Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oisterwijk

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOisterwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020
CiteertitelRegeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Oisterwijk/334637/334637_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-201931-12-2020nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2019-279748

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020

Wij streven naar een toekomstbestending sociaal domein. Een samenleving, waarbij inwoners omzien naar elkaar, de mogelijkheid hebben mee te kunnen doen in die samenleving en zich actief inzetten voor en in die samenleving.

Het fundament van het sociale domein wordt gevormd door een sterke sociale basisstructuur. De gemeente investeert in de sociale basisstructuur door het organiseren, aanjagen en stimuleren van goede, preventieve activiteiten en het bevorderen van een integrale benadering van ondersteuningsvragen.

 

Inwoners, sleutelfiguren in de wijk, vrijwilligers en mantelzorgers vormen een belangrijke basis bij de ondersteuning van inwoners. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn in toenemende mate nodig om inwoners te ondersteunen en kwaliteit van leven te bieden. Dit geldt ook voor de partners in de basisstructuur. Wij vragen partners die actief zijn binnen de basisstructuur maximaal in de wijken aanwezig te zijn, samen te werken en flexibel te anticiperen op ontwikkelingen.

 

Op basis van deze regeling worden middelen beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten die inwoners stimuleren om hun hulpvraag zelf op te pakken met ondersteuning uit de eigen omgeving.

 

Wij vragen initiatiefnemers nadrukkelijk om vóór het indienen van de subsidieaanvraag een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek over de mogelijkheden. Dit kan via de beleidsmedewerker van de afdeling samenleving, telefoonnummer 013 - 52 91 311.

 

Deze regeling geldt voor het kalenderjaar 2020

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014;

 

besluit vast te stellen de:

 

Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020.

HOOFDSTUK 1 WIE KAN SUBSIDIE AANVRAGEN?

 

 

Artikel 1 Rechtspersoon

 • 1.

  Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd door een rechtspersoon.

 • 2.

  In deze regeling wordt onder een rechtspersoon verstaan: een rechtspersoon als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK 2 WAARVOOR WORDT SUBSIDIE VERLEEND?

Artikel 2 Incidentele activiteiten en activiteiten gedurende een kalenderjaar

Een subsidie op grond van deze regeling kan alleen worden aangevraagd voor:

 • 1.

  een incidentele activiteit

 • 2.

  een activiteit gedurende het gehele kalenderjaar.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende incidentele activiteiten in het kalenderjaar:

 • a.

  activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk

 • 2.

  Subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de navolgende activiteiten gedurende het kalenderjaar:

 • a.

  laagdrempelige sociale, culturele en sportieve activiteiten gericht op ontmoeting, ondersteuning en toeleiding naar vrijetijdsaanbieders voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke, psychosociale of psychiatrische beperking in de gemeente Oisterwijk

 • b.

  activiteiten gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk

 • c.

  activiteiten gericht op het ondersteunen van kwetsbare ouderen in de gemeente Oisterwijk

 • d.

  activiteiten gericht op het werven en begeleiden van vrijwilligers en het ontwikkelen van ondersteuningsstructuren voor vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk

 • e.

  activiteiten in het kader van opbouwwerk en Buurt aan Z! en Buurt aan Z+! in de gemeente Oisterwijk

 • f.

  activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk

 • g.

  activiteiten op het gebied van kort- en langdurige vormen van hulp, informatie en advies op het gebied van relaties, voeding, wonen, werk, geld, onderwijs, anti-discriminatie, gezondheid en verslaving aan jeugdigen, volwassen, ouderen en gezinnen in de gemeente Oisterwijk

 • h.

  activiteiten op het gebied van maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen die in het kader van de taakstelling in de gemeente Oisterwijk wonen zijn of komen te wonen

 • i.

  activiteiten gericht op het bevorderen van actief burgerschap

 •  

Artikel 4 Subsidieplafond

Voor het subsidie is een plafond vastgesteld van € 751.713 onderverdeeld als volgt:

 • 1.

  voor het uitvoeren van incidentele activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze regeling: € 16.300

 • 2.

  voor het uitvoeren van activiteiten zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 van deze regeling: € 735.413

 

Artikel 5 Opbouw van het subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidie voor incidentele activiteiten is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 1, onder a: ondersteuning vergunninghouders

Activiteiten gericht op integratie, participatie en educatie van vergunninghouders

16.300

 

 • 2.

