Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Redactiestatuut de Oldambtster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRedactiestatuut de Oldambtster
CiteertitelRedactiestatuut de Oldambtster
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. N.v.t.
 2. N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2010Nieuwe regelgeving

16-03-2010

Streekblad

Nieuwe regelgeving

Tekst van de regeling

Intitulé

Redactiestatuut de Oldambtster

Het college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Oldambt,

overwegende,

dat een redactiestatuut voor de gemeentekrant noodzakelijk is,

b e s l u i t

Tot het vaststellen van dit redactiestatuut voor de gemeentelijke voorlichtingskrant, hierna te noemen ‘de Oldambtster’, met in achtneming van de volgende voorwaarden.

Artikel 1 Uitgangspunten en doelstellingen

 • 1

  De opdrachtgever is de gemeente Oldambt die doelstelling en belang formuleert en aangeeft wat hij daarvoor (financieel) over heeft. 

 • 2

  De gemeenteraad neemt kennis van de werkwijze t.a.v. de gemeentekrant “de Oldambtster” waarbij de uitvoering in handen ligt van het college.

 • 3

  Het college formuleert de uitgangspunten voor de redactie en inhoud en de verantwoordelijkheid daarvoor (hieronder nader omschreven).

Artikel 2 Budget en randvoorwaarden

 • 1

  Het budget voor uitgave van ‘de Oldambtster’ bestaat uit een bedrag dat in de begroting in het kader van communicatie is vastgesteld, overeenkomend met het belang dat de gemeente hecht aan doelstellingen op het gebied van communicatie algemene informatieverstrekking, bevorderen van democratische, politieke en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid van de burgers bij de gemeente en op elkaar, bevorderen van het verenigingsleven en het economisch klimaat en ontwikkeling in de gemeente.

 • 2

  a. Het aantal reguliere en speciale uitgaven en pagina’s plus (globale) verdeling van de verschillende onderdelen van het blad (advertenties, formele inhoud en het redactioneel/inhoudelijk deel).

  b. Advertentiebeleid en tariefstelling vinden plaats in overleg met NDC Mediagroep te Groningen.

  c. Plaatsen en afhandelen van formele publicaties van gemeentewege.

  d. De wijze waarop, door wie, wanneer, wat dient te worden aangeleverd en wie daarvoor verantwoordelijk is.  

Artikel 3 Personele invulling

De gemeente Oldambt is uitgever en de redactie  is samensteller van de krant. Het college bepaalt op welke wijze de samenstelling van de redactie wordt ingevuld. Bepaalde onderdelen zijn uit te besteden aan derden als daar voor gekozen wordt bijvoorbeeld drukproces en advertentieproces.

Artikel 4 De Inhoud – algemeen , redactioneel beleid, redactieraad

 • 1

  Tot de inhoud rekenen wij alles wat in ‘de Oldambtster’ verschijnt en de manier waarop (vormgeving en indeling), buiten de eerdergenoemde zaken (advertenties) om en waarvoor ruimte beschikbaar moet zijn of worden gemaakt binnen het blad te weten:

  4.1.1 Berichten en verhalen, aankondigingen, verslagen e.d. spontaan aangeleverd, het sociaal-maatschappelijke, cultureel, sportief en economisch leven in de gemeente Oldambt betreffende, met een informatief karakter.

  4.1.2. Berichten en verslagen over zaken die de Oldambtster samenleving betreffen, of mogelijk interesseren, van de redactie, of van derden op verzoek van de redactie met een informatief karakter.

  4.1.3. Artikelen en berichten met een voorlichtende en informatieve functie op verzoek van of aangeleverd door het gemeentelijk (bestuurlijk) apparaat, niet betreffende (partij-)politieke standpunten en/of discussie(s).

  4.1.4. Standpunten, meningen, commentaren en columns van derden, personen en/of  groepen en organisaties, niet zijnde partijpolitiek gebonden, uit de  samenleving van gemeente Oldambt, of met een duidelijke verwantschap daaraan.

  4.1.5. Standpunten, meningen, commentaren e.d. van lokaal en landelijk erkende partijpolitieke groepen en organisaties uit de Oldambtster samenleving.

 • 2

  De redactie draagt zorg voor plaatsing van aangeleverde kopij.

  4.2.2  De redactie is bevoegd aanpassing aan te brengen in stukken tekst ten aanzien van de taalkundige  rol en ten aanzien van leesbaarheid en lengte van de kopij.

  4.2.3  In de gemeentekrant kunnen herkenbare rubrieken en/of categorieën bijdragen opgenomen worden (voorbeeld: Lezers schrijven). De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud en taal, maar probeert uitingen en discussies in goede banen te leiden. De redactie beoordeelt op relevantie en algemene normen van fatsoen (geen beledigende taal, geen onwelvoeglijke bijdragen, niet onnodig kwetsend) en besluit uitsluitend over wel of niet plaatsen - zo mogelijk in overleg met de inzender(s).

