomen tot 75% t.o.v. 2010 (67%)

ouderen participeren in de samenleving

16

Het percentage jonge ouderen dat steun krijgt bij problemen is in 2016 toegenomen tot 60% t.o.v. 2010 (48%)

 

17

Het percentage oude ouderen dat steun krijgt bij problemen is in 2016 toegenomen tot 60% t.o.v. 2010 (51%)

 

18

Het percentage jonge ouderen dat tevreden is met sociale contacten is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (90%)

 

19

Het percentage oude ouderen dat tevreden is met sociale contacten is in 2016 minimaal gelijk gebleven t.o.v. 2010 (96%)

 

20

In 2016 zijn ouderen in de gemeente Nunspeet sociaal-cultureel betrokken

mantelzorgers niet overbelast

21

Het percentage mantelzorgers (65+) dat tamelijk zwaar belast tot overbelast is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2010 (14%)

 

22

Het percentage volwassen mantelzorgers (23-65 jaar) dat tamelijk zwaar belast tot overbelast is, is in 2016 niet toegenomen t.o.v. 2008 (5%)

 

23

Zo weinig mogelijk kinderen (tot 12 jaar) verrichten mantelzorgactiviteiten (in 2009 was dit 1%)

 

24

Het percentage jongeren (12 tot en met 23 jaar) dat opgroeit met een lichamelijk, psychisch ziek of verslaafd gezinslid en die daar last van heeft is in 2015 afgenomen tot 25% ten opzichte van 2011 (33% van de jongeren die in 2011 opgroeit met zo’n gezinslid heeft daar last van)

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtsper-soonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van welzijn voor ouderen en mantelzorgers in de gemeente Nunspeet.

Artikel 6  

 • 1

  De gemeenteraad heeft de volgende voorkeurspartijen aangewezen voor uitvoering van activiteiten voor welzijn voor ouderen en mantelzorgers: Stichting Welzijn Ouderen Nunspeet, Stichting Het Venster en Stichting Zorgcentrum Oranjehof. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het budget. De voorkeurspartijen mogen onderaannemers betrekken bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen waarvoor subsidie is verstrekt.

 • 2

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  2. de aanvrager werkt met vrijwilligers voornamelijk uit de gemeente Nunspeet;

  3. de aanvrager (iedere aanvrager individueel) sluit met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst.

   

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2014.

Artikel 9 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening welzijn ouderen en mantelzorgers gemeente Nunspeet 2014.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 juni 2014

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof        ir. D.H.A. van Hemmen