Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018
CiteertitelRegeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, artikel 1:63
 2. Wet rechten burgerlijke stand, artikel 4 en 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad Nunspeet 53, 1 januari 2018

030223724

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 4 en 5 van de Wet rechten burgerlijke stand;

besluiten vast te stellen:

Regeling aanwijzing huwelijkslocaties voor-een-dag naar eigen keuze 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huwelijk: het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

 • c.

  bruidspaar: partners;

 • d.

  eigenaar: de eigenaar of rechthebbende van een locatie;

 • e.

  gemeente: de gemeente Nunspeet.

Artikel 2 Aanwijzing huwelijkslocatie op verzoek

Het college kan op verzoek van één of beide partners elk in de gemeente gelegen locatie, anders dan het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zitting heeft, als locatie voor het voltrekken van een huwelijk aanwijzen.

Artikel 3 Aanvraag(formulier)

 • 1.

  Een aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie moet door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend. De aanvraag moet uiterlijk zestien weken voor de gewenste datum van de huwelijksvoltrekking zijn ontvangen.

 • 2.

  Bij de aanvraag moet worden overgelegd:

  • a.

   als de gewenste huwelijkslocatie in eigendom is van het bruidspaar de 'Verklaring voltrekken huwelijk/partnerschapsregistratie op locatie', ondertekend door het bruidspaar, of

  • b.

   als de gewenste huwelijkslocatie niet in eigendom is van het bruidspaar, de 'Overeenkomst voltrekken huwelijk/partnerregistratie op locatie', ondertekend door de eigenaar van de gewenste huwelijkslocatie en het bruidspaar.

 • 3.

  Onvolledige en niet tijdig ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4 Weigering aanwijzing huwelijkslocatie, voorwaarden

De aanvraag om aanwijzing van een huwelijkslocatie wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De locatie niet de wettelijke openbaarheid en toegankelijkheid waarborgt;

 • b.

  De huwelijkslocatie moet voldoen aan de normale veiligheidseisen en er mag geen overlast ontstaan voor de omgeving. Dit ter beoordeling van het college.

 • c.

  De huwelijkslocatie wordt door de eigenaar voor de duur van de huwelijksplechtigheid, inclusief voorbereiding en afronding, om niet ter beschikking van de gemeente gesteld;

 • d.

  De huwelijkslocatie moet beschikken over voorzieningen die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen. Dit ter beoordeling van het college.

 • e.

  De voltrekking van het huwelijk op de beoogde locatie niet strijd met de goede zeden, de openbare orde of goed fatsoen. Dit ter beoordeling van het college.

 • f.

  De voltrekking van het huwelijk vindt niet plaats op een locatie die in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

Artikel 5 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Huwelijken worden gesloten binnen de dagen en tijden genoemd in het Reglement burgerlijke stand gemeente Nunspeet 2018.

 • 2.

  Een bruidspaar dat een aanvraag heeft ingediend als bedoeld in deze regeling, is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar van de gewenste huwelijkslocatie.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de gewenste huwelijkslocatie.

 • 4.

  De gemeente verleent voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld in deze regeling, geen begeleiding.

Artikel 6 Intrekking aanwijzing huwelijkslocatie

De aanwijzing als huwelijkslocatie wordt ingetrokken als:

 • 1.

  de locatie niet (meer) blijkt te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling, of

 • 2.

  de aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

 

Vastgesteld op 19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof B. van der Weerd