Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening burgerparticipatie en inspraak gemeente Oldambt 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerparticipatie en inspraak gemeente Oldambt 2012
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artik 147, 149 en 150 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2016Op 20 juni 2016 heeft de raad besloten de artikelen 2 en 3 te schrappen

25-01-2012

elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

-
15-02-201214-07-2016vernieuwde regeling

25-01-2012

Streekblad

-
15-02-2012vernieuwde regeling

25-01-2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerparticipatie en inspraak gemeente Oldambt 2012

 

De raad van de gemeente Oldambt;Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d. 25 oktober 2011;Overwegende dat het wenselijk en noodzakelijk wordt geacht regels vast te stellen inzake
de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden participeren bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid en kunnen inspreken op concrete beleidsvoornemens;Gelet op de artikelen 147, 149 en 150 van de Gemeentewet;B e s l u i t: 
vast te stellen de:
“Verordening burgerparticipatie en inspraak gemeente Oldambt 2012”,waarvan de inhoud als volgt luidt:

 

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a

  burgerparticipatie: een werkwijze, waarbij gemeente, ingezetenen (inwoners) en belanghebbenden samen in een zo vroeg mogelijk stadium in een onderling open houding en via een vooraf vastgestelde aanpak samenwerken aan het ontwikkelen van gemeentelijk beleid;

 • b

  burgerparticipatie procedure: de wijze waarop aan de onder a genoemde burgerparticipatie in het concrete geval invulling zal worden gegeven;

 • c

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • d

   inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven;

 • e

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid.

Paragraaf 2 Burgerparticipatie

Artikel 2 Is vervallen

 

Artikel 3 Is vervallen

 

Paragraaf 3 Inspraak

Artikel 4 Onderwerp van inspraak

1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.2. Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.3. Geen inspraak wordt verleend:a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;d. inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;e. indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;f. indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.g. Indien burgerparticipatie is toegepast en inspraak niet wettelijk verplicht is.

 

Artikel 5 Inspraakgerechtigden

 Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 6 Inspraakprocedure

1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.2. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 7 Eindverslag

1. Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op.2. Het eindverslag bevat in elk geval:a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure;b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht;c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan.3. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar en informeert degene die een mondelinge of schriftelijke zienswijze naar voren hebben gebracht.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 8 Intrekking oude verordeningen

 De inspraakverordening gemeente Oldambt wordt per 15 februari 2012 ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 Deze verordening treedt – na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op 15 februari 2012.

Artikel 10 Citeertitel

 Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening burgerparticipatie en inspraakverordening gemeente Oldambt 2012.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambtop 25 januari 2012.

 

De griffier, De voorzitter,

 

Pieter Norder. Pieter Smit.