Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening Wmo Raad gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wmo Raad gemeente Oldambt
Citeertitelverordening wmo raad gemeente oldambt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gelet op de bepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Gemeentewet
 2. jci1.3:c:BWBR0005416

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wmo Raad gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt,

gelet op de bepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Gemeentewet,

B e s l u i t:

vast te stellen de

“Verordening Wmo Raad gemeente Oldambt”,

waarvan de inhoud luidt als volgt:

 de gemeente Oldambt,

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Algemene Bepalingen

a. Wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning;b. Cliënt: de persoon die een beroep kan doen op – en/of belang heeft bij de Wmo;c. Wmo Raad: de Raad die in, tegenover en met de gemeente Oldambt de algemene belangen behartigt van cliënten van –, belanghebbenden en belangengroeperingen bij – de Wet en al hetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt en verband houdt;d. Werkgebied: het grondgebied van de gemeente Oldambt;e. Gemeenteraad: de Raad van de gemeente Oldambt;f. Het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt. 

Artikel 2 Taken en Bevoegdheden Wmo Raad

 • 1

  Er is binnen het werkgebied van de gemeente één Wmo Raad, als voortvloeisel uit de verplichting van de gemeente tot burgerparticipatie op basis van de Wet.

 • 2

  Met de instelling van de Wmo Raad, als advies – en overlegorgaan van het college wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de burgerparticipatie en de dienstverlening bij de uitvoering van de Wet in het belang van cliënten en burgers, andere belanghebbenden en belangengroeperingen, opdat er een optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden en de rechten en voorzieningen, die de Wet geeft.

 • 3

  De Wmo Raad heeft tot taak:a. het tijdig - voordat officiële besluitvorming plaatsvindt –, als onafhankelijk orgaan, gevraagd en ongevraagd adviseren van – en overleggen met – het college van B&W over alle onderwerpen betreffende de vorming, de uitvoering, de controle, de evaluatie en de verbetering van het beleid ten aanzien van cliënten en burgers, andere belanghebbenden en belangengroeperingen, daaronder begrepen de wijze waarop rijkswetgeving wordt uitgevoerd;b. het geven van voorlichting en informatie over haar functioneren en werkterrein;c. het inventariseren en bundelen van klachten betreffende de uitvoering van de Wmo in algemene zin en al hetgeen daarmee in de ruimste zin samenhangt en verband houdt. 

 • 4

  Het college vraagt de Wmo Raad in ieder geval advies over:a. het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan;b. vaststelling, verbetering en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering van dit plan (moeten) worden opgesteld;c. de wijze waarop de kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning gewaarborgd wordt;d. de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden;e. het inkoopbeleid van de gemeente in het kader van de Wet:f. de prestatievelden van de Wet;g. beleidsvoorbereiding, bestaande uit: vaststelling, uitvoering, bespreking en evaluatie, met name ook de beleidsvoorbereiding, vaststelling en uitvoering van de uitvoeringsregels met betrekking tot de verstrekking van zorg en hulpmiddelen en de afspraken daarover met leveranciers en uitvoerders van vervoer en andere diensten, met woningcorporaties, zorgaanbieders en indicatiestellers. 

 • 5

  Door het college wordt een termijn van minimaal vier weken aangehouden voor het door de Wmo Raad uit te brengen advies, zodat het uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. In bijzondere gevallen kan, in overleg met de voorzitter, van deze termijn worden afgeweken. Dit houdt in ieder geval in dat:a. de Wmo Raad wordt betrokken bij de ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid enb. de Wmo Raad wordt betrokken bij het formuleren en vaststellen van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie en de verantwoording van het gevoerde beleid en bij de bespreking van de evaluatie. 

 • 6

  Van een besluit tot het wel of niet overnemen door het college van een advies van de Wmo Raad, wordt de Wmo Raad schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte gesteld.

 • 7

  In het geval het college in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Wmo Raad, wordt dit, met redenen omkleed, bij het voorstel vermeld.

 • 8

  Het advies van de Wmo Raad wordt samen met het voorstel van het college meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 9

  De adviezen van de Wmo Raad zijn openbaar.

 • 10

  Teneinde haar (adviserende) taak goed te kunnen uitvoeren voorziet het college de Wmo Raad van adequate, relevante, informatie.

 • 11

  De Wmo Raad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voorzover die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde regels en procedures. Evenmin heeft de Wmo Raad adviesrecht inzake het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente of aan haar gelieerde organisaties.

Artikel 3 Samenstelling Wmo Raad

 • 1

   In de Wmo Raad hebben personen zitting die geacht worden deskundig te zijn op het gebied van de Wet, en/of cliënt of belanghebbende daarbij zijn. Zij behartigen de algemene belangen van cliënten, burgers en overige belanghebbenden.

 • 2

  De Wmo Raad bestaat uit maximaal twaalf leden. Alle prestatievelden van de Wet zijn ten minste vertegenwoordigd met één persoon.

