Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent subsidie bij huishoudelijke hulp Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent subsidie bij huishoudelijke hulp Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018
CiteertitelSubsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 2 titel 4.2 Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2019nieuwe regeling

29-08-2017

Gemeenteblad 2017, 180427

INTB-17-3260

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2014;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018

 

Artikel 1 Doelstelling

Deze regeling richt zich op het realiseren van extra werkgelegenheid door korting te bieden op aanvullende huishoudelijke ondersteuning in een algemene voorziening.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  aanbieder: aanbieder die door de gemeente is gecontracteerd voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning in natura;

 • d.

  cliënt: een persoon die in de gemeente Oldenzaal woonachtig is en een geldige beschikking huishoudelijke ondersteuning heeft op grond van de Wmo 2015;

 • e.

  aanvullende huishoudelijke ondersteuning: de aanvullende huishoudelijke werkzaamheden die een cliënt met de Huishoudelijke Hulp Toelage kan afnemen;

 • f.

  Wmo 2015: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Artikel 3 Doelgroep

De doelgroep bij de inzet van de Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT) 2018 zijn de cliënten die in het bezit zijn van een geldige beschikking voor huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Oldenzaal en die op 1 oktober 2017 al gebruik maken van de regeling subsidieregeling HHT Oldenzaal.

Artikel 4 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 5 Subsidieaanvraag

 • a.

  De aanbieder die een subsidieaanvraag indient maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier subsidie Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

 • b.

  Op grond van de subsidieregeling kan subsidie worden verleend aan een van de gecontracteerde Zorg in natura aanbieders van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

Artikel 6 Criteria

 • a.

  Het maximale subsidiebedrag wordt door de gemeente gerelateerd aan het aantal HHT-cliënten bij de aanbieders op 1 oktober 2017.

 • b.

  De aanbieder waar een cliënt HHT afneemt, controleert of deze in het bezit is van een geldige beschikking voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo 2015. Instroom van nieuwe cliënten is niet mogelijk vanaf 1 oktober 2017.

 • c.

  De door cliënten in te kopen aanvullende uren voor huishoudelijke ondersteuning zijn aanvullend op het te bereiken resultaat van een geordend huishouden (de huishoudelijke ondersteuning via de gemeente).

 • d.

  Met inachtneming van het subsidieplafond is het aantal af te nemen uren voor 2018 maximaal 26 uur per cliënt. De cliënt kan zelf bepalen op welk moment de ondersteuning wordt ingezet. De aanbieder attendeert de huidige HHT-cliënten erop dat deze alleen nog in 2018 gebruik kunnen maken van de regeling. De regeling eindigt met ingang van 1 januari 2019.

 • e.

  De cliënt is vrij in de keuze of hij de aanvullende uren huishoudelijke ondersteuning inzet voor het eigen huishouden of voor het huishouden van zijn mantelzorger/vrijwilliger.

 • f.

  De aanbieder maakt met de cliënt afspraken over de levering en activiteiten van de aanvullende uren huishoudelijke ondersteuning.

Artikel 7 Grondslagen en verdeling

 • a.

  Het uurtarief 2018 voor de HHT bedraagt € 23,08. De aanbieder factureert de cliënt € 5,- per daadwerkelijk geleverd uur huishoudelijke ondersteuning op grond van deze regeling.

 • b.

  Het college betaalt het resterende bedrag van € 18,08 per daadwerkelijk geleverd uur huishoudelijke ondersteuning op basis van de door de aanbieder ingediende facturen.

 • c.

  Facturering vindt plaats per 4 weken achteraf op basis van een verzamelfactuur na de laatste dag van de 4 weken waarop de factuur betrekking heeft. Bij de factuur zit een overzicht van het aantal uren dat op grond van deze regeling is geleverd in gedeclareerde periode per cliënt. Inclusief een kolom totaal gedeclareerde uren per cliënt (tot dat moment) in 2018.

 • d.

  Facturen 2017 dienen uiterlijk op 31 januari 2018 ontvangen te zijn door de gemeente i.v.m. de jaarafsluiting.

 • e.

  Facturen 2018 dienen uiterlijk op 31 januari 2019 ontvangen te zijn door de gemeente i.v.m. de jaarafsluiting.

Artikel 8 subsidieplafond

De gemeente Oldenzaal stelt voor 2018 een bedrag van € 170.000,00 beschikbaar. Het subsidieplafond wordt vastgesteld door het college.

Artikel 9 Afwijkingsmogelijkheid en bevoegdheid college

 • a.

  Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling.

 • b.

  Het college heeft de mogelijkheid steekproefsgewijs te controleren en nadere info op te vragen.

 • c.

  In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018. De regeling loopt af op 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage Oldenzaal 2018’.

Vastgesteld in de vergadering van 29 augustus 2017,

het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester