Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening subsidie welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden en onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Nunspeet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening subsidie welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden en onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Nunspeet 2017
CiteertitelDeelverordening subsidie welzijnsactiviteiten en wijkontmoetingscentra voor alle leeftijden gemeente Nunspeet 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening welzijn 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-201804-12-2018Toevoeging hoofdstuk 4, mogelijkheid jaarlijkse susbidie voor cliëntondersteuning

04-12-2018

gmb-2018-273616

030259533
11-10-201719-12-2018Nieuwe regeling

18-05-2017

Gemeenteblad Nunspeet nummer 40 (3 oktober 2017

030226245

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening subsidie welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden en onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Nunspeet 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

Overwegende dat het gewenst is dat er een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van welzijnsactiviteiten voor inwoners van alle leeftijden van de gemeente Nunspeet in het kader van de Wmo en de Jeugdwet.

Gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

Besluiten vast te stellen de volgende deelverordening:

Deelverordening subsidie Welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden en onafhankelijke cliëntondersteuning gemeente Nunspeet 2017.

 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Asv: Algemene subsidieverordening Nunspeet 2014;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  budgetsubsidie: een vorm van jaarlijkse subsidie voor een periode van maximaal vier jaar

waarbij het budget wordt ingezet om vooraf bepaalde resultaten te behalen;

 • d.

  cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning die gemeenten moeten bieden aan alle inwoners op grond van de Wmo. Deze ondersteuning dient gratis en vrij toegankelijk te zijn.

 • e.

  Jeugdwet: Jeugdwet 2015;

 • f.

  maatschappelijke ondersteuning:

 • i.

  bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk,

de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met

een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld,

ii.ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met

een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel

mogelijk in de eigen leefomgeving.

g.projectsubsidie: subsidie voor projectmatige activiteiten;

h. welzijnsactiviteiten: activiteiten gericht op het behouden of verbeteren van de toestand waarin het geestelijk, lichamelijk en sociaal goed met iemand gaat, gericht op preventie van geïndiceerde zorg;

 • i.

  wijkontmoetingscentrum: wijkontmoetingscentra zijn algemene voorzieningen, zoals omschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Dit zijn laagdrempelige voorzieningen gericht op inloop, ontmoeting en verbinding met de wijk voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet, die toegankelijk zijn zonder dat daar een voorafgaand onderzoek voor nodig is;

 • j.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 2 – Vaststellen budget

De gemeenteraad stelt jaarlijks het beschikbare budget voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden en onafhankelijke cliëntondersteuning vast in de gemeentebegroting.

Artikel 3 – Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een aanvrager die rechtspersoonlijkheid bezit en zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk welzijnsactiviteiten en onafhankelijke cliëntondersteuning te verrichten.

Artikel 4 - Voorwaarden voor subsidie

1.De gemeenteraad heeft de volgende voorkeurspartijen aangewezen voor uitvoering van

welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden: Stichting Welzijn Nunspeet, Stichting Het Venster, Stichting Zorgcentrum Oranjehof en SPCJ Radix. De voorkeurspartijen mogen onderaannemers betrekken bij het realiseren van de resultaten waarvoor subsidie is verstrekt.

 • 2.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • a.

   de aanvrager is gedurende ten minste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen de gemeente Nunspeet actief op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de aanvrager werkt met vrijwilligers;

  • c.

   de aanvrager (iedere aanvrager individueel) sluit jaarlijks met de gemeente een uitvoeringsovereenkomst;

  • d.

   In deze uitvoeringsovereenkomst wordt in ieder geval per organisatie aangegeven welke resultaten de aanvrager dat jaar wil behalen en met welke meetbare indicatoren wordt gemeten of deze resultaten na afloop van dat jaar al dan niet behaald zijn. Deze resultaten dienen bij te dragen aan de maatschappelijke effecten zoals genoemd in artikel 6 van deze deelverordening;

  • e.

   de aanvrager voldoet aan de kwaliteitseisen zoals hieronder gesteld in artikel 4, lid 3:

 • 3.

  De aanvrager voldoet aan de volgende kwaliteitseisen:

  • a.

