Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Bijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001
CiteertitelBijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bekendmaking van het intrekkingsbesluit is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 3. Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2001

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201112-04-2011intrekking

12-04-2011

Onbekend.

INT-11-00182
01-11-200112-04-2011nieuwe regeling

05-07-2001

Nieuwsblad Oldenzaal, 21-08-2001

465

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2001, nr.21/26 V;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2001;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Bijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen een incidentele subsidie toekennen voor culturele activiteiten die vernieuwend, uniek of anderszins van belang zijn voor de Oldenzaalse samenleving.

Artikel 2 Criteria

 • 1.

  De activiteit ligt op het gebied van kunst en cultuur.

 • 2.

  De activiteit is voor de gemeente Oldenzaal van cultureel belang vanwege de hoge kwali­teit, terwijl de activiteit een verrijking van het reguliere aanbod betreft.

 • 3.

  De activiteit bevordert de acceptatie van of de participatie aan kunst en cultuur in de gemeente Oldenzaal.

 • 4.

  De activiteit is openbaar en voor eenieder toegankelijk, waarbij de activiteit voldoende onder de aandacht van het Oldenzaalse publiek wordt ge­bracht.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie-aanvraag kan gedurende het gehele subsidiejaar worden ingediend.

 • 2.

  Voor een subsidie-aanvraag die wordt ingediend voor aanvang van het subsidie­jaar geldt een beslistermijn van acht weken na aanvang van het betref­fende subsi­diejaar.

 • 3.

  Bij de aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een activiteitenplan;

  • b.

   een begroting van de activiteit waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • c.

   de laatst vastgestelde jaarrekening indien de aanvrager een instelling is.

Artikel 4 Grondslag voor de subsidie

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn die kosten die direct betrekking hebben op de tot­stand­koming en de uitvoering van de activiteit.

 • 2.

  Reis- en verblijf­kosten, kosten in verband met de verstrekking van con­sump­ties of cadeaus zijn niet subsidiabel.

 • 3.

  Een aanvraag voor een subsidie van meer dan € 700,00 (f 1.542,60) wordt voor advisering omtrent de in artikel 2 genoemde criteria voorge­legd aan de adviesraad cultuur.

 • 4.

  De activiteit mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het verkrij­gen van een gemeentelijke subsidie.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen het bepaalde in het vierde lid buiten beschouwing laten.

Artikel 5 Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een subsidiepla­fond vast. Het subsidieplafond wordt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastge­steld bekendgemaakt.

Artikel 6 Verdeling van de subsidies

 • 1.

  De toekenning van een subsidie-aanvraag is afhankelijk van de spreiding van andere evenementen en activiteiten binnen het totale culturele aanbod in het betreffende subsidiejaar.

 • 2.

  De toekenning geschiedt mede op volgorde van binnenkomst van de subsidie-aanvragen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2001.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening algemene culturele activiteiten Oldenzaal 2001.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2001,

de secretaris, de voorzitter,