Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBudgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden
CiteertitelBudgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpbudgethoudersregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met betrekking tot de datum van inwerking treding wordt het volgende opgemerkt. Op 1 januari 2015 is artikel 56b Wgr in werking getreden. Het twede en derde lid van dat artikel tezamen met artikel 136 Provinciewet bepalen dat deze regeling in werking treedt met ingang van de achtste dag na publicatie ervan in het Blad gemeenschappelijk regling , derhalve op 19 september 2018. Artikel 7 van de regeling bepaalt dat deze regeling in werking treedt op 1 januari 2013. Dit is opgevat als dat de regeling terugwerkende kracht heeft tot genoemde datum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201801-01-2013Nieuwe regeling

17-12-2012

Blad gemeenschappelijke regling 2018, 1204

Ongenummerd

Tekst van de regeling

Intitulé

Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden

De directeur van de omgevingsdienst Haaglanden

Gelet op

artikel 2 lid 1 van het Besluit Verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit

vast te stellen:

De budgethoudersregeling van de omgevingsdienst Haaglanden

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  budget: de middelen die via de programmabegroting en de financiële begroting zijn toegekend voor het realiseren van een samenhangend geheel van doelstellingen, resultaat- en prestatieafspraken;

 • 2.

  krediet: de middelen die door het algemeen bestuur zijn toegekend voor het realiseren van een investeringsuitgaven;

 • 3.

  hoofdbudgethouder: de ambtenaar die uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk is voor de beheersing van het totale budget van de omgevingsdienst Haaglanden;

 • 4.

  budgethouder: de ambtenaar die uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk is voor de beheersing van een budget dan wel waarvoor hij als zodanig is aangewezen.

Artikel 2. Aanwijzing van budgethouders

 • 1.

  De directeur is hoofdbudgethouder.

 • 2.

  De directeur kan per budget of krediet een afdelingshoofd of projectleider aanwijzen als budgethouder.

 • 3.

  Wijziging van de budgetten of krediet per budgethouder vindt schriftelijk plaats met een handtekening van de hoofdbudgethouder.

 • 4.

  De comptabele verwerkt de wijzing als genoemd in lid 3 binnen vijf werkdagen in de financiële administratie.

Artikel 3. Verantwoordelijkheden

 • 1.

  De hoofdbudgethouder is eindverantwoordelijk voor de beheersing van de budgetten en krediet binnen de kaders van de geldende financiële begroting.

 • 2.

  De budgethouder is verantwoordelijk voor de beheersing van de aan hem toegewezen budgetten en kredieten.

Artikel 4. Bevoegdheden en verplichtingen

 • 1.

  De hoofdbudgethouder en de budgethouders zijn bevoegd tot het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven tot maximaal de betreffende budgetten of kredieten waarvoor hij als budgethouder is aangewezen;

 • 2.

  De hoofdbudgethouder en de budgethouders laten verplichtingen van een bedrag van € 500 of meer registreren in de financiële administratie en wel op het moment dat de verplichting ontstaat.

 • 3.

  Het aangaan van verplichtingen voor een bedrag van meer dan € 50.000 behoeft de goedkeuring van de hoofdbudgethouder.

Artikel 5. Rapportage en verantwoording

 • 1.

  Het afdelingshoofd en de projectleider die is aangewezen als budgethouder legt aan de directeur verantwoording af over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de taken op grond van deze regeling.

 • 2.

  Budgethouders rapporteren in de reguliere rapportages aan de directeur over de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten. Hiervoor kunnen voorstellen voor bij- en aframingen worden gedaan. Overschrijding van budgetten is niet toegestaan zonder toestemming van de hoofdbudgethouder.

Artikel 6. Informatieverstrekking

 • 1.

  Het afdelingshoofd van de afdeling Bedrijfsbureau draagt er zorg voor dat de budgethouders beschikken over actuele informatie over de budgetten waarvoor zij als budgethouder zijn aangewezen.

 • 2.

  De hoofdbudgethouder en de budgethouders worden in de gelegenheid gesteld in de financiele administratie alle gegevens over hun budgetten te raadplegen.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2013.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: “Budgethoudersregeling Omgevingsdienst Haaglanden”.

Aldus vastgesteld door de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden op 17 december 2012.

Ir. L.P. Klaassen

Wnd. directeur