  Het subsidie voor activiteiten voor de duur van het gehele kalenderjaar is als volgt opgebouwd:

 

 

Activiteit

Maximaal bedrag in €

 

Artikel 3, lid 2, a t/m onder e: welzijnswerk

Activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met een beperking, mantelzorgers, ouderen, vrijwilligers(organisaties), bieden van respijtzorg, opbouwwerk en buurtbemiddeling; ondersteunen van activiteiten in het kader van preventie eenzaamheid, LHBTI, vrijwilligerswerk, Buurt aan Z! en Z+!, KLUS&DIENST, respijtzorg, thuisadministratie, welzijnsbezoek en netwerkcoaches; coördinatie van het Gerard Horvershuis, het Inlooppunt en de vrijwilligersacademie; uitvoeren van het steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk en het signaalpunt eenzaamheid; verstrekken van het mantelzorgcompliment en organiseren van de dag van de vrijwilliger en de dag van de mantelzorg

423.231

 

Artikel 3, lid 2, onder a, c en d: laagdrempelige ondersteuning voor kwetsbare inwoners

Activiteiten gericht op het deel laten nemen van kwetsbare inwoners aan de maatschappij door de inzet van vrijwilligers en daarbij het principe van wederkerigheid toe te passen.

60.000

 

Artikel 3, lid 2, a: laagdrempelige activiteiten voor inwoners met een beperking

 • Activiteiten gericht op werving en koppeling van inwoners met een beperking aan maatjes, waarvoor een bedrag van € 16.000 beschikbaar is

 • Activiteiten gericht op het uitvoeren van ten minste twee vrij toegankelijke en laagdrempelige ontmoetingsplekken, door ervaringsdeskundigen, voor ondersteuning, advies of een luisterend oor voor inwoners met een psychische beperking in de wijk, waarvoor een bedrag van € 50.275 beschikbaar is

66.275

 

Artikel 3, lid 2, onder f: dementieconsulent

Activiteiten gericht op het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk

55.000

 

Artikel 3, lid 2, onder g: korte- en langdurige hulp

 • Activiteiten gericht op het bieden van sociaal juridische hulp en advies aan individuele personen of groepen, waarvoor een bedrag van € 3.880 beschikbaar is

 • Activiteiten gericht op het bieden van slachtofferhulp aan inwoners van de gemeente Oisterwijk, waarvoor een bedrag van € 6.802 beschikbaar is

 • Activiteiten gericht op collectieve preventie GGZ en verslaving, waarvoor een bedrag van € 15.400 beschikbaar is

 • Activiteiten gericht op het ondersteuning van huurders, waarvoor een bedrag van € 1.650 beschikbaar is

 • Activiteiten gericht het voorkomen van discriminatie, waarvoor een bedrag van € 8.675 beschikbaar is

36.407

 

Artikel 3, lid 2, onder h: vluchtelingenwerk

Activiteiten gericht op maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

79.500

 

Artikel 3, lid 2, i: actief burgerschap

Activiteiten gericht op het bevorderen van een actief burgerschap door:

 • het delen van positieve voorbeelden uit de lokale samenleving, waarvoor een bedrag van € 7.000 beschikbaar is

 • activiteiten gericht op eerste hulp bij ongeval in alle basisscholen, waarvoor een bedrag van € 3.000 beschikbaar is

 • activiteiten gericht op het borgen van het AED netwerk, waarvoor een bedrag van € 5.000 beschikbaar is

15.000

 

 

 

Artikel 6 Wat zijn de verdelingsregels?

 • 1.

  Indien de aanvrager ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de gevraagde aanvulling op het gemeentekantoor is ontvangen. Als tijdstip waarop een bericht door het college van burgemeester en wethouders elektronisch is ontvangen, geldt ingevolge artikel 2:17, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht het tijdstip waarop het bericht zijn systeem van gegevensverwerking heeft bereikt.

