Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201031-12-2011-

05-01-2010

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt:

Gelet op de bepalingen van de Algemene subsidieverordening gemeente Oldambt;

B e s l u i t e n:

Vast te stellen de volgende:

Beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt

luidende als volgt: 

Artikel 1  

Weigeringsgronden indicentele subsidies

1. Een aanvraag voor een incidentele subsidie wordt geweigerd indien niet tenminste 30% van de begroting wordt gedekt door andere door andere inkomsten, bijvoorbeeld recettes, eigen inkomsten of andere subsidies.

2. Een eenmalige subsidieaanvraag wordt geweigerd wanneer aan minder dan drie van de volgende criteria wordt voldaan:a. de activiteit voegt iets nieuws en verfrissends toe aan het reeds bestaande aanbod van cultuur, welzijn, zorg of sport in de gemeente Oldambt of heeft vernieuwende elementen in zich;b. er wordt rekening gehouden met ‘de maat van Oldambt’: kleinschaligheid is hierbij leidraad;c. de activiteit geeft concrete invulling aan één of meerdere thema’s van het gemeentelijk beleid;d. de activiteit richt zich op de in het gemeentelijk beleid geformuleerde doelgroepen;e. de activiteit geeft vorm aan een actueel thema en betrekt de inwoners /particulier initiatief daarbij in de uitvoering of als doelgroep;f. de activiteit is toegankelijk voor gehandicapten;g. er wordt samengewerkt met één of meerdere andere verenigingen /disciplines.

Te verstrekken gegevens bij aanvraag subsidievaststelling kleine subsidies

3. Bij subsidies onder de € 2000,-- in een kalenderjaar volstaat bij de aanvraag tot subsidievaststelling achteraf de informatie of de bij de aanvraag genoemde activiteiten uitgevoerd zijn en of het subsidiebedrag aan de genoemde activiteiten is besteed.

Subsidies welzijn, zorg, cultuur en sport

4. Aanvragen voor activiteiten op het gebied van welzijn en/of zorg dienen een bijdrage te leveren aan preventie van sociaal isolement en eenzaamheid, dan wel bevordering van gezondheid in brede zin.

5. Aanvragen op het gebied van cultuur en sport dienen te voldoen aan één van de volgende criteria:a. de activiteit stimuleert de interesse en participatie in cultuur en/of sport;b. de activiteit is inhoudelijk en artistiek van voldoende kwaliteit;c. de activiteit bevordert de gezondheid in brede zin;d. de activiteit draagt bij aan de bevordering van de samenwerking tussen dorpen en wijken;e. de activiteit is niet (uitsluitend) gericht op de eigen leden en/of achterban, maar richt zich op publieksparticipatie en het versterken van het culturele leven.

6. Als er een Nederlands, Europees of wereldkampioenschap wordt gehouden in de gemeente Oldambt, waarbij een sport(st)er of sportvereniging uit de gemeente Oldambt deelneemt of als een sport(st)er of sportvereniging uit de gemeente Oldambt deelneemt aan een nederlands, europees of wereldkampioenschap buiten de gemeente Oldambt, is een subsidie mogelijk met een maximum van € 1.500,--. Aanvragen daarvoor moeten minimaal een maand vóór het kampioenschap worden aangevraagd.

7. Bijdragen aan sporttoernooien bedragen maximaal € 250,--. Dit kan ook in de vorm van het beschikbaar stellen van accommodatie of een tegemoetkoming in de accommodatiehuur.

8. Bijdragen aan de prijzenpot van sporttoernooien bedragen maximaal € 150,-- met als tegenprestatie een advertentie in een programmablad.

9. Ten behoeve van het volgen van een sporttechnische cursus (trainer etc.) worden 1/3 van de kosten met een maximum van € 250,-- per persoon per cursus vergoed. Daarbij wordt 1/3 door de vereniging betaald en 1/3 door betrokkene.

10. Een zangkoor ontvangt een basisbedrag van maximaal € 350 per jaar. Voor elk lid uit de gemeente Oldambt komt daar maximaal € 5 bij en voor elk lid uit de regio € 2,50. Voor directiekosten bedraagt de vergoeding maximaal 5% van de som van de hiervoor genoemde bedragen.

Regionale activiteiten

11. Regionale activiteiten komen in aanmerking voor subsidie als ten minste één andere gemeente of de provincie ook subsidie verstrekt.

Accountantscontrole

12. Bij subsidies boven de € 50.000 is accountantscontrole verplicht. Bij bedragen tussen de € 10.000 en € 50.000 geeft het college per geval in de beschikking aan of accountantscontrole nodig en onder de € 10.000 is geen accountantscontrole nodig.

Reservevorming

13. Een subsidieontvanger mag per 31 december van een jaar een algemene reserve vormen van maximaal 20% van de in dat jaar ontvangen subsidie. In het geval van andere subsidies of inkomsten wordt dit principe naar rato toegepast. Specifieke voorzieningen of reserves, bijvoorbeeld voor groot onderhoud, vallen buiten deze regel.

Besluitvorming vóór begrotingsbehandeling

14. Besluitvorming over subsidieaanvragen kan plaatsvinden vóór de begrotingsbehandeling indien dit onder voorbehoud van beschikbaarstelling van voldoende middelen door de raad plaatsvindt. Dit moet in de beschikking worden aangegeven. Indien de raad bij de begroting voldoende middelen beschikbaar stelt wordt de beschikking automatisch van kracht. Indien de raad onvoldoende middelen beschikbaar stelt, vervalt de beschikking en moet het college een nieuw besluit nemen.

Verplichtingen van de subsidieontvanger

15. Een handeling als bedoeld in artikel 4:71 lid 1 Awb behoeft toestemming van het college indien het bedrag van de subsidieverlening dan wel het bedrag waarop de subsidie krachtens de beschikking tot subsidieverlening ten hoogste kan worden vastgesteld, hoger is dan € 50.000,--. Artikel 4:71 lid 2 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing.

Hardheidsclausule

16. In bijzondere gevallen kan het college besluiten af te wijken van deze beleidsregels.

Inwerkingtreding en intrekking

17. De “beleidsregels subsidieverlening gemeente Oldambt” treden na behoorlijk te zijn bekendgemaakt in werking op 1 januari 2010.18. Gelijktijdig met de inwerkingtrekking komen te vervallen de met de subsidieverlening verbonden nadere regelingen of regels, beleidsregels en/of andere voorschriften die betrekking hebben op het aanvragen, toekennen, afwijzen, vaststellen en afhandelen van gemeentelijke subsidies in brede zin van de vroegere gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. Een uitzondering wordt gemaakt voor de “beleidsregel accommodatiebeleid gemeente Reiderland” van 1 april 2008. Deze beleidsregel blijft tot eventuele beleidswijzigingen onverkort van kracht.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d. 5 januari 2010.

De secretaris, De burgemeester,

 

 

 

H.J.J. Groothuis Mr. M. Zijlstra.