Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Beleidsregel art. 13b Opiumwet gemeente Nuth 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel art. 13b Opiumwet gemeente Nuth 2010
CiteertitelBeleidsregel art. 13b Opiumwet gemeente Nuth 2010
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet, art. 13b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-201415-05-2014intrekking

27-04-2013

Nuth & Omstreken, 13-05-2014

Z.05404 INT.05509 
01-06-201015-05-2014Nieuwe regeling

20-05-2010

Nuth & Omstreken, 01-06-2010

BJZ/2010/5528

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel art. 13b Opiumwet gemeente Nuth 2010

De Burgemeester van Nuth

 

overwegende de wetswijziging van artikel 13b van de Opiumwet, inwerking getreden 1 november 2007 (Staatsblad 2007 nummers 355 en 392);

 

dat met deze beleidsregel een matrix  wordt opgezet met betrekking tot de sluiting voor bepaalde dan wel onbepaalde tijd van woningen en lokalen en bijbehorende erven wegens overtreding van het bepaalde in de artikelen 2 en3 van de Opiumwet;

 

dat het wenselijk is om mede in het belang van de rechtszekerheid de wijze van toepassing van de aan hem toegekende bevoegdheid neer te leggen in de vorm van een beleidsregel;

 

b e s l u i t :

 

 ten aanzien van overtredingen van de Opiumwet in/vanuit woningen en lokalen en bijbehorende erven voor de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet de volgende beleidsregel vast te stellen:

Artikel  

 • 1.

  de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b van de Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen kan uitsluitend toepassing krijgen op basis van schriftelijke bewijsstukken;

 • 2.

  artikel 13b van de Opiumwet geeft de bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang indien in woningen en lokalen  dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II (artikelen 2 en 3 van de Opiumwet) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

 • 3.

  de eerder vastgestelde beleidsregels en handhavingsmatrices ten aanzien van woningen en voor het publiek toegankelijke lokalen, worden met ingang van de eerste dag na publicatie van deze beleidsregel ingetrokken, met dien verstande dat de procedures opgestart onder de in te trekken beleidsregels en handhavingsmatrices, worden voortgezet op basis van de nieuwe beleidsregel en handhavingsmatrices;

 • 4.

  bij de bestuursdwang in de vorm van het sluiten van woningen en lokalen dient ten aanzien van de lokalen een onderscheid te worden gemaakt tussen vergunningplichtige lokalen en niet vergunningplichtige lokalen. Voor de vergunningplichtige lokalen, met vergunning(en) krachtens de Algemene plaatselijke verordening en/of de Drank- en Horecawet, geldt tevens dat constatering van overtreding(en) van de Opiumwet kan leiden tot weigering van de vergunning(en), tot intrekken van de vergunning(en) en zal in ieder geval leiden tot hertoetsing van de vergunningseisen- en voorwaarden;

 • 5.

  voor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet wordt in beginsel uitgegaan van de toepassing van verschillende procedure stappen. Deze procedurestappen bestaan uit een waarschuwingsfase, een voornemenfase (conform de eis uit de Algemene wet bestuursrecht) en het komen tot een besluit tot sluiting. Van deze stappen kan echter worden afgeweken;

 • 6.

  afwijkingsbevoegdheid van de matrices: het bevoegde bestuursorgaan kan van deze beleidsregel en bijbehorende handhavingmatrices afwijken indien er sprake is van een ernstige of spoedeisende situatie. Uit feiten en omstandigheden kan zo een situatie worden afgeleid. Of afwijking noodzakelijk is in het belang van de openbare orde en veiligheid is ter beoordeling van het bevoegd orgaan. Afwijking van de matrix leidt tot verkorte toepassing van de matrices of onmiddellijke sluiting;

 • 7.

  de beleidsregel en de handhavingsmatrices geldt ten aanzien van de volle omvang van de Opiumwet (artikelen 2 en 3) en kan dus ook toepassing vinden bij het (doen laten) telen, bereiden, verwerken, verstrekken, verkopen, alsmede het aanwezig hebben en vervaardigen van verdovende middelen (soft- en harddrugs);

 • 8.

  de procedurestappen en sluitingstermijnen incl. de inherente afwijkingsbevoegdheid worden voor de categorieën woningen en niet vergunningplichtige lokalen en voor de categorie vergunningplichtige lokalen, neergelegd in twee matrices welke als zodanig onderdeel uitmaken van deze beleidsregel;

 • 9.

  ten aanzien van het progressief karakter van de in de onderscheidene matrices genoemde stappen leidt de constatering van een overtreding binnen een jaar na de waarschuwing of het voornemen tot voortzetting van de opgestarte handhavingsmatrix. Overtreding tot en met een jaar na afloop van een voorgaande sluiting leidt tot sluiting voor een jaar of voor bepaalde tijd.

