Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Beleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Oldambt
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 63 Boek I van het Burgerlijk Wetboek,
  2. Artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand en de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2011-

20-04-2011

Streekblad

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Oldambt

De raad van de gemeente Oldambt;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van respectievelijk d.d. 23 februari 2010 en d.d. 1 maart 2011;gelet op de bepalingen in artikel 63 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand en de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;B E S L U I T:vast te stellen: de beleidsregels criteria voor de aanwijzing van trouwlocaties.

Artikel 1 Algemene criteria

- de trouwlocatie is gedurende de huwelijksplechtigheid voor het publiek toegankelijk- de trouwlocatie is toegankelijk voor mindervalide bezoekers- de trouwlocatie moet bekend zijn als plaats waar huwelijken worden voltrokken - de trouwlocatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar- de eigenaar/beheerder geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert niet naar geslacht, sekse en/of godsdienst- de trouwlocatie is ten aanzien van brandveiligheid geschikt voor een maximaal aantal personen; dit aantal wordt door middel van een reguliere procedure “gebruiksmelding” bij de brandweer vooraf ingediend, beoordeeld en vastgesteld- de eigenaar/beheerder gaat accoord met de gestelde voorwaarden

Artikel 2 Logistieke criteria

- de trouwlocatie moet binnen de gemeente Oldambt gelegen zijn- de trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd- de trouwlocatie beschikt over een installatie voor achtergrondmuziek- in de trouwlocatie is een kleedruimte beschikbaar voor de ambtenaar van de burgerlijke stand- de trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen- bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn- aankomst en vertrek van het bruidspaar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen 

Artikel 3 Specifieke criteria ingeval een kerkgebouw wordt aangewezen als trouwlocatie

- bij een huwelijk moet duidelijk worden aangegeven dat het om een burgerlijk huwelijk gaat- wordt de huwelijksvoltrekking gevolgd door een kerkelijke inzegening of bevestiging dan dient duidelijk gemaakt te worden dat de burgerlijke huwelijksvoltrekking is afgelopen en dat de kerkelijke inzegening of bevestiging begint

Artikel 4 Specifieke criteria ingeval een vaartuig wordt aangewezen als trouwlocatie

- gedurende de plechtigheid mag het vaartuig niet in beweging zijn, dat wil zeggen: er mag niet gevaren worden om veiligheid en openbaarheid te garanderen- de eigenaar van het vaartuig beschikt over de benodigde vergunningen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie scheepvaart- per huwelijk wordt op verzoek van het bruidspaar en met toestemming van de eigenaar/beheerder van het vaartuig en van de desbetreffende ligplaats/jachthaven ligplaats gekozen en ingenomen 

Artikel 5 Specifieke criteria ingeval de huwelijksvoltrekking in de open lucht plaatsvindt

- een tuin of terras dat aansluitend aan de trouwzaal is gelegen kan aangemerkt worden als een verlenging van het gebouw- tijdens de plechtigheid in de open lucht moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn en blijven

Artikel 6 Overige criteria

- de gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaren aan- de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie kan een bruidspaar dat van de locatie gebruik wil maken niet weigeren- de eigenaar/beheerder vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar- de gemeente is niet aansprakelijk voor gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting 

Artikel 7 Specifieke criteria ingeval een pand wordt aangewezen als trouwlocatie voor één dag

- de veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn- het gebruik van de trouwlocatie mag geen gevaar, schade of hinder voor de gebruikers en derden opleveren- de trouwlocatie moet voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid- de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet medewerking verlenen aan een inspectiebezoek vooraf van een medewerker van de gemeente- de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie- de verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker. 

Artikel 8 Slotbepaling

1. Deze beleidsregeles treden in werking met ingang van 1 mei 2011.2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Oldambt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt.Winschoten, 20 april 2011.De raad van de gemeente Oldambt,griffier, voorzitter,Pieter Norder,  Pieter Smit