 • 3

  De leden van de Wmo Raad worden door het college benoemd op voordracht van de Wmo Raad.

 • 4

  De voorzitter, die geen deel uitmaakt van de Wmo Raad en geen stemrecht heeft, wordt op persoonlijke titel, op initiatief van de Wmo Raad, aangezocht via een open sollicitatie en benoemd door het college middels een voordracht van de Wmo Raad.

 • 5

  De voorzitter van de Wmo Raad:a. fungeert als onafhankelijk en technisch voorzitter;b. heeft affiniteit en enige bekendheid met het vakgebied;c. beschikt over beleidsmatig en zakelijk inzicht;d. heeft een adviserende stem in de Wmo Raad. 

 • 6

   Voor elk lid wordt op dezelfde wijze een stemgerechtigde plaatsvervanger benoemd.

 • 7

  De ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad, die de Wmo Raad met raad en daad terzijde staat, wordt aangewezen door het college uit de ambtelijke organisatie van de gemeente.

 • 8

  Het lidmaatschap van de Wmo Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad, raadscommissie en het college.

 • 9

  De verantwoordelijk wethouder en/of de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad wonen op verzoek (een deel van de) vergaderingen van de Wmo Raad bij als adviseur en vraagbaak. Komen er zaken aan de orde die behoren tot de portefeuille van een andere ambtenaar, wethouder of de burgemeester dan woont deze op verzoek van de Wmo Raad mede (een deel van) de vergadering bij. Het niet voldoen aan dit verzoek dient met redenen te worden omkleed.

   

Artikel 4 Benoeming en zittingsduur leden Wmo Raad

 • 1

  De zittingsduur van telkens de helft van de leden is, behoudens de eerste zittingsperiode en tussentijds aftreden, gelijk aan de zittingsduur van de gemeenteraad. Herbenoeming is mogelijk voor twee zittingsperiodes.

 • 2

  De helft van de leden van de Wmo Raad treedt telkens gelijktijdig af en zijn meteen herkiesbaar, doch blijven in functie totdat zij zijn herbenoemd, dan wel nieuwe leden zijn benoemd.

 • 3

  De benoeming vindt plaats uiterlijk drie maanden na installatie van de nieuwe gemeenteraad.

 • 4

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de Wmo Raad te zijn.

 • 5

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature op initiatief van de Wmo Raad.

 • 6

  Het college kan onder opgaaf van gemotiveerde redenen een lid van de Wmo Raad schorsen, casu quo zijn lidmaatschap intrekken op verzoek van de Wmo Raad, in relatie tot het functioneren van de persoon. Het betreffende lid wordt vooraf door het college gehoord. Tegen het besluit van het college staat geen beroep open.

 • 7

  De Wmo Raad kiest uit zijn midden een plaatsvervangend – voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die tezamen met de voorzitter het (dagelijks) bestuur van de Wmo raad vormen. De secretaris en de penningmeester oefenen hun functies uit samen en in overleg met de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad.

   

Artikel 5 Taken voorzitter, secretaris en penningmeester

 • 1

  Tot de taken van de voorzitter behoren onder meer:a. het vaststellen van de agenda, in overleg met de secretaris en de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad;b. het bepalen van dag en uur van de vergadering;c. het leiden van de vergadering;d. het handhaven van de orde;e. het geven van spreekrecht;f. het schorsen en beëindigen van de vergadering;g. het peilen van meningen, het meedelen van uitslagen van stemmingen en het vaststellen dat een besluit is genomen;h. het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;i. het mede met het bestuur vertegenwoordigen van de Wmo Raad in en buiten rechte. 

 • 2

  Tot de taken van de secretaris behoren onder meer:a. het openbaar bekendmaken van de agenda en andere publicaties;b. het mede opstellen van de agenda;c. het – maximaal tien werkdagen voor aanvang van de vergadering - versturen van de agenda en bijbehorende stukken, aan de voorzitter en de leden van de Wmo Raad en de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad;d. het verstrekken van de benodigde informatie aan de voorzitter en de leden van de Wmo raad;e. het bijwonen van de vergaderingen en zorgen voor het verslag en de besluitenlijst;f. het verzenden van goedgekeurde verslagen en besluitenlijsten aan degenen genoemd in lid c;g. het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;h. het bewaken van en rapporteren over de voortgang en afhandeling van de uitgebrachtei. adviezen. 

 • 3

  Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer:a. het bewaken van het door de gemeente ter beschikking gestelde budget;b. het toetsen en beoordelen van ingediende onkostendeclaraties;c. de financiële verantwoording van ontvangen en uitgegeven middelen middels een jaarlijks voor 1 april aan het college te overhandigen financieel jaarverslag.

   

Artikel 6 Taken ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad

 • 1

  Tot de taken van de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad behoren onder meer:a. het tijdig voorzien van adequate schriftelijke of mondelinge informatie aan de Wmo Raad;b. het bij het college op adequate wijze onder aandacht brengen van de door de Wmo Raad schriftelijk uitgebrachte adviezen;c. het op adequate wijze informeren aan de Wmo Raad van de behandeling van de door de Wmo Raad schriftelijk uitgebrachte adviezen door het college;d. het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;e. het in zijn algemeen zorgdragen voor een adequate ondersteuning van de Wmo Raad, opdat deze haar taak naar behoren kan uitvoeren. 

 • 2

  De ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad kan (onderdelen van) de genoemde taken mandateren aan een andere ambtenaar van de gemeente.

Artikel 7 Vergaderingen, middelen en faciliteiten

 • 1

  De Wmo Raad vergadert minimaal twee keer per jaar of zoveel meer als waartoe zij besluit.

 • 2

  De vergaderingen zijn als regel openbaar. De Wmo Raad kan besluiten een besloten vergadering te houden of te vergaderen niet in het bijzijn van de verantwoordelijk wethouder en/of de ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad. De vergaderingen van de Wmo Raad worden publiekelijk bekend gemaakt in een periodiek verschijnende huis aan huis krant.

 • 3

  De gemeente stelt de Wmo Raad een jaarlijks budget beschikbaar ter voorziening in zijn kosten, ter uitvoering van de werkzaamheden. De Wmo Raad dient hiertoe jaarlijks voor 1 april een aanvraag en een begroting in.

 • 4

  Op deze begroting komen in elk geval de navolgende posten voor:a. jaarlijkse onkostenvergoeding voor ondermeer telefoon en computer;b. kosten van deskundigheidsbevordering;c. reiskosten voor ondermeer cursussen en bezoek vergaderingen buiten de gemeente;d. kosten voor vergaderaccommodatie en -faciliteiten; evenals ruimte en faciliteiten voor de overige werkzaamheden;e. kosten van aanschaf documentatie, literatuur en vaktijdschriften;f. kosten van inschakeling van deskundige, inhoudelijke en/of organisatorische ondersteuning;g. kosten van faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations;h. presentiegelden voor leden en voorzitter. 

 • 5

  De toekenning van middelen door de gemeente aan de Wmo Raad geschiedt op basis van de Algemene subsidieverordening.

Artikel 8 Vergaderorde

 • 1

  Ieder lid heeft het recht schriftelijke voorstellen aan de Wmo Raad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris geagendeerd en meegezonden met de stukken voor de eerstvolgende vergadering, waarin over de voorstellen wordt besloten.

 • 2

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen, dat vervolgens door de voorzitter in stemming wordt gebracht.

 • 3

  De Wmo Raad kan in overleg met de verantwoordelijk wethouder en/of ambtelijk adviseur voor de Wmo Raad één of meer ambtenaren van de gemeente en/of derden uitnodigen de vergadering (deels) bij te wonen voor het geven van een deskundige voordracht, toelichting of advies.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1

  De Wmo Raad kan alleen officiële besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal (plaatsvervangende) leden ter vergadering aanwezig is. De aanwezigheid blijkt uit de voor de aanvang van de vergadering getekende presentielijst. De voorzitter besluit op basis van bovenstaande bepalingen dat het quorum al dan niet is bereikt.

 • 2

   Alleen de leden van de Wmo Raad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger heeft deze stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 3

  Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 4

  Blanco en niet-geldig uitgebrachte stemmen (ter uitsluitende beoordeling aan de voorzitter) worden geacht niet te zijn uitgebracht.

 • 5

  Bij staking van stemmen over zaken, die geschiedt door handopsteken, vindt in dezelfde vergadering direct een herstemming plaats. Als ook in dat geval de stemmen staken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 • 6

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, tengevolge van gelijkheid van stemmen, niet tot een besluit, dan wordt besloten door trekking van een - door de voorzitter - gemerkt lot.

 • 7

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van de betreffende leden toegevoegd worden aan de besluitenlijst, casu quo het voorstel/advies aan het college en/of de gemeenteraad.

Artikel 10 Overige Bepalingen

 • 1

  De leden van de Wmo Raad en de door de Wmo Raad uitgenodigde personen zijn desgevraagd verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de vergadering vernemen.

 • 2

  Het besluit tot geheimhouding, alsmede de duur en de inhoud daarvan dient vooraf kenbaar te zijn gemaakt. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de Wmo Raad.

 • 3

  De voorzitter en de secretaris tekenen de stukken die van de Wmo Raad uitgaan.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1

  Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften en/of regels geven, nadat de Wmo Raad daarover is gehoord.

 • 2

  Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de Wmo Raad daarover is gehoord.

Artikel 12 Inwerkingtreding en intrekking oude verordeningen

 • 1

  Deze verordening treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2010.

 • 2

  De geldende verordeningen inzake de Wmo Raden van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten worden per 1 januari 2010 ingetrokken, alsmede de verordening cliëntenparticipatie gehandicapten.

   

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Wmo Raad gemeente Oldambt.

 

Aldus besloten in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Oldambt d.d. 4 januari 2010.

De griffier De voorzitter

 

 

 

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.