Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nuth

Verordening winkeltijden gemeente Nuth 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNuth
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Nuth 2013
CiteertitelVerordening winkeltijden Nuth 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Winkeltijden gemeente Nuth 2012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-10-201308-01-2019nieuwe regeling

08-10-2013

Nuth & omstreken, 16-10-2013

Z.02315 INT.02527-1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Nuth 2013

De raad van de gemeente Nuth;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2013 , nr. Z.02315 INT.02530;

 

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

 

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Nuth 2013.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • .

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eersteen tweede Kerstdag;

 • .

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • .

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verbodengeldt van 09.00 uur tot 18.00 uur een algemene vrijstelling met uitzondering van Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2,eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde inde omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstellingvan de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk makenin het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbareorde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belastde door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden gemeente Nuth 2012 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Nuth 2012 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden gemeente Nuth 2012 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 15 oktober 2013.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Nuth 2013.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth in de openbare vergadering van 08 oktober 2013.

De griffier, de voorzitter,

P.J.M. Boyen D.H. Schmalschläger

Bezwaarmogelijkheden/Voorlopige voorziening.

Gelet op het bepaalde in ­de Al­ge­mene wet be­stuurs­recht hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bij de raad tegen deze verordening bezwaar aan te tekenen. De bezwaar­ter­mijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit wordt bekendgemaakt. De bezwaartermijn bedraagt zes weken. Een bezwaarschrift dient naam en adres van de indiener te bevatten alsook een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Daarnaast dient een bezwaarschrift ondertekend, gemotiveerd en gedateerd te zijn. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Raad van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth.

De werking van een besluit wordt door een bezwaarschrift niet geschorst. Indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken om een voor­lo­pige voor­zie­ning (schorsing) te treffen. U dient dan wel te kunnen aantonen dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist. De indiener van het verzoek om een voorlopige voorziening dient daarbij een afschrift van het be­zwaarschrift te overleggen. Voor het overige worden aan een verzoek om voorlopige voorziening dezelfde eisen als aan een bezwaarschrift gesteld. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 1988, 6201 BZ te Maastricht.

U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal bij de genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel kunnen beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site kunt u de precieze voorwaarden raadplegen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt van de verzoeker om een voorlopige voorzie­ning een grif­fie­recht geheven. Voor de behandeling van een be­zwaarschrift is geen recht verschuldigd.

Voor meer informatie met betrekking tot een voorlopige voorziening verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl (onder "Naar de rechter" c.q. "De bestuursrechter") alwaar u nadere brochures kunt raadplegen of downloaden.

Toelichting Modelverordening winkeltijden 2013

Algemeen deel

Met ingang van 1 juli 2013 is de Winkeltijdenwet ingrijpend gewijzigd..

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkelsop zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, zijn vervallen.

 

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, deartikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag,op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefeningvan een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopenaan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

­

 

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheidverlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van dedaarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoeldeverboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan devrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

 

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verbodenals het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldtvoor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de

gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevondenworden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen geldenzondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, zoals hieronderuiteengezet zal worden, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang,

vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

 

In deze verordening wordt ten behoeve van de economische ontwikkeling binnen de gemeente uitgegaan van de vrijwel meest optimale benutting van de wettelijke mogelijkheden. Zoals de raad in de Verordening Winkeltijden Gemeente Nuth 2012 en de daarbij behorende Toelichting (BJZ/2011/13153) al had overwogen zijn er voldoende redenen om de wet zo optimaal mogelijk te benutten. De nieuwe wet maakt dat uitdrukkelijk mogelijk. Wel vragen de algemene beginselen van behoorlijke bestuur om een zorgvuldige belangenafweging. Die afweging kan integraal worden overgenomen uit de hierboven genoemde Toelichting op de Verordening uit 2012, die vervolgens nog verder uitgewerkt is in een beroepsprocedure voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven naar aanleiding van het beroep tegen de door de raad eind 2011 vastgestelde Verordening. Wij roepen in uw herinnering terug dat de beide beroepen (tegen aan de Jumbo en de C1000 verleende ontheffingen t.b.v. openstelling op zondag) voor de Voorzieningenrechter van het Cbb geen aanleiding vormden om de ontheffingen te schorsen en dat het beroep uiteindelijk enkele weken voor de mondelinge behandeling door het Cbb door appellant zijn ingetrokken. De Verordening 2012 met de Toelichting en andere stukken liggen ter inzage. De gevraagde belangenafweging is met deze stukken adequaat gedocumenteerd.

Beleid.

De verordening leidt tot de volgende situatie.

 • ·

  Winkels mogen elke zondag geopend zijn tussen 09.00 en 18.00 uur.

 • ·

  Winkels mogen op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag niet geopend zijn.

 • ·

  Winkels mogen op feestdagen (tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, tweede Kerstdag) geopend zijn van 09.00 tot 18.00 uur.

 • ·

  Winkels mogen op werkdagen enkel geopend tussen zijn 6.00 en 22.00 uur ( de wettelijke grenzen van artikel 2, 1e lid onder c), dus nachtwinkels zijn niet toegestaan.

Er hoeven dus geen aanvragen voor de 12-koopzondagen per kern meer te worden ingediend, geen aanvragen voor zondags- of avondopenstelling en geen individuele ontheffingen wegens bijzondere omstandigheden.

 

De tijden voor openstelling op zon- en feestdagen zijn vastgesteld op basis van de bestaande situatie, waarbij de ontheffingen voor winkels liepen van 11.00 tot 17.00 uur. Een uitbreiding tot 09.00 en 18.00 uur ligt voor de hand. Er zijn geen klachten bekend over de drie bestaande supermarkten en over andere winkels, zoals bakkers, die nu al een openstelling op zondag kennen.

Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 2.

De kern van het beleid ligt vast in artikel 2. De raad verleent vrijstelling van de verboden uit de wet in het algemeen economisch belang. De raad heeft bij amendement bepaald dat de vrijstelling niet geldt voor Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag. De raad heeft daarmee het college de bevoegdheid om voor deze dagen ontheffing te verlenen uitdrukkelijk ontnomen.

Door de vrijstelling die de raad verleent behoeven ondernemers geen aanvraag meer in te dienen; de vrijstelling geldt rechtstreeks en voor iedereen. Dit betekent een lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf en een lastenvermindering bij de afdeling Publieke Dienstverlening; er hoeven immers geen verzoeken meer te worden behandeld. Uiteraard vervallen daardoor ook inkomsten in de vorm van leges; maar door dat zal worden gecompenseerd door het wegvallen van administratieve werkzaamheden.

Artikel 3.

Individuele ontheffingen blijven mogelijk, omdat nu niet voorzienbaar is of alle initiatieven vanuit het midden- en kleinbedrijf vallen binnen de algemene beleidslijn van artikel 2. Het college dient het beleidskader van de Verordening te respecteren en mag daar niet buiten treden. Ontheffing van de openingstijden op werkdagen tussen 22 en 6 uur is dus niet toegestaan en evenmin ontheffing voor Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag.

Artikelen 4,5, 6, 7 en 8.

Deze spreken voor zich en hebben geen nadere toelichting nodig.

Overlast.

In het kader van voorkoming van overlast is met de bedrijfsleiders van de supermarkten gesproken. Zij hebben desgevraagd toegezegd dat er op zon- en feestdagen geen logistieke bewegingen zullen plaatsvinden.