Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Oldambt 2016
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Oldambt 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikelen 10.1 tot en met 10.12
 2. Gemeentewet
 3. Burgerlijk Wetboek, titel 3 van boek 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2017Vernieuwde regeling

16-05-2017

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Vernieuwde regeling
24-11-201624-05-2017Vernieuwde regeling

23-11-2016

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Vernieuwde regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldambt, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelezen het voorstel van het cluster Dienstverlening, team Juridische Zaken;

Overwegende de wens tot actualisatie van het Mandaatbesluit gemeente Oldambt 2016:

 

Gelet op de artikelen 10.1 tot en met 10.12 van de Algemene wet bestuursrecht (algemene regels inzake mandaat), de bepalingen van de Gemeentewet en titel 3 (volmacht) van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

 

 

Besluit:

 

1. de uitoefening van de bevoegdheden met inbegrip van de ondertekening van de betreffende stukken, vermeld in de bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht, op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen welke deze functies (HR 21) bevatten en daarop de in dit mandaatbesluit vermelde algemene regels van toepassing te verklaren;

 

Algemene regels

In acht te nemen bij afdoening krachtens mandaat, volmacht of machtiging.  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel wordt verstaan onder:

 

Beschikkingsmandaat:   de bevoegdheid om in naam van het bestuursorgaan een besluit te nemen;

Besluit: een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling;

Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt of de burgemeester van de gemeente Oldambt;

Gemandateerde: de functionaris die van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen en te ondertekenen;

Gemeentesecretaris: algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie;

Leidinggevenden: clusterdirecteuren en teamleiders

Machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen, niet zijnde besluiten en/of privaatrechtelijke rechtshandeling;

Mandaat: beschikkingsmandaat en ondertekeningsmandaat;

Mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een functie in de mandatenlijst genoemde functionaris de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen;

Ondertekeningsmandaat: het bestuursorgaan neemt zelf het besluit, maar alleen de schriftelijke afdoening en ondertekening daarvan is gemandateerd;

Volmacht: de bevoegdheid om namens de gemeente privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 

Artikel 2 Mandaat leidinggevenden, zijnde clusterdirecteuren en teamleiderslgemeen

 • 1

  Aan de leidinggevenden wordt mandaat verleend ten aanzien van de genoemde bevoegdheden in het mandatenoverzicht, waarbij de bevoegdheden krachtens mandaat worden uitgeoefend namens en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

 • 2

  De leidinggevenden maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voor zover het bevoegdheden betreft die behoren tot hun team en/of cluster.

 • 3

  Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden worden bij of krachtens wettelijke regelingen, besluiten, verordeningen, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen, beleidsregels, e.d. van het Rijk, Provincie en/of gemeente en/of diens bestuursorganen, waaronder het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, in acht genomen.

 • 4

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 5

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3 Mandaat functionarissen

 • 1

  Aan de functionarissen, niet leidinggevenden, wordt mandaat verleend ten aanzien van de in het mandatenoverzicht genoemde bevoegdheden, waarbij de bevoegdheden krachtens mandaat worden uitgeoefend namens en onder verantwoordelijkheid van het ter zake bevoegd bestuursorgaan.

 • 2

  De functionarissen, niet leidinggevenden, maken van het aan hen verleende mandaat slechts gebruik voor zover het bevoegdheden betreft die behoren tot hun team.

 • 3

  Bij de uitoefening van gemandateerde bevoegdheden worden bij of krachtens wettelijke regelingen, besluiten, verordeningen, circulaires, aanwijzingen, richtlijnen, beleidsregels, e.d. van het Rijk, Provincie en/of gemeente en/of diens bestuursorganen, waaronder het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid, in acht genomen.  

 • 4

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 5

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 4 Intern overleg

 • 1

  Indien bij of krachtens mandaat te nemen besluit een andere gemeentelijke cluster/team belang heeft of het te nemen besluit het taakgebied van een ander cluster/team raakt, legt de functionaris aan wie de bevoegdheid ter zake is gemandateerd, onverminderd hetgeen hierover in de lijst van verleende mandaten is bepaald, de zaak vooraf voor aan dat andere cluster/team.

 • 2

  Indien met dat andere cluster/team geen overeenstemming wordt bereikt legt de functionaris de zaak eerst voor aan zijn/haar leidinggevende, daarna (zo nodig) aan de portefeuillehouder.

Artikel 5 Overleg en terugkoppeling portefeuillehouder

 • 1

  Een in mandaat namens het college te nemen besluit wordt vooraf aan de portefeuillehouder voorgelegd en een in mandaat namens de burgemeester te nemen besluit wordt vooraf aan de burgemeester voorgelegd, indien:

  a. het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  b. te verwachten valt dat de burgemeester, het college of een portefeuillehouder op zijn/haar verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal kunnen worden aangesproken;

  c. uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  d. het college, de burgemeester of een portefeuillehouder deze wens kenbaar heeft gemaakt.

 • 2

  Indien de portefeuillehouder dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd. Indien de burgemeester dit nodig acht, neemt hij zelf een besluit in de zaak.

Artikel 6 Ondertekening

 • 1.

  In geval de beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid van het besluit wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt’, gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, zijn handtekening en zijn naam.

 • 2.

  In geval de beslissings- en ondertekeningsbevoegdheid van het besluit wordt uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van de burgemeester worden uitgaande stukken als volgt ondertekend: ‘Namens de burgemeester van de gemeente Oldambt’, gevolgd door de functieaanduiding van de ondertekenaar, zijn handtekening en zijn naam.

Artikel 7 Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn opgedragen, worden de betreffende bevoegdheden volgens het principe van horizontale vervanging uitgeoefend, binnen dat team. Ook verticale vervanging is mogelijk, mits omhoog en niet omlaag. Voor leidinggevenden geldt dat zij zich daarom tevens kunnen laten vervangen door de gemeentesecretaris.

Artikel 8 Algemene mandatering

 • 1.

  De leidinggevenden zijn te allen tijde bevoegd om de aan respectievelijk hun team, in mandaat overgedragen taken en bevoegdheden uit te oefenen.

 • 2.

  De leidinggevenden zijn te allen tijde bevoegd om te beslissen op bezwaarschriften of op een verzoek, als bedoeld in artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, onder voorwaarde dat genoemde leidinggevende niet degene is die, krachtens mandaat, het besluit heeft genomen waartegen het bezwaar zich richt.

 • 3.

  Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

  a. het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

  b. het voeren van correspondentie;

  c. het verdagen van de beslissing;

  d. het ondertekenen van de betreffende stukken;

  e. het verstrekken van informatie;

  f. het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

  g. overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

  h. inschrijvingen in registers (zoals BRP, KVK en BAG).

Artikel 9 Verval mandaat

Het mandaat vervalt indien:

a. het bestuursorgaan die het mandaat heeft verleend deze intrekt;

b. de functionaris die het mandaat heeft verleend deze intrekt; of

c. de functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke organisatie valt.

Artikel 10 Volmachten en machtigingen

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op door het college respectievelijk de burgemeester verleende volmachten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel machtigingen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 11 Mandatenoverzicht

Alle verleende mandaten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht. De functionele teams zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en correctheid van de inhoud van het mandatenoverzicht. Het team Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie. Dit team draagt er tevens zorg voor dat de actuele versie van het mandaatbesluit bekend wordt gemaakt.

Artikel 12 Toepassing mandaatbesluit

De algemene regels van dit mandaatbesluit zijn van toepassing op alle mandaten in het mandatenoverzicht en op alle toekomstige mandaten.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit mandaatbesluit met bijbehorend mandatenoverzicht treedt - na behoorlijk te zijn bekend gemaakt - in werking op 25 mei 2017.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Oldambt d.d.16mei 2017.

De burgemeester,

P. Smit.

Mandatenoverzicht 

Gemandateerde bevoegdheden die blijven voorbehouden aan de leidinggevenden (clusterdirecteuren en teamleiders)

 

 

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Algemeen

Opdrachtverlening tot instellen van onderzoeken en/of advisering door derden

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Leidinggevenden

Betreft volmacht.

Binnen budget en m.i.a.v. regels

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het houden van aanbestedingen

en het gunnen van werken,

leveringen en diensten

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Leidinggevenden

Betreft volmacht.

Binnen budget en m.i.a.v. regels

inkoop- en aanbestedingsbeleid

Personeelsaangelegenheden

(beleidsmatig/niet standaard/niet routinematig)

Uitvoering Ambtenarenwet

Ambtenarenwet

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering collectieve arbeidsvoorwaarden

C.A.R.

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering uitwerkingsovereenkomst

U.W.O.

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering Wet Arbeid en Zorg

W.A.Z.

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering arbeidsomstandighedenwet,

w.o. de uitvoeringsregeling betreffende

bedrijfsgezondheidszorg

C.A.R./U.W.O.

Arbo wetgeving

College

Leidinggevenden

 

Specifieke gemeentelijke regelingen

Uitvoering sociaal statuut

Gemeentewet

Ambtenarenwet

C.A.R./U.W.O.

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling betaald ouderschapsverlof

C.A.R.U.W.O.

+ Verordening

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering bezoldigingsregeling

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling buitengewoon verlof

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling cafetariamodel

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering fiscalisering vakbondscontributie

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling werktijden

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering vergoedingsregeling stagiaires

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering protocol bij overlijden

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering protocol agressie en geweld

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering verlofregeling

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling deeltijdarbeid

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering nota beoordelings- en beloningsbeleid

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling commissie g.o.

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling verstrekking werkkleding

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling studiefaciliteiten

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering rechtspositie b.a.b.s.

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en aanwijzing pand als trouwlocatie voor één dag

BW

Reglement burgerlijke stand

College

 

Leidinggevenden

Betreft Clusterdir. Dienstverlening

De aanwijzing van verstrekking, zoals genoemd in artikel 1, lid 4 van de Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016

Regeling Gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Oldambt 2016

College

Leidinggevenden

Betreft Clusterdir.

Dienstverlening

Aanwijzing van bevoegden op grond van de Paspoortwet, PUN, Wegenverkeerswetgeving, wet BRP, besluit BRP, Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

Paspoortwet

PUN

Wegenverkeerswetgeving

Wet BRP

Besluit BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

Burgemeester

College

Leidinggevenden

Betreft Clusterdir.

Dienstverlening

Informatiebeheerder BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Leidinggevenden

Betreft Clusterdir.

Dienstverlening.

Plaatsvervanger: Clusterdir. Maatschappelijke Zaken

Privacybeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Leidinggevenden

Betreft Clusterdir.

Dienstverlening.

Plaatsvervanger: Clusterdir. Maatschappelijke Zaken

Uitvoering fiscale regeling woon-werkverkeer

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling vacaturevoorziening

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering Verordening rechtspositie wethouders,

raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

+ aanverwante wet- en regelgeving

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering Verordening outplacement gewezen wethouders

Verordening outplacement gewezen wethouders

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering commissie bezwaarschriften personele aangelegenheden

C.A.R./U.W.O.

College

Leidinggevenden

 

Gedragscode gemeente Oldambt, incl.

- regeling ambtseed, belofte en integriteitsverklaring

- regeling melding financiële belangen

- onderzoeksprotocol integriteit

- privacyregeling personeelsinformatie

- privacyregeling telecommunicatiemiddelen.

- regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties

- regeling vermoeden misstand

- regeling vertrouwenspersoon

C.A.R./U.W.O.

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering regeling mobiele telefoon

C.A.R./U.W.O.

+ Regeling

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering Algemeen Burgerlijk Pensioenwet, inclusief aanverwante regelgeving

A.B.P.

+ aanverwante wet- en regelgeving

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering belastingvoorschriften m.b.t. de

personeelsadministratie (aangiftes, afdrachten)

Fiscale wetgeving

College

Leidinggevenden

 

Uitvoering hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Leidinggevenden

Alleen ondergeschikte medewerkers.

 

 

Gemandateerde bevoegdheden die aan een iedere functionaris toekomt voor wat betreft zijn/haar competentie en binnen zijn/haar team.

 

 

 

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering Wet openbaarheid van bestuur

Beslissen op verzoeken om informatie

Wob

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Uitvoering Algemene wet bestuursrecht

Doorzendplicht

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Inwinnen adviezen

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Voeren uniforme openbare

voorbereidingsprocedure

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Beoordeling ontvankelijkheid en

verzenden ontvangstbewijzen

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Verlengen beslistermijn (aanvraag & bezwaarschrift)

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Bekendmaking en mededeling besluiten

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Vaststellen formulieren

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Besluiten tot niet behandelen aanvraag

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Afwijzing herhaalde aanvraag

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Kennisgeving overschrijding termijnen

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Besluiten op verzoek om dwangsom bij niet tijdig beslissen

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Aanwijzing toezichthouders

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Uitgifte legitimatiebewijs

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Bezwaar/ (hoger)beroep/ voorlopige voorziening

- toezending stukken/verschaffen inlichtingen

- indienen nadere stukken c.q. verweerschrift

- mondeling toelichten standpunt

Awb

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Burgerparticipatie en inspraak

Uitvoering verordening burgerparticipatie en inspraak

Verordening burgerparticipatie en inspraak

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Vertegenwoordiging gemeente in en buiten rechte (rechtsgedingen, rechtshandelingen, etc.)

Gemeentewet

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

Machtiging burgemeester

Overig

Beheer van één of meerdere activiteiten met het hierbij horende beschikbaar gestelde budget, om de hieraan gestelde doelstellingen te realiseren

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Budgethouders

‘Activiteit’ zoals bepaald in de Regeling Budgethouderschap gemeente Oldambt

 

Als per verplichting het factuurbedrag

€ 10.000 of hoger is, zal deze (mede) getekend moeten worden door een naast hogere budgethouder.

 

Boven €25.000 meldingsplicht bij het centraal coördinerend inkoopteam en ten alle tijden m.i.a.v. het geldende inkoopbeleid

Het afwikkelen van aansprakelijkheidstellingen van schadegevallen

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

 

Uitvoering wet Bibob

Wet Bibob

College

Burgemeester

Iedere functionaris v.w.b. zijn/haar competenties

m.i.a.v. de beleidsregels

 

Cluster Dienstverlening

 

 

TEAM

Communicatie

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Het beheren en onderhouden van de website en intranet (Redactiestatuut webteam)

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

 

Uitoefening actieve en passieve gemeentelijke voorlichting

Art. 3 en art. 8 Wet

openbaarheid van bestuur

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Integrale uitvoering (redactiestatuut) gemeentelijk

voorlichtingsblad "De Oldambtster"

Redactiestatuut

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

 

TEAM

Financiën

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering Treasurystatuut (aantrekken kasgeld,

leningen, etc.)

Treasurystatuut

Wet Fido

College

Burgemeester

Manager I

Adviseur III

 

Aangifte omzetbelasting algemeen

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Adviseur V

Medewerker Bedrijfsvoering II

Betreft machtiging

Elektronische aangifte systeem fiscus

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Medewerker Bedrijfsvoering III

 

Aangifte omzetbelasting exploitatie bouwgrond, zowel woningbouw als industrie

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Medewerker Bedrijfsvoering II

Adviseur V

Betreft machtiging

Elektronische aangifte systeem fiscus

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Medewerker Bedrijfsvoering III

Medewerker Bedrijfsvoering IV

Betreft machtiging

Aangifte B.T.W, compensatiefonds

 

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Medewerker Bedrijfsvoering II

 

Oninbaar verklaring van privaatrechtelijke vorderingen

Nieuw Burgerlijk Wetboek Gemeentewet

College

Medewerker Bedrijfsvoering II

In overleg met budgethouder

Voorbereiding en uitvoering landelijke K.O.-regeling

Landelijke K.O.-regeling

Burgemeester

Medewerker Administratief & Secretarieel II

Medewerker Administratief & Secretarieel III

 

 

TEAM

Informatie

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

DIV

De zorg en het beheer v.d. archieven

Archief 1995

Archiefverordening

Besluit Informatiebeheer

College

Gemeentesecr.

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Gegevens V

 

Het verstrekken van inlichtingen uit de archieven

Archief 1995

Archiefverordening

Besluit Informatiebeheer

College

Gemeentesecr.

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Gegevens V

 

Handelingen m.b.t. de ontvangst, verwerking (elektronische) post, postregistratie en voortgangscontrole

Archief 1995

Archiefverordening

Besluit Informatiebeheer

College

Gemeentesecr.

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Gegevens V

 

Uitvoering Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

College

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Systemen IV

 

Uitvoering  Wet Basisregistratie Adressen gebouwen (BAG)

Wet Basisregistratie Adressen gebouwen

College

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Systemen IV

 

Uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken

(voeren administratie)

Wet Waardering Onroerende Zaken

College

Medewerker Gegevens II

Medewerker Gegevens IV

Medewerker Systemen IV

 

Belastingen

Toepassing kwijtschelding bestuurlijke boete

Algemene wet inzake rijksbelastingen

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Besluiten omtrent schuldsaneringsregeling

Wet schuldsanering natuurlijke personen'

College

Medewerker Publiek II

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Besluiten omtrent saneringsvoorstel, bemiddelingsvoorstel of schuldenregeling

Wet schuldsanering natuurlijke personen

College

Medewerker Publiek II

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Besluiten oninbaar verklaringen/kwijting

Gemeentewet

College

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Besluiten inzake invorderingsmaatregelen m.b.t.

bedreigen voortbestaan van bedrijven met minder dan vijftig werknemers

Leidraad invordering

College

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Besluiten omtrent onherroepelijke invorderings-maatregelen.

Leidraad invordering

College

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Ontwikkeling IV = invorderingsambtenaar

Overig

Waarmerken stukken voor gezien origineel

 

 

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Uitvoering Kieswet, Kiesbesluit, Wet Raadgevend Referendum, besluit Raadgevend Referendum

 

Kieswet

Kiesbesluit

Wet Raadgevend Referendum

Besluit Raadgevend Referendum

College

Burgemeester

Medewerker Gegevens III

 

Uitvoering m.b.t. wet BRP

Wet en besluit BRP

Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Oldambt 2014

Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Oldambt 2016

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Gegevensbeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Applicatiebeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Gegevensverwerking BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de wet BRP

Wet BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Toezichthouder BRP

Wet BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

Waarmerken stukken voor gezien origineel

Legalisatieverdrag 1961

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Gegevens III

 

 

TEAM

Inkoop

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering Procedureregeling Klachtbehandeling aanbestedingen

Gemeentewet

Aanbestedingswet 2012

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Adviseur IV

Betreft mandaat/volmacht

 

TEAM

Facilitair

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeente-eigendommen en mededelingen aangaande verschuldigde

schadevergoedingsbedragen en wijze van betaling daarvan

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering III

Betreft volmacht

Het aangaan, wijzigen, opzeggen van verzekeringen voor personen, alle in beheer

zijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede werktuigen, voorwerpen,

voertuigen en (bouw) werkzaamhedenzijnde gebouwen en andere accommodaties met inventaris en apparatuur alsmede werktuigen, voorwerpen,

voertuigen en (bouw) werkzaamheden

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

 

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering III

Betreft volmacht

TEAM

Juridische Zaken & Veiligheid

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Wet tijdelijk huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Adviseur III

Adviseur IV

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Inschrijving publiekrechtelijke rechtspersonen

Handelsregisterwet en -besluit

College

Burgemeester

Adviseur III

Adviseur IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Adviseur III

Adviseur IV

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Protocol Agressie en geweld Oldambt

Arbo wetgeving

Art. 139 Wetboek van Strafrecht

College

Burgemeester

Adviseur IV

 

Uitvoering protocol agressie en geweld

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Adviseur IV

 

 

TEAM

Klantencontact-centrum

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering van de wegenverkeerswetgeving betreffende alle taken en bevoegdheden inzake afgifte rijbewijzen, incl. verantwoording.

Wegenverkeerswet

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Medewerker Publiek II

Medewerker Publiek III

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Uitvoering Paspoortwet en PUN

Alle taken en bevoegdheden

Paspoortwet

PUN

Burgemeester

Medewerker Publiek II

Medewerker Publiek III

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Advisering verzoeken geslachtsnaamwijzigingen

BW, boek 1

Besluit geslachtsnaamwijziging

College

 

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

 

Uitvoering van de Wet op de lijkbezorging

Wet op de Lijkbezorging

College

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Ontwikkeling III

 

Uitvoering m.b.t. wet BRP

Wet en besluit BRP

Verordening gegevensverstrekking BRP gemeente Oldambt 2014

Regeling gegevensverstrekking BRP gemeente Oldambt 2016

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Publiek III

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Gegevensverwerking BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Publiek III

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Informatiebeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Ontwikkeling III

Het betreft de taken, genoemd in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 (informatiebeheer) van deze Regeling

Privacybeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Ontwikkeling III

De taken, genoemd in de artikelen 25, 26, 27 en 28 (privacybeheer) van deze Regeling.

Beveiligingsbeheer BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de wet BRP

Wet BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek II

 

Toezichthouder BRP

Wet BRP

Regeling beheer en toezicht BRP gemeente Oldambt 2016

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Advisering over naturalisatie verzoeken en optieverklaringen

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

 

Afgifte bewijs Nederlanderschap

Legalisatieverdrag 1961

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Legalisatie handtekening

Legalisatieverdrag 1961

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Waarmerken stukken voor gezien origineel

Legalisatieverdrag 1961

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Uitvoering Kieswet, Kiesbesluit, Wet Raadgevend Referendum, besluit Raadgevend Referendum

 

Kieswet

Kiesbesluit

Wet Raadgevend Referendum

Besluit Raadgevend Referendum

College

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Uitvoering Wet rechten burgerlijke stand en

Reglement burgerlijke stand

Wet rechten burgerlijke stand

Reglement burgerlijke stand

College

Burgemeester

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

 

Heffen en invordering van legesgelden en de in- en externe verantwoording leges m.b.t. burgerzaken

Legesverordening

College

Medewerker Publiek I

Medewerker Publiek II

Medewerker Publiek III

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

TEAM

P&O

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering personele zaken:

(standaard en routinematig)

 

Onderdeel bestuursorganen:

uitvoering rechtspositiebesluit burgemeesters

Rechtspositiebesluit burgmeester

College

Burgemeester

Adviseur II

Adviseur IV

Adviseur V

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Uitvoering rechtspositiebesluit wethouders

Rechtspositiebesluit wethouders

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Rechtspositiebesluit raads-

en commissieleden

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering rechtspositie wethouders, raads-

en commissieleden

Verordening rechtspositie

wethouders, raads- en commissieleden

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Personeelsaangelegenheden

Art. 160, lid 1, sub c en d Gemeentewet

College

Adviseur II

Adviseur IV

Adviseur V

 

Uitvoering Ambtenarenwet

Ambtenarenwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering collectieve arbeidsvoorwaarden

C.A.R.

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering uitwerkingsovereenkomst

U.W.O.

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering Wet Arbeid en Zorg (WAZ)

W.A.Z.

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering arbeidsomstandighedenwet

C.A.R./U.W.O.

Arbo wetgeving

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering sociaal statuut

Art. 160 Gemeentewet

C.A.R./U.W.O.

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling betaald ouderschapsverlof

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering bezoldigingsregeling

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling buitengewoon verlof

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling cafetariamodel

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering fiscalisering vakbondscontributie

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling werktijden

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering vergoedingsregeling stagiaires

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering protocol bij overlijden

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering verlofregeling

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling deeltijdarbeid

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering nota beoordelings- en beloningsbeleid

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling verstrekking werkkleding

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling reis- en verblijfskosten bij dienstreizen

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling studiefaciliteiten

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering rechtspositie b.a.b.s.

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering fiscale regeling woon-werkverkeer

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering regeling vacaturevoorziening

C.A.R./U.W.O. + regeling

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering Verordening rechtspositie wethouders,

raads- en commissieleden

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Oldambt

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering Verordening outplacement

gewezen wethouders

Verordening outplacement

gewezen wethouders Oldambt

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Gedragscode gemeente Oldambt, incl.

- regeling ambtseed, belofte en integriteitsverklaring

- regeling melding financiële belangen

- onderzoeksprotocol integriteit

- privacyregeling personeelsinformatie

- privacyregeling telecommunicatiemiddelen

- regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties

- regeling vermoeden misstand

- regeling vertrouwenspersoon

C.A.R./U.W.O.

College

Adviseur II

Adviseur IV

Adviseur V

 

Uitvoering Algemeen Burgerlijk Pensioenwet, inclusief aanverwante regelgeving

A.B.P. etc.

College

Adviseur II

Adviseur IV

Adviseur V

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Uitvoering belastingvoorschriften m.b.t. de

personeelsadministratie (aangiftes, afdrachten)

Fiscale wetgeving

College

Adviseur II

Adviseur IV

Adviseur V

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

  

Cluster Maatschappelijke Zaken

 

 

TEAM

Inkomen &

TEAM

Werk

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Besluiten op aanvragen levensonderhoud

Participatiewet

IOAW

IOAZ

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

 

Besluiten op aanvragen individuele inkomenstoeslag, studietoeslag, bijzondere bijstand of het participatiefonds + deelname aan collectieve ziektekostenverzekering

Participatiewet

Verordening "participatiefonds" Verordening "individuele inkomenstoeslag"

Verordening "individuele studietoeslag"

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Besluiten beëindiging van een uitkering

Participatiewet

IOAW

LOAZ

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Besluiten inzake een hersteltermijn of een termijn van orde

Participatiewet

IOAW

IOAZ

Verordening "participatiefonds"

Verordening "individuele inkomenstoeslag"

College

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

 

Besluiten in het kader van het besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (kredietverlening, kwijtschelding rente e.d.)

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Besluiten tot het instellen van verhaal

Participatiewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Besluiten tot het instellen van verhaal in rechte en terugvordering

Participatiewet

IOAZ

IOAW

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Starten van een procedure voortvloeiend uit onverschuldigde betaling

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Nemen van een besluit inzake het inschakelen van een deurwaarder

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiende uit of samenhangend met de bijstandsuitvoering

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Treffen van een aflossingsregeling

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Besluiten tot het buiten invordering stellen van vorderingen

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Besluiten over het opleggen van een administratieve maatregel

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

 

Tekenen van een dagvaardingsformulier

Art. 104 Wbr

Burgemeester

Tactisch Leidinggevende II

 

Vertegenwoordigen van de gemeente bij het passeren van een notariële akte tot vestiging van een krediethypotheek

Participatiewet

Bbz 2004

Burgemeester

Manager I

 

Beschikkingen in het kader van een reïntegratietraject

Participatiewet

IOAZ

IOAW

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

 

Beschikkingen voor o.a. loonkostensubsidie, participatieplaats, beschut werk, no-risk polis, e.d.

Participatiewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Informatieverstrekkingen aan onderhoudsplichtige ex-partner van een uitkeringsgerechtigde

Participatiewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Besluiten inzake de beëindiging van de onderhoudsplicht

Participatiewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Inkopen van re-integratietrajecten voor uitkeringsgerechtigden

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Doen van aangifte in geval van misbruik of fraude

Participatiewet

IOAZ

IOAW

Bbz 2004

Burgemeester

Tactisch Leidinggevende II

 

Uitvoering Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving en verordening

verrekening bestuurlijke boete bij recidive

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW

 

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Handhaving I

 

Besluiten inzake een verzoek voor een schuldsaneringsregeling

Wet schuldsanering natuurlijke personen

College

Tactisch Leidinggevende

GR Volkskredietbank

Besluiten inzake een saneringsvoorstel, bemiddelingsvoorstel of schuldenregeling

Wet schuldsanering natuurlijke personen

College

Tactisch Leidinggevende

GR Volkskredietbank

Uitvoering Wet Inburgering plus verordening

Wet Inburgering plus verordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Wet Educatie Beroepsonderwijs

Wet Educatie Beroepsonderwijs

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering

 

Beschikkingen in het kader van een reïntegratietraject

Participatiewet

IOAW

IOAZ

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Beschikkingen voor o.a. loonkostensubsidie

participatieplaats, beschut werk, no-risk polis, e.d.

