Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDeelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017
CiteertitelDeelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpDeelverordening Sport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2017Nieuwe regeling

27-11-2017

Gemeenteblad Nunspeet 44, 28 november 2017

030219390

Tekst van de regeling

Intitulé

Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

overwegende dat het gewenst wordt geacht dat in een deelverordening nadere kaders worden

gesteld voor het verstrekken van subsidie ten bate van sportieve activiteiten en accommodaties;

gelet op artikel 2, derde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014;

besluiten:

vast te stellen de volgende deelverordening: Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017.

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een rechtspersoon die zich geheel of gedeeltelijk ten doel stelt om zonder winstoogmerk activiteiten te verrichten op het gebied van sport.

 • b.

  Asv: de meest actuele, vastgestelde algemene subsidieverordening van de gemeente Nunspeet.

 • c.

  Awb: de Algemene wet bestuursrecht.

 • d.

  Brede Impuls Combinatiefuncties: De landelijke regeling als vastgelegd in de ‘Bestuurlijke afspraken sport & bewegen in de buurt’ van 10 december 2007 (inclusief addenda d.d. 13 februari 2002 en 30 januari 2017), bedoeld om verbindingen te leggen tussen sport- en beweegaanbieders, culturele organisaties, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

 • e.

  Buurtsportcoach: Combinatiefunctionarissen met als specifieke opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang en onderwijs. Er is altijd sprake van een combinatie met sport en bewegen.

 • f.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.

 • g.

  Combinatiefunctionaris: een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden/sectoren. Eén combinatiefunctie bestaat daarom uit tenminste twee delen. De combinatiefunctionarissen die zijn aangesteld in het kader van de Impuls brede scholen, sport en cultuur zijn werkzaam in twee van de aangewezen sectoren (onderwijs, sport en cultuur).

 • h.

  Eenmalige subsidie: subsidie voor activiteiten met een projectmatig karakter.

 • i.

  Aangepast sporten: sporten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 • j.

  Sportactiviteit: een activiteit die wordt georganiseerd door een rechtspersoon en er op gericht is om deelnemers kennis te laten maken met sport en/of sport te stimuleren.

 • k.

  Sportvereniging: een rechtspersoon zonder winstoogmerk, die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • 1.

   Gedurende tenminste één jaar voorafgaand aan de indiening van de aanvraag actief op het gebied van sport in de gemeente Nunspeet.

  • 2.

   In beginsel toegankelijk voor iedereen.

  • 3.

   Aangesloten bij een erkende landelijke, provinciale of regionale (overkoepelende) sportorganisatie.

  • 4.

   Feitelijk gevestigd in de gemeente Nunspeet, met tenminste 15 in de gemeente Nunspeet woonachtige en contributie betalende leden.

  • 5.

   De beoefening van amateursport is als doelstelling opgenomen in de statuten.

  • 6.

   Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 • l.

  Subsidieplafond: een bedrag zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Awb.

Artikel 2 – Vaststelling subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks in de programmabegroting vastgesteld door de gemeenteraad.

Artikel 3 – Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de Asv en Awb wordt de subsidie in ieder geval geweigerd:

 • 1.

  Als de aanvrager geen activiteiten verricht op het gebied van sport.

 • 2.

  Als de activiteit niet past binnen het sportbeleid van de gemeente Nunspeet.

 • 3.

  Als de aanvrager in het kalenderjaar waarin de activiteit plaats vindt, op grond van deze verordening al twee keer eerder een eenmalige subsidie sportactiviteiten heeft ontvangen.

 • 4.

  Als en voor zover met het toekennen van de subsidie het subsidieplafond wordt overschreden.

Hoofdstuk 2 – Eenmalige subsidie sportactiviteiten

Artikel 4 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Op grond van deze verordening kan een eenmalige subsidie worden verstrekt voor sportactiviteiten in de gemeente Nunspeet.

 • 2.

  Aanvragers van de eenmalige subsidie sportactiviteiten dienen te voldoen aan de definitie van een sportvereniging conform artikel 1 lid h.

 • 3.

  Alleen aanvragen die door middel van het (digitale) ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie sportactiviteiten’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten dienen tussen 26 weken voor aanvang en acht weken na afloop van de activiteit te worden ingediend.

 • 5.

  Op aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten die tot vier weken voorafgaand aan de te subsidiëren activiteit worden ingediend, mits de aanvraag volledig is, wordt voorafgaand aan de activiteit een besluit genomen.

 • 6.

  Aanvragen voor eenmalige subsidie sportactiviteiten die vier weken voorafgaand tot acht weken na afloop van de te subsidiëren activiteit worden ingediend, worden voor zover van toepassing met terugwerkende kracht getoetst. Een eventueel financieel tekort dat ontstaat bij afwijzing van de subsidieaanvraag nadat de activiteit is uitgevoerd, is voor rekening en risico van de aanvrager.

Artikel 5 – Berekening van de subsidie en plafond

 • 1.

  Aanvragen voor eenmalige subsidies sportactiviteiten moeten zijn voorzien van een begroting met een realistische weergave van de kosten en baten van de te subsidiëren activiteit, exclusief de aangevraagde subsidie.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald over het negatief saldo van de ingediende begroting met een maximum van € 750,- per subsidieaanvraag.

 • 3.

  Aanvragen die voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten in aanmerking komen en voldoen aan de voorwaarden worden, tot het subsidieplafond is bereikt, toegekend op volgorde van binnenkomst. Wanneer meerdere aanvragen op hetzelfde moment zijn ontvangen en door volledige toekenning het subsidieplafond zou worden overschreden, vindt toekenning naar rato plaats.

Artikel 6 – Verplichtingen

Om voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten in aanmerking te komen, moet een activiteit ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Sportstimulering neemt een prominente plaats in.

 • 2.

  Bij de activiteit worden voor zover en zoveel als mogelijk jeugd (tot 18 jaar) en/of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking betrokken.

 • 3.

  De activiteit is geen onderdeel van het reguliere trainings- en wedstrijdaanbod van de aanvrager.

Hoofdstuk 3 – Subsidie voor aangepast sporten

Artikel 7 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Op grond van deze verordening kan een subsidie worden verstrekt voor organisaties die een aangepaste sport aanbieden en voldoen aan de definitie van aanvrager conform artikel 1 lid a.

 • 2.

  Alleen aanvragen die door middel van het (digitale) ‘Aanvraagformulier subsidie aangepast sporten Nunspeet’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

Artikel 8 – Berekening van de subsidie en plafond

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 750,- per jaar per organisatie die aangepast sporten aanbiedt.

 • 2.

  Aanvragen die voor subsidie voor aangepast sporten in aanmerking komen en voldoen aan de voorwaarden worden, tot het subsidieplafond is bereikt, toegekend op volgorde van binnenkomst. Wanneer meerdere aanvragen op hetzelfde moment zijn ontvangen en door volledige toekenning het subsidieplafond zou worden overschreden, vindt toekenning naar rato plaats.

Artikel 9 – Verplichtingen

Om voor subsidie voor aangepast sporten in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De organisatie biedt aangepaste sport aan.

 • 2.

  De deelnemende sporters staan ingeschreven bij een erkende landelijke, provinciale of regionale (overkoepelende) sportorganisatie.

 • 3.

  Na afloop van het jaar wordt een beknopt inhoudelijk verslag verstrekt met in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a.

   Het verloop van het aantal leden dat aangepaste sport beoefent binnen de organisatie.

  • b.

   Beschrijving van de besteding van het subsidiebedrag ten behoeve van aangepast sporten.

  • c.

   Beschrijving van de resultaten van aangepast sporten binnen de organisatie, met aandacht voor de kansen en knelpunten.

Hoofdstuk 4 – Eenmalige subsidie sportaccommodaties

Artikel 10 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Voor een sobere en doelmatige nieuwbouw of uitbreiding van de sportvoorziening of onderdelen ervan kan een aanvrager een subsidie aanvragen.

