Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldambt

Regeling cafetariamodel gemeente Oldambt

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldambt
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling cafetariamodel gemeente Oldambt
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2015-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2018vernieuwde regelgeving

23-01-2018

gmb-2018-31252

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling cafetariamodel gemeente Oldambt

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt;

 

Gelet op artikelen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO);

 

Gelet op het gestelde in artikel 160, lid1, sub c van de Gemeentewet;

 

Gehoord de commissie voor Georganiseerd Overleg;

 

 

B e s l u i t e n :

 

tot vaststelling van de navolgende:

 

“Cafetaria-regeling Gemeente Oldambt”

 

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever: gemeente Oldambt.

 • b.

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO.

 • c.

  Cafetaria-regeling: medewerkers kunnen bepaalde arbeidsvoorwaarden (bronnen) kiezen uit een pakket opgesteld door de werkgever, die ingezet worden als ruilmiddel voor in dat pakket opgenomen faciliteiten op het terrein van de arbeidsvoorwaarden (doelen).

 • d.

  Bronnen: bepaalde arbeidsvoorwaarden die ingeruild worden voor andere arbeidsvoorwaarden, ofwel de doelen.

 • e.

  Doelen: arbeidsvoorwaarden die de medewerker voor de bronnen terugkrijgt.

 • f.

  Vakbondscontributie: de aan een vakbond in het lopende kalenderjaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap.

 • g.

  Individueel Keuze Budget (IKB): het budget zoals gedefinieerd in artikel 3:28 de CAR/UWO.

 • h.

  Woon-werkverkeer: de kortste afstand van de eigen woning van de deelnemer naar de standplaats, gemeten via de ANWB-routeplanner.

 • i.

  Opleidingskosten: kosten die voor vergoeding door de werkgever in aanmerking komen.

 • j.

  Flex Benefits: digitale module binnen Youforce (RAET), waar deelname aan de regeling kan worden ingediend.

 • k.

  Onder vitaliteitsdoelen wordt verstaan, kosten die de medewerker maakt als gevolg van vitaliteit en die niet voor vergoeding in aanmerking komen door de zorgverzekeraar of gemeente Oldambt.

 • l.

  Mobiele telefoontoestel of PC: is een apparaat waarmee men draadloos kan telefoneren, met behulp van een netwerk. Onder een PC wordt verstaan:

  • i.

   een tablet met een minimale grootte van 7 inch;

  • ii.

   een laptop;

  • iii.

   een desktop.

Software en randapparatuur wordt niet verstaan onder een PC.

Artikel 2 Algemene voorwaarden

 • 1.

  De regeling staat open voor:

  Medewerkers die ambtenaar zijn in de zin van de CAR / UWO met een vaste aanstelling of met een tijdelijke aanstelling met de intentie tot een vast dienstverband.

 • 2.

  De medewerker heeft de mogelijk om zijn Individueel Keuze Budget uit te ruilen tegen (meerdere) verschillende doelen. Met betrekking tot uitruil vitaliteitsbudget en uitruil mobiele telefoontoestel of PC is het niet mogelijk om aan beide doelen deel te nemen. Je kunt aan één van deze doelen deelnemen.

Artikel 3 Doelen

Er kan worden uitgeruild voor de volgende doelen:

 • 1.

  Reiskosten woon-werkverkeer.

 • 2.

  Vakbondscontributie.

 • 3.

  Eigen bijdrage opleidingskosten.

 • 4.

  ABP extra pensioen

 • 5.

  Vitaliteitsbudget.

 • 6.

  Mobiel telefoontoestel of PC.

Artikel 4 Bronnen

 • 1.

  Voor de in artikel 3 genoemde doelen moet worden uitgeruild met het IKB.

 • 2.

  Het IKB is een maandelijks, in geld uitgedrukt budget.

 • 3.

  De medewerker kan elke maand een keuze maken om zijn IKB te gebruiken voor één of meerdere van de in artikel 3 genomen doelen.

 • 4.

  Besteding van het IKB kan alleen voor zover het beschikbare budget toereikend is. De keuze voor een doel heeft uitsluitend betrekking op hetzelfde kalenderjaar.

 • 5.

  Bedragen die uit het IKB zijn gebruikt, kunnen niet meer worden teruggestort in het IKB.

 • 6.

  In verband met de salarisverwerking is het mogelijk om tot en met de 10e van de maand keuzes kenbaar te maken. Keuzes die tot en met de 10e van de maand zijn ingediend, worden in die maand verwerkt.

Artikel 5 Reiskosten woon-werkverkeer

 • 1.

  De werkgever verstrekt aan de medewerker de door de belastingdienst vastgestelde belastingvrije vergoeding (momenteel € 0,19 per kilometer) over maximaal 150 kilometer per reisdag woon-/werkverkeer. Berekening van de hoogte van de vergoeding gebeurt conform de fiscale regeling - op basis van de volgende formule: (aantal kilometers woon-werkverkeer enkele reis (naar boven afgerond) x 2) x 0,19 x (gemiddeld aantal reisdagen per week gedeeld door 5) x 214 dagen.

 • 2.

  De medewerker ontvangt de berekende belastingvrije vergoeding woon-/werkverkeer via de salarisbetaling. Tegelijkertijd wordt een bedrag ter hoogte van deze belastingvrije vergoeding in mindering gebracht op het IKB budget.

 • 3.

  De hoogte van de vergoeding/inhouding wordt door de werkgever naar rato aangepast in de volgende gevallen:

  • i.

   wijziging standplaatsen;

  • ii.

   verhuizing;

  • iii.

   (tijdelijke) wijziging aantal reisdagen;

  • iv.

   wanneer de medewerker door langdurige afwezigheid (ziekte, verlof enz.) minder dan 214 dagen (voor deeltijder naar rato) heeft gewerkt;

  • v.

   in-/uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar;

  • vi.

   wijziging in wet- en regelgeving aangaande de maximale belastingvrije vergoeding.

 • 4.

  De medewerker dient de aanvraag digitaal in via Flex Benefits in Youforce.

Artikel 6 Vakbondscontributie

 • 1.

  De medewerker kan de kosten van zijn betaalde vakbondscontributie belastingvrij uitruilen met het IKB.

 • 2.

  De medewerker moet aantonen dat hij/zij deze contributie heeft betaald en daarvan een kopie van de factuur inleveren.

 • 3.

  De medewerker dient de aanvraag digitaal in via Flex Benefits in Youforce en voegt het onder lid 2 genoemde bewijs als bijlage toe.

 • 4.

  Het is alleen mogelijk om in aanmerking te komen voor verrekening van de betaalde vakbondscontributie met het IKB indien het betrekking heeft op hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 7 Vitaliteitsbudget

 • 1.

  In het kader van het bevorderen van vitaliteit heeft de medewerker de mogelijkheid om de kosten van het in lid 2 genoemde vitaliteitspakket tot maximaal een bedrag van € 150 (inclusief BTW) belastingvrij uit te ruilen.

 • 2.

  Onder het in lid 1 genoemde vitaliteitspakket verstaan we vitaliteit in de breedste zin van het woord, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de gemaakte kosten in verband met:

  • i.

   Sportabonnement.

  • ii.

   Training/cursus op het gebied van gezondheid, voor zover deze niet in aanmerking komt voor vergoeding van de werkgever of vanuit de zorgverzekering.

  • iii.

   Begeleiding door een personal trainer.

  • iv.

   Yoga of meditatie

  • v.

   Aanschaf fiets.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor deelname dient een factuur of betalingsbewijs te worden overlegd, waarbij de nota of betalingsbewijs op naam moet staan van de medewerker. Een kopie moet worden bijgevoegd in Flex Benefits.

 • 4.

  Door gebruik te maken van het uitruilen IKB tegen het vitaliteitsbudget, kan de medewerker geen gebruik maken van het uitruilen IKB met een mobiel telefoontoestel of PC.

Artikel 8 Eigen bijdrage opleidingskosten

 • 1.

  De medewerker heeft de mogelijkheid om de eigen bijdrage voor studiekosten uit te ruilen met zijn IKB.

 • 2.

