Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Ondermandaatbesluit ODH 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit ODH 2018
CiteertitelOndermandaatbesluit ODH 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpondermandaat volmacht machtiging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit vervangt het Ondermandaatbesluit ODH oktober 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:1 en volgende

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201826-01-2019nieuw besluit

19-12-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 746

ODH-2017-00133629

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit ODH 2018

De directeur (ondermandaatgever) van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

-overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan ondergeschikte ambtenaren of aan anderen;

 • 1.

  gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, in het bijzonder artikel 4 lid 6;

 • 3.

  de door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden verleende mandaten;

 • 4.

  het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2012 zoals vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer;

 • 5.

  het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Haaglanden 2013 zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 • 6.

  het Delegatiebesluit omgevingsdienst Haaglanden;

 • 7.

  het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur omgevingsdienst Haaglanden;

 • 8.

  de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

 • 9.

  het Treasurystatuut Omgevingsdienst Haaglanden;

 • 10.

  de Budgethoudersregeling ODH.

 

Besluit

vast te stellen het volgende Ondermandaatbesluit ODH 2018 en de daarmee een onlosmakelijke eenheid vormende bijlage.

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De bepalingen van dit besluit zijn, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op de uitoefening van de bevoegdheden in de bij dit besluit behorende bijlage.

 • 2.

  De bevoegdheden van dit besluit worden uitgeoefend binnen de kaders van

  • a.

   de mandaatbesluiten van de aangesloten partners;

  • b.

   het Delegatiebesluit Omgevingsdienst Haaglanden;

  • c.

   het Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden zoals aanvaard in het Instemmingsbesluit Omgevingsdienst Haaglanden;

  • d.

   de Financiële verordening Omgevingsdienst Haaglanden;

  • e.

   het Treasurystatuut ODH;

  • f.

   de Budgethoudersregeling ODH.

 • 3.

  Het ondermandaat omvat, met betrekking tot de onderwerpen genoemd in de bijlage, voor zover niet anders is bepaald, de bevoegdheid tot het nemen van besluiten waaronder wordt verstaan verlenen, actualiseren, weigeren, (op verzoek van de vergunninghouder) intrekken of wijzigen, aanhouden, stellen van nadere voorwaarden en het niet in behandeling nemen van onvolledige aanvragen.

 • 4.

  De ondergemandateerde is met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheden tevens bevoegd tot

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidingshandelingen;

  • b.

   het voeren van correspondentie;

  • c.

   het verstrekken van informatie;

  • d.

   het inwinnen van adviezen;

  • e.

   het uitnodigen voor bijeenkomsten

 • 5.

  De uitoefening van de in dit besluit genoemde bevoegdheden moet passen binnen

  • a.

   de (deel-)budgetten die daarvoor in de begroting zijn opgenomen;

  • b.

   regelgeving, beleidsregels, bestaand beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke.

 • 6.

  Indien in het kader van de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in dit besluit meer afdelingen en instanties zijn betrokken, dient de ondergemandateerde ervoor te zorgen dat zowel intern als extern advies wordt ingewonnen en overleg plaatsvindt voordat er een beslissing wordt genomen.

 • 7.

  De ondergemandateerde treedt, vóór uitoefening van het mandaat, in overleg met de mandaatgever indien de uitoefening van het ondermandaat bestuurlijk of politiek gevoelig is.

 • 8.

  In geval van afwezigheid of verhindering van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervanger of degene die de functionaris als waarnemer vervangt, tenzij bij de aanwijzing als plaatsvervanger of waarnemer anders is bepaald.

 • 9.

  De hiërarchisch leidinggevende kan zijn besluit in de plaats stellen van het voorgenomen besluit van de ondergemandateerde of van diens plaatsvervanger.

 • 10.

  In de gevallen waarin het ondermandaat feitelijk wordt uitgeoefend kan het stuk worden voorzien van een elektronische handtekening (EH), conform de daarvoor geldende procedure. Die procedure kan per ondermandaatregel verschillend zijn.