 • 2.

  Verlening van subsidie van aanvragen voor incidentele activiteiten die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van binnenkomst tot dat het voor de uitvoering van deze activiteiten vastgestelde subsidie plafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 1, van deze regeling, is bereikt.

 • 3.

  Verlening van subsidie van aanvragen gedurende het kalenderjaar die daarvoor in aanmerking komen en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van een door het college van burgemeester en wethouders aangebrachte rangschikking, totdat het voor de uitvoering van de activiteiten vastgestelde subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 4 in samenhang gelezen met artikel 5, lid 2, van deze regeling is bereikt.

 • 4.

  Bij de rangschikking van de aanvragen worden door het college van burgemeester en wethouders punten toegekend aan de hand van de volgende aspecten en tot het daarbij vermelde maximum aantal:

 

 

 

Aspect

Maximaal aantal punten

 

1

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de subsidie

40

 

2

De mate waarin de uit te voeren activiteiten bijdragen aan het vergroten van de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van burgers, hun netwerk en de kracht van de samenleving versterken

30

 

Artikel 7 Begrotingsvoorbehoud

Een subsidie ten laste van de gemeentelijke begroting die nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende geld ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 8 Indexering

Het bedrag van het subsidieplafond is geïndexeerd volgens de indexering van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, die de gemeente Oisterwijk over het betreffende subsidietijdvak ontvangt van het rijk. De indexering wordt toegepast met inachtneming van het in artikel 7 van deze regeling gemaakte voorbehoud.

HOOFDSTUK 3 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVERLENING?

Artikel 9 Wanneer een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie voor een incidentele activiteit als bedoeld in artikel 3, onder 1 van deze regeling moet uiterlijk worden ingediend 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit(en) waarvoor het subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om een subsidie voor een activiteit als bedoeld in artikel 3 onder 2 van deze regeling moet, in afwijking van artikel 7, lid 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Oisterwijk 2014, worden ingediend vóór 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10 Hoe een aanvraag om subsidieverlening indienen?

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag om subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning, te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidieverlening die is ingediend op of na de in artikel 9 genoemde termijnen wordt niet in behandeling genomen.

Artikel 11 Wat zijn de algemene criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening waarop deze regeling ziet, dient een activiteitenplan te worden overgelegd, in welk activiteitenplan de aanvrager in elk geval de activiteiten beschrijft waarvoor subsidie wordt aangevraagd en hoe wordt voldaan aan de specifieke criteria voor de subsidieverlening.

 • 2.

  Bij het indienen van een aanvraag om subsidieverlening dient een begroting te worden overgelegd, in welke begroting de aanvrager in elk geval beschrijft:

 • a.

  de begroting van en dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten

 • b.

  bij derden aangevraagde subsidies en/of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten waarop de ingediende aanvraag ziet

 • 3.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de redelijke kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van in deze regeling in artikel 3 genoemde activiteiten die resteren ná aftrek van bijdragen van derden.

 • 4.

  De aanvrager verleent medewerking aan een gemeentelijke monitor en verstrekt daartoe de gevraagde informatie.

 • 5.

  De aanvrager voert zijn activiteiten uit met inachtneming van de geldende gedragsregels, werkwijzen en/of wettelijke vereisten.

Artikel 12 Wat zijn de specifieke criteria voor subsidieverlening?

 • 1.

  Voor het verlenen van subsidie op grond van deze regeling gelden de navolgende specifieke criteria:

 • 2.

  Voor de uitvoering van de activiteiten genoemd in dit artikel wordt door de aanvrager in het activiteitenplan beschreven hoe wordt voldaan aan de navolgende criteria voor de subsidieverlening:

 • a.

  de activiteiten zijn er op gericht dat de eigen kracht en de maatschappelijke participatie van (kwetsbare) inwoners wordt vergroot, de kracht van de samenleving wordt versterkt en de vraag naar specialistische zorg en/of ondersteuning wordt voorkomen of verminderd of waarin deze vraag integraal wordt benaderd vanuit zowel de ondersteuning in de basisstructuur als de specialistische ondersteuning. De leefwereld van de inwoner staat hierbij centraal.

 • b.

  bij de uitvoering van de activiteiten werkt de aanvrager samen met andere organisaties, netwerken en burgerinitiatieven, zoveel mogelijk in co-creatie, waardoor een impuls wordt gegeven aan de samenwerking in de meest brede zin van het woord tussen inwoners, organisaties, netwerken, bedrijfsleven en/of gemeente.

 • c.

  de aanvrager draagt zorg voor een proactieve houding van zijn medewerkers en de vrijwilligers die zij inzetten. De medewerkers beschikken over de nodige competenties om ondersteuningsvragen van inwoners op een vraaggerichte integrale manier op te pakken, stemmen af met het informele netwerk en/of met het sociaal team en maken hiervan gebruik van het regionaal ontwikkeld instrumentarium en handelen vanuit het perspectief: wat kan wel.

 • d.

  van de aanvrager die voor de uitvoering van de activiteiten vrijwilligers inzet, wordt verwacht dat zij de deelname van vrijwilligers aan trainingen bevordert om ondersteuningsvragen van inwoners te herkennen en actief op te nemen

 • e.

  de activiteiten van de aanvrager zijn vindbaar, algemeen toegankelijk en worden laagdrempelig en via meerdere kanalen aangeboden

 • 3.

  voor de integratie, participatie en educatie van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de incidentele activiteiten:

 • a.

  de eigen kracht en het sociaal netwerk van vergunninghouders versterken

 • b.

  algemeen toegankelijk zijn en zich niet uitsluitend richten op vergunninghouders en

 • c.

  worden afgestemd met medewerkers van Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

 • d.

  uitvoering geven aan het nog in ontwikkeling zijnde uitvoeringsplan integratie, participatie en educatie

 • 4.

  (Welzijnswerk) voor het verhogen van de draagkracht en het verminderen van de draaglast van mantelzorgers in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  het bieden van (individueel of collectief) maatwerk in de begeleiding van mantelzorgers in hun zoektocht naar ondersteuning binnen de basisstructuur

 • b.

  het ondersteunen van mantelzorgers in de zoektocht naar vrijwillige en professionele respijtzorgoplossingen door deelname aan activiteiten/dagopvang en/of het overnemen van zorgtaken via vrijwilligers

 • c.

  wijkgericht te werken door kwetsbare inwoners te bemiddelen naar aanbod in de kern/wijk/buurt

 • d.

  het uitvoeren van het gemeentelijke waarderingsbeleid voor mantelzorgers d.m.v. het verstrekken van het Mantelzorgcompliment á € 50 per mantelzorger en het organiseren van de Dag van de Mantelzorger

 • e.

  de coördinatie van de dagopvang bij het Gerard Horvershuis

 • a.

  de coördinatie van het Inlooppunt Oisterwijk

 • 5.

  (Welzijnswerk) voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  het ondersteunen van het “Platform kwetsbare inwoners” en werkgroepen die daar onder vallen

 • b.

  regie over het netwerk zorg en welzijn

 • c.

  het stimuleren van wijk- en/of buurtgerichte activiteiten voor kwetsbare inwoners gericht op ontmoeting

 • d.

  het voorkomen van psychische gezondheidsproblemen en erger voorkomen door hulpvragen eerder in beeld te krijgen

 • e.

  wijkgericht te werken door kwetsbare inwoners te bemiddelen naar aanbod in de kern/wijk/buurt

 • f.

  het versterken van het vangnet van kwetsbare inwoners

 • g.

  het toepassen van opgebouwde expertise bij het uitvoeren van het uitvoeringplan preventie eenzaamheid

 • h.

  het uitvoeren van het signaalpunt eenzaamheid

 • 6.

  (Welzijnswerk) voor het werven, ondersteunen en waarderen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  Bemiddeling en (ver)binding van vrijwilligers en organisaties d.m.v. facilitering in de zoektocht; borging in het werven en behouden van vrijwilligers en het faciliteren van een vraagpunt en het opdoen van werkervaring

 • b.

  Opleiden en trainen van vrijwilligers ten behoeve van het behouden van vrijwilligers, het bewaken van de kwaliteit, het opdoen van werkervaring en het inspelen op de behoeften van vraag- en aanbodkant

 • c.

  Waarderen van vrijwilligers ten behoeve van continuïteit, profilering en promotie van het vrijwilligerswerk

 • d.

  Informeren en adviseren van vrijwilligers

 • e.

  Ondersteunen en faciliteren van vrijwilligersorganisaties

 • f.

  Aanboren van kansen via maatschappelijk betrokken ondernemen

 • g.

  wijkgericht te werken door kwetsbare inwoners te bemiddelen naar aanbod in de kern/wijk/buurt

 • h.

  ondersteunen van inwoners bij het onderhouden van hun thuisadministratie en hulp bij een juist en optimaal gebruik van wet- en regelgeving

 • 7.

  (Welzijnswerk) voor het opbouwwerk in de gemeente Oisterwijk geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  het ondersteunen van kwetsbare groepen bij het opzetten of onderhouden van netwerken en/of het organiseren van activiteiten

 • b.

  het uitvoeren van initiatieven “Buurt aan Z!”, “Buurt aan Z+!”, en burgerparticipatie en het daarvoor actief benaderen van inwoners uit de wijk of buurt

 • c.

  ondersteunen van besturen en vrijwilligers van wijkcentra ter uitvoering van de op 17 mei 2016 door de besturen van de wijkcentra en de gemeente ondertekende intentieverklaring en bezettingsplannen (aanvullen met nog te ondertekenen intentieverklaring HANS)

 • d.

  het uitvoeren van de activiteit buurtbemiddeling

 • het uitvoeren van de activiteiten “Buurt aan Z!” en “Buurt aan Z!+” in de gemeente Oisterwijk

 • e.

  wijkgericht te werken door kwetsbare inwoners te bemiddelen naar aanbod in de kern/wijk/buurt

 • 8.

  (laagdrempelige inwonersondersteuning) voor het organiseren van laagdrempelige inwonersondersteuning geldt voor de aanvrager dat in het plan van aanpak wordt aangegeven hoe zij invulling wordt geven aan de volgende opgaven:

 • a.

  inwoners die hulp nodig hebben ondersteunen bij het (her)nemen van eigen regie over hun leven en weer deel laten nemen aan de maatschappij

 • b.

  inwoners ondersteunen met de eerste praktische hulp totdat zij passende zorg en/of ondersteuning uit het informele en/of professionele netwerk krijgen

 • c.

  inwoners helpen bij het vinden van passende zorg en/of ondersteuning. Daarbij wordt aangesloten bij de informele en professionele zorgstructuren in de gemeente.

 • d.

  signaleren en melden van hiaten: afstemming zoeken met de gemeente en betrokken (hulpverlenings)organisaties, wanneer er een gat in de ondersteuning van inwoners dreigt te vallen

 • e.

  inzetten van vrijwilligers bij inwoners voor het bieden van eenvoudige en praktische ondersteuning

 • f.

  uitgangspunt is dat inwoners die ondersteuning ontvangen, zelf een maatschappelijke tegenprestatie leveren

 • 9.

  (Laagdrempelige activiteiten) voor het organiseren van het maatjesproject geldt voor de aanvrager:

 • a.

  oplossen van minimaal 50% van de wachtlijst van 75 mensen met een beperking

 • b.

  inzetten van een promotiecampagne voor het werven van maatjes

 • c.

  ondersteunen van de maatjeskoppels

 • 10.

  (Dementieconsulent) voor het ondersteunen van mensen met dementie en hun cliëntsysteem in de gemeente Oisterwijk, geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  het bereik van 90 gezinnen waarvan 60% nieuwe aanmeldingen zijn

 • b.

  dat een minimale ureninzet van 70% cliëntgericht is

 • c.

  het bieden van beleidsmatige ondersteuning en afstemming van netwerken in het kader van “Dementievriendelijke gemeente Oisterwijk”

 • d.

  het uitvoeren van minimaal één mantelzorgondersteuningsgroep onder begeleiding van een dementieconsulent

 • e.

  het uitvoeren van minimaal één lotgenotencontactgroep onder begeleiding van een dementieconsulent

