Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013
CiteertitelVerordening parkeerbelastingen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage als bedoeld in onderdeel 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening parkeerbelastingen 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 225

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

16-12-2013

Oldenzaal Journaal, 24-12-2013

INTB-13-01109
02-10-201301-01-2014art. 1, 4, 12, bijlage 1

23-09-2013

Gemeenteblad, 01-10-2013

INTB-13-00932
01-01-201302-10-2013nieuwe regeling

17-12-2012

Gemeenteblad, 24-12-2012

INTB-12-0481

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

De raad van de gemeente Oldenzaal;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 december 2012, nr. 49/2, reg.nr. INT-12-00481;

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2013

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. parkeren:

het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

b. houder:

degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;

c. parkeerapparatuur:

parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

d. centrale computer:

computer van het bedrijf waarmee de gemeente Oldenzaal een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met een telefoon.

e. elektrisch motorvoertuig:

volledig elektrisch personen- of bedrijfsmotorvoertuig met vier of meer wielen, voorzien van een Europese typegoedkeuring of een "Plug-in hybride" motorvoertuig met vier of meer wielen dat minimaal beschikt over een bereik van ten minste 30 volledig elektrisch aangedreven kilometers en tevens is voorzien van een Europese typegoedkeuring;

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam parkeerbelastingen worden de volgende belastingen geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;

 • b.

  een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat

   • 1e

    indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;

   • 2e

    indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.

 • 3.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

 • 4.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel degene ten behoeve van wie de vergunning is aangevraagd.

Artikel 4 Vrijstelling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven voor een voertuig dat is voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

 • 2.

  Indien met elektrische motorvoertuigen, als bedoeld in artikel 1 onder e, ten behoeve van het opladen van de batterijen wordt geparkeerd op parkeerapparatuurplaatsen, die ingericht zijn met een oplaadpaal en aangeduid zijn met een E-4 verkeersbord met onderbord, is geen parkeerbelasting verschuldigd gedurende de tijd dat daadwerkelijk wordt opgeladen.

Artikel 5 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een telefoon inloggen op de centrale computer.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 9 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 10 Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 56,00.

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12 Nadere regels door het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Het dagelijks bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van parkeerbelastingen.

Artikel 13 Overgangsrecht

De Verordening parkeerbelastingen 2012 van 19 december 2011, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 9 juli 2012, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening parkeerbelastingen 2013.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2012,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel

Tarieventabel

 

behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013

 

 

 

1

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2,

 

 

onderdeel a, bedraagt:

 

1.1

in het op de kaart groen gekleurde gebied, per uur van de eerste twee uren

 € 1,30

 

vervolgens, per uur van de volgende twee uren

 € 0,90

 

vervolgens, per uur van de volgende maximaal acht uren op dezelfde dag: nihil;

 

1.2

in het op de kaart blauw gekleurde gebied, per uur van de eerste twee uren

 € 1,20

 

vervolgens, per uur van de volgende maximaal tien uren op dezelfde dag: nihil.

 

2

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b,

 

 

bedraagt:

 

2.1

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één

 

 

kenteken, met garantie op een parkeerplaats:

 

2.1.1

per kalenderjaar

 € 275,00

2.1.2

per kalenderkwartaal

 € 68,75

2.1.3

per kalendermaand

 € 23,00

2.2

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

 

aangeduid met een kenteken, geldend voor datzelfde kenteken:

 

2.2.1

per kalenderjaar

 € 45,00

2.2.2

per helft van een kalenderjaar

 € 22,50

2.3

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, geldend voor één kenteken

 

 

zonder garantie op een vrije parkeerplaats, per kalenderjaar

 € 22,00

2.4

voor een vergunning geldend voor een belanghebbendenparkeerplaats

 

 

binnen een bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één

 

 

kenteken, zonder garantie op een vrije parkeerplaats, per kalenderjaar

 € 22,00

2.5

voor een vergunning geldend voor een parkeerapparatuurplaats binnen een

 

 

bepaald gedeelte van de gemeente, geldend voor één kenteken,

 

 

per kalenderjaar

 € 22,00

2.6

voor een vergunning geldend voor een parkeerapparatuurplaats binnen een

 

 

bepaald gedeelte van de gemeente, niet geldend voor één kenteken:

 

2.6.1

per kalenderjaar

 € 275,00

2.6.2

per kalenderkwartaal

 € 68,75

2.6.3

per kalendermaand

 € 23,00

 

 

 

3

Het tarief voor een vervangende vergunning bij verlies, diefstal, wijziging van het

 

 

in de vergunning genoemde kenteken of een andere wijziging, bedraagt

 € 22,00

 

 

 

4

Gedeelten van de in deze tabel genoemde eenheden van tijdsduur worden

 

 

voor volle eenheden gerekend.

 

Behoort bij besluit van de raad der gemeente Oldenzaal van 17 december 2012, nr. 304

 

Mij bekend,

De griffier,

 

Bijlage 2 Bijlage als bedoeld in onderdeel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2013

Bijlage als bedoeld in onderdeel 1