Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Oisterwijk 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Oisterwijk 2017
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Oisterwijk 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

10-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Oisterwijk 2017

 

 

Artikel 1 Voorwerp van de belasting; belastbaar feit

Onder de naam "marktgelden" worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, bestaande uit het ter beschikking stellen van een marktplaats op een marktterrein voor het uitoefenen van de markthandel en daarmee verband houdende handelingen en/of het gebruik van verstrekte hulpmiddelen

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Onder marktterreinen worden verstaan de openbare straten en pleinen, welke voor het houden van markten zijn aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die een marktplaats op een marktterrein inneemt. Als degene die de marktplaats inneemt wordt aangemerkt de houder van een vergunning bedoeld in de Marktverordening.

Artikel 4 Belastinggrondslag en belastingtarief

 • 1.

  Voor het innemen van een marktplaats op het marktterrein aan de Lind bedraagt het marktgeld per strekkende meter in gebruik genomen grond, gemeten langs de zijde waaraan als regel wordt verkocht:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 1,65

  • b.

   per kwartaal € 19,25

 • 1.

  Het marktgeld per dag of gedeelte daarvan bedraagt ten minste € 6,55

 • 2.

  Voordat men ingeschreven wordt op de wachtlijst voor de weekmarkt te Oisterwijk dient men een inschrijfgeld te voldoen van € 33,40

 • 2.

  Voor het innemen van een marktplaats op het marktterrein St.Jansplein bedraagt het marktgeld per strekkende meter in gebruik genomen grond, gemeten langs de zijde waaraan als regel wordt verkocht:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 0,75

  • b.

   per kwartaal € 10,25

 • 1.

  Het marktgeld per dag of gedeelte daarvan bedraagt ten minste € 3,15

 • 2.

  Voordat men ingeschreven wordt op de wachtlijst voor de weekmarkt te Moergestel dient men een inschrijfgeld te voldoen van € 33,40

Artikel 5 Wijze van belastingheffing; tijdstip van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 wordt:

  • a.

   het marktgeld per kwartaal geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving en moet vooraf worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.

  • b.

   het marktgeld per dag of gedeelte daarvan geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving en moet worden voldaan op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Ontheffing

In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden kan een verzoek tot ontheffing worden ingediend, indien de duur van afwezigheid langer behelst dan een aaneengesloten periode van 3 weken.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2016" vastgesteld door de raad van de gemeente Oisterwijk op 12 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2017".