 • 11.

  voor de activiteiten gericht op het bieden van sociaal juridische hulp en advies geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  een persoonlijk juridisch advies geven ten aanzien van wonen en buren, werk en inkomen, familie en relatie, politie en justitie, aankopen en garantie, schulden en incasso

 • b.

  digitale ondersteuning bieden door middel van voorbeeldbrieven en tips

13. voor activiteiten gericht op slachtofferhulp geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  hulp bieden aan slachtoffers van een misdrijf, een verkeersongeval of een ramp

 • b.

  deze hulp kan bestaan uit emotionele ondersteuning, begeleiding in een strafproces en opstellen van een schadevergoeding

14. voor activiteiten gericht op ondersteuning van huurders geldt voor de aanvrager:

 • a.

  dat zij de belangen behartigt van huurders van huizen gevestigd binnen de gemeentegrenzen en die eigendom zijn van een woningcorporatie waarmee de gemeente jaarlijks prestatieafspraken vastlegt

 • b.

  dat zij meedenkt in een gezond woon- en leefklimaat voor huurders en woningzoekenden

 • 15.

  (anti discriminatie) voor activiteiten gericht op het voorkomen van discriminatie geldt voor de aanvrager dat zij gelijke behandeling bevordert en streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt, door:

 • a.

  advies en ondersteuning te bieden bij klachten en meldingen van discriminatie

 • b.

  registratie en monitoring van klachten en meldingen

 • c.

  onderzoek, analyse, rapportage en advisering

 • d.

  voorlichting en training te bieden indien hierom gevraagd wordt

 • 16.

  (Vluchtelingenwerk) voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in de gemeente Oisterwijk, geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden:

 • a.

  het uitvoeren van een informatiepunt Integratie en inburgering

 • b.

  het bieden van groepsgewijze voorlichting

 • c.

  het bieden van ondersteuning bij gezinsherenging van vergunninghouders

 • d.

  het bieden van maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders

 • e.

  het uitvoeren van de Participatieverklaringstrajecten zoals opgenomen in het door het gemeentebestuur van Oisterwijk vastgestelde Plan van aanpak van 23 augustus 2016

 • f.

  het initiëren en bevorderen van ontmoetingen tussen vluchtelingen en bewoners van de gemeente Oisterwijk met bijzondere aandacht voor de buurtbewoners van de gehuisveste of te huisvesten vergunninghouders

 • g.

  het vervullen van een spilfunctie binnen activiteiten die voor vluchtelingen in de gemeente worden georganiseerd

 • 17.

  voor activiteiten gericht op meer en actief burgerschap geldt voor de aanvrager dat de activiteiten inhouden het stimuleren van informele zorgverlening en burenhulp binnen de gemeente Oisterwijk op basis van het delen van positieve voorbeelden uit de lokale samenleving

 • 18.

  voor activiteiten gericht op het borgen van het AED (Automatische Externe Defibrillator) netwerk, geldt voor de aanvrager:

 • a.

  dat zij zorg draagt voor een dekkend netwerk van AED’s die op bereikbare plaatsen hangen en die zijn aangesloten op een alarmeringssysteem

 • b.

  dat zij tijdig onderhoud pleegt aan de AED’s

 • c.

  dat zij zorg draagt voor werving en training van vrijwilligers

19. voor activiteiten gericht op burgerschap bij jonge inwoners, geldt voor de aanvrager:

 • a.

  dat zij bevoegd is voor het geven en E.H.B.O. lessen bij kinderen;

 • b.

  dat zij aangesloten zijn bij een landelijke organisatie die gecertificeerd is op het gebied van Eerste Hulp

Artikel 13 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidieverlening beslist?

 • 1.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder a wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

 • 2.

  Op een volledig ingediende aanvraag om subsidieverlening als genoemd in artikel 9 onder b wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 14 Wat houdt het besluit tot subsidieverlening in?

 • 1.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt in:

 • a.

  de hoogte van het bedrag van subsidieverlening

 • b.

  de activiteit(en) waarvoor de subsidieverlening plaatsvindt

 • c.

  de periode gedurende welke subsidie wordt verleend

 • d.

  de eventueel aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen

 • 2.

