Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier gemeente Oldambt
Citeertitelsubsidieregeling t.b.v. het inzamelen van oud papaier gemeente oldambt
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 149 Gemeentewet
 2. Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010-

04-01-2010

Streekblad

nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt;

overwegende het belang om bij lage marktprijzen de inzameling van oud papier te continueren;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Afvalstoffenverordening gemeente Oldambt;

B e s l u i t :

vast te stellen de

"Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier",

luidende als volgt: 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:a. inzamelaar: de inzamelaar, die belast is met het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton zoals aangewezen in het “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening” zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders;b. garantiesubsidie: geldelijke ondersteuning die een minimale vergoeding waarborgt en die betaalbaar wordt gesteld op basis van de met de papierhandelaar overeengekomen papierprijs.

 

Artikel 2 Garantiesubsidie

Het college van burgemeester en wethouders kan aan in deze gemeente gevestigde inzamelaars zonder winstoogmerk, die binnen de grenzen van de gemeente maandelijks oud papier inzamelen, een garantiesubsidie verlenen per ton ingezameld oud papier.

Artikel 3 Vaststelling subsidie

 • 1

  De subsidie bedraagt maximaal € 40,00 per ton ingezameld papier.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders stelt de hoogte van de subsidie vast.

 • 3

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op de maximale subsidie minus de ontvangen vergoeding van de oud papierhandelaar per ton ingezameld oud papier. Als dit bedrag minder is dan € 0,00, wordt de subsidie vastgesteld op € 0,00.

Artikel 4 Uitbetaling subsidie

De garantie subsidie wordt rechtstreeks door de oud papierhandelaar uitbetaald aan de inzamelaar gelijktijdig met de uitbetaling van de vergoeding voor het ingezamelde oud papier.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier".

 

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1

  Deze regeling treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 1 januari 2010.

 • 2

  De subsidieregelingen ten behoeve van het inzamelen van oud papier van de voormalige gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten worden ingetrokken.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambtd.d. 4 januari 2010.

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

 

P. Norder. Mr. M. Zijlstra.