Participatiewet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Besluiten over het opleggen van een administratieve maatregel

Participatiewet

IOAW

IOAZ

Bbz 2004

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

 

Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering leerlingen vervoer, leerplicht, RMC

Wetten primair onderwijs

expertisecentra en het voorgezet

onderwijs, incl. verordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Wet tijdelijk huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Betreft medewerker die onderdeel vormt van de mediationpool.

 

TEAM

Voorzieningen

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Verlenen/afwijzen gehandicaptenparkeerkaart + afgifte

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Publiek II

 

Uitvoering wet maatschappelijke ondersteuning 2015 + verordening, besluit en beleidsregels WMO voorzieningen gemeente Oldambt

W.M.O. 2015

Verordening

Besluit

Beleidsregels

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Publiek II

 

 

Uitvoering Participatiewet + verordeningen, beleidsregels en besluiten gemeente Oldambt

Participatiewet

Verordening "participatiefonds", Verordening "individuele inkomenstoeslag"

Verordening "individuele studietoeslag"

College

Medewerker Publiek II

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

 

Uitvoering regeling sociaal medische indicatie kinderopvang 2013

Regeling smi kinderopvang

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering wet OKE, Wet en beleidsregels kinderopvang en kwaliteitseisen en de verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

Wet OKE

Wet en beleidsregels kinderopvang en kwaliteitseisen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen

College

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Uitvoering algemene subsidieverordening

- toekennen (sport)subsidies etc.

Algemene wet bestuursrecht

Subsidieverordening

Beleidsregels

College

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

 

 

 

TEAM

Jeugd

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Jeugdwet

Inzetten passende jeugdhulpvoorziening (toeleiding naar, advisering over en inzetten van)

Jeugdwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Heeft betrekking op de casemanagers (jeugdconsulenten)

 

Beoordeling aanvragen voor individuele jeugdhulp- voorzieningen wordt gedaan door toegangsteam

Verstrekken PGB en heroverwegen PGB

Jeugdwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Heeft betrekking op de casemanagers (jeugdconsulenten)

Verzoek tot onderzoek bij Raad voor de kinderbescherming

Jeugdwet

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Verzoek tot verkrijgen van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging gesloten accommodatie

Jeugdwet

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Besluit tot het Verzoek tot Onderzoek met machtiging uithuisplaatsing

Jeugdwet

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Voorlopige Onder Toezicht Stelling met uithuisplaatsing

Jeugdwet

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Vertegenwoordiging ter zitting bij de rechtbank inzake opname jeugdige in gesloten instelling

Jeugdwet

Gemeentewet

College

 

Medewerker Beleidsuitvoering II

Heeft betrekking op de casemanagers (jeugdconsulenten)

Gebruikmaking voorzieningen

Raadplegen van berichten en versturen van berichten via CORV

Jeugdwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II Medewerker Bedrijfsvoering III

Heeft betrekking op de bureaudienst-medewerkers en op de backoffice-medewerkers

 

TEAM

Beleid

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling IV

Betreft medewerker die onderdeel vormt van de mediationpool.

 

 

 

 

 

 

 

Cluster Ruimtelijke Zaken

TEAM

Beheer & Realisatie

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerkingen

Groenbeheer

- aanschrijvingen hinderlijke beplanting

- beheer en onderhoud openbaar groen en sportvelden (incl. afsluiten/opzeggen van overeenkomsten)

APV

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

Beheer en onderhoud openbaar groen en sportvelden (incl. afsluiten/opzeggen van overeenkomsten):

betreft volmachten/ machtigingen binnen (onderhouds)- budgetten

Wegenbeheer

- aanleggen, beschadigen, veranderen v.e. weg

- aanschrijving gevaarlijke voorwerpen

- uitvoering Wet op de

telecommunicatievoorzieningen,

incl. telecommunicatieverordening o.a. instemmingsbesluiten kabellegging

Art. 2.10 APV

Art. 2:11 APV

Wet op de telecommunicatie-

voorzieningen en de

telecommunicatieverordening

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Conform beleid/werkafspraken

t.b.v. werkzaamheden in gemeentegrond in Noord- Oost Nederland

- uitvoering wet wion

Wet wion

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

 

- uitvoering Wegenwet, Hfst. 2, de art. 4 t/m 12

Wegenwet

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

 

- leggen kabels en leidingen, etc.

2:11 APV

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

(wijziging routes) gladheidbestrijding

Gemeentewet

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft machtiging

Uitvoering Wegenverkeerswetgeving:

- verkeersbesluiten

- verkeersmaatregelen t.a.v. beheerszaken

- tijdelijke verkeersbesluiten

- plaatsen en verwijderen van verkeerstekens of het nemen van verkeersmaatregelen, waarvoor geen verkeersbesluit is vereist en het feitelijk afsluiting wegen i.v.m. evenementen

- aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

WVW 1994

BABW

R.V.V. 1990

   

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwikkeling II

Wanneer van toepassing in overleg met de Regiopolitie

- plaatsen en verwijderen van verkeerstekens of het nemen van verkeersmaatregelen, waarvoor geen verkeersbesluit is vereist en het feitelijk afsluiting wegen i.v.m. evenementen -> betreft machtiging

- opdrachtverlening aanbrengen c.q. wijzigen openbare verlichting

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft volmacht

- plaatsing/verwijdering bewegwijzering

- ingebruikgeving (niet verhuur) bermen

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

plaatsing/verwijdering bewegwijzering -> betreft machtiging

Uitvoering Wet (vervoer) gevaarlijke stoffen en

Europese Overeenkomst vervoer gevaarlijke stoffen over de weg:

- verklaring van geen bezwaar afl. vuurwerk

- toestemming laden en lossen

Wet en Europese

Overeenkomst

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Het verstrekken van meerwerkopdrachten bij gevallen waarin direct optreden noodzakelijk is.

Wegenwet

Gemeentewet

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft het meerjarig wegenonderhouds-contract

Betreft machtiging

Rioolbeheer

- rioolaansluitingen openbare riolering

- privaatrechtelijke toestemming dempen sloten/ aanleg dammen en duikers in gemeentegrond

   

Wet verontreiniging

oppervlaktewater

Lozingsverordening riolering

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

-rioolaansluitingen openbare riolering -> betreft machtiging

- privaatrechtelijke toestemming dempen sloten/ aanleg dammen en duikers in gemeentegrond -> na en in overleg met het Waterschap

-  vestigen van zakelijke rechten

Belemmeringenwet privaatrecht

BW

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft volmacht

Begraafplaatsenbeheer

- beheer begraafplaatsen

 

Uitvoering Wet op de Lijkbezorging

beheersverordening uitvoeringsbesluiten

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

Materiaalbeheer

 

 

 

 

Aan- en verkoop van goederen/ beheer en onderhoud van zowel materieel als werkplaatsen en inventaris

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Binnen budget

Beheer en onderhoud speeltoestellen en

straatmeubilair

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft machtiging

Schade en aansprakelijkheid

Afwikkeling (vandalisme) schadegevallen o.a. doen aangifte politie, instellen civiele vorderingen, verhaal schade in strafzaken, etc.

BW

Wetboek van strafrecht

Wetboek van strafvordering

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Locatie II

Medewerker Locatie III

Medewerker Educatie II

Medewerker Educatie III

Medewerker Facilitair V

Betreft volmacht

Afhandeling aansprakelijkheidstellingen bij schade aan wegen, riolering openbare ruimte, etc. etc. en

bij vernieling of diefstal.

BW

Wetboek van strafrecht

Wetboek van strafvordering

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

E. van Drimmelen!

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Locatie II

Medewerker Locatie III

Medewerker Educatie II

Medewerker Educatie III

Medewerker Facilitair V

Betreft volmacht

Technische klachtenafhandeling

 

 

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Toezicht III

Medewerker Toezicht IV

Medewerker Locatie II

Medewerker Locatie III

Medewerker Educatie II

Medewerker Educatie III

Medewerker Facilitair V

 

Afvalstoffen

Uitvoering Afvalstoffenverordening & uitvoeringsbesluit

Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

 

Reglement afvalbrengstation

Gemeentewet

Afvalstoffenwet

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft mandaat/volmacht

Verordening ontheffing kernwinkelgebied

Verordening ontheffing kernwinkelgebied

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

 

Uitvoering hfdst. Afvalstoffen v.d. Wet Milieubeheer, Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit, waaronder:

- afhandelen aanvragen extra containers

- tijdelijke wijziging dagen/tijden huisvuilroute

- aanvragen vergunningen en ontheffingen

- aanschaf nieuwe containers, etc.

- opdrachtverstrekking aan betreffende diensten en leveringen, bijv. afval/asbest opruimen, aanschaf kalenders, meetapparatuur

Wet Milieubeheer hfdst

Afvalstoffen

Afvalstoffenverordening

Gemeentewet

BW

College

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Betreft machtigingen

- aanschaf nieuwe containers, etc.-> betreft volmacht/binnen budget

- opdrachtverstrekking aan betreffende diensten en leveringen, bijv. afval/asbest opruimen, aanschaf kalenders, meetapparatuur -> betreft volmacht/binnen budget

 

TEAM

Buitendienst

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerkingen

Reglement afvalbrengstation

Afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit

College

Medewerker Technische Uitvoering II

Medewerker Toezicht IV

 

 

TEAM

Ruimte & Economie

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

m.b.t. structuurvisie

Art. 2.1 en 2.4 Wro

Art. 2.1.1 en 2.1.2 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. uitwerking of wijziging van bestemmingsplan

Art. 3.6 Wro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Verlenen ontheffing c.q. stellen nadere eisen en/of regels ingevolge bestemmingsplan

Art. 3.6 Wro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. voorbereidingsbesluit

Art. 3.7 Wro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsuitvoering I

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. bestemmingsplan

Art. 3.8 en 3.9 Wro

Art. 3.1.1 t/m 3.3.1 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. beheersverordening

Art. 3.38 en 3.39 Wro

Art. 5.1.1 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. planschadeclaims

Art. 6.1 t/m 6.7 Wro

Art. 6.1.1 t/m 6.1.3.8 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

grondexploitatie

Art. 6.12 t/m 6.24 Wro

Art. 6.2.12 Bro

College

Tactisch Leidinggevende II

Medewerker Ontwikkeling II

 

 

Verlenen ontheffing c.q. stellen nadere eisen en/of regels ingevolge bestemmingsplan

Art. 3.6 Wro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. voorbereidingsbesluit

Art. 3.7 Wro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsuitvoering I

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. bestemmingsplan

Art. 3.8 en 3.9 Wro

Art. 3.1.1 t/m 3.3.1 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. beheersverordening

Art. 3.38 en 3.39 Wro

Art. 5.1.1 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. planschadeclaims

Art. 6.1 t/m 6.7 Wro

Art. 6.1.1 t/m 6.1.3.8 Bro

College

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

grondexploitatie

Art. 6.12 t/m 6.24 Wro

Art. 6.2.12 Bro

College

Tactisch Leidinggevende II

Medewerker Ontwikkeling II

 

 

Uitvoering Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten

College

Medewerker Ontwikkeling II

 

Opdrachtverlening tot instellen van onderzoeken en/of advisering door derden

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Het houden van aanbestedingen

en het gunnen van werken,

leveringen en diensten

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering Leegstandwet/verordening/

beleidsregels

Leegstandwet

Leegstandverordening

Beleidsregels

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering Verordening Starterslening

Verordening Starterslening

College

Medewerker Ontwikkeling III

 

Uitvoering nadere subsidieregels Sloop en Onttrekking van woningen in de gemeente Oldambt

Nadere subsidieregels

College

 

Medewerker Ontwikkeling III

 

Uitvoering verordening lening duurzame particuliere woningverbetering:

"Ganzendijk" Finsterwolde

Verordening lening duurzame particuliere woningverbetering

College

Medewerker Ontwikkeling III

 

"Bomenbuurt" Winschoten

Verordening lening duurzame particuliere woningverbetering

College

Medewerker Ontwikkeling III

 

Opdracht verlening en beoordeling milieuonderzoeken

Wet milieubeheer

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Betreft volmacht/machtiging

Vaststelling hogere waarden

Wet geluidhinder

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Beoordeling rapportages akoestisch onderzoek

Wet Geluidhinder

Wet Milieubeheer

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Betreft machtiging

Uitvoering Besluit Bodemkwaliteit o.a.

ontvangstbevestigingen en aanschrijvingen, etc.

Besluit Bodemkwaliteit

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering Wet Bodembescherming

Wet Bodembescherming

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering Besluit uniforme saneringen

Besluit uniforme saneringen

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Beoordelen bodemonderzoeksrapporten

Wet bodembescherming

Wet milieubeheer

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

Betreft machtiging

Advisering

Wet milieubeheer

Wet verontreiniging oppervlakte wateren

Ontgrondingenwet

Wet bodembescherming

Mijnwet

College

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling IV

Betreft medewerker die onderdeel vormt van de mediationpool.

 

TEAM

Vastgoed

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Uitvoering Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeente

College

Tactisch Leidinggevende II

 

Uitvoering Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Winschoten

Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Winschoten

College

Tactisch Leidinggevende II

 

 

 

 

 

 

Opdrachtverlening tot instellen van onderzoeken en/of advisering door derden

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Projectleider I

Medewerker Ontwikkeling I

 

Het houden van aanbestedingen

en het gunnen van werken,

leveringen en diensten

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Projectleider I

Medewerker Ontwikkeling I

 

Aan- en verkoop, ruiling, huur en verhuur en ingebruikgeving van en het vestigen van zakelijke

rechten op/van gronden en opstallen

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling I

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Administratief en Secretarieel II

Betreft volmacht m.i.a.v. algemene voorwaarden

uitgifte gemeentegrond

Vestigen van zakelijke rechten

Belemmeringenwet privaatrecht

BW

College

Burgemeester

Medewerker Administratief en Secretarieel II

Betreft volmacht

Beheer/onderhoud gemeentelijke gebouwen

- beheers- en onderhoudsactiviteiten

- afsluiten /opzeggen overeenkomsten

- aanbestedingen en gunnen werken, leveringen en diensten

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

Betreft volmachten/ machtigingen binnen (onderhouds)- budgetten

- opdrachtverlening tot onderzoeken en/of advisering door derden

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

- bezwaar aantekenen opgelegde heffingen en/of belastingen

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

 

- afwikkeling (vandalisme/brand) schadegevallen

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

Vaststelling rooster sport en gymzalen

BW

Contracten

College

 

Medewerker Locatie III

Betreft machtiging

Jaarlijkse inspectie en vervanging gymnastiek-, sport- en spelattributen

BW

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

Betreft volmacht binnen budget

Vaststellen van tarieven voor sporthallen, gymzalen,

zwembaden en andere sportaccommodaties

BW

College

Medewerker Ontwikkeling I

Tactisch Leidinggevende II

 

Uitvoering Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeente

College

Tactisch Leidinggevende II

 

 

Uitvoering Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Winschoten

Verordening Stimuleringsregeling Binnenstad Winschoten

College

Tactisch Leidinggevende II

 

 

Opdrachtverlening tot instellen van onderzoeken en/of advisering door derden

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Projectleider I

Medewerker Ontwikkeling I

 

Het houden van aanbestedingen

en het gunnen van werken,

leveringen en diensten

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Projectleider I

Medewerker Ontwikkeling I

 

Aan- en verkoop, ruiling, huur en verhuur en ingebruikgeving van en het vestigen van zakelijke

rechten op/van gronden en opstallen

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwikkeling I

Medewerker Ontwikkeling II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Betreft volmacht m.i.a.v. algemene voorwaarden

uitgifte gemeentegrond

Uitvoering Leegstandverordening

Leegstandverordening

College

Medewerker Ontwikkeling II

 

Uitvoering nadere subsidieregels Sloop en Onttrekking van woningen in de gemeente Oldambt

Nadere subsidieregels

College

 

Medewerker Ontwikkeling II

 

Beheer/onderhoud gemeentelijke gebouwen

- beheers- en onderhoudsactiviteiten

- afsluiten /opzeggen overeenkomsten

- aanbestedingen en gunnen werken, leveringen en diensten

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

Betreft volmachten/ machtigingen binnen (onderhouds)- budgetten

- opdrachtverlening tot onderzoeken en/of advisering door derden

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

- bezwaar aantekenen opgelegde heffingen en/of belastingen

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding II

 

- afwikkeling (vandalisme/brand) schadegevallen

BW

Gemeentewet

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding III

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

 

Vaststelling rooster sport en gymzalen

BW

Contracten

College

 

Medewerker Locatie III

Betreft machtiging

Jaarlijkse inspectie en vervanging gymnastiek-, sport- en spelattributen

BW

College

Burgemeester

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding IV

Medewerker Ontwerp & Voorbereiding V

Betreft volmacht binnen budget

Vaststellen van tarieven voor sporthallen, gymzalen,

zwembaden en andere sportaccommodaties

BW

College

Medewerker Ontwikkeling I

Tactisch Leidinggevende II

 

TEAM

Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH)

Wettelijke grondslag

Bestuursorgaan

Mandaat

Opmerking

Bouwen

Melding brandveilig gebruik/

gebruiksmelding

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Sloopmelding

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Intrekking omgevingsvergunning voor bouw

Woningwet

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verlenen van vrijstellingen van het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening

Bouwbesluit

Bouwverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Het stilleggen van de bouw en/of het slopen (zowel mondeling als schriftelijk)

Gemeentewet

Awb

Woningwet

Wabo

College

Burgemeester

Medewerker Handhaving I

In spoedeisende gevallen!

Aanwijzing ligplaatsen recreatievaart havens vaarwegen & vergunningen

Verordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Havenmeester

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. aanwijzingen beschermde monumenten

Monumentenwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsontwikkeling IV

 

Afgifte vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering m.b.t. monumenten

Monumentenwet

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Afgifte sloopvergunningen binnen beschermd dorpsgezicht

Monumentenwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Uitvoering erfgoedverordening

Erfgoedverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering verordening naamgeving en nummering (adressen).

Verordening naamgeving en nummering Oldambt

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

In overleg met team Beheer en Realisatie en ondersteuning (BAG)

Milieu

Vergunning verlening en intrekken

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Ontwikkeling III

 

Vergunning wijzigen

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Afhandeling van meldingen

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

 

Melding brandveilig gebruik/

gebruiksmelding

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Sloopmelding

Bouwbesluit 2012

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Intrekking omgevingsvergunning voor bouw

Woningwet

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Verlenen van vrijstellingen van het Bouwbesluit en/of de Bouwverordening

Bouwbesluit

Bouwverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling III

 

Het stilleggen van de bouw en/of het slopen (zowel mondeling als schriftelijk)

Gemeentewet

Awb

Woningwet

Wabo

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Handhaving I

In spoedeisende gevallen!

Aanwijzing ligplaatsen recreatievaart havens vaarwegen & vergunningen

Verordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Havenmeester

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen m.b.t. aanwijzingen beschermde monumenten

Monumentenwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling IV

Medewerker Beleidsontwikkeling IV

 

Afgifte vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering m.b.t. monumenten

Monumentenwet

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Afgifte sloopvergunningen binnen beschermd dorpsgezicht

Monumentenwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

 

Uitvoering erfgoedverordening

Erfgoedverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Ontwikkeling IV

 

Uitvoering verordening naamgeving en nummering (adressen).

Verordening naamgeving en nummering Oldambt

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

In overleg met team Beheer en Realisatie en ondersteuning (BAG)

 

Milieu

Vergunning verlening en intrekken

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Ontwikkeling III

 

Vergunning wijzigen

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Afhandeling van meldingen

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

 

Aanschrijvingen indienen aanvraag/melding

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Aanvullen, wijzigen,

ontheffing verlening voorschriften en het stellen van maatwerkvoorschriften

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Medewerker Ontwikkeling III

 

Opdracht verlening en beoordeling milieuonderzoeken

Wet milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Vaststelling hogere waarden

Wet geluidhinder

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Beoordeling rapportages akoestisch onderzoek

Wet Geluidhinder

Wet Milieubeheer

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

Betreft machtiging

Uitvoering Besluit Bodemkwaliteit o.a.

ontvangstbevestigingen en aanschrijvingen, etc.

Besluit Bodemkwaliteit

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Wet Bodembescherming

Wet Bodembescherming

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Besluit uniforme saneringen

Besluit uniforme saneringen

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Beoordelen bodemonderzoeksrapporten

Wet bodembescherming

Wet milieubeheer

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Betreft machtiging

Advisering

Wet milieubeheer

Wet verontreiniging oppervlakte wateren

Ontgrondingenwet

Wet bodembescherming

Mijnwet

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Ontwikkeling III

 

Wabo

Beslissen op aanvragen omgevingsvergunning

zowel voorbereid met de reguliere als met de

uitgebreide procedure voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 en artikel 2.2 Wabo.

Met uitzondering van activiteiten zoals bedoeld in art. 2.1 lid 1 onder c met toepassing van art. 2.12 lid 1 onder a onder 3 (vvgb raad) en art. 2.12 lid 1 onder c (vvgb raad)

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q.

negatief advies is uitgebracht of een

vvgb wordt geweigerd vooraf overleg

met portefeuillehouder

Beslissen op aanvragen omgevingsvergunning

zowel voorbereid met de reguliere als met de uitgebreide procedure voor activiteiten als

bedoeld in art. 2.1., lid 1, onder c, met toepassing van art. 2.12, lid 1, onder a, onder 3 (vvgb raad) en art. 2.12, lid 1, onder c (vvgb raad)

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Overleg met portefeuillehouder

 

Vragen/verzoeken van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) aan een bestuursorgaan, niet zijnde de raad

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Verlengen van de beslistermijn als bedoeld in artikel 3.9, lid 1

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Weigeren van een omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Overleg met portefeuillehouder

Beslissen op een gefaseerde aanvraag om

omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q.

negatief advies is uitgebracht of een

vvgb wordt geweigerd vooraf overleg met portefeuillehouder

Intrekken van een besluit 1e of 2e fase omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q.

negatief advies is uitgebracht of een

vvgb wordt geweigerd vooraf overleg met portefeuillehouder

Beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in 2.6 Wabo (revisie)

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q.

negatief advies is uitgebracht of een

vvgb wordt geweigerd vooraf overleg met portefeuillehouder

Wijzigen van een omgevings-

vergunning (ambtshalve of op verzoek)

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Indien zienswijzen zijn ingediend c.q.

negatief advies is uitgebracht of een

vvgb wordt geweigerd vooraf overleg met portefeuillehouder

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

 

Besluiten buiten behandeling laten van een aanvraag om omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Vragen en uitbrengen van adviezen

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Aanhouden van de beslissing van een aanvraag

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Aanhouding ontstaat van rechtswege (mededeling)

Besluit tot aanhouden van een aanvraag om omgevingsvergunning (activiteit sloop)

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Doorbreken van de aanhouding uit art 3.3 Wabo

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Het verrichten van alle benodigde voorbereidings-

handelingen en het voeren van correspondentie tijdens en na de procedure van de aanvraag om

omgevingsvergunning

Wabo

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

 

Uitvoering APV (incl. vergunningverlening, wijziging en intrekking)

Plaatsen voorwerpen op of aan de weg, etc.

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Evenementen

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Exploitatie openbare inrichting

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Afwijking sluitingstijden/tijdelijke sluiting

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Plakken, kladden en bespuiten

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Verplichtingen m.b.t. het verkoopregister

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Carbidschieten

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Aanwijzing collectieve festiviteiten

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Opleggen maatwerkvoorschriften

Kennisgeving incidentele festiviteiten

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Opleggen maatwerkvoorschriften

Overige geluidhinder

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Inzameling van geld of goederen

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Ventverbod

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Standplaatsvergunning

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Organiseren snuffelmarkt

APV

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Verbod vuur te stoken

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Weigeren van een APV vergunning

APV

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Controle prostitutie

Prostitutiewet

APV

College

Burgemeester

Medewerker Handhaving IV

 

Kapvergunning / herplantplicht (omgevingsvergunning vellen houtopstanden)

APV

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

In overleg met team Beheer en Realisatie

Maken, veranderen van een uitweg (verlening omgevingsvergunning voor aanleggen)

Wabo

APV

 

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

In overleg met team Beheer en Realisatie

Uitvoering van diverse wetten en regelingen

Uitvoering Wet op de kansspelen:

- vergunning kleine kansspel (loterij e.d.)

- vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten

Wet op de kansspelen

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering van de Winkeltijdenwet en

de Winkeltijdenverordening 2014

Winkeltijdenwet

Winkeltijdenverordening 2014

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering regeling verkeersregelaars 2009:

- aanstelling verkeersregelaars

B.A.B.W.

de Regeling verkeersregelaars 2009

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering Drank- en Horecawet:

- verbod zonder vergunning uitoefenen van het horecabedrijf of slijtersbedrijf

- verbinden voorschriften of beperkingen aan vergunningen ter voorkoming ongewenste mededinging

- ontheffingverlening bijzondere

gelegenheden van zeer tijdelijke aard

- ontheffing verbod bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard

Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering wet BIBOB

BIBOB

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering III

Adviseur IV

 

Uitvoering Wet en besluit op de justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag (o.a. opvragen inlichtingen e.d. bijz. wetgeving)

Wet en besluit op de justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering Luchtvaartwetgeving:

- afgifte Verklaring van geen bedenkingen

- ontheffingen niet aangewezen luchtvaartterreinen

Wet luchtvaart

Besluit en Regeling burgerluchthavens

Regeling Veilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering ligplaatsenverordening

- vergunningverlening, intrekken en/of wijzigingen van vergunningen

Ligplaatsenverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering Wegenverkeerswetgeving:

- tijdelijke verkeersbesluiten i.v.m. evenementen

- afgifte verklaring van geen bezwaar intergemeentelijke toertochten

BABW

WVW 1994

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

In overleg met team Beheer en Realisatie en de Regiopolitie

Uitvoering verordening ontheffing kernwinkelgebied:

- inrijontheffing

Verordening ontheffing

kernwinkelgebied

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering Vuurwerkbesluit:

- afgifte verklaring van geen bezwaar.

Vuurwerkbesluit

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

Uitvoering Marktverordening/Reglement Oldambt:

- verlening/ intrekken/ weigeren (tijdelijke) standplaatsen

Marktverordening

College

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Vergunningverleners m.b.t. de APV of gerelateerd aan de APV

In overleg met de marktmeester

Uitvoering nadere subsidieregels Sloop en Onttrekking van woningen in de gemeente Oldambt

Nadere subsidieregels

College

 

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Verordening Starterslening

Verordening Starterslening

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Uitvoering Leegstandwet

 

Leegstandwet

 

College

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

 

Toezicht en handhavingsbesluiten

 

Woningwet

Bouwverordening

Bouwbesluit

Monumentenwet

Wabo

APV

Wet milieubeheer

Wet geluidhinder

Wet bodembescherming

Wet luchtverontreiniging

Wet milieu gevaarlijke stoffen

Gemeentewet

Awb

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Medewerker Ontwikkeling III

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

Medewerker Handhaving III

Medewerker Handhaving IV

 

Toezicht BRP

Wet BRP

Wet bescherming persoonsgegevens

College

Burgemeester

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

Medewerker Handhaving III

Medewerker Handhaving IV

 

Technische klachtenafhandeling

  

College

Burgemeester

Medewerker Beleidsuitvoering I

Medewerker Beleidsuitvoering II

Medewerker Beleidsuitvoering III

Medewerker Beleidsuitvoering IV

Medewerker Handhaving I

Medewerker Handhaving II

Medewerker Handhaving III

Medewerker Handhaving IV

 

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

Hfdst. 9 Awb en Klachtenregeling

College

Burgemeester

Adviseur IV

Betreft medewerker die onderdeel vormt van de mediationpool.