Artikel 2 Verboden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het in de voorgaande artikelen bedoelde ondermandaat, de volmacht dan wel de machtiging géén betrekking op:

  • a.

   het vaststellen van beleidsregels;

  • b.

   het nemen van een besluit dat leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerde beleid;

  • c.

   het nemen van een besluit in afwijking van een beleidsregel op grond artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht of met gebruikmaking van een hardheidsclausule in een wettelijke regeling;

  • d.

   het beslissen op een bezwaarschrift, tenzij in de bijlage bij dit besluit daartoe mandaat is verleend;

  • e.

   het nemen van een besluit waarbij afgeweken wordt van wettelijk verplichte adviezen;

  • f.

   het vaststellen van een verweerschrift in bezwaarzaken waarin de beslissing op bezwaar wordt genomen door een van de mandaatgevers;

  • g.

   besluiten voor Gedeputeerde Staten gebaseerd op het van toepassing zijn van de hardheidsclausule.

 • 2.

  Het gebruik van handtekeningstempels is niet toegestaan.

Artikel 3 Actualisering en verantwoording

Ten minste aan het begin van ieder kalenderjaar wordt de ondermandatenlijst voor zover noodzakelijk geactualiseerd.

Artikel 4 Intrekking ondermandaatbesluit

Het Besluit verlening ondermandaat, volmacht en mandaat gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden oktober 2017 (Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 548) wordt ingetrokken.

Artikel 5 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ODH 2018.

Den Haag, 19 december 2017

De directeur,ir. L.P. Klaassen

Lijst ondermandaten, volmachten en machtigingen Omgevingsdienst Haaglanden 2018 vastgesteld op 19 december 2017

Leeswijzer voor de tabel:

oorspronkelijk bevoegd orgaan:

GS = gedeputeerde staten (eventueel met nummer uit mandaatbesluit)

B&W = college van burgemeester & wethouders (eventueel met nummer uit uniform mandaatbesluit)

AB = algemeen bestuur van de ODH

DB = dagelijks bestuur van de ODH

Vz = voorzitter van de ODH

/ = ieder voor zover bevoegd

Daar waar een ondermandaat schijnbaar twee maal in de lijst is opgenomen, is het verschil meestal zichtbaar in deze kolom.

In die gevallen is aan het mandaatnummer een letter toegevoegd per mandaatverlener: a= PZH, b= gemeenten, c= AB / DB / Vz, d= overige.

ondermandaat aan:

AH=afdelingshoofd

zonder toevoeging: het betreft alle afdelingshoofden

met toevoegingen: -T&V=Toetsing&Vergunningverlening, -T&H=Toezicht&Handhaving, -BV=Bedrijfsvoering, betreft slechts de genoemde functionaris

TL=teamleider

met toevoegingen: -T&V=Toetsing&Vergunningverlening,-T&H=Toezicht&Handhaving of -BV=Bedrijfsvoering, betreft alle teamleiders binnen de betreffende afdeling

met toevoegingen: -FPC=Financien,Planning&Control of -ICT=ICT of -O=Organisatie, betreft de teamleider van dat team

juristen-BV = juristen van de afdeling bedrijfsvoering

Vz-OR = voorzitter van de ondernemingsraad

vice-Vz-OR = vice-voorzitter van de ondernemingsraad

soort:

Md = mandaat

Om = ondermandaat

Vm = volmacht

Mtg = machtiging

Clausules:

Financiële clausules (FC) alle exclusief BTW:

FC1 = maximaal € 100.000,- per geval

FC2 = maximaal € 10.000,- per geval

FC3 = maximaal € 5.000,- per geval

Voor de taken namens de provincie uitgevoerd geldt de volgende provinciale clausule (PC):

PC1 = Kan niet ondergemandateerd worden; de directeur Omgevingsdienst pleegt altijd vooroverleg met het afdelingshoofd (lees: de directeur van het betreffende beleidsveld) en de portefeuillehouder bij toepassing van mandaten die door de directeur Omgevingsdienst niet in ondermandaat mogen worden gegeven aan onder zijn verantwoordelijkheid vallende leidinggevenden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst anders is bepaald. (art. 5 tweede lid Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2018)

Lijst van afkortingen

AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur

Art.: artikel

Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland

Awb: Algemene wet bestuursrecht

BenW: Burgemeester en Wethouders

Bgs: Besluit geluidproductie sportmotoren

Bhvbz: Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Bibob: Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Bor: Besluit omgevingsrecht

Brzo: Besluit risico's zware ongevallen 2015

Bsb:Bodemsanering bedrijfsterreinen

Bssa: Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

GS: Gedeputeerde Staten

Gww: Grondwaterwet

MER: Milieu Effect Rapportage

PMV: Provinciale milieuverordening Zuid-Holland

PS:Provinciale Staten

PZH: Provincie Zuid-Holland

RIE: Richtlijn industriële emissies

Vvