Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Aanwijsbesluit Synergon Uitvoering Re-integratiediensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit Synergon Uitvoering Re-integratiediensten
CiteertitelAanwijsbesluit Synergon Uitvoering Re-integratiediensten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Aanbestedingswet 2012
  2. Verordening alleenrecht Synergon 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

13-12-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt

gelezen het advies van het cluster Maatschappelijke zaken d.d. 13 december 2016; 

Overwegende dat de gemeenteraad op 19 februari 2014 de verordening alleenrecht Synergon 2014 heeft vastgesteld;

 

dat het college op basis van deze verordening het alleenrecht voor o.a. de uitvoering van re-integratiediensten kan toewijzen aan het werkvoorzieningsschap Synergon;

 

dat wordt voldaan aan de daarbij gestelde factoren, o.a. van financiële aard, kwaliteitsnormen, het voldoen aan geldende wet- en regelgeving en integrale uitbesteding gedurende de looptijd van het contract;

 

gelet op de Aanbestedingswet 2012 en de verordening alleenrecht Synergon 2014:

 

Besluit

1. Het werkvoorzieningsschap Synergon SW als alleenrechthouder aan te wijzen als uitvoerende partij voor de re-integratiediensten, voor de duur van maximaal 4 jaar, onder de volgende voorwaarden, te weten dat het aanwijsbesluit kan worden ingetrokken of gewijzigd, indien:

a. op grond van verandering van omstandigheden of inzichten dan wel wetswijziging opgetreden na aanwijzing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet worden gevorderd in het belang van de uit te voeren werkzaamheden;

b. aan de aanwijzing verbonden voorschriften en/of beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

c. van de aanwijzing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;

d. de houder van het alleenrecht dit verzoekt.

 

2. Met Synergon SW een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van re-integratiediensten.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester

en wethouders van de gemeente Oldambt

in zijn vergadering van 13 december 2016.

De secretaris, H.J.J. Groothuis

De burgemeester, P. Smit