Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nunspeet

Reglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNunspeet
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet
CiteertitelReglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpregeling ingebruikgeving binnensportaccomodaties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2020nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2020-22870

030253900

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement voor de ingebruikgeving van binnensportaccommodaties gemeente Nunspeet

 

 

 

 

Artikel 1 - Begrippen

 

De gemeente: de gemeente Nunspeet

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet

Gebruiker: de bond, vereniging, stichting, instelling, organisatie, schoolbestuur of (groep van) particulier(en) die door of namens burgemeester en wethouders de toestemming is verleend een accommodatie te gebruiken

Accommodatie: een binnensportaccommodatie die primair bestemd is voor het uitoefenen van sportactiviteiten (deze ruimte is exclusief foyer/kantine/ontmoetingsruimte)

Gymnastieklokaal: een overdekte accommodatie met een wedstrijdruimte kleiner of gelijk aan 400 m² (NOC*NSF)

Sportzaal: een overdekte accommodatie met een wedstrijdruimte groter dan 400 m² en kleiner of gelijk aan 800 m² (NOC*NSF), exclusief bergruimte

Onderwijs: het basis-, speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente Nunspeet

Beheerder: de persoon aan wie alle handelingen en/of bevoegdheden zijn overgedragen, die behoren tot het beheren van (een) accommodatie(s)

Evenement: alle activiteiten die niet tot de beoefening van een sport behoren

Seizoen: de periode die loopt van de eerste dag na afloop van de zomer-schoolvakantie voor het basisonderwijs tot en met de laatste dag van het schooljaar voor de zomerschoolvakantie van het basisonderwijs in de regio waar de gemeente Nunspeet deel van uitmaakt

Ingebruikgeving: de gelegenheid gedurende een vooraf afgesproken periode voor een vooraf afgesproken tarief en prijs gebruik te maken van een vooraf bepaalde binnensportaccommodatie voor de vooraf besproken activiteit met gebruikmaking van douche en kleedgelegenheid en als dat van toepassing is de binnen de binnensport-accommodatie aanwezige sportmaterialen en werkmiddelen

Structurele ingebruikgeving: de gebruiker krijgt de accommodatie op vooraf afgesproken tijd(en) en dag(en) ter beschikking voor een periode van ten minste vijf aaneengesloten weken of de gebruiker krijgt de accommodatie op vooraf afgesproken tijd(en) en dag(en) ten minste vijfmaal maal in een seizoen ter beschikking

Incidentele ingebruikgeving: alle ingebruikgeving die niet kan worden aangemerkt als structurele ingebruikgeving

Commerciële ingebruikgeving: ingebruikgeving van binnensportaccommodatie ten behoeve van sportactiviteiten met een winstoogmerk.

 

 

 

Artikel 2 - Openstelling

 

1. Het is mogelijk om gebruik te maken van de binnensportaccommodaties op werkdagen tussen 16.00 en 23.00 uur, op woensdag van 12.00 tot 23.00 uur en in het weekend van 08.00 tot 23.00 uur.

2. De ingebruikgeving voor het bewegingsonderwijs heeft voorrang boven overig gebruik.

3. Het college heeft de bevoegdheid, ondanks de al gesloten gebruiksovereenkomsten, voor bijzondere gelegenheden over de accommodaties te beschikken. In dit geval wordt er aan de gebruiker geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht.

4. In buitengewone omstandigheden zoals rampensituaties behouden burgemeester en wethouders zich het recht voor om direct te kunnen beschikken over de accommodaties. In dit geval wordt er aan de gebruiker geen gebruiksvergoeding in rekening gebracht.

5. De gebruiker gedoogt tijdens of binnen een gebruikstermijn vallend tijdstip alle herstellingen die de gemeente in en/of aan de binnensportaccommodatie wil doen uitvoeren. De gemeente geeft hiervan zo mogelijk twee weken vóór datum van ingang bericht aan de gebruiker. De gebruiker kan geen mindering van de gebruiksvergoeding vorderen, als de herstelperiode korter duurt dan één week.

 

Artikel 3 - Gebruik

 

1. De ingebruikgeving heeft uitsluitend betrekking op de beoefening van sport spel en bewegen. De accommodatie wordt overeenkomstig deze bestemming in gebruik gegeven. Voor ingebruikgeving, niet overeenkomstig de hierboven genoemde bepaling, moet vooraf schriftelijk toestemming worden gevraagd aan burgemeester en wethouders.

2. De toegewezen gebruikstijd geldt voor het gebruik van de accommodatie. De kleed- en wasruimtes mogen maximaal vijftien minuten voor en vijftien minuten na de toegewezen tijd worden gebruikt.

3. De gebruiker mag de accommodatie niet aan derden in gebruik geven. Buiten de gecontracteerde uren mag onder geen voorwaarde van de accommodatie gebruik worden gemaakt.

4. De gebruiker is verplicht de accommodatie in behoorlijke staat te houden. De gebruiker is gehouden om na afloop van het gebruik de accommodatie (veeg- en bezem)schoon, opgeruimd en leeg achter te laten. Gebruikte roerende zaken moeten op de juiste wijze en op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen.

5. Elke gebruiker is verplicht de aanwezigen erop te wijzen dat zij zich in de accommodatie ordelijk hebben te gedragen en is aansprakelijk voor het gedrag van zijn aanwezigen. Onordelijk gebruik heeft verwijdering uit de accommodatie tot gevolg.

6. Tot de accommodatie mogen geen aanwezigen worden toegelaten voordat de leider/leidster aanwezig is. Evenmin mag de leider/leidster zich verwijderen voordat aanwezigen de accommodatie hebben verlaten.

7. Activiteiten van jeugd onder de achttien jaar moeten plaatsvinden onder begeleiding of toezicht van bevoegde meerderjarige leiding.

8. In de accommodaties mogen geen dranken en etenswaren worden genuttigd.

9. Voor het gebruik van de foyer in sportzaal Op de Heide of de ontmoetingsruimte in gymzaal Piersonstraat moet door de gemeente vooraf expliciete toestemming worden gegeven.

10. Rijwielen of andere vervoersmiddelen mogen niet binnen de accommodatie worden geplaatst. Zij moeten – voor zover mogelijk – op de daarvoor bestemde plaatsen worden opgesteld.

11. Het is eenieder zonder schriftelijke toestemming van de gemeente verboden in de accommodatie:

a. handel te drijven in sportartikelen en/of andere artikelen dan wel drank, etenswaren en dergelijke te verkopen;

b. collecten te houden of te doen houden;

c. reclame te maken, circulaires, insignes, loten en dergelijke te verspreiden en te verkopen of te doen verspreiden of te doen verkopen.

12. Zonder toestemming van de beheerder is het niet toegestaan om materialen in de opbergruimten op te slaan of op te bergen.

 

Artikel 4 - Toegang, brandveiligheid en veiligheidsmaatregelen

 

1. De beheerders van de accommodaties hebben te allen tijde, op vertoon van hun legitimatiebewijs, vrije toegang tot deze ruimten. Eventuele aanwijzingen van gemeentewege in het belang van een goede gang van zaken gegeven, moeten stipt en onverwijld worden opgevolgd.

2. In het kader van de brandveiligheid moeten de aangegeven vluchtroutes te allen tijde vrij worden gehouden.

3. Voor het gebruik wordt van gemeentewege EHBO-materiaal geleverd. Bij gebruik van deze EHBO-koffer moet dit aan de gemeente worden vermeld. De EHBO-koffer wordt 1x per jaar geïnspecteerd. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de te nemen veiligheidsmaatregelen in het kader van de eerste hulp.

4. Aan de gebruiker, die toestemming heeft om zelf het gebouw te openen en te sluiten, wordt een toegangspas beschikbaar gesteld. De zodanige gebruiker is verplicht bij het verlaten van de accommodatie de verlichting te doven, waterkranen te sluiten, toiletten door te spoelen, de ramen en het gebouw af te sluiten. Aan het einde van de gebruiksperiode moet de toegangspas weer door de gebruiker bij de gemeente worden ingeleverd.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

 

1. De gemeente sluit elke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het gebruik van de accommodatie, de in de zaal aanwezige apparatuur en inventaris (inclusief de aan wanden en daken bevestigde) uit, tenzij er sprake is van grove nalatigheid.

2. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar kunnen stellen van de accommodatie ten gevolge van technische storingen.

3. De gemeente is niet aansprakelijk voor de beschadiging, verwisselingverlies, diefstal van eigendommen of lichamelijk letsel van de gebruiker of van personen, die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker van de accommodatie gebruik maken.

4. De gebruiker is aansprakelijk voor schade toegebracht in en/of aan de accommodatie, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van de gemeente.

5. De gebruiker is verplicht alle aantoonbare schade te melden bij de gemeente. De gebruiker wordt door de ingebruikneming van de accommodatie geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevindt op het moment van ingebruikgeving.

 

Artikel 6 - Incidentele ingebruikgeving

 

1. Bij incidentele ingebruikgeving wordt telkens een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gebruiker en de gemeente.

2. De incidentele ingebruikgeving geldt alleen voor de sportaccommodaties in Elspeet (sportzaal Op de Heide en gymzaal Vierhouterweg).

3. Aanvragen voor het incidentele gebruik van de accommodaties kunnen schriftelijk (door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier) of online (www.nunspeet.nl) aangevraagd worden bij de gemeente.

4. Elke reservering, opzegging of wijziging wordt pas van kracht, nadat dit door de gemeente is bevestigd.

5. Ingebruikgeving geschiedt per tijdseenheid van een half uur, met een minimaal periode van één uur.

6. Bij incidentele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker een factuur voor het gebruik van de accommodatie.

7. Bij wisselende ingebruikgeving tussen verschillende gebruikers wordt minimaal een kwartier vrij geroosterd.

 

Artikel 7- Structurele ingebruikgeving

 

1. Bij structurele ingebruikgeving wordt een gebruiksovereenkomst gesloten tussen de gebruiker en de gemeente.

2. Nieuwe aanvragen voor het structureel gebruik van de accommodaties moeten door middel van het voorgeschreven aanvraagformulier schriftelijk worden ingediend bij de gemeente.

3. Voorafgaand aan de zomervakantie ontvangen de structurele gebruikers, die al gebruikmaken van een accommodatie, een brief met een aankondiging van de nieuwe tarieven en een inschrijfformulier voor het gebruik van de desbetreffende accommodatie. Dit formulier moet voor een bepaalde datum, worden geretourneerd. Op basis van de inschrijfformulieren wordt het jaarprogramma voor het gebruik van de desbetreffende accommodatie vastgesteld.

4. Bij de verdeling van de uren die niet door de scholen worden gebruikt, is het uitgangspunt het programma van het voorgaande jaar van de desbetreffende aanvrager.

5. De gemeente stelt namens het college de schema’s inzake het gebruik van de binnensport-accommodaties vast.

6. Elke overeenkomst wordt pas van kracht op de dag dat de gemeente een ondertekende ge-bruiksovereenkomst heeft ontvangen.

7. Bij een structurele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker periodiek een factuur voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodatie.

8. In geval van ter beschikkingstelling aan een groep van particulieren is degene die de ge-bruiksovereenkomst ondertekent hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de gebruiks-overeenkomst.

9. Bij voortijdige beëindiging van het structurele gebruik door de gebruiker moet een opzegtermijn van één maand in acht genomen worden. De opzegging moet schriftelijk geschieden.

10. De ingebruikgeving wordt aangegaan voor maximaal de duur van een schooljaar. Na afloop van het schooljaar eindigt de overeenkomst van rechtswege.

 

Artikel 8 – Ingebruikgeving voor commerciële activiteiten

1. Voor elke ingebruikgeving van commerciële activiteit moet een aparte aanvraag worden ingediend of één aanvraag voor meerdere commerciële activiteiten.

2. Aan de hand van de ingediende aanvraag wordt beoordeeld of de accommodatie overeenkomstig dit Reglement ingebruikgegeven kan worden dan wel een toestemming van burgemeester en wethouders noodzakelijk is.

3. Afhankelijk van de aard en omvang van de aangevraagde ingebruikgeving kan de aanvraag worden geweigerd of (specifieke) aanvullende bepalingen en voorwaarden, waaronder een aangepast tarief, worden opgelegd.

 

Artikel 9 - Afgifte van toegangspasjes

 

1. Na bevestiging van incidentele of structurele ingebruikgeving wordt aan de gebruiker een toegangspas van de desbetreffende accommodatie beschikbaar gesteld.

2. Bij incidentele ingebruikgeving ontvangt de gebruiker een toegangspas die eenmalig op het reserveerde tijdstip toegang verschaft tot de accommodatie.

3. Bij structurele ingebruikgeving wordt (worden) één (of op verzoek meerdere) toegangspasje(s) beschikbaar gesteld gedurende de looptijd van de ingebruikgevingsovereenkomst.

4. In het geval er sprake is van diefstal, verlies of een kapot toegangspasje kan een nieuw pasje worden verkregen.

5. De gemeente voert steekproefsgewijs controle uit op gebruik van de accommodatie op basis van de toegangspasjes.

6. Bij oneigenlijk gebruik (gebruik van accommodatie zonder reservering) ontvangt de overtreder in eerste instantie een waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding wordt € 50,-- in rekening gebracht.

 

 

Artikel 10 - Bepalingen voor het gebruik van de ingebruikgeving (financieel)

 

1. De vergoeding voor het gebruik van een bij de gemeente in beheer zijnde accommodatie of gedeelte daarvan wordt geheven in overeenstemming met de jaarlijkse, door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde tarievenlijst. In de vergoeding is omzetbelasting begrepen. Een accommodatie of gedeelte daarvan kan structureel of incidenteel in gebruik worden gegeven tegen het van toepassing zijnde uurtarief, te betalen per nader door de gemeente te bepalen en op de factuur aangegeven periode.

2. Bij een incidentele ingebruikgeving is dit onder opgave van reden mogelijk wanneer dit een week voor het gebruik van de desbetreffende uren schriftelijk kenbaar wordt gemaakt aan de afdeling Bestuur en Maatschappij. Aansluitend vindt er een verrekening of teruggave van de gebruiksvergoeding plaats.

3. Bij structurele ingebruikgeving is het niet mogelijk om over te gaan tot een verrekening of teruggave van de gebruiksvergoeding.

4. Als de vooraf afgesproken tijdsperiode door de gebruiker wordt overschreden, kan de gemeente het in de tarievenlijst aangegeven tarief doorberekenen met een minimum van een half uur.

 

Slotbepaling

1. Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meerdere bepalingen van dit Reglement afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing van deze bepalingen leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

2. In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet van 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders van Nunspeet,

de secretaris, de burgemeester,

A. Heijkamp B. van de Weerd