Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Subsidienota 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidienota 2019
CiteertitelSubsidienota 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSubsidienota 2019
Externe bijlageVolledige Subsidienota 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-201901-10-2019Nieuwe regeling

26-09-2019

gmb-2019-251069

0302-AZK-75203

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidienota 2019

Vastgesteld door de gemeenteraad van Nunspeet op 26 september 2019

Samenvatting

In de bijlage treft u de Subsidienota 2019 aan. De basis voor subsidieverstrekking ligt in de Algemene wet bestuursrecht. Hierop is de Algemene subsidieverordening gemeente Nunspeet gebaseerd. De Algemene Subsidieverordening gemeente Nunspeet 2014 wordt in 2019 herzien. Reden is dat er naar aanleiding van een evaluatie verbeteringsvoorstellen zijn gedaan. Zo zijn de aanvraagtermijnen meer op elkaar afgestemd, is de nieuwe modelverordening van de VNG als basis genomen, wordt bij meerjarensubsidies de kaderstellende brief geïntroduceerd en wordt niet meer standaard met een uitvoeringsovereenkomst gewerkt, wordt de eis van een goedkeurende controleverklaring van de accountant nu gelegd bij € 200.000,-- in plaats van 150.000,-- en is de huisvestingscomponent uit de integrale kostprijs gehaald. In de verordening zijn uitsluitend procedurele bepalingen opgenomen. De inhoudelijke kant van de subsidieverstrekking wordt formeel bepaald door de deelverordeningen die voor de verschillende beleidsterreinen zijn opgesteld. De deelverordeningen zijn het inhoudelijke toetsingskader voor een subsidieaanvraag en hiermee wordt gestuurd op de te behalen beleidsdoelen. Welke doelen behaald moeten worden en welke maatschappelijke effecten met subsidieverstrekking wordt nagestreefd, is beschreven in de beleidsnota’s die per beleidsterrein worden vastgesteld. Ieder beleidsterrein kent zijn eigen specifieke aanpak en omschrijving van te behalen doelen. Ook de wijze waarop de doelen worden behaald en het effect van subsidiëring wordt gemeten, verschilt per beleidsterrein. Het is niet mogelijk om alle aspecten van ieder beleidsterrein in één overkoepelende nota op te nemen. Maar een aantal aspecten komt op ieder beleidsterrein aan de orde. Voor deze onderdelen is de voorliggende subsidienota opgesteld. De Subsidienota 2019 vervangt de subsidienota 2013-2016, die bij besluit d.d. 22 november 2016 is verlengd. De nota is vooral een voortzetting van het beleid, maar is op onderdelen, zoals het sturen op resultaten wat verduidelijkt/aangescherpt en aangepast.

 

De subsidienota is deels beschrijvend van aard en deels richtinggevend, doordat op onderdelen specifieke beleidskeuzes worden gemaakt.