   Kwaliteitseisen ten aanzien van betaalde medewerkers

Deze eisen richten zich op bekwame medewerkers.

 • ·

  De aanvrager draagt zorg voor adequate scholing, zodat dat de medewerker over voldoende kennis en kunde blijft beschikken om de ondersteuning op een goede manier uit te voeren, te weten;

  • o

   Medewerker heeft kennis van de sociale kaart en van de lokale maatschappelijke ontwikkelingen en problematieken;

  • o

   Medewerker is klantgericht en heeft een dienstverlenende instelling;

  • o

   Medewerker bezit de vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de inwoners, en het opbouwen (behouden van, of vergroten) van een netwerk;

  • o

   Medewerker neemt deel aan relevant netwerk-/ multidisciplinair overleg en leidt inwoners zo nodig toe naar onderwijs, scholing, arbeidsmarkt of zorg.

 • ·

  Medewerkers zijn geregistreerd volgens de voor hen geldende beroepsregistratie;

 • ·

  Medewerkers bezitten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip waarop de medewerker voor de aanvrager ging werken;

  • b.

   Kwaliteitseisen ten aanzien van de dienstverlening

Deze eisen richten zich op de activiteiten en interne werkprocessen van de aanvrager.

 • ·

  De dienstverlening is afgestemd op de behoefte van de inwoners van de gemeente Nunspeet;

 • ·

  De dienstverlening is gericht op contact met inwoners en signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities, en onderhoudt actief het contact met de inwoners. Hiertoe wordt vindplaatsgericht gewerkt.

 • ·

  De ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van de gemeente Nunspeet;

 • ·

  De dienstverlening is voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk, helder en aansprekend;

 • ·

  In de af te sluiten uitvoeringsovereenkomst wordt bepaald hoe de resultaten gemeten worden en wie dit meet.

 • ·

  Indien de ondersteuning op locatie wordt geleverd, dient deze locatie geschikt te zijn voor de doelgroep op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid;

 • ·

  De aanvrager heeft een klantgerichte en dienstverlenende instelling voor het onderhouden van contacten met de inwoners en voor het onderhouden van in- en externe contacten.

 • c.

  Kwaliteitseisen ten aanzien van de organisatie

Deze eisen richten zich op de structuur, bestuur en overige kenmerken van de organisatie.

 • ·

  De aanvrager werkt actief samen met de andere lokale welzijnsorganisaties in de gemeente Nunspeet;

 • ·

  De aanvragers werken gezamenlijk actief aan het verbreden van het aanbod voor inwoners van alle leeftijden;

 • ·

  De aanvrager beschikt over een kwaliteitskeurmerk voor de voor hen geldende beroepsgroep;

 • ·

  De aanvrager beschikt over een klachtenregeling;

 • ·

  De aanvrager leeft de beroeps- en meldcodes na, in ieder geval bevattend de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de verwijsindex risicojongeren en de kindcheck;

 • ·

  De aanvrager beschikt over mantelzorg- en vrijwilligersbeleid;

 • ·

  De aanvrager neemt deel aan relevante netwerken voor informatie-uitwisseling en signalering;

 • ·

  De aanvrager werkt met vrijwilligers en/of stagiaires;

 • ·

  De aanvrager signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en brengt dit in bij de gemeente in ieder geval in periodiek overleg;

 • ·

  De aanvrager bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere de doelgroep, potentiële doelgroep, overheidsinstanties, relevante organisaties en vrijwilligers.

Artikel 5 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  de aanvrager geen welzijnsactiviteiten verricht;

 • 2.

  de aanvrager niet minstens één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag binnen

de gemeente Nunspeet actief was op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

3.de activiteit niet past binnen het lokale Wmo-beleid, gezondheidsbeleid en/of jeugdbeleid van de gemeente Nunspeet.

Hoofdstuk 2 – Budgetsubsidies welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden

Artikel 6 – Subsidiabele welzijnsactiviteiten voor alle leeftijden

Rechtspersonen komen in aanmerking voor een budgetsubsidie voor welzijnsactiviteiten die bijdragen aan onze hoofddoelstelling: iedereen doet mee in de samenleving. Dit betekent dat er welzijnsactiviteiten worden aangeboden voor inwoners van alle leeftijden.

De welzijnsactiviteiten dienen bij te dragen aan een of meerdere van de volgende maatschappelijke effecten:

Maatschappelijk effect 1: Inwoners van de gemeente Nunspeet voelen zich fysiek gezond.

Maatschappelijk effect 2: Inwoners van de gemeente Nunspeet voelen zich geestelijk gezond.

Maatschappelijk effect 3: Inwoners van de gemeente Nunspeet voelen zich sociaal verbonden.

Hoofdstuk 3 - Projectsubsidie voor wijkontmoetingscentra

Artikel 7 – Wijkontmoetingscentra voor alle leeftijden

 • 1.

  Voor de welzijnsorganisaties zoals genoemd in artikel 4, lid 1, is het mogelijk een subsidie te ontvangen voor het opzetten en/of in stand houden van wijkontmoetingscentra;

 • 2.

  Deze welzijnsorganisaties functioneren als hoofdaannemer. Zij zijn dus degenen die de subsidie aanvragen. Zij kunnen gebruik maken van onderaannemers om activiteiten te bieden die passen binnen de wijk en de doelgroep;

 • 3.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks het beschikbare budget zoals genoemd in artikel 7, lid 1, vast in de gemeentebegroting;

 • 4.

  De aanvrager geeft bij de aanvraag tot het ontvangen van deze subsidie aan, hoe deze bijdragen aan de gestelde doelen ten aanzien van maatschappelijke ondersteuning en hoe deze aansluit bij de wensen vanuit de wijk;

 • 5.

  Het wijkontmoetingscentrum (WOC) beantwoordt aan de (zorg- en welzijns)behoefte van de (zelfstandig wonende) burgers in het aandachtsgebied van het WOC. Door de behoeftes van de bewoners te peilen en hen te betrekken bij de realisatie van hún centrum dragen ze het initiatief in belangrijke mate zelf;

 • 6.

  De welzijnsorganisaties faciliteren en stimuleren burgerinitiatieven vanuit de wijkontmoetingscentra, en stimuleren inwoners tot participatie;

 • 7.

  Het WOC is gericht op ontmoeting tussen burgers onderling, burgers en zorg- en welzijnsorganisaties en organisaties onderling. Door ontmoeting en de opzet van het WOC wordt de sociale samenhang en de betrokkenheid op de eigen buurt/wijk versterkt en burgerkracht gemobiliseerd;

 • 8.

  Het WOC biedt ruimte aan lotgenotencontact, voorlichting, preventie en vroegsignalering, welzijn en activiteiten, maatwerkvoorzieningen, thuiszorgpost (van samenwerkende organisaties inclusief wijkverpleging);

 • 9.

  Het wijkontmoetingscentrum biedt algemene- en maatwerkvoorzieningen vanuit Wmo-financiering;

 • 10.

  Burgers die wonen in het aandachtsgebied van het wijkontmoetingscentrum en toegang hebben tot niet-Wmo gefinancierde zorg (zoals de Wet langdurige zorg) kunnen voor individuele en niet-structurele zorgvragen terecht bij het centrum.

   

Hoofdstuk 4 - Jaarlijkse subsidies voor cliëntondersteuning

Artikel ongenummerd  

Op grond van deze deelverordening kunnen rechtspersonen een jaarlijkse subsidie aanvragen voor het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning.

a. Eisen voor onafhankelijke cliëntondersteuning

- De cliëntondersteuner moet onafhankelijk zijn van de organisaties die indicaties stellen en de zorg en welzijnsactiviteiten leveren;

- Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner het sociale netwerk van de inwoner met een ondersteuningsvraag bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

- De cliëntondersteuner ken het lokale zorg- en welzijnsaanbod en kan ter ondersteuning van de hulpvrager aanwezig zijn bij het gesprek met een indicatiesteller.

Hoofdstuk 5 – Overige bepalingen

Artikel 8 – Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 9 – Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 2017.

Artikel 10 – Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening subsidie welzijnsactiviteiten en wijkontmoetingscentra voor alle leeftijden gemeente Nunspeet 2017.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 18 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof B. van de Weerd