  De beslissing tot subsidieverlening houdt tevens de beslissing in tot het betaalbaar stellen van een voorschot.

HOOFDSTUK 4 WAT ZIJN DE CRITERIA VOOR SUBSIDIEVASTSTELLING?

Artikel 15 Wanneer een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 1, van deze regeling moet worden ingediend binnen 8 weken nadat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd.

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling die betrekking heeft op een subsidie als bedoeld in artikel 3, onder 2, van deze regeling moet worden ingediend vóór 1 mei volgend op het kalenderjaar waarop het bijbehorende besluit tot subsidieverlening betrekking heeft.

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling hoeft niet te worden ingediend als de subsidie-ontvanger bij het besluit tot subsidieverlening wordt verplicht om op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de subsidievaststelling ambtshalve plaats en wel binnen 8 weken nadat de gevraagde inlichtingen door de subsidie-ontvanger aan het college van burgemeester en wethouders zijn verstrekt.

 

Artikel 16 Hoe een aanvraag om subsidievaststelling indienen?

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling moet gebruik worden gemaakt van het subsidieportaal met e-Herkenning te vinden op www.oisterwijk.nl/sociaal/subsidies.

Artikel 17 Waar wordt een aanvraag om subsidievaststelling aan getoetst?

 • 1.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening tot en met € 5.000, getoetst aan:

 • a.

  in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 2.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van € 5.001 tot en met € 50.000, getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd en

 • b.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • 3.

  Een aanvraag om subsidievaststelling wordt, bij bedragen van subsidieverlening van méér dan € 50.000, getoetst aan:

 • a.

  een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de activiteit(en) waarvoor subsidie is verleend daadwerkelijk is (zijn) uitgevoerd

 • b.

  een financieel verslag of jaarrekening van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten

 • c.

  een balans en toelichting van het betreffende tijdvak waarover subsidieverlening heeft plaatsgevonden

 • d.

  een accountantsverklaring getrouwheid en rechtmatigheid, opgesteld door een onafhankelijk accountant en

 • e.

  indien van toepassing, is voldaan aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

Artikel 18 Wanneer wordt op een aanvraag om subsidievaststelling beslist?

Op een volledig ingediende aanvraag om subsidievaststelling wordt door het college van burgemeester en wethouders uiterlijk beslist binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend.

Artikel 19 Hoe ziet een besluit tot subsidievaststelling er uit?

 • 1.

  De subsidie wordt conform de subsidieverlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie kan lager worden vastgesteld als

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens

 • 3.

  De subsidie kan ambtshalve worden vastgesteld als, ook na aanmaning, geen aanvraag tot vaststelling wordt ingediend.

Artikel 20 Kan een besluit tot subsidieverlening -vaststelling worden gewijzigd?

 • 1.

  Zolang het subsidie niet is vastgesteld kan deze worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als:

 • a.

  de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden

 • b.

  niet voldaan is aan de aan de subsidieverlening verbonden voorwaarden

 • c.

  de subsidieverlening gebaseerd was op onjuist verstrekte gegevens.

 • 2.

  Ná vaststelling kan een besluit worden ingetrokken of in het nadeel van de aanvrager worden gewijzigd als

 • a.

  op grond van feiten en omstandigheden, die pas ná de subsidievaststelling bekend zijn geworden, blijkt dat het subsidie ten onrechte conform de subsidieverlening is vastgesteld

 • b.

  het subsidie onjuist is vastgesteld en de aanvrager wist dit, of behoorde dit te weten

 • c.

  het aanvrager niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen

Artikel 21 Afwijken van de regeling

Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, naar oordeel van het college, leidt tot onbillijke of onevenredige gevolgen.

Artikel 22 Slotbepalingen

 • 1.

  Op een aanvraag om een subsidieverlening en/of subsidievaststelling die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregeling alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, blijft de Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2019 van toepassing.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 15 november 2019 en vervalt op 1 januari 2021.

 • 3.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld en besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oisterwijk op 29 oktober 2019.

Ineke Depmann Hans Janssen

secretaris burgemeester