 • 2.

  Aanvragers van de eenmalige subsidie sportaccommodaties dienen te voldoen aan de definitie van een aanvrager conform artikel 1 lid a.

 • 3.

  Alleen aanvragen die door middel van het (digitale) ‘Aanvraagformulier eenmalige subsidie sportaccommodaties’ zijn ingediend, worden in behandeling genomen.

 • 4.

  Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties moeten zijn ontvangen voor 1 maart voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 5.

  De aanvraag wordt na 1 maart voorafgaande aan het subsidiejaar door het college beoordeeld, onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

 • 6.

  Bij de behandeling van aanvragen voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties wordt, indien noodzakelijk, geprioriteerd op basis van eerder toegekende eenmalige subsidies sportaccommodaties tot 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag. Hoe verder een eerdere toekenning in het verleden ligt, hoe hoger de prioriteit.

 • 7.

  De eenmalige subsidie sportaccommodaties wordt verleend na vaststelling van de programmabegroting betreffende het subsidiejaar. De jaarschijf waarin de subsidie wordt opgenomen wordt door de gemeenteraad bepaald.

 • 8.

  De voorwaarden voor definitieve vaststelling van de subsidie worden per aanvraag door het college vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Artikel 11 – Berekening van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt uitsluitend verleend als de te treffen voorziening naar oordeel van het college past in het gemeentelijk sportbeleid en substantieel bijdraagt aan de vitaliteit van de sportvereniging en haar accommodatie.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend over:

 • a.

  Door het college noodzakelijk geachte materiaalkosten, of

 • b.

  tot ten hoogste 40% van de totale stichtingskosten op basis van een overlegde begroting met onderscheid naar materiaal- en loonkosten.

 • 3.

  Subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in uitsluitend de volgende noodzakelijke kosten:

 • a.

  De eerste oprichting van een clubhuis (niet zijnde een kantine of een ruimte waar overwegend bedrijfsmatige en/of paracommerciële activiteiten plaatsvinden), bestuurskamer, instructieruimte, kleedkameraccommodatie en berging.

 • b.

  De uitbreiding van de onder a. genoemde voorzieningen als gevolg van de uitbreiding van het aantal leden.

 • c.

  Het aanbrengen van aanpassingen aan de voorzieningen onder a. ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Artikel 12 – Verplichtingen

 • 1.

  De werkzaamheden die verband houden met de investering waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de betreffende subsidiebeschikking zijn voltooid.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde termijn met een jaar verlengen als de aanvrager aantoont dat hij door omstandigheden buiten zijn schuld gelegen niet aan het bepaalde in het eerste lid heeft kunnen voldoen en de voltooiing van de werkzaamheden alsnog binnen een jaar zal geschieden.

 • 3.

  Bij de aanvraag tot het vaststellen van de eenmalige subsidie sportaccommodaties worden overlegd een gespecificeerde opgaaf van de werkelijke kosten en de daarbij behorende bewijsstukken.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de eenmalige subsidie sportaccommodaties worden alleen die kosten betrokken die bij het verlenen van de subsidie als subsidiabel zijn aangemerkt.

Artikel 13 – Aanvullende bepalingen

Indien en voor zover de betreffende voorzieningen worden gerealiseerd of zijn gelegen op een perceel grond:

 • 1.

  Dat eigendom is van de gemeente Nunspeet, moet met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening ten behoeve van de vereniging die de subsidie aanvraagt, het recht van erfpacht zijn gevestigd. Dit recht van erfpacht kan zo nodig worden gecombineerd met het recht van opstal met betrekking tot de voorziening.

 • 2.

  Dat niet het eigendom is van de gemeente Nunspeet en niet het eigendom is van de vereniging die subsidie aanvraagt; moet met betrekking tot de voorziening ten behoeve van de vereniging die subsidie aanvraagt het recht van opstal gevestigd zijn. Dit recht van opstal kan zo nodig gecombineerd worden met het recht van erfpacht met betrekking tot de ondergrond van de betreffende voorziening, een en ander voor een periode gelijk aan de gemiddelde levensduur van de voorziening.

