Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gegevensverstrekking Reglement gegevensverstrekking BRP Oldenzaal 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent gegevensverstrekking Reglement gegevensverstrekking BRP Oldenzaal 2017
CiteertitelReglement gegevensverstrekking BRP Oldenzaal 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
 3. Gemeentewet
 4. Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2017nieuwe regeling

08-08-2017

Gemeenteblad 2017, 180470

INTB-17-03152

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in de Wet basisregistratie personen, Wet bescherming persoonsgegevens, de Gemeentewet en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2014;

 

b e s l u i t :

 

in te trekken het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2014; en vast te stellen: het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal2017.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Oldenzaal worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken;

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie;

 • 3.

  De organen van de gemeente aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken zijn vermeld in bijlage 1 bij dit reglement.

Artikel 2: Verstrekking aan derden

 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, kunnen over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Oldenzaal en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Oldenzaal was, gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Over een ingezetene van de gemeente Oldenzaal kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 2 bij dit reglement;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 bij dit reglement.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die waarop het bekend is gemaakt ;

 • 2.

  Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement gegevensverstrekking BRP Oldenzaal 2017.

Vastgesteld in de vergadering van 8 augustus 2017.

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Bijlage 1

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers met een raadpleegmogelijkheid in de basisregistratie personen

 

Organisatie-onderdeel

 

Taak

 

Doelomschrijving

 

Categorie(ën) van betrokkenen

 

Rechtmatige grondslag

 

RAP = Ad hoc raadpleging persoon

 

RAA = Ad hoc raadpleging adres

 

MB = mutatieberichten

 

S = Selectieverstrekking

 

AA = Ad hoc verstrekking via mail/telef.

 

Domein Bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Inkoop en

Bestuurssecretariaat

Onderscheidingen

Toekennen van onderscheidingen

Personen die in aanmerking komen voor een onderscheiding, voorstellers en ondersteuners)

Wetgeving m.b.t. de orde van de Nederlandse Leeuw en orde van Oranje-Nassau

1

 

 

 

 

Team Interne Dienstverlening

Jubilea 50, 60, 65 en jarige huwelijken 90, 100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of persoonlijk bezoek

Personen die aan jubilea criteria voldoen

Lokale taak

1

 

 

 

 

Team POJZ

Uitkeringen na beëindigen dienstverband

Berekenen, vastleggen en betalen van uitkeringen I.v.m. beëindiging van dienstverband en daaraan gelieerde betalingen

Personeelsleden en oud-personeelsleden en Wethouders en oud-wethouders

die aanspraak kunnen maken op een uitkering i.v.m. beëindiging dienstverband.

Gemeentewet, CAR/UWO bepalingen

2

 

 

 

 

Domein Maatschappij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Werk en Inkomen

Huisvesting vluchtelingen

Zorgen voor huisvesting van vreemdelingen

Te huisvesten personen

Vreemdelingenwet

Huisvestingswet- en Verordening Oldenzaal

3

3

 

 

 

Team Werk en Inkomen

Leerplicht

Handhaven leerplicht en voorkomen vroegtijdig schoolverlating

Leerplichtigen en jongeren tot 23 jaar en hun ouders, voogden, verzorgers

Leerplichtwet, RMC-wet

3

3

 

 

 

Team Werk en Inkomen

Leerlingenvervoer

Vergoeding kosten leerlingenvervoer en regelen van vervoer

De leerling en zijn ouders, voogden, verzorgers

Verordening leerlingenvervoer

3

3

 

 

 

Team Werk en Inkomen

Kinderopvang voor de inwoners Oldenzaal?

Beoordelen kinderopvang voorzieningen i.h.k.v. registratie in de landelijke voorziening kinderopvang

Aanbieders kinderopvang-voorzieningen en daaraan gerelateerden en huisgenoten

Wet kinderopvang

3

3

 

 

 

Team Werk en Inkomen

Werk en inkomen

Hulp bij terugkeer naar werk en zo nodig voorzien in inkomen

 

Aanvragers en gerelateerden

WWB, IOAW, IOAZ, BBZ

3

3

 

 

 

Team Ontwikkeling en Ondersteuning

 

Tijdelijk huisverbod

 

Opleggen van een tijdelijk huisverbod

Personen aan wie een huisverbod wordt opgelegd en daaraan gerelateerden

Wet tijdelijk huisverbod

3

3

 

 

 

Team Ontwikkeling en Ondersteuning

Bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ)

 

Opname personen in psychiatrisch ziekenhuis

Op te nemen personen

Wet BOPZ

3

 

 

 

 

Team Ontwikkeling en Ondersteuning

Bezwaarschriften

Afhandeling bezwaarschriften op het gebied van Zorg, Werk en Inkomen

Alle personen die een bezwaarschrift hebben ingediend en daaraan gerelateerden.

AWB

3

3

 

 

 

Team Jeugd en Zorg

Maatschappelijke zorg en beoordeling voorzieningen Jeugdzorg

Het bepalen van de compensatieplicht en op basis daarvan wel / niet verlenen van een WMO-voorziening en voorzieningen Jeugdzorg

Gehandicapte of oudere met een zorgvraag, die kan uitmonden in een aanvraag om een voorziening

Jeugdigen met een Jeugdzorgvraag

WMO

WMO-Verordening Oldenzaal

Jeugdwet

Verordening uitvoering Jeugdzorg

3

3

 

 

 

Team Jeugd en Zorg

Gehandicaptenparkeerkaart

Behandeling verzoeken afgifte gehandicaptenparkeerkaart

Aanvragers

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

3

3

 

 

 

Domein Ruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Realisatie

Gehandicaptenparkeer-plaatsen

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

Kaart/-vergunninghouders

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

2

 

 

 

 

Team Realisatie

Grondverkoop

Controle naamgegevens kopers i.v.m. opstellen conceptcontracten

Aspirant kopers

Burgerlijk wetboek

2

 

 

 

 

Team Ontwikkeling

Omgevingsvergunningen

Behandelen aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvrager omgevingsvergunningen

Wabo, Wro, Woningwet,

Wet Mileubeheer, Wet Natuur-bescherming 

2

 

 

 

 

Team Ontwikkeling

Vergunning tijdelijke verhuur

Behandelen aanvragen vergunning tijdelijke verhuur woonruimte

Aanvrager vergunning tijdelijke verhuur woonruimte

Leegstandwet

 

2

 

 

 

Team ontwikkeling

Bestemmingsplannen

Controle naam en adresgegevens betrokkenen en indieners zienswijzen

Betrokken bewoners en indieners zienswijzen

Wet ruimtelijke ordening

2

 

 

 

 

Team Buitenbeheer

Lijkbezorging / begraafplaatsadministratie

Uitvoeren van de Wet op de lijkbezorging Beheer, gebruik begraafplaats en heffing grafrechten

Overledenen en rechthebbenden

Wet op de Lijkbezorging

Verordening lijkbezorgingsrechten

4

 

 

 

 

Domein Dienstverlening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Veiligheid

Parkeren

Behandelen aanvragen ontheffing parkeervergunningen

Aanvrager parkeervergunning

Wegenverkeerswetgeving Parkeerverordening

2

 

 

 

 

Team Veiligheid

Vergunningen APV

Behandelen aanvragen APV-vergunning

Aanvragers APV-vergunningen

Gemeentewet

Algemene plaatselijke verordening

2

 

 

 

 

Team Veiligheid

Bibob

Beoordelen integriteit van verzoekers om subsidie of vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende inrichting of bedrijf, de Drank- en horecawet of de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzoekers

Wet Bibob

2

2

 

 

 

Team Veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Handhaving openbare orde en veiligheid

Overtreders van de openbare orde en veiligheid

Gemeentewet

1

 

 

 

 

Team Veiligheid

Bibob

Beoordelen integriteit van verzoekers om subsidie of vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening betreffende inrichting of bedrijf, de Drank- en horecawet of de

Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Verzoekers

Wet Bibob

2

2

 

 

 

Team Veiligheid

Handhaving

Handhaven vergunningen en algemene voorschriften op gebied van ruimte en milieu

Vergunninghouders en overtreders

De te handhaven wet- en regelgeving o.a. WABO, Milieubeheer, WVO, Woningwet

1

 

 

 

 

Team Veiligheid

Vergunningen drank- en horecawet (inclusief integriteitscontrole)

Behandelen vergunningen drank- en horeca

Aanvragers, ondernemers, beheerders van drank- en horeca-inrichtingen

Drank- en horecawet

Wet Bibob

2

2

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Gevonden en verloren voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren voorwerpen

Verliezers en vinders

Besluit gevonden voorwerpen

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Stembureauleden benoemen

Benoeming leden stembureaus; instructie; indeling en uitbetaling vergoeding

 

Kandidaat stembureauleden

Kieswet (E4)