 

 

Aldus vastgesteld op 20 mei 2010.

 

Burgemeester van de Gemeente Nuth,

Mr. H.G. Vos

 

 

Deze beleidsregel wordt gepubliceerd op 1 juni 2010 en treedt in werking op 1 juni 2010.

Handhavingsmatrix voor toepassing van artikel 13b Opiumwet  

Vergunningplichtige lokalen (Drank- en horecawet en/of Algemene plaatselijke verordening)

 

Overtreding( en)

Politie

Gemeente

Openbaar

Anderen

Opiumwet

toezichthouder

 

Ministerie

 

le keer

rapport t.b.v.

schriftelijke

vervolging

Aanschrijven

 

gemeente + PV

waarschuwing

(APV -bepaling en

eigenaar pand.

 

t.b.v. O.M.

 

Opiumwet).

Overleg met

 

dossiervorming.

 

Snelle afhandeling.

eigenaar pand

 

(nadien her-

 

 

over opzeggen

 

controle)

 

 

huurovereen-

 

 

 

 

komst.

2e keer

rapport t.b.v.

tijdelijke sluiting

vervolging

Informeren

 

gemeente en PV

voor duur van 6

(APV -bepaling en

eigenaar pand

 

t.b.v. O.M. +

maanden

Opiumwet).

omtrent sluiting.

 

dossiervorming.

 

Snelle afhandeling.

 

 

(nadien her-

 

 

 

 

controle)

 

 

 

3e keer

rapport t.b.v.

tijdelijke sluiting

vervolging

 

 

gemeente en PV

voor duur van 12

(APV-bepaling en

 

 

t.b.v. O.M. +

maanden

Opiumwet).

 

 

dossiervorming.

 

Snelle afhandeling.

 

 

(nadien her-

 

 

 

 

controle)

 

 

 

4e keer

rapport t.b.v.

permanente

vervolging

 

 

gemeente en PV

sluiting en

(APV-bepaling en

 

 

t.b.V. O.M. +

intrekking

Opiumwet).

 

 

dossiervorming.

vergunning

Snelle afhandeling.

 

 

(nadien her-

 

 

 

 

controle)

 

 

 

harddrugs

rapport t.b.v.

sluiting met

vervolging

 

 

gemeente en PV

onmiddellijke

(APV -bepaling en

 

 

t.b.v. O.M.

ingang en

Opiumwet).

 

 

 

intrekking

Snelle afhandeling

 

 

 

vergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

Woningen en niet vergunningplichtige lokalen (inrichtingen)

 

Overtreding( en)

Politie

Gemeente

Openbaar

Anderen

Opinmwet

toezichthouder

(art.13b

Ministerie

 

 

 

Opiumwet)

 

 

le keer

rapport t.b.v.

schriftelijke

vervolging

Aanschrijving

 

gemeente inzake

waarschuwing tot

(Opiumwet).

eigenaar pand.

 

Opiumwet+

toepassing art.

Snelle

Overleg met

 

dossiervorming.

13b Opiumwet

afhandeling.

eigenaar over

 

(nadien her-

 

 

opzeggen huur-

 

controle)

 

 

overeenkomst.

2e keer

rapport t.b.v.

tijdelijke sluiting

vervolging

Informeren

 

gemeente inzake

voor duur van 6

(Opiumwet).

eigenaar pand

 

Opiumwet en PV

maanden met een

Snelle

omtrent sluiting.

 

t.b.v. O.M. +

termijn om

afhandeling.

 

 

dossiervorming.

binnen 48 uur zelf

 

 

 

(nadien her-

te vertrekken.

 

 

 

controle)

 

 

 

3e keer

rapport t.b.v.

tijdelijke sluiting

vervolging

 

 

gemeente en PV

voor duur van 12

(Opiumwet).

 

 

t.b.V. O.M. +

maanden met een

Snelle

 

 

dossiervorming.

termijn om

afhandeling.

 

 

(nadien her-

binnen 48 uur zelf

 

 

 

controle)

te vertrekken.

 

 

4e keer

rapport t.b.v.

permanente

vervolging

 

 

gemeente en PV

sluiting.

(Opiumwet).

 

 

t.b.V. O.M. +

 

Snelle

 

 

dossiervorming.

 

afhandeling.

 

 

(nadien her-

 

Pluk ze?

 

 

controle)

 

 

 

harddrugs

rapport t.b.v.

bij woningen

vervolging

 

 

gemeente en PV

sluiting voor

(APV-bepaling en

 

 

t.b.V. O.M.

maximaal 12

Opiumwet).

 

 

 

maanden met een

Snelle

 

 

 

termijn om binnen

afhandeling

 

 

 

48 uur zelf te

 

 

 

 

vertrekken. Bij

 

 

 

 

lokalen sluiting

 

 

 

 

met onmiddellijke

 

 

 

 

ingang