 • 3.

  Het college kan van het gestelde in zowel lid 1 als lid 2 afwijken door een huurovereenkomst als voldoende zekerheid aan te merken.

Hoofdstuk 5 – Subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties

Artikel 14 – Aanvraagvoorwaarden en procedure

 • 1.

  Op grond van deze verordening kan een jaarlijkse subsidie worden verstrekt voor de uitvoering van een deel van de Brede Impuls Combinatiefuncties in de gemeente Nunspeet. Het deel van de Brede Impuls Combinatiefuncties in de gemeente Nunspeet waar via deze verordening aan wordt bijgedragen, heeft betrekking op het stimuleren van sport en bewegen.

 • 2.

  Een aanvraag dient te worden voorzien van een uitgewerkt jaarplan met financiële onderbouwing.

 • 3.

  Op grond van artikel 4:4 uit de Awb, kan het college voor de Subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties een aanvraagformulier vaststellen.

 • 4.

  Wanneer het college een aanvraagformulier heeft vastgesteld, worden alleen aanvragen die voorzien zijn van een volledig ingevuld aanvraagformulier in behandeling genomen.

 • 5.

  Aanvragers dienen gevestigd te zijn in de gemeente Nunspeet.

 • 6.

  Sportbedrijf Nunspeet geldt als voorkeurspartij voor het ontvangen van de subsidie, gedurende de looptijd van de exploitatieovereenkomst die tussen gemeente Nunspeet en Sportbedrijf Nunspeet B.V. is afgesloten op 31 december 2016.

 • 7.

  Aanvragen voor een subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties dienen voor 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend.

 • 8.

  In uitzondering op het in het vorige lid gestelde, dient een aanvraag voor een subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties in 2018 te worden ingediend voor 11 december 2017.

 • 9.

  Het college maakt het besluit op een aanvraag voor een subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties bekend voor 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend. 

 • 10.

  De subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per kalenderjaar aan één aanvrager toegekend.

Artikel 15 – Beoordeling van de aanvraag

 • 1.De aanvraag wordt inhoudelijk beoordeeld op grond van het jaarplan met financiële onderbouwing en de bijdrage die daarmee wordt geleverd aan de visie en doelstellingen van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Nunspeet:

 • a.

  Visie: Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches leveren een substantiële bijdrage aan de participatie en gezondheid van alle inwoners van de gemeente Nunspeet. Zij leggen verbindingen tussen lokale organisaties en stimuleren mensen om binnen hun eigen mogelijkheden mee te doen in de samenleving. Daarmee wordt de sociale cohesie versterkt en bijgedragen aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van sport en bewegen, kunst en cultuur, onderwijs en jeugd, volksgezondheid en welzijn.

 • b.

  Doelstellingen:

 • ·

  Het verhogen van het percentage inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 • ·

  Het verhogen van het percentage inwoners met een gezond gewicht.

 • ·

  Het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de jeugd.

 • ·

  Het ondersteunen van het onderwijs bij het aanbieden van passend bewegingsonderwijs.

 • ·

  Het stimuleren van sportieve en culturele participatie van kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen met overgewicht, mensen met een beperking en eenzame ouderen.

 • ·

  Het stimuleren van samenwerking tussen onderwijs, sport- en muziekverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en culturele organisaties in alle kernen van de gemeente Nunspeet.

 • ·

  Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit (niet-commerciële) werkveldpartners, die aansluiten bij de visie op combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Nunspeet.

  2.In aanvulling op het in lid 1 gestelde, wordt de aanvraag beoordeeld op:

  • a.

   De verdeling van de verhouding tussen personeelskosten en activiteitenbudget.

  • b.

   De mate waarin aanvrager cofinanciering inzet om de aanvraag het activiteitenplan te realiseren.

