Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2015
CiteertitelRegeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201531-12-2017Onbekend

26-08-2014

Gemeenteblad 58669

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2015

 

 

Regeling subsidie leefbaarheid gemeente Oisterwijk 2015

 

 

Regeling subsidie

leefbaarheid

gemeente Oisterwijk 2015

 

 

 

 

 

 

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Wij willen dat inwoners van de gemeente Oisterwijk zelfstandige burgers zijn, die actief deel uitmaken van de samenleving en zowel sociaal als economisch zelfredzaam zijn. Wij gaan daarbij uit van eigen kracht van de inwoners, hun netwerk en de omgeving. Waar nodig willen we activiteiten die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van de inwoners en hun netwerk stimuleren. Ook de actieve burgers worden uitgenodigd om hier een rol in te spelen. Uitgangspunt is dat iedere burger een talent heeft en iets zou kunnen betekenen voor een ander.

Op 29 september 2011 ging de raad akkoord met de Wmo nota 2012 – 2015 ‘Vertrouwen en Verbinden’ en de daarin gestelde doelstellingen en speerpunten.

Met ingang van 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdhulp, zorg, begeleiding en voor de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de ondersteuning en zorg anders georganiseerd wordt. Voor organisaties die bij de uitvoering van activiteiten daarmee te maken krijgen bevat deze regeling specifieke criteria.

Op grond van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van activiteiten voor het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang (de mate waarop mensen op elkaar betrokken zijn in wijken en buurten).

Artikel 1

Wie kan subsidie aanvragen?

 • a.

  Een subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • b.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  • 1.

   in de gemeente gevestigde organisaties van dorps-, wijk- of buurt(advies)raden met wie de gemeente een convenant getekend heeft;

  • 2.

   in de gemeente gevestigde organisaties die door de gemeente gesubsidieerde wijkcentra of cultureel centrum den Bogaard beheren die voor hun activiteiten hiervan gebruik maken;

  • 3.

   in de gemeente gevestigde organisaties die specifieke “Buurt aan Z! en Buurt aan Z!+” activiteiten organiseren.

Artikel 2

Waarvoor wordt een subsidie verleend?

1

Tijdvak subsidie

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar, een boekjaar of voor een incidentele activiteit. Een subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd voor een kalenderjaar en/of voor een activiteit.

2

Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van activiteiten gericht op het verhogen van leefbaarheid in kernen, wijken en buurten die bijdragen aan het vergroten van sociale contacten in de kern, wijk en buurt.

3

Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 25.650.

4

Opbouw van het subsidieplafond

a.Het subsidie voor activiteiten is als volgt opgebouwd:

Organisatie

Activiteit

Subsidiebedrag in €

Artikel 1, onder b, 1 en 2

Activiteiten van dorps-, wijk-, buurt(advies)raad en wijkcentra met een maximum van € 500 per activiteit

11.850

b.Het subsidie voor een kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

Organisatie

Activiteit

Subsidiebedrag in €

Artikel 1, onder b, 1

Organisatie van de dorps-, wijk-, buurt(advies)raad met een maximum van € 1.000 per organisatie

3.000

Artikel 1, onder b, 3

Activiteiten “Buurt aan Z!+”

10.800

5a

Wat zijn de verdelingsregels voor een activiteit?

 • a.

  Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  Indien de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ingediend.

5b

Wat zijn de verdelingsregels voor een kalenderjaar?

 • a.

  Verlening van subsidie van aanvragen die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • b.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers en de kracht van de samenleving versterken

30

 

3

De mate waarin een organisatie met beroepskrachten meewerkt aan de uitvoering van het inrichtingsplan voor het sociaal team en gebruik maakt van het door de gemeente beschikbaar te stellen instrumentarium

30

 

4

De mate waarin een organisatie met vrijwilligers de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en door te verwijzen

30

6

Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 3

Wat zijn de criteria voor subsidieverlening?

1

Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend 12 weken voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidieverlening moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

2

Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • a.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van een vastgesteld formulier.

 • b.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 3, lid 1 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

3

Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • a.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • 2.

   de doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen.

 • b.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten;

  • 2.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten.

 • c.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in artikel 2 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van van activiteiten met een éénmalig karakter en de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en materiële investeringen

4

Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor het subsidie:

 • a.

  de activiteiten van de organisatie zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers wordt vergroot en de kracht van de samenleving wordt versterkt

 • b.

  voor de organisatie die voor de uitvoering van de activiteiten beroepskrachten inzet wordt verwacht dat zij mee werken aan de uitvoering van het inrichtingsplan zoals dat voor het voor de gemeente in te stellen sociaal team wordt opgesteld en voor de signalering en vraagverheldering alsmede de registratie van cliëntgegevens gebruik maakt van het hiervoor door de gemeente te kiezen en beschikbaar te stellen instrumentarium en

 • c.

  voor de organisatie die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van burgers te herkennen en door te verwijzen

 • d.

  de organisatie zet zich actief in voor het leggen van contact met bewoners in de kern, wijk of buurt en onderzoekt stelselmatig de behoeften die bij de bewoners leven. Indien de organisatie alleen maar faciliteert zijn de kosten van de activiteiten die daarmee verband houden niet subsidiabel.

