Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Regeling houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente Nunspeet 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, artikel 1:16, lid a t/m d
 2. Wet rechten burgerlijke stand, artikel 4 en 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad Nunspeet 53, 1 januari 2018

030223724

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 16, 16a, 16b, 16c en 16d van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, en de artikelen 4 en 5 van de Wet rechten burgerlijke stand;

b e s l u i t e n:

vast te stellen de Regeling houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1 – Begripsbepaling

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  De wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  Ambtenaar van de burgerlijke stand: Een ambtenaar in dienst van de gemeente Nunspeet of van een andere gemeente krachtens artikel 16, lid 2 en lid 3 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders.

 • c.

  Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: Een ambtenaar in dienst van de gemeente Nunspeet of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, krachtens artikel 16, lid 2 en 3 van boek 1, van het Burgerlijke Wetboek als zodanig benoemt door burgemeester en wethouders.

 • d.

  Gemeentehuis: Alle ruimten die door het college als zodanig zijn aangewezen.

 • e.

  College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet.

Artikel 2 – Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente, werkzaam bij de afdeling Dienstverlening;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is drie.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand of de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand, benoemd voor 1 november 2014, die in verband met zijn godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging een beroep doet op gewetensnood zal niet belast worden met de voltrekking van een huwelijk als bedoeld in artikel 30, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek of de uitvoering van het geregistreerd partnerschap als bedoel in artikel 80 a, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Artikel 3 – Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 4 – Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand

verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de

buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 – Leiding van de dienst

 • 1.

  Het hoofd van de afdeling Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2.

  De ambtenaren van de burgerlijke stand zijn de bevoegde bewaarders van de onder hen berustende registers van de burgerlijke stand.

Artikel 6 – Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor kosteloze huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties op maandag om 09.00 uur en om 9.15 uur;

  • b.

   voor huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties op maandag tot en met vrijdag:

   • i.

    in het gemeentehuis van 09.00 tot 16.30 uur;

   • ii.

    in een door het college aangewezen bijzondere trouwlocatie van 9.00 uur tot 18.30 uur;

  • c.

   voor huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties op zaterdag van 11.00 uur tot 17.00 uur;

  • d.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur.

 • 2.

  Het bureau is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen

erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet, krachtens een besluit van burgemeester en wethouders als roostervrije dagen zijn aangewezen of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan

burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat

het bureau gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

5.In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in

het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 – Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Reglement burgerlijke stand gemeente Nunspeet 2018’.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  De Verordening burgerlijke stand 2011 wordt per 1 januari 2018 ingetrokken.

   

Vastgesteld op 19 december 2017

 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

 

J.J. Kerkhof B. van der Weerd