  4.2.4  Spontaan aangeleverde kopij

  De redactie voert de eindredactie uit, beoordeelt relevantie en heeft het recht bijdragen in te korten, of  (gedeeltelijk) te herschrijven. De  bijdragen moeten naam en herkomst van de inzender(s) bevatten. Aan het begin van deze bijdragen kan de aanduiding  “ingezonden” opgenomen worden.

  4.2.5  Kopij van de redactie

  De redactie is verantwoordelijk voor plaatsing, vorm en inhoud van bijdragen. Dat neemt niet weg, dat hierin een zekere persoonlijke kleuring mogelijk is. Deze bijdragen kunnen daarom aangeduid worden met de vermelding: “van de redactie”, “van onze redacteur”, “van een medewerker”.

  4.2.6  Kopij vanuit de gemeente

  De redactie is in dezen ‘doorgeefluik’. Zij voert de eindredactie, bij voorkeur in overleg met de inzender(s), in verband met taal, leesbaarheid en lengte. Bijdragen in dit kader kunnen worden aangeduid als “uit de gemeente”. In de bijdrage kan worden aangegeven worden wie (functie, afdeling, of dienst) verantwoordelijk is.

  4.2.7  Politieke bijdragen

  de Oldambtster’ is ook een platform voor de politiek, als  wezenlijk en onmisbaar onderdeel van de samenleving.

  Daartoe worden de volgende  mogelijkheden opengesteld:

  - Maandelijks (uitgezonderd speciale uitgaven als een toeristisch nummer e.d.) krijgt iedere binnen de gemeente erkende politieke partij in principe ruimte in het blad, dat voor de maandelijks vastgestelde sluitingsdatum ingevuld kan worden.

  - De redactie kan naar eigen inzicht deze partijen vragen om binnen een van te voren vastgestelde ruimte en termijn een mening te geven over een door de redactie vastgesteld onderwerp.

  - Ter gelegenheid van verkiezingen worden deze partijen gelijkelijk in staat gesteld een vastgesteld deel van het blad naar eigen inzicht in te vullen.

  - De redactie bemoeit zich op geen enkele wijze met de inhoud van deze bijdragen en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 • 3

  4.3.1. Een onafhankelijke redactieraad bestaande uit drie externe deskundigen kan gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de redactie en kan besluiten nemen over het al dan niet opnemen van artikelen.

  4.3.2. De leden van de redactieraad worden voor onbepaalde tijd benoemd door het college.

  4.3.3. De redactieraad adviseert zonder last of ruggespraak.

Artikel 5 Bestuurlijke en personele verantwoordelijkheden

 • 1

  Het college belast een intern of extern deskundige als hoofdredacteur met de dagelijkse (organisatorische en voorwaardenscheppende) uitvoering van het beleid, op basis van heldere afspraken.

   

 • 2

  De hoofdredacteur verzamelt rond zich de nodige krachten en/of een redactie van daartoe capabel geachte personen en geeft daaraan organisatorisch leiding.

 • 3

  De redactie treedt op als collectief ten aanzien van beleid en uit te voeren werkzaamheden binnen de hierboven genoemde regels. De hiertoe aangezochte redactieleden functioneren op basis van kwaliteiten en op persoonlijke titel, los van sociaal-maatschappelijke, politieke en beroepsmatige achtergrond en vormen een doorsnee van de Oldambtster samenleving.

 • 4

  De redactie wordt (voor onbepaalde tijd) benoemd en ontslagen door het college van B&W.

 • 5

  Besluiten van de redactie worden (zo mogelijk) genomen op basis van normale meerderheid van stemmen; dit laat onverlet de bijzondere positie van de hoofdredacteur om in geval van twijfel omtrent de inhoud van stukken vooraf ruggespraak te houden met de redactieraad.

 • 6

  In gevallen waarin de redactie of de hoofdredacteur meent geen verantwoordelijkheid te  kunnen  nemen voor de inhoud van een bijdrage, ligt de beslissing over plaatsing bij de redactieraad.

 • 7

  Het schriftelijke besluit van de redactieraad is met redenen omkleed.

 • 8

  De redenen tot niet-plaatsing kunnen zonder limiet zijn: belediging of discriminatie van personen of groepen; aantasting van personen of bedrijven/instellingen; aantasting van goede naam en faam; aantasting van normen en waarden; uitlokken van financiële aansprakelijkstellingen.

Artikel 6 Advertentiebeleid

 • 1

  NDCmediagroep te Groningen stelt jaarlijks de advertentietarieven vast in overleg met de gemeente.

 • 2

  De acquisitie en facturering vindt plaats door NDCmediagroep te Groningen.

 • 3

  Het college kan voorwaarden stellen aan soort en herkomst van de advertenties.

Artikel 7 Vergoedingen voor redactieleden

De redactieleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte foto- en reiskosten. Deze vergoeding wordt jaarlijks door het college vastgesteld op basis van marktconforme bedragen.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Oldambt d.d 16 maart  2010,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.Groothuis, dhr. mr. M. Zijlstra