Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012
CiteertitelVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Onbekend

10-11-2011

Nieuwsklok 08-12-11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2011

 

 

De raad van de gemeente Oisterwijk,

gelezen het voorstel van het college d.d. 4 oktober 2011,

afdeling Financiën,

raadsvoorstel nr. 11/60;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 vast te stellen.

Verordening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • b.

  houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

 • c.

  parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven:

a een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

b.een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting, genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

 • 1.

  indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

 • 2.

  indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Vrijstellingen

De belasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven ter zake van het parkeren door houders van gehandicaptenparkeerkaart op de ter plaatse als gehandicaptenparkeerplaats aangeduide plaatsen, indien een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht.

Artikel 7 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

 • 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten van de naheffingsaanslag

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 54,00.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van parkeerbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening parkeerbelastingen 2011" van 11 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen 2012".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op

10 november 2011,

griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk, Hans Janssen

TARIEVENTABEL

Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2012

1.Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

Laag tarief

 

 

Laag tarief

 

 

Hoog tarief

 

Max. parkeerduur: 4 uur

 

Max. parkeerduur: 3 uur

 

Max. parkeerduur: 1 uur

Uurtarief:

€ 1,00

 

1e + 2e uur € 1,00 en 3e uur € 1,60

 

Uurtarief:

€ 1,60

A.

Tarief

P-duur

 

B.

Tarief

P-duur

 

C.

Tarief

P-duur

1

€ 0,10

0:06:00

 

1

€ 0,10

0:06:00

 

1

€ 0,10

0:04:00

2

€ 0,20

0:12:00

 

2

€ 0,20

0:12:00

 

2

€ 0,20

0:08:00

3

€ 0,30

0:18:00

 

3

€ 0,30

0:18:00

 

3

€ 0,30

0:12:00

4

€ 0,40

0:24:00

 

4

€ 0,40

0:24:00

 

4

€ 0,40

0:16:00

5

€ 0,50

0:30:00

 

5

€ 0,50

0:30:00

 

5

€ 0,50

0:20:00

6

€ 0,60

0:36:00

 

6

€ 0,60

0:36:00

 

6

€ 0,60

0:24:00

7

€ 0,70

0:42:00

 

7

€ 0,70

0:42:00

 

7

€ 0,70

0:28:00

8

€ 0,80

0:48:00

 

8

€ 0,80

0:48:00

 

8

€ 0,80

0:31:00

9

€ 0,90

0:54:00

 

9

€ 0,90

0:54:00

 

9

€ 0,90

0:35:00

10

€ 1,00

1:00:00

 

10

€ 1,00

1:00:00

 

10

€ 1,00

0:39:00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

€ 1,10

0:43:00

11

€ 1,10

1:06:00

 

11

€ 1,10

1:06:00

 

12

€ 1,20

0:46:00

12

€ 1,20

1:12:00

 

12

€ 1,20

1:12:00

 

13

€ 1,30

0:50:00

13

€ 1,30

1:18:00

 

13

€ 1,30

1:18:00

 

14

€ 1,40

0:54:00

14

€ 1,40

1:24:00

 

14

€ 1,40

1:24:00

 

15

€ 1,50

0:58:00

15

€ 1,50

1:30:00

 

15

€ 1,50

1:30:00

 

16

€ 1,60

1:00:00

16

€ 1,60

1:36:00

 

16

€ 1,60

1:36:00

 

 

 

 

17

€ 1,70

1:42:00

 

17

€ 1,70

1:42:00

 

 

 

 

18

€ 1,80

1:48:00

 

18

€ 1,80

1:48:00

 

 

 

 

19

€ 1,90

1:54:00

 

19

€ 1,90

1:54:00

 

 

 

 

20

€ 2,00

2:00:00

 

20

€ 2,00

2:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

€ 2,10

2:06:00

 

21

€ 2,10

2:04:00

 

 

 

 

22

€ 2,20

2:12:00

 

22

€ 2,20

2:08:00

 

 

 

 

23

€ 2,30

2:18:00

 

23

€ 2,30

2:12:00

 

 

 

 

24

€ 2,40

2:24:00

 

24

€ 2,40

2:16:00

 

 

 

 

25

€ 2,50

2:30:00

 

25

€ 2,50

2:20:00

 

 

 

 

26

€ 2,60

2:36:00

 

26

€ 2,60

2:24:00

 

 

 

 

27

€ 2,70

2:42:00

 

27

€ 2,70

2:28:00

 

 

 

 

28

€ 2,80

2:48:00

 

28

€ 2,80

2:31:00

 

 

 

 

29

€ 2,90

2:54:00

 

29

€ 2,90

2:35:00

 

 

 

 

30

€ 3,00

3:00:00

 

30

€ 3,00

2:39:00

 

 

 

 

 

 

 

 

31

€ 3,10

2:43:00

 

 

 

 

31

€ 3,10

3:06:00

 

32

€ 3,20

2:46:00

 

 

 

 

32

€ 3,20

3:12:00

 

33

€ 3,30

2:50:00

 

 

 

 

33

€ 3,30

3:18:00

 

34

€ 3,40

2:54:00

 

 

 

 

34

€ 3,40

3:24:00

 

35

€ 3,50

2:58:00

 

 

 

 

35

€ 3,50

3:30:00

 

36

€ 3,60

3:00:00

 

 

 

 

36

€ 3,60

3:36:00

 

 

 

 

 

 

 

 

37

€ 3,70

3:42:00

 

 

 

 

 

 

DagkaartA:

€ 8,00

38

€ 3,80

3:48:00

 

 

 

 

 

 

DagkaartB:

€ 8,00

39

€ 3,90

3:54:00

 

 

 

 

 

 

DagkaartC:

€ 8,00

40

€ 4,00

4:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

in het gebied bij parkeerapparatuur bedrag per tijds-

geschikt voor een eenheid van

parkeertijd van:

_____________________________________________________________________

A 4 uur € 1,00 60 minuten

B 3 uur, waarvan 1e en 2e uur € 1,00 60 minuten

, waarvan 3e uur € 1,60 60 minuten

C 1 uur € 1,60 60 minuten

A B C dagkaart € 8,00 gehele dag

2.Het tarief voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt per afgifte:

Bewonersvergunningen:

1e vergunning zonder parkeren op eigen terrein € 33,00

1e vergunning met parkeren op eigen terrein € 99,00

2e vergunning zonder parkeren op eigen terrein € 99,00

2e vergunning met parkeren op eigen terrein € 198,00

Bedrijvenvergunningen:

1e vergunning zonder parkeren op eigen terrein € 132,00

1e vergunning met parkeren op eigen terrein € 264,00

2e vergunning zonder parkeren op eigen terrein € 264,00

2e vergunning met parkeren op eigen terrein € 528,00

3.Het tarief voor het verstrekken van een duplicaat vergunning, in

geval van verlies of diefstal, bedraagt € 20,00

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2011 tot het vaststellen van de verordening parkeerbelastingen 2012.

De griffier,

Nelleke van Wijk