Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013
CiteertitelVerordening elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. AWB
 2. gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2013Nieuwe regeling

29-05-2013

Streekblad

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013

De raad van de gemeente Oldambt;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt d.d. 23 april 2013;

gelet op de artikelen 2:14, 3:12 en 3:42 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 139 en 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking en ter inzage legging van besluiten en beleidsvoornemens alsmede andere mededelingen van de bestuursorganen van de gemeente Oldambt;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende: Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013, luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

a) gemeenteblad: het gemeenteblad, als bedoeld in artikel 2 van deze Verordening.

b) het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Gemeenteblad

 • 1

  Het college geeft een elektronisch gemeenteblad uit.

 • 2

  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op een door het college te bepalen internetadres.

 • 3

  Het elektronische gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaking

 • 1

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht, worden bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4

  Indien het bepaalde in het tweede lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 4 Bijzondere omstandigheden

 • 1

  Het college kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

 • 2

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in gevallen waarin artikel 176 van de Gemeentewet van toepassing is.

Artikel 5 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening op de elektronische bekendmaking gemeente Oldambt 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oldambt d.d. 29 mei 2013.

De griffier, P. Norder

De voooorzitter, P. Smit

 

Toelichting 1 Toelichting op de Verordening op de elektronische bekendmaking Oldambt 2013

In verband met de elektronische ontwikkelingen is het gewenst om een verordening op de bekendmaking vast te stellen. Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij o.a. de bekendmakingartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten van algemene strekking elektronisch bekend te maken.

Bij besluit van 23 april 2013 heeft het college besloten om met ingang van 1 september 2013 over te gaan tot het elektronisch bekendmaken van gemeentelijke besluiten. Daartoe is de internetpagina www.gemeente-oldambt.nl aangewezen als gemeenteblad, zijnde het internetadres waarop het elektronisch publicatieblad (gemeenteblad) wordt geplaatst.

Inmiddels heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRS) zich uitgesproken over de juridische kaders voor het elektronisch bekendmaken. In haar uitspraken van 15 augustus 2012 nr. 201105354/1/A4 (prov. Limburg), 15 augustus 2012 nr. 201102433/1 /A4 (Deventer) en 15 augustus 2012 nr. 201101170/1 /A4) (Losser) heeft de ABRS geconcludeerd dat kennisgeving via internet een geschikte wijze van

bekendmaking van een ontwerpbesluit kan zijn (art. 3:12, lid 1 Awb).

Wel stelde de ABRS vast dat ook art. 2:14 lid 2 Awb van toepassing is. Dat betekent dat uitsluitend plaatsing op de gemeentelijke website kan indien er ook een wettelijk voorschrift is die dat mogelijk maakt/bepaalt. Dat maakt vaststelling van een verordening op de elektronisch bekendmaking gemeente Oldambt noodzakelijk.

Met deze verordening wordt de juridische basis gegeven aan de elektronische bekendmaking van (ontwerp)besluiten van de gemeentelijke bestuursorganen.

Op grond van artikel 139 Gemeentewet kunnen algemeen verbindende voorschriften (vooral verordeningen) elektronisch bekendgemaakt worden in een elektronisch gemeenteblad. In de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden worden technische eisen gesteld waaraan het elektronisch gemeenteblad moet voldoen.

Op grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht kunnen de andere besluiten van algemene strekking (beleidsregels, aanwijzingsbesluiten etc.) elektronisch worden bekendgemaakt in een van overheidswege uitgegeven blad. Dit kan het gemeenteblad zijn.

Met deze verordening wordt geregeld dat ook deze besluiten in het elektronisch gemeenteblad worden bekendgemaakt.

Daarnaast maakt voorliggende verordening het mogelijk dat ook berichten die niet tot één of meer geadresseerden zijn gericht (artikel 2:14 Awb) elektronisch kunnen worden bekendgemaakt.

Het elektronisch gemeenteblad wordt in eerste instantie uitgegeven op de gemeentelijke website. Mogelijk komt er nog een landelijke voorziening voor de elektronische uitgifte van gemeentebladen. Wanneer een landelijke voorziening beschikbaar is, zal de uitgifte via die weg worden overwogen.

In deze verordening is ervoor gekozen de bekend te maken (ontwerp)besluiten in hun geheel op te nemen in het gemeenteblad. Daarmee wordt de dienstverlening aan inwoners verbeterd. Via digitale weg kunnen zij inzicht krijgen in het gehele besluit. Onder bepaalde omstandigheden kan het college van burgemeester en wethouders bepalen dat toch alleen een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het gemeenteblad wordt opgenomen, waarbij daarnaast het gehele besluit ter inzage wordt gelegd. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, wanneer besluiten een zodanige omvang hebben dat in het geheel opnemen van het besluit in het gemeenteblad onwerkbaar wordt.

Op grond van artikel 176 Gemeentewet kan de burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepalen wijze. Deze besluiten zijn daarom uitgezonderd van de toepassing van deze verordening. Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het gemeenteblad de bekendmaking afgerond, voor een aantal besluiten is naast opname in het gemeenteblad nog een gelijktijdige mededeling op een andere plaats vereist. U kunt daarbij denken aan verkeersbesluiten of bestemmingsplannen.

Omdat ruimtelijke plannen veelal omvangrijk zijn en veel foto- en kaartmateriaal bevatten, worden zij in artikel 2 uitgezonderd van de besluiten die in het gemeenteblad worden opgenomen. Deze besluiten zijn volgens wettelijk voorschrift beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.