Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldenzaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldenzaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019
CiteertitelSubsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-282737

INTB-18-03898

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal houdende regels omtrent reserves en voorzieningen Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

 

gelet op het bepaalde in titel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017;

 

 

b e s l u i t :

 

 

vast te stellen de Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  algemene reserve: onderdeel van het eigen vermogen van de instellingen en is gevormd door exploitatieoverschotten uit voorgaande jaren. De algemene reserve is vrij besteedbaar;

 • b.

  bestemmingsreserve: onderdeel van het eigen vermogen waarvoor een inhoudelijke onderbouwing wordt gegeven waarom het noodzakelijk is een bepaald bedrag te reserveren en met welk doel;

 • c.

  voorziening: onderdeel van het eigen vermogen van de instelling en gevormd met het oog op toekomstige verplichtingen.

Artikel 2 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 3 Algemene reserve

Het is de instelling, aan wie structureel subsidie is verleend en de activiteiten heeft gerealiseerd toegestaan om een algemene reserve te vormen. Deze algemene reserve mag jaarlijks niet meer bedragen dan 20% van de jaarlijks structureel verleende subsidie.

Artikel 4 Bestemmingsreserves

 • 1.

  Het is de instelling, aan wie subsidie is verleend, toegestaan een bestemmingsreserve te vormen.

 • 2.

  De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

  • a.

   het doel van de reserve aan te geven;

  • b.

   de gewenste maximale omvang van de reserve te vermelden;

  • c.

   een motivatie te geven van het tijdstip waarop de organisatie de middelen nodig heeft.

Artikel 5 Voorziening

 • 1.

  Het is de instelling, aan wie subsidie is verleend, toegestaan een voorziening te vormen.

 • 2.

  Een voorziening wordt gevormd voor toekomstige kosten die een periode van tenminste twee jaren omvatten en die niet binnen de jaarlijkse exploitatie opgevangen kunnen worden, nu al te voorzien zijn, onvermijdelijk zijn, hun oorzaak in het verleden hebben en kwantificeerbaar en/ of berekenbaar zijn.

 • 3.

  De instelling dient bij het aanvragen van de subsidie:

  • a.

   het doel van de voorziening aan te geven;

  • b.

   de gewenste maximale omvang;

  • c.

   een motivatie te geven van het tijdstip waarop de organisatie de middelen nodig heeft.

Artikel 6 Specifieke voorwaarden

 • 1.

  Het vormen, dan wel het voeden van een algemene reserve en of bestemmingsreserves met gemeentelijke subsidiegelden is uitsluitend mogelijk wanneer er bij de structureel gesubsidieerde organisatie sprake is van een positief jaarresultaat, voor zover dat niet wordt veroorzaakt door het niet of slechts gedeeltelijk uitvoeren van activiteiten waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2.

  Uit de jaarstukken moet blijken welke reserves en voorzieningen er zijn.

 • 3.

  Overschrijding van de norm kan leiden tot een lagere vaststelling van de subsidie of het college kan bij de beoordeling van de subsidie voor volgende jaren besluiten dat de instelling (tijdelijk) niet meer of voor een minder hoge subsidie in aanmerking komt als de instelling zich in een zodanige positie bevindt dat de subsidie feitelijk overbodig is.

 • 4.

  Het college kan aanvullende gegevens opvragen die nodig zijn om zich een juist oordeel te vormen.

Artikel 7 Afwijkingsmogelijkheid

1. Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling.

2. In gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2019

Artikel 9 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen Oldenzaal 2019.

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2018.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester