Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017
CiteertitelDeelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening subsidie sociale samenhang 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014, artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201701-11-2019Nieuwe regeling

18-05-2017

Gemeenteblad Nunspeet nummer 40, 3 oktober 2017

030226245

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017

 

 

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst wordt geacht dat een nadere verordening wordt opgesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van activiteiten die bijdragen aan de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

gelet op artikel 2, lid 3 en artikel 3, lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

besluiten vast te stellen de volgende deelverordening:

Deelverordening Subsidie sociale samenhang en leefbaarheid gemeente Nunspeet 2017

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

 • b.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  dorpskern: de gemeente Nunspeet heeft vier dorpskernen: Elspeet, Hulshorst, Nunspeet en Vierhouten;

 • d.

  eenmalige subsidie: subsidie voor (projectmatige) activiteiten;

 • e.

  overheadkosten: kosten die gemaakt worden voor de organisatie en die niet rechtstreeks ten goede komen aan activiteiten voor de doelgroep, zoals huurkosten van een locatie, horeca-kosten, kosten voor betaalde activiteiten-/projectcoördinatie of administratiekosten;

 • f.

  subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb;

 • g.

  vrijwilligersorganisatie: een organisatie die bestaat uit vrijwilligers en geen salarisverplichtin-gen heeft;

 • h.

  (semi)professionele organisatie die vrijwilligers inzet: een organisatie met (beperkte) salaris-verplichtingen die voor de uitvoering van activiteiten gebruikmaakt van vrijwilligers;

 • i.

  wijken: de kern Nunspeet heeft geen formeel vastgestelde indeling in wijken. In deze deelver-ordening wordt onder wijk verstaan dat minimaal vier aan elkaar grenzende straten zich formeel verenigen in een wijkvereniging om samen in aanmerking te komen voor subsidie;

 • j.

  sociale samenhang: verbindingen tussen inwoners vanuit verschillende groepen in de samen-leving in de vorm van sociale netwerken en/of contact en ontmoeting en/of wederzijdse hulp-relaties en/of gezamenlijke activiteiten in de buurt;

 • k.

  leefbaarheid: de sociale aspecten die inwoners ervaren binnen hun omgeving en in de nabij-heid van hun omgeving die ervoor zorgen dat de desbetreffende buurt/wijk of de desbetreffende gemeenschap aantrekkelijk en/of geschikt is om er te wonen.

Artikel 2 Doel van de deelverordening

Deze deelverordening heeft tot doel het bevorderen en vergroten van de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente Nunspeet.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad in de gemeentebegroting. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum van ontvangst is hierin bepalend. Aanvragen die gelijktijdig worden ontvangen en voor subsidie in aanmerking komen, worden naar rato toegekend als door toekenning het subsidieplafond wordt bereikt.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en de Awb wordt subsidie in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  de activiteiten niet door vrijwilligers worden uitgevoerd;

 • b.

  de begroting van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd overheadkosten bevat;

 • c.

  activiteiten geen aantoonbare bijdrage leveren aan de versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid voor inwoners van de gemeente Nunspeet;

 • d.

  voor activiteiten of onderdelen van activiteiten een separate lokale (subsidie)regeling bestaat waarop een beroep kan worden gedaan of reeds wordt gedaan door een vrijwilligersorganisa-tie of een (semi)professionele organisatie die vrijwilligers inzet voor de uitvoering van activiteiten;

 • e.

  met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen, zijnde een (semi)professionele organisatie die vrijwilligers inzet of een vrijwilligersorganisatie, die zich ten doel stellen zonder winstoogmerk, activiteiten voor inwoners van de gemeente Nunspeet te ver-richten, die de sociale samenhang en leefbaarheid versterken en vergroten.

Niet-rechtspersonen kunnen eventueel een beroep doen op het Burgerfonds vitale kernen voor specifiek lokale burgerinitiatieven (zie www.nunspeet.nl voor de kaders en criteria).

Hoofdstuk 2 – Eenmalige subsidie sociale samenhang en leefbaarheid

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht door inzet van vrijwil-ligers waarbij wordt voldaan aan minimaal een van de volgende criteria:

 • 1.

  De activiteit draagt voor inwoners van de gemeente Nunspeet bij aan de participatie in het maatschappelijk leven, omdat zij de taal onvoldoende machtig zijn en/of geen werk hebben en/of beperkte financiële middelen hebben en/of weinig of geen netwerk hebben, zodat deel-nemers in toenemende mate zelfstandig kunnen functioneren.

 • 2.

  Met de activiteit(en) worden inwoners van gemeente Nunspeet met een of meer fysieke en/of psychische en/of psychosociale beperkingen, waardoor ze niet geheel op eigen kracht kun-nen participeren in de samenleving, in staat gesteld in toenemende mate te participeren in de samenleving.

