Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Regeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018
CiteertitelRegeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk wetboek, artikel 1:63
 2. Wet rechten burgerlijke stand, artikel 4 en 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad Nunspeet 53, 1 januari 2018

030223724

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018

 

 

 

Regeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelet op artikel 63, boek 1 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 4 en 5 van de Wet rechten burgerlijke stand;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Regeling aanwijzing permanente huwelijkslocaties 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  college : het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  huwelijk : het sluiten van een huwelijk of het registreren van een partnerschap;

 • c.

  locatie : een permanent bouwwerk met bijbehorend kadastraal perceel;

 • d.

  bruidspaar : partners;

 • e.

  eigenaar : de eigenaar of rechthebbende van een gebouw;

 • f.

  gemeente : de gemeente Nunspeet.

Artikel 2 Aanwijzing permanente huwelijkslocatie op verzoek

Het college kan op verzoek van de eigenaar elk in de gemeente gelegen locatie, anders dan het gemeentehuis waar het gemeentebestuur zitting heeft, als permanente locatie voor het voltrekken van huwelijken aanwijzen, mits de locatie aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • a)

  De meerwaarde van de locatie moet blijken uit de historische bekendheid en betekenis door uitstraling, aard geschiedenis of ligging ervan. Dit ter beoordeling van het college.

 • b)

  De benodigde vergunningen, vereist bij het normale gebruik van het gebouw of de daarbij horende activiteiten, zijn aanwezig en actueel.

Artikel 3 Weigering aanwijzing huwelijkslocatie, voorwaarden

De aanvraag om aanwijzing van een permanente huwelijkslocatie wordt geweigerd als niet wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a)

  De locatie betreft een gebouw waar de wettelijke openbaarheid en toegankelijkheid gewaarborgd is.

 • b)

  De huwelijkslocatie moet voldoen aan de normale veiligheidseisen en er mag geen overlast ontstaan voor de omgeving vanwege de huwelijksvoltrekking. Dit ter beoordeling van het college.

 • c)

  De huwelijkslocatie wordt door de eigenaar voor de duur van de huwelijksplechtigheid, inclusief voorbereiding en afronding, om niet ter beschikking van de gemeente gesteld.

 • d)

  Aan de huwelijksvoltrekking mag geen verplichte commerciële activiteit worden verbonden.

 • e)

  De huwelijkslocatie moet beschikken over voorzieningen die een goede uitvoering van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand garanderen. Dit ter beoordeling van het college.

 • f)

  De voltrekking van het huwelijk op de beoogde locatie niet strijd met de goede zeden, de openbare orde of goed fatsoen. Dit ter beoordeling van het college.

 • g)

  Het een locatie betreft die niet in hoofdzaak is bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

Artikel 4 Verantwoordelijkheden ten aanzien van de huwelijksvoltrekking

 • 1.

  Huwelijken worden gesloten binnen de dagen en tijden genoemd in het Reglement burgerlijke stand gemeente Nunspeet 2018.

 • 2.

  Een bruidspaar waarvan het huwelijk wordt voltrokken op een locatie als bedoeld in deze regeling, is zelf verantwoordelijk voor alle te maken afspraken met de eigenaar van de locatie.

 • 3.

  De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is uitsluitend verantwoordelijk voor de huwelijksvoltrekking op de locatie.

 • 4.

  De gemeente verleent voor het begeleiden van een huwelijksvoltrekking op de locatie, als bedoeld in deze regeling, geen begeleiding.

 • 5.

  Een huwelijk kan binnen de directe omgeving van de locatie in de open lucht plaatsvinden. Dit ter beoordeling van het college.

 • 6.

  De eigenaar en de gemeente leggen de nadere uitwerking van deze regeling vast in een overeenkomst.

Artikel 5 Intrekking aanwijzing huwelijkslocatie

De aanwijzing als huwelijkslocatie wordt ingetrokken als:

 • a)

  de locatie niet (meer) blijkt te voldoen aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 4 van deze regeling, of

 • b)

  de aanwijzing is gebaseerd op door de aanvrager onjuist verstrekte gegevens.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Vastgesteld op 19 december 2017

 

Burgemeester en Wethouders van Nunspeet,

De secretaris, de burgemeester,

 

J.K. Kerkhof B. van der Weerd