  • c.

   De manier waarop aanvrager een werkplek en noodzakelijke voorzieningen (laptop, telefoon, etc.) wil realiseren.

  • d.

   De wijze waarop aanvrager de lokale signatuur van de combinatiefunctionarissen gaat waarborgen.

  • e.

   De manier waarop aanvrager de inzet van de combinatiefuncties wil verdelen over de vier kernen van de gemeente Nunspeet.

  • f.

   De wijze waarop aanvrager deelnemersregistratie, monitoring en evaluatie van haar activiteiten wil organiseren.

  • g.

   Het lokale netwerk van de aanvrager met onder andere onderwijs, sportverenigingen en welzijnsinstellingen.

  • h.

   De wijze waarop aanvrager de samenwerking met het lokale netwerk wil vormgeven.

  • i.

   De volledigheid, kwaliteit en haalbaarheid van de gehele aanvraag.

 • 3.

  Specifieke beoordelingscriteria kunnen jaarlijks door het college worden vastgesteld via een vraagbrief.

 • 4.

  De vraagbrief als bedoeld in het vorige lid, wordt uiterlijk op 1 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft door het college aan de aanvrager ter beschikking gesteld.

Artikel 16 – Hoogte en verlening van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van het totale subsidiebedrag is maximaal € 145.000,- per kalenderjaar.

 • 2.

  Het totaalbedrag uit lid 1 van dit artikel, is door de aanvrager zelf te verdelen over personeelslasten en activiteitenbudget.

 • 3.

  Eventuele meerkosten die voortvloeien uit de subsidie Brede Impuls Combinatiefuncties zijn volledig voor rekening van de aanvrager.

 • 4.

  De subsidie wordt verleend als voorschot en na vaststelling van de inhoudelijke en financiële verantwoording conform artikel 18 definitief vastgesteld.

Artikel 17 – Verplichtingen bij toekenning van de subsidie

 • 1.

  Aanvrager is verplicht om over het gehele kalenderjaar (minimaal) 2,5 fte aan combinatiefuncties te realiseren. Bij de vaststelling van het aantal fte wordt een werkweek van 36 uur als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2.

  Aanvrager is verplicht om de combinatiefuncties in te zetten onder de noemer ‘Nunspeet Beweegt’.

 • 3.

  Aanvrager is verplicht om het werkgeverschap binnen de eigen organisatie te effectueren.

 • 4.

  Uit de aanvraag moet blijken hoe de verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden wordt ingevuld.

Artikel 18 – Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  Subsidieontvanger is verplicht om voor 1 april van het jaar volgend op het jaar waar de verstrekte subsidie betrekking op heeft, een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen.

 • 2.

  Op basis van de ontvangen inhoudelijke en financiële verantwoording conform het vorige lid, stelt het college achteraf de hoogte van de subsidie definitief vast.

 • 3.

  Het college kan de verplichting opleggen om tussentijds verantwoording af te leggen over de verrichtte activiteiten en de daaraan verbonden inkomsten en uitgaven.

 • 4.

  Het college stelt in de subsidiebeschikking de specifieke verantwoordingsverplichtingen van de subsidieontvanger vast.

 • 5.

  Het college kan voor de verantwoording een format vaststellen. Subsidieontvanger is in dat geval verplicht het format te gebruiken.

 • 6.

  Subsidieontvanger dient desgevraagd te kunnen aantonen dat de combinatiefunctionaris binnen haar organisatie is aangesteld.

Hoofdstuk 6 – Overige bepalingen

Artikel 19 – Hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van de verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt jaarlijks verslag gedaan aan de gemeenteraad.

Artikel 20 – Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 december 2017.

 • 2.

  De Deelverordening subsidie sport Nunspeet 2015 wordt ingetrokken per 1 december 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen die voor 1 december 2017 zijn ingediend.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Deelverordening Sport gemeente Nunspeet 2017.

   

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

J.J. Kerkhof B. van der Weerd