Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening Rioolheffing gemeente Oisterwijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Rioolheffing gemeente Oisterwijk 2016
CiteertitelVerordening Rioolheffing gemeente Oisterwijk 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Onbekend

12-11-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van Rioolheffing 2016.

 

De raad van de gemeente Oisterwijk,

gelezen het voorstel van het college d.d. 29 september 2015,

afdeling Financiën,

raadsvoorstel nr. 15/71;

gelet op artikelen 228 a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016 vast te stellen.

Verordening

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt:

 • a.

  onder de gemeentelijke riolering verstaan een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;

 • b.

  onder afvalwater verstaan huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater;

 • c.

  onder perceel verstaan een roerende of een onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;

 • d.

  onder waterleidingbedrijf verstaan de naamloze vennootschap Brabant Water, gevestigd te 's-Hertogenbosch of diens rechtsopvolger;

 • e.

  onder verbruiksperiode verstaan de periode waarop de afrekening van het waterleidingbedrijf betrekking heeft.

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

 • a.

  de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater;

 • b.

  de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of beperken.

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven:

  van de gebruiker van een perceel van waaruit afvalwater direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd.

 • 2.

  Met betrekking tot de heffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt als gebruiker aangemerkt:

  • a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht, of persoonlijk recht gebruikt;

  • b.

   ingeval een gedeelte van een perceel -niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte in gebruik heeft afgestaan.

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten

Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de heffing geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

 • 2.

  Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in het belastingtijdvak naar het perceel is toegevoerd of is opgepompt.

 • 3.

  Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die installatie voorzien zijn van een:

  • a.

   watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of

  • b.

   bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

   De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.

 • 4.

  Indien het waterverbruik over het belastingtijdvak niet bekend is, wordt het aantal kubieke meters afvalwater door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van het waterverbruik tussen 1 m3 – 50 m3.

 • 5.

  Indien door de gebruiker wordt aangetoond, dat een hoeveelheid afvalwater niet op de in artikel 3, eerste lid, bedoelde wijze is afgevoerd, wordt de op grond van het eerste lid bepaalde hoeveelheid water verminderd met de op andere wijze afgevoerde hoeveelheid afvalwater.

 • 6.

  Ten aanzien van percelen, die bij Brabant Water geregistreerd staan als ‘agrarische percelen’ en waarbij een hoeveelheid afvalwater niet op de in artikel 3, eerste lid, bedoelde wijze is afgevoerd, wordt het kubieke meters afvalwater door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van het waterverbruik tussen 251 m3 – 500 m3.

Artikel 6 Tarief

De heffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, bedraagt:

 • 1.

  bij 0 m3 tot en met 100 m3 afvalwater € 111,48

 • 2.

  bij 101 m3 tot en met 250 m3afvalwater € 259,92

 • 3.

  bij 251 m3 tot en met 375 m3 afvalwater € 491,16

 • 4.

  bij 376 m3 tot en met 500 m3 afvalwater € 686,28

 • 5.

  bij 501 m3 tot en met 1000 m3afvalwater € 1.368,00

 • 6.

  bij 1001 m3 tot en met 1500 m3 afvalwater € 2.280,00

 • 7.

  bij 1501 m3 tot en met 2500 m3 afvalwater € 3.650,52

 • 8.

  bij 2501 m3 tot en met 5000 m3afvalwater € 6.844,08

 • 9.

  bij 5001 m3 tot en met 7500 m3afvalwater € 11.412,84

 • 10.

  bij 7501 m3 en meerafvalwater € 14.602,08

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is de verbruiksperiode zoals die voor de betrokken belastingplichtige voor het desbetreffende belastingobject geldt.

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Deze kan worden gesteld op de afrekening van het waterleidingbedrijf. Als dagtekening van de kennisgeving geldt in dat geval de dagtekening van de afrekening. Als kennisgeving van voorlopig gevorderde bedragen wordt aangemerkt de voorschotnota van het waterleidingbedrijf of de kennisgeving op andere wijze van betaling van voorschotbedragen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het voorlopig gevorderde bedrag, alsmede het definitief gevorderde bedrag worden betaald tegelijk met en op dezelfde wijze als die waarop het voorschotbedrag, onderscheidenlijk het definitieve bedrag van de afrekening van het waterleidingbedrijf moet worden betaald.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening rioolheffing 2015 " vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk op 6 november 2014, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rioolheffing 2016".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk

op 12 november 2015,

Griffier, de voorzitter,

Nelleke van Wijk, Hans Janssen.