Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling toelage BHV gemeente Oisterwijk 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling toelage BHV gemeente Oisterwijk 2016
CiteertitelRegeling toelage BHV gemeente Oisterwijk 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

19-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

"Regeling toelage BHV 2016"

Het college,

gelet op artikel 3:17 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Oisterwijk (CAR/UWO);

gelet op de instemming van de Ondernemingsraad d.d. 5 januari 2016;

besluit:

vast te stellen de:

"Regeling toelage BHV 2016"

Artikel 1 - Deelnemers

 • 1.

  Het hoofd Bedrijfshulpverlening (hoofd BHV) wordt aangewezen door of namens het college.

 • 2.

  De bedrijfshulpverleners worden daartoe aangewezen door het hoofd BHV.

Artikel 2 – Vergoeding

 • 1.

  De vergoeding voor een deelnemer bedraagt € 220,00 bruto per jaar.

 • 2.

  De vergoeding wordt structureel maandelijks met het salaris uitbetaald. De hoogte van de maandelijkse vergoeding bedraagt € 18,33 bruto.

 • 3.

  De vergoeding cumuleert niet bij stapeling van taken, zoals genoemd in artikel 3:17 CAR/UWO.

Artikel 3 – Beëindiging deelname BHV

 • 1.

  Deelname aan het BHV-team eindigt:

  • a.

   Wanneer de deelnemer dit zelf aangeeft

  • b.

   Wanneer de deelnemer 6 maanden ziek is

  • c.

   Bij het niet of niet-succesvol afronden van het jaarlijkse herhalingsexamen BHV als gevolg waarvan het diploma vervalt.

 • 2.

  Dringende redenen, zoals genoemd in de CAR/UWO en die disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben, kunnen leiden tot een beëindigingsbesluit.

 • 3.

  In alle bovengenoemde gevallen wordt uitbetaling van de vergoeding direct beëindigd.

Artikel 4 - Onvoorzien

Het college kan, voor zover nodig in individuele gevallen en ten aanzien van een door hen aan te wijzen groep van functionarissen, in afwijking van de bij of krachtens deze regeling gestelde regels besluiten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5 – Inwerkingtreding regeling

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling toelage BHV 2016” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, onder gelijktijdige intrekking van de “Regeling BHV-toelage” zoals vastgesteld op 30 oktober 2001.

Oisterwijk, 19 januari 2016,

Het college,

de secretaris, de burgemeester,

Ineke Depmann Hans Janssen