 • e.

  de organisatie zorgt er voor dat de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijke participatie, het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers en het versterken van de kracht van de samenleving.

 • f.

  voor het subsidie voor activiteiten van dorps-, wijk-, buurt(advies)raad geldt verder:

 • a.

  de organisatie organiseert minimaal 3 activiteiten per jaar voor alle wijk- of buurtbewoners

 • b.

  de organisatie maakt voor het bekend maken van zijn activiteiten gebruik van lokale communicatiekanalen

 • c.

  de organisatie maakt voor het uitvoeren van zijn activiteiten gebruik van één van de hierna te noemen accommodaties: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders of Cultureel centrum den Boogaard.

 • g.

  voor het subsidie voor activiteiten van wijkcentra en/of buurtverenigingen geldt verder:

 • a.

  de organisatie organiseert activiteiten gericht op het bereiken van kwetsbare bewoners in de wijk- of buurt om hen te verbinden met andere bewoners in de wijk- of buurt

 • b.

  de organisatie maakt voor het bekend maken van zijn activiteiten gebruik van lokale communicatiekanalen

 • c.

  de organisatie werkt samen met het in de wijk aanwezige brede schoolnetwerk

 • d.

  de organisatie maakt voor het uitvoeren van zijn activiteiten gebruik van één van de hierna te noemen accommodaties: Ontmoetingscentrum de Coppele, Wijkcentrum de Waterhoef, Wijkorganisatie Pannenschuur, Trefcentrum de Bunders of Cultureel centrum den Boogaard.

 • e.

  voor het subsidie voor het kalenderjaar voor activiteiten “Buurt aan Z!” geldt verder:

Uitvoering van het project Buurt aan Z! en Buurt aan Z!+ conform de productovereenkomst. i. In dit project kunnen wijk- en dorpsbewoners of andere organisaties een bedrag van maximaal € 250,- krijgen voor uitvoering van een zelfbedacht initiatief dat bijdraagt aan de vergroting van leefbaarheid of sociale samenhang in hun leefomgeving. Een aanvraag komt van een buurt met een aantal straten, waarbij de beoordeling per buurt plaats vindt.

Jaarlijkse afbouw:

 • ·

  Het eerste jaar krijgt de buurt de maximale bijdrage van €250,-.

 • ·

  Het tweede jaar krijgt de buurt de helft van de maximale bijdrage van €125,-.

 • ·

  Vanaf de derde keer dat de buurt mee wilt doen, ontvangen zij geen bijdrage.

  • ii.

   Buurt aan Z!+:

Op grond van Buurt aan Z!+ welk kan aan bewoners uit een aandacht buurt of een buurt met een lage sociale cohesie een bedrag van maximaal € 500 worden verleend voor de uitvoering van een initiatief dat bijdraagt aan de vergroting van leefbaarheid of sociale samenhang in hun leefomgeving.

5

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • a.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder a wordt uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

 • b.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 3, lid 1 onder b en c wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

6

Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • 2.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • 3.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • 4.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening kan tevens inhouden de beslissing tot subsidievaststelling, indien het bedrag van de subsidieverlening niet méér bedraagt dan € 5.000.

 • c.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot tot maximaal het bedrag van de subsidieverlening. Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens inhoudt de beslissing tot subsidievaststelling is het bedrag van het voorschot gelijk aan het bedrag van de subsidieverlening.

Artikel 4

Wat zijn de criteria voor subsidievaststelling?

1

Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een kalenderjaar moet worden ingediend vóór 1 april volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een boekjaar moet worden ingediend binnen 12 weken na afloop van het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • c.

  Een overige aanvrage om subsidievaststelling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • d.

  Indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt dient met inachtneming van de in lid a, b en c genoemde termijnen, de uitvoering van de activiteit te worden gemeld.

2

Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling of een melding moet gebruik worden gemaakt van een vastgesteld formulier.

3

Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • 1.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd

  • 2.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • 3.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • 4.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • 5.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

4

Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

5

Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

 • 1.

  indien de beslissing tot subsidieverlening tevens de beslissing tot subsidievaststelling inhoudt en is aangetoond dat is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen, dat het subsidie ambtshalve wordt vastgesteld op het bedrag van de subsidieverlening

 • 2.

  indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 4, lid 3 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

 • 1.

  de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

 • 2.

  het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot