Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017
CiteertitelRegeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpcultuurproducties

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201631-12-2017Onbekend

27-09-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017

 

 

Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

Artikel 1 Rechtspersoon

 • a.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • b.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan:

  1.een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor een incidentele activiteit in het kalenderjaar 2017.

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten:

 • a.

  podiumkunsten die aantoonbaar bijdragen aan het totaal van culturele activiteiten en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk, waaronder wordt verstaan: toneel, zang (met/zonder band), dans, cabaret, musical, opera en filmvertoning.

 • b.

  andere culturele activiteiten, niet zijnde podiumkunsten, die aantoonbaar bijdragen aan het totaal van culturele activiteiten en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 16.916.

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

Aanvrager

Activiteit

Bedragen in €

Artikel 1, b, 1

Podiumkunsten

per aanvrager éénmaal per kalenderjaar per uitvoering een maximum van € 350 of voor een serie van dezelfde uitvoering met een maximum van € 1.400

Artikel 1, b, 1

Andere culturele activiteiten, niet zijnde podiumkunsten

per aanvrager éénmaal per kalenderjaar 25% van de subsidiabele organisatiekosten, tot een maximum van € 1.400.

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • a.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • b.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, onder a, van deze regeling, is bereikt.

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

Een aanvrage om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend 12 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of ná de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • a.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

  • 2.

   De doelen en resultaten welke met de activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen

 • b.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

  • 1.

   de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

  • 2.

   bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • c.

  Het subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • d.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten van:

  • 1.

   activiteiten die verband houden met het vieren van een jubileum

  • 2.

   consumpties, vrijwilligersvergoedingen (anders dan reis- verblijf- of onkostenvergoedingen), aanschaf van duurzame gebruiksgoederen en materiële investeringen.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

In het activiteitenplan wordt tevens beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende specifieke criteria voor het subsidie:

 • a.

  de aanvrager is gevestigd in de gemeente Oisterwijk en organiseert die activiteiten die een bijdrage leveren aan het totaal van culturele activiteiten en het gebruik van de (sociaal-) culturele accommodaties in de gemeente Oisterwijk.

 • b.

  De aanvrager organiseert jaarlijks minimaal één openbaar toegankelijke activiteit óf verzorgt jaarlijks minimaal één publicatie die aantoonbaar bijdraagt aan het cultureel erfgoed of de volkscultuur van gemeente Oisterwijk.

 • c.

  De aanvrager zorgt er voor dat de gesubsidieerde activiteiten openbaar toegankelijk zijn.

 • d.

  De aanvrager zorgt er voor dat de activiteit wordt uitgevoerd in de cultuurcentra Tiliander of Den Boogaard, Natuurtheater of het creativiteitscentrum De Krekul of uitsluitend in de open lucht.

 • e.

  De aanvrager zorgt er voor dat de activiteit niet is gekoppeld aan een commercieel belang (direct of indirect) en kent geen politieke of religieuze doelstelling.

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • a.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

  • 1.

   de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

  • 2.

   de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

  • 3.

   de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

  • 4.

   de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • b.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3 van deze regeling moet worden ingediend binnen 12 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 12 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal mét e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • a.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

  • 1.

   in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • b.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

  • 2.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

 • c.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

  • 1.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

  • 2.

   een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

  • 3.

   een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

  • 4.

   een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

  • 5.

   indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 12 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Wat houdt het besluit tot subsidievaststelling in?

Een besluit tot subsidievaststelling houdt in:

a.indien uit de aanvraag om subsidievaststelling blijkt dat is voldaan aan de in artikel 17 onder a, b of c, gestelde voorwaarden

 • 1.

  de hoogte van het bedrag van subsidievaststelling

 • 2.

  het bedrag en de termijn van het te verrekenen voorschot

Artikel 20 Slotbepalingen

 • a.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2016 van toepassing.

 • b.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 oktober 2016 en vervalt op 1 januari 2018.

 • c.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie cultuurproducties gemeente Oisterwijk 2017.

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 27 september 2016.

secretaris

Ineke Depmann

burgemeester

Hans Janssen