  Het betreft de kosten die de ambtenaar niet al van de gemeente Oldambt vergoedt krijgt via de studiekostenregeling.

 • 3.

  De studiekosten moeten wel verband houden met de (toekomstige) werkzaamheden in de organisatie.

 • 4.

  De medewerker dient de aanvraag digitaal in via Flex Benefits in Youforce.

Artikel 9 ABP extra pensioen

 • 1.

  Afhankelijk van de fiscale pensioenruimte heeft de medewerker de mogelijkheid om via het ABP extra pensioen te kopen. Hierbij kan de medewerker kiezen uit de pensioenproducten van het ABP zoals een aanvulling op het Ouderdomspensioen.

 • 2.

  De medewerker mag zelf bepalen hoe hoog de inleg is, tot een maximum van de fiscale pensioenruimte.

 • 3.

  Alvorens deel te nemen aan de regeling vraagt de medewerker een offerte aan bij het ABP om de fiscale pensioenruimte te berekenen.

 • 4.

  De inleg wordt rechtstreeks overgemaakt naar het ABP. Over deze inleg wordt geen loonheffing ingehouden. Bij uitbetaling van het eventuele ouderdomspensioen zal het ABP wel loonheffing gaan inhouden over deze inleg.

 • 5.

  De medewerker dient de aanvraag digitaal in via Flex Benefits in Youforce.

Artikel 10 Mobiel telefoontoestel of PC

 • 1.

  De medewerker kan tot maximaal € 250 (incl. BTW) per kalenderjaar gebruik maken van deze regeling. De medewerker kan een duurdere PC of mobiele telefoon aanschaffen, maar het verschil tussen de aanschafprijs en het maximum bij deze regeling in te zetten bedrag (€250) komt niet in aanmerking voor het fiscale voordeel tenzij de medewerker uitdrukkelijk aangeeft gedurende twee kalenderjaren aan de regeling deel te willen nemen. In dat geval kan € 500,- worden ingezet.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor deelname aan deze fiscale verrekening dient voor de aanschaf van een mobiel telefoontoestel een factuur + een bewijs van betaling te worden overlegd, waarbij de nota op naam moet staan van de deelnemer.

 • 3.

  Het is niet mogelijk om de abonnementskosten van de mobiele telefoon fiscaal te verrekenen met het IKB.

 • 4.

  De medewerker dient de aanvraag digitaal in via Flex Benefits in Youforce en voegt het onder lid 3 genoemde bewijs als bijlage toe.

 • 5.

  Het is alleen mogelijk om in aanmerking te komen voor verrekening van de kosten van het mobiele telefoontoestel of pc met het IKB indien het betrekking heeft op hetzelfde kalenderjaar.

 • 6.

  Door gebruik te maken van het uitruilen IKB tegen mobiel telefoontoestel of PC, kan de medewerker geen gebruik maken van het uitruilen IKB met vitaliteitsbudget.

Artikel 11 Gevolgen voor het uitruilen

 • 1.

  Uitruil via het IKB heeft gevolgen voor de premies sociale verzekeringen, uitkeringsgrondslagen en eventuele uitkeringen als gevolg van werknemersverzekeringen (WW, WIA en ZW).

 • 2.

  Uitruil heeft geen invloed op de pensioengrondslag als het uit te ruilen bedrag minder is dan 30% van het oorspronkelijke pensioengevend salaris, de regeling tenminste open staat voor driekwart van de medewerkers en het fiscale loon niet structureel wordt verlaagd.

Artikel 12 Voorbehoud fiscale wijzigingen

De werkgever behoudt zich het recht voor om in verband met fiscale wijzigingen, de bedragen, zoals overeengekomen met een medewerker te verlagen naar het fiscaal onbelast toegestane maximum.

Artikel 13 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college van burgemeester en wethouders een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Cafetaria-Regeling gemeente Oldambt”.

 • 2.

  Deze regeling treedt - na behoorlijk te zijn bekendgemaakt - in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  Deze regeling vervangt de regeling Woon-Werkverkeer en fiscale uitruil gemeente Oldambt 2016/2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 23 januari 2018.

De secretaris, De burgemeester,

H.J.J. Groothuis P. Smit