Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Welstandsnota Oisterwijk 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWelstandsnota Oisterwijk 2015
CiteertitelWelstandsnota Oisterwijk 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpwelstand
Externe bijlagenPannenschuur Heerengoed Mozaik Heuvelstraat De Leerfabriek Landgoed 't Lot Roozendries Rozephoeve Bosrand II

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 12 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2018nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2019-195405

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota Oisterwijk 2015

De raad van de gemeente Oisterwijk,

 

Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad op basis van artikel 12, tweede lid van de Woningwet en in afwijking van het eerste lid en artikel 2.10, eerste lid, onder d, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het gehele grondgebied van Oisterwijk besloten dat geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn.

 

 

Ruimtelijke kwaliteit

Voor sommige projecten, van grotere omvang of op een bijzondere locatie, streeft de gemeente een bijzonder ruimtelijke kwaliteit na. Voor deze ruimtelijke ontwikkelingen stelt de raad een beeldkwaliteitplan en/of stedenbouwkundig plan vast. Om aan deze plannen te kunnen toetsen dienen zij als onderdeel van een welstandsnota vastgesteld worden.

 

Op het moment dat de raad een beeldkwaliteitplan en/of stedenbouwkundig plan vaststelt, wordt/worden zij direct gezien als onderdeel van deze Welstandsnota en daarmee als criteria voor redelijke eisen van welstand. Op die manier wordt bij de bouwaanvragen in de ontwikkelfase van dit project getoetst aan de criteria uit deze plannen.

 

De door de raad vastgestelde beeldkwaliteit- en/of stedenbouwkundige plannen met hun criteria voor redelijke eisen van welstand zijn opgenomen als bijlagen en maken onderdeel uit van deze nota.

 

Weer welstandsvrij

Wanneer de laatste woning van een project is gebouwd, komt het beeldkwaliteitplan en/of stedenbouwkundig plan voor dit project als onderdeel van de welstandsnota te vervallen en zijn er voor het gebied geen redelijke eisen van welstand meer van toepassing. Is op een bouwperceel de eerste bouwaanvraag (van de hoofdbebouwing) gerealiseerd, dan hoeft een vervolgaanvraag niet langer aan de criteria voor redelijk eisen van welstand getoetst te worden. Op deze manier is een eigenaar niet afhankelijk van de bouw van de andere woningen/gebouwen in het project.

 

Commissie van advies

Een commissie van advies adviseert over de redelijke eisen van welstand. De manier waarop de advisering over redelijke eisen van welstand tot stand komt, staat omschreven in de Bouwverordening gemeente Oisterwijk 2015.

 

Welstandsnota 2015 in werking getreden 8 mei 2015;

Eerste wijziging d.d. 4 februari 2016,

Tweede wijziging d.d. 21 april 2016

Derde wijziging d.d. 5 oktober 2017

Vierde wijziging d.d. 28 juni 2018

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:

 

1. Beeldkwaliteit en inrichting openbare ruimte, Pannenschuur IV, gemeente Oisterwijk

 

2. Park Heerengoed Moergestel, Beeldkwaliteitsplan

 

3. Mozaïek, Ontwerpschets en beeldkwaliteit

 

4. Beeldkwaliteitscriteria 8 Ruimte voor Ruimtekavels Heuvelstraat

 

5. De Leerfabriek, Masterplan – Beeldkwaliteitplan - stedenbouwkundig plan KVL-terrein

Oisterwijk

 

6. Beeldkwaliteitsplan Landgoed ’t Lot

 

7. Beeldkwaliteitsplan Roozendries

 

8. Beeldkwaliteitsplan Landgoed Rozephoeve deelgebied Oisterwijk

 

9. Beeldkwaliteitsplan Bosrand II

 

Aldus vastgesteld en besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 28 juni 2018

de griffier, de voorzitter,

Danielle Robijns, Hans Janssen