 • 3.

  De vrijwilligers worden gekoppeld aan én voeren (een) activiteit(en) uit die voldoe(n)(t) aan de in dit artikel bij punt 1 en/of 2 genoemde criteria.

Artikel 7 Procedurebepalingen

 • 1.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet zijn ontvangen uiterlijk 13 weken en maxi-maal 52 weken voor de aanvang van de te subsidiëren activiteit;

 • 2.

  Een aanvrager kan één keer per kalenderjaar een eenmalige subsidie aanvragen en ontvan-gen voor projectmatige activiteiten die worden uitgevoerd in het desbetreffende kalenderjaar;

 • 3.

  Voor (projectmatige) activiteiten in een kalenderjaar die gelijk zijn aan de activiteiten die door een aanvrager in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgevoerd, dient de aanvrager een nieuwe aanvraag te doen die separaat wordt beoordeeld;

 • 4.

  Alleen aanvragen die met het ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie sociale samenhang en leefbaarheid’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen; de aanvraag moet een duidelijke beschrijving van de activiteit bevatten waaruit blijkt dat de activiteit bijdraagt aan het doel van deze deelverordening en een sluitende begroting bevatten waarin alle inkomsten en uitgaven van de activiteit worden vermeld en onderbouwd.

Artikel 8 Berekening van de subsidie

 • 1.

  In aanmerking voor subsidie komen directe kosten voor uitvoering van activiteiten. Overhead-kosten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  De te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-- per aanvraag.

Hoofdstuk 3 – Jaarlijkse subsidie Oranjeverenigingen

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht voor de viering van Koningsdag en Bevrijdingsdag in de eigen dorpskern, waarbij in de programmering specifiek aan de orde komen:

 • a.

  groepsactiviteiten voor minimaal 25% van de kinderen in de dorpskern in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar;

 • b.

  activiteiten voor minimaal 25% van de jeugd (vanaf 12 jaar) en volwassenen in de dorpskern;

Artikel 10 Procedurebepalingen

 • 1.

  De subsidie voor genoemde activiteiten wordt verstrekt aan één rechtspersoon per dorpskern in de gemeente Nunspeet.

 • 2.

  Subsidie kan worden aangevraagd maximaal 52 weken en uiterlijk 13 weken voor aanvang van de activiteiten.

Artikel 11 Berekening van de subsidie

Per dorpskern zijn maximaal de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

Nunspeet € 6.000,--

Elspeet € 1.500,--

Hulshorst € 1.000,--

Vierhouten € 500,--

Artikel 12 Verplichtingen

Om voor de jaarlijkse subsidie Oranjeverenigingen in aanmerking te komen, moet de aanvrager, of diens rechtsvoorganger, gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de gemeente Nunspeet actief zijn op het gebied waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Hoofdstuk 4 – Jaarlijkse subsidie buurt- en dorpsverenigingen

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten

In aanmerking voor subsidie komt een rechtspersoon die activiteiten verricht, gericht zijnde op de versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid voor alle bewoners in de eigen dorpskern of in een van de wijken van Nunspeet. De rechtspersoon moet per jaar minimaal vijf activiteiten organiseren voor de inwoners van de kern of de wijk in Nunspeet.

Artikel 14 Berekening subsidie

Maximaal per dorpskern zijn de volgende bedragen jaarlijks beschikbaar:

Nunspeet € 1.675,--

Elspeet € 1.625,--

Hulshorst € 1.000,--

Vierhouten € 700,--

Voor initiatieven door rechtspersonen in de wijken van de kern Nunspeet is gezamenlijk een bedrag van € 1.675,-- beschikbaar.

Artikel 15 Procedurebepalingen

Subsidie kan worden aangevraagd door verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel uit de desbetreffende dorpskern of wijk in Nunspeet.

Artikel 16 Verplichtingen

Om voor de jaarlijkse subsidie buurt- en dorpsverenigingen in aanmerking te komen, moet de aanvrager, of diens rechtsvoorganger, gedurende minstens één jaar voorafgaand aan de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd binnen de eigen dorpskern van de gemeente Nunspeet actief zijn op het gebied van versterking van de sociale samenhang en leefbaarheid in de eigen dorpskern.

Hoofdstuk 5 – Overige bepalingen

Artikel 17 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepas-sing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op de het belang van de aanvrager of subsidieontvanger het leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. In gevallen waarin deze veror-dening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemoti-veerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de raad.

Artikel 18 Slotbepalingen

Deze deelverordening treedt in werking op 1 juni 2017.

Artikel 19 Citeertitel

Deze deelverordening kan worden aangehaald als Deelverordening Sociale samenhang en leef-baarheid gemeente Nunspeet 2017.

Aldus vastgesteld door het college op 18 mei 2017.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof B. van de Weerd