Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 april 2000.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet voorzieningen gehandicapten, art. 1a
 2. Gemeentewet, art. 82
 3. Gemeentewet, art. 91
 4. Gemeentewet, art. 147
 5. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-200201-04-2000nieuwe regeling

20-12-2001

Nieuwsblad Oldenzaal, 08-01-2002

534

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2001, nr. 42/12 V;

 

gelet op artikel artikel 1a van de Wet voorzieningen gehandicapten en de artikelen 82, 91,147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001

Artikel 1 Taak en bevoegdheid

 • 1.

  Er is een vaste commissie van advies genaamd: adviescommissie Gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseren over de hoofdlijnen van het integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid.

 • 3.

  Ter uitvoering van de taak als bedoeld in het tweede lid worden stukken die aan het college van burgemeester en wethouders zijn voorgelegd en van belang zijn voor het beleid betreffende de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten, ter kennis gebracht van de adviescommissie Gehandicaptenbeleid.

Artikel 2 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid bestaat uit ten hoogste 8 leden:

  • a.

   zeven leden worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van door hen representatief geachte organisaties en instellingen;

  • b.

   een lid uit en aan te wijzen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De zittingsduur van de leden van de adviescommissie is gelijk aan de zittingsduur van de leden van de zittende raad. Zij zijn onmiddellijk herbenoembaar.

 • 3.

  De leden van de adviescommissie worden zo spoedig mogelijk na het zitting nemen van de nieuwe raad benoemd.

 • 4.

  Indien een lid de hoedanigheid verliest op grond waarvan hij is benoemd, dient hij binnen 48 uur zijn ontslag in bij het college van burgemeester en wethouders. Voldoet hij hieraan niet, dan verklaart het college van burgemeester en wethouders hem van zijn lidmaatschap vervallen.

 • 5.

  Een lid kan te allen tijde zijn ontslag indienen.

 • 6.

  Degene, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats hij of zij is benoemd.

Artikel 3 Voorzitter

De vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders treedt op als voorzitter van de commissie. De adviescommissie Gehandicaptenbeleid wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 4 Secretariaat

 • 1.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid wordt bijgestaan door een door de directeur van de Welzijnsdienst aan te wijzen ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De ambtelijk secretaris is geen lid van de adviescommissie Gehandicaptenbeleid. Hij of zij verzorgt de notulering van het tijdens de vergadering behandelde, verzorgt de correspondentie - waaronder de oproepen tot vergadering - en geeft de commissieleden advies en aanvullende voorlichting omtrent voorliggende agendapunten.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris kan de notulering opdragen aan een notulist.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid vergadert ten minste 2 maal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie overige leden van de commissie dit wenselijk achten.

 • 2.

  De leden van de adviescommissie Gehandicaptenbeleid worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken van tevoren namens de voorzitter schriftelijk opgeroepen onder mededeling van dag, tijdstip, plaats en agenda van de vergadering.

 • 3.

  De vergaderingen van de adviescommissie Gehandicaptenbeleid zijn openbaar met uitzondering van de behandeling van die zaken die bij openbare behandeling tot persoonlijke en/of zakelijke schade kunnen leiden.

 • 4.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid kan geen besluiten nemen indien niet ten minste de helft van de leden aanwezig is. Wanneer dit geval zich voordoet kan de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering beleggen op een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de uitnodiging is gelegen. In die vergadering kan, uitsluitend over de onderwerpen vermeld op de uitnodiging voor de eerste vergadering, worden besloten ongeacht het aantal aanwezige leden.

 • 5.

  Alle besluiten komen tot stand bij volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat, indien zulks wenselijk wordt geacht, van een minderheidsstandpunt melding kan worden gemaakt.

 • 6.

  De vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders neemt niet deel aan de stemming.

Artikel 6 Faciliteiten

 • 1.

  De directeur van de Welzijnsdienst stelt aan de adviescommissie Gehandicaptenbeleid aan faciliteiten ter beschikking: vergaderruimte, kopieervoorzieningen en een bedrag van maximaal (ƒ 1.500,00 (€ 680,67) per jaar voor deskundigheidsbevordering, het inschakelen van deskundigen en overige kosten die de adviescommissie Gehandicaptenbeleid redelijkerwijs moet maken voor een goede vervulling van zijn taak.

 • 2.

  De directeur van de Welzijnsdienst kan in enig jaar een hoger dan het in het eerste lid genoemde bedrag beschikbaar stellen indien de noodzaak daartoe aanwezig is.

 • 3.

  Kosten waardoor het in het eerste lid opgenomen bedrag wordt overschreden komen slechts ten laste van de gemeente voorzover de directeur van de Welzijnsdienst daarin heeft toegestemd.

Artikel 7 Evaluatiebepaling

Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar brengt de adviescommissie Gehandicaptenbeleid schriftelijk verslag uit aan het college van burgemeester en wethouders over de door haar in dat kalenderjaar verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 Wijzigingen

 • 1.

  Omtrent wijzigingen van deze verordening wordt de adviescommissie Gehandicaptenbeleid om advies gevraagd.

 • 2.

  De adviescommissie Gehandicaptenbeleid wordt over wijzigingen in de gemeentelijke Verordening voorzieningen gehandicapten en de daarop berustende regelingen op een zodanig tijdstip om advies gevraagd dat het uitgebrachte advies met een reactie van burgemeester en wethouders toegevoegd kan worden aan de aan de raad ter beschikking te stellen stukken.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders, gehoord de adviescommissie Gehandicaptenbeleid.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als verordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid gemeente Oldenzaal 2001.

 • 3.

  De verordening treedt in werking op de dag volgende op die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2000.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december 2001,

de secretaris, de voorzitter,