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Basisregistratie personen

Bijhouden van de basisregistratie personen voor het onderdeel waarvoor de gemeente Oldenzaal verantwoordelijk is

Ingeschrevenen

Wet basisregistratie personen

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Adressering uitgaande brieven

Uitgaande brieven van correcte adresgegevens te voorzien

Personen aan wie een brief wordt gestuurd

Gemeentelijk beleid betreffende uitvoering van de taken

2

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Naturalisaties, opties en verlies Nederlanderschap

Uitvoering geven aan Nederlandse nationaliteitswetgeving m.b.t. naturalisatie en opties beoordelen verlies voormalige nationaliteit

Aanvragers en optanten

Rijkswet op het Nederlanderschap

Nationaliteitsrecht andere landen

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Burgerlijke stand

Voorbereiden en opmaken van akten van de burgerlijke stand

Personen op wie akten van de burgerlijke stand betrekking hebben en de aangevers

Burgerlijk Wetboek en Besluit Burgerlijke Stand c.a.

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

 

Verklaringen omtrent gedrag

Inname en verwerken aanvragen verklaring omtrent gedrag

Aanvragers verklaring

Wet op de justitiële gegevens

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Reisdocumenten

Behandelen aanvragen c.a. reisdocumenten

Aanvragers reisdocumenten

Paspoortwet, -besluit en -uitvoeringsregeling

1

 

 

 

 

Team Dienstverlening en Communicatie

Rijbewijzen

Behandelen aanvragen c.a. rijbewijzen

Rijbewijsaanvragers

Rijbewijswetgeving

Reglement wegenverkeerswetgeving

1

 

 

 

       

 

Tabel 1

 

Gegevensset per raadpleegprofiel

 

 

 

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Categorie gegevens

Gegeven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens over de burgerlijke staat

Geslachtsnaam

X

X

X

X

 

Voornamen

X

X

X

X

 

Adellijke titel of predicaat

X

X

X

X

 

Geboortedatum

X

X

X

X

 

Geboorteplaats

X

X

X

X

 

Geboorteland of - gebied

X

 

 

 

 

Geslacht

X

X

X

X

 

Gesl naam ouders

X

 

X

X

 

Voornaam ouders

X

 

X

X

 

Adellijke titel of predicaat ouders

X

 

X

X

 

Geslacht ouders

X

 

X

X

 

Geb datum ouders

X

 

X

X

 

Geb plaats ouders

X

 

X

X

 

Aanduiding huwelijk/geregistreerd partnerschap

X

 

X

 

 

Geb land of -gebied ouders

X

 

X

 

 

Datum huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

 

X

X

 

Plaats huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

 

X

X

 

Land of gebied huwelijk of gereg partnerschap

X

 

X

X

 

Huwelijksontbinding of ontbinding geregistreerd partnerschap en reden daarvan, dan wel nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

X

 

X

X

 

Datum ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

X

 

X

X

 

Plaats ontbinding / nietigverklaring huwelijk of gereg partnerschap

X

 

X

X

 

Land of gebied ontbinding/ nietigverklaring huwelijk of geregistreerd partnerschap

X

 

X

X

 

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

Adellijke titel of predicaat echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

Geslacht echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

geboorteplaats echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

Geboorteland of -gebied echtgenoot/geregistreerd partner of eerdere echtgenoten /geregistreerde partners

X

 

X

X

 

Geslachtsnaam kinderen

X

 

X

X

 

Voornamen kinderen

X

 

X

X

 

Adellijke titel of predicaat kinderen

X

 

X

X

 

Geboortedatum kinderen

X

 

X

X

 

Geboorteplaats kinderen

X

 

X

X

 

Geboorteland of-gebied kinderen

X

 

X

X

 

Overlijdensdatum

X

 

X

X

 

Plaats overlijden

X

 

X

X

 

Land of gebied overlijden

X

 

X

X

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegevens

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid gegevens

X

 

 

 

Gegevens over curatele

Curatele

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid curatele

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid curatele

X

 

 

 

Gegevens over het gezag dat over de minderjarige wordt uitgeoefend

Gezag door 1 ouder

X

 

 

 

 

Gezag door 2 ouder

X

 

 

 

 

Gezag door een derde

X

 

 

 

 

1 of 2 derden, dan wel tijdelijke of voorlopige voogdij

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam, voornamen, adellijke titel of predicaat en het BSN van de ouder of ouders die gezag uitoefenen

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

X

 

 

 

Gegevens over de nationaliteit

Nationaliteit of nationaliteiten, dan wel een aanduiding dat de betrokkene geen nationaliteit bezig, of een aanduiding dat de nationaliteit van de betrokkene niet kan worden vastgesteld

X

 

 

 

 

De aantekening dat op grond van artikel 17 van de Rijkswet op het Nederlanderschap is vastgesteld dat de betrokkene niet de Nederlandse nationaliteit bezit

X

 

 

 

 

De aantekening dat de betrokkene op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander behandeld wordt

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid

X

 

 

 

 

Datum beëindiging rechtsgeldigheid

X

 

 

 

Gegevens in verband met het verblijfsrecht van de vreemdeling

De aantekening in verband met het verblijfsrecht

x

 

X

 

 

Datum ingang verblijfsrecht

X

 

X

 

 

Datum beëindiging verblijfsrecht

X

 

X

 

 

Datum mededeling gegeven

X

 

 

 

Gegevens over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland

bijhoudingsgemeente

X

 

 

 

 

Datum aanvang adreshouding in de gemeente

X

X

X

X

 

Functie van het adres

X

X

X

X

 

Straatnaam en zo nodig deel van een gemeente

X

X

X

X

 

Huisnummer

X

X

X

X

 

Aanduiding bij huisnummer

X

X

X

X

 

Letter bij huisnummer

X

X

X

X

 

Toevoeging bij huisnummer

X

X

X

X

 

Lokatiebeschrijving en zonodig deel van een gemeente

X

X

X

X

 

Postcode

X

X

X

X

 

Datum aanvang adreshouding

X

X

X

X

 

Datum aanvang verblijf in Nederland

X

X

X

X

 

Vorig land of gebied van verblijf

X

X

X

X

 

Datum vertrek uit Nederland

X

X

X

X

 

Volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

 

Eerste adres van verblijf in het volgend land of gebied van verblijf

X

X

X

X

Gegevens over het burgerservicenummer van de ingeschrevene

BSN

X

X

X

X

 

Datum van kracht worden BSN

X

 

 

 

 

Datum beëindiging BSN

X

 

 

 

Gegevens over de burger-servicenummers van de ouders, de echtgenoot van wel de geregistreerde partner, de eerdere echtgenoten of eerdere geregistreerde partners en de kinderen

BSN ouder

X

 

 

 

 

BSN echtgenoot/geregistreerd partner

X

 

 

 

 

BSN eerdere echtgenoot

X

 

 

 

 

BSN eerdere geregistreerde partner

X

 

 

 

 

BSN kind

X

 

 

 

 

Data van kracht worden BSN

X

 

 

 

 

Data beëindiging BSN

X

 

 

 

Gegevens over het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot, de geregistr-eerde partner, de eerdere echtgenoot of de eerdere geregistreerde partner

eigen geslachtsnaam (E)

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner (P)

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner vooraf aan de eigen geslachtsnaam (V)

X

 

 

 

 

Geslachtsnaam echtgenoot, geregistreerde partner, eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner volgend op de eigen geslachtsnaam (N)

X

 

 

 

 

Datum ingang van het gegeven over het naamsgebruik

X

 

 

 

 

Datum beëindiging van het gegeven over het naamsgebruik

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Kieswet

Aanduiding omtrent het Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

Datum verzoek of mededeling Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting Europees kiesrecht

X

 

 

 

 

Aanduiding omtrent de uitsluiting van het kiesrecht

X

 

 

 

 

Einddatum uitsluiting kiesrecht

X

 

 

 

Gegevens die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Paspoortwet

Soort Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

Documentnr Nederlands reisdocument

X

 

X

 

 

Datum van verstrekking Nederlands reisdocument

X

 

X

 

 

Autoriteit die het Nederlands reisdocument heeft verstrekt

X

 

X

 

 

Datum einde geldigheidsduur Nederlands reisdocument

X

 

X

 

 

Datum inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

Aanduiding inhouding/vermissing Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

Signalering mbt verstrekking of inhouding Nederlands reisdocument

X

 

 

 

 

Datum ingang rechtsgeldigheid gegeven

X

 

 

 

Bijlage 2

Bijlage 1

 

Lijst van binnengemeentelijke afnemers waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de basisadministratie personen

 

Berichten: Via Key2DDS (gegevensmagazijn):

Mutatiesoorten

Taken WIZ

Taken Bestuurs-secretariaat

Taken civiele techniek

 

Taken WIZ

(GWS)

Taken Begraafplaats

(HTH)

Taken Vergunningen en handhaving

(Squit XO)

Taken Leerplicht

(Key2 Jongerenmonitor)

Persoon

X

X

X

 

X

X

X

X

Adres

X

X

X

 

X

X

X

X

Vernaming

X

 

X

 

X

X

X

X

Vernummering

X

 

X

 

X

X

X

X

Postcode

X

 

X

 

X

X

X

X

Immigratie

X

 

 

 

X

 

 

 

Emigratie

X

 

X

 

X

X

X

X

Vervolginschrijving

 

 

 

 

X

 

 

 

Vervolguitschrijving

 

 

 

 

X

X

X

X

Huwelijkssluiting

 

 

 

 

X

 

X

 

Huwelijksontbinding

 

X

 

 

X

 

X

 

Partnerschapsontbinding

 

 

 

 

X

 

X

 

Partnerschapssluiting

 

 

 

 

X

 

X

 

Kind

 

 

 

 

X

 

 

 

Nationaliteit

 

X

 

 

X

 

 

 

Verblijfstitel

 

 

 

 

X

 

 

 

Naam

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijden

X

X

X

 

X

X

X

X

Overlijden partner

 

X

 

 

 

X

 

 

   

 

Bijlage 3  

Bijlage 2 behorend bij artikel 3 Reglement BRP

 

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 Wbrp verzocht heeft om geheimhouding.

 

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Categorie derde BRP

Administratie woningzoekenden

WBO Wonen

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg

Ziekenhuizen

Administratie afvalcontainers

Twente Milieu

Wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek

Wetenschappelijke onderzoekers/Statistische bureaus

 

TOELICHTING behorende bij het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2017 (vastgesteld bij besluit van 8 augustus 2017, reg.nr. INTB-17-03152)

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken bij contact met de overheid.

 

De wetgever vervangt met ingang van 6 januari 2014 het wettelijk kader voor de GBA door dat van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP). Voor de zeer korte termijn heeft dit als gevolg, dat het bestaande gemeentelijk kader voor de GBA-systemen aangepast moet worden aan de nieuwe wet en dat landelijk gegevens beschikbaar komen van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid en/of niet in Nederland woonachtig zijn.

 

Onder de GBA diende het gemeentebestuur bij of krachtens verordening kaders te stellen voor het gebruik van GBA-gegevens binnen de eigen organisatie en de verstrekking van gegevens aan bepaalde derden. Op grond van de Wet BRP is het verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden.

 

De wetgever laat het aan het inzicht van het gemeentebestuur over, om dit al dan niet voor het intern gebruik van gegevens uit de basisregistratie te doen. Informatievoorziening, waaronder persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk zijn geworden. Vanuit dat belang, is het noodzakelijk dat de het gemeentebestuur meer in het algemeen kaders stelt voor beleid, organisatie en beheer van de informatievoorziening, waarvan de persoonsinformatie­voorziening deel uitmaakt. Het onderhavige reglement voorziet in een nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan de organen van de gemeente Oldenzaal.

 

Dit reglement voorziet daarnaast in de aanwijzing van door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Oldenzaal en van de categorieën van derden die dergelijke werkzaamheden verrichten ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. Daarmee voldoet de gemeente Oldenzaal aan de vereisten zoals gesteld in de Wet BRP.

 

De gemeenteraad heeft besloten de regeling van verstrekkingen aan derden en aan organen van de gemeente Oldenzaal over te laten aan het college van burgemeester en wethouders. De regeling van de verstrekkingen aan derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in artikel 156 Gemeentewet.

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet BRP die relevant zijn voor de inhoud van dit Reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 van de Wet BRP. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeente Oldenzaal beheerde voorzieningen. In de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale landelijke voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Oldenzaal.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van BZK verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oldenzaal woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Oldenzaal op grond van artikel 3.2 van de Wet BRP.

 

Zolang de Wet BRP door de gemeente Oldenzaal wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de Wet GBA, is er met betrekking tot de eigen inwoners nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK. De gemeente Oldenzaal beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

 

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Oldenzaal woonachtig zijn, dient de gemeente Oldenzaal het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

 

Artikel 2. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden reeds voorzien in de Wet BRP. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is het gemeentebestuur bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Oldenzaal. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die deze werkzaamheden uitvoeren.

 

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

 

Beperkte set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wet BRP kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement gegevensverstrekking basisregistratie personen Oldenzaal 2017, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de eerste dag na die waarop het bekend is gemaakt.