Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Bijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001
CiteertitelBijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2
 3. Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2001

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2001nieuwe regeling

05-07-2001

Nieuwsblad Oldenzaal, 21-08-2001

469

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2001, nr.21/26 V;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2001;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de Bijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Olden­zaal 2001

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

jeugdlid: lid van een instelling op het gebied van amateurkunst die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen aan instellingen op het gebied van amateurkunst met volledige rechtsbevoegdheid per subsidiejaar een normsubsidie toekennen voor het actief betrekken van jeugdleden overeenkomstig de doelstelling van de instelling.

Artikel 3 Uitzondering

Deze verordening is niet van toepassing op instellingen op het gebied van amateurkunst die reeds op andere wijze een subsidie ontvangen voor het actief betrekken van jeugdleden overeenkomstig de doelstelling van de instelling.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie-aanvraag wordt ingediend vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 2.

  Bij de aanvraag om subsidie overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

  • a.

   een activiteitenplan;

  • b.

   een overzicht met de namen en geboortedata van de jeugdleden per 1 januari van het kalenderjaar waarin wordt aangevraagd;

  • c.

   de laatst vastgestelde jaarrekening van de instelling.

Artikel 5 Grondslag voor de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt vastgesteld op basis van het aantal jeugdleden per 1 januari van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie bedraagt € 23,26 (f 51,25) per jeugdlid.

 • 3.

  Het bedrag van € 23,26 (f 51,25) wordt met ingang van 2003 jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemeentelijke financiële uitgangspunten voor goederen en diensten.

Artikel 6 Specifieke voorschriften en verplichtingen

Vóór 1 april van het jaar na afloop van het subsidiejaar overlegt de instelling een verslag waaruit blijkt in hoeverre het activiteitenplan is gerealiseerd.

Artikel 7 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders beslissen uiterlijk vóór 1 januari van het subsidiejaar.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2001.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Bijzondere subsidieverordening jeugdleden amateurkunst Oldenzaal 2001.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2001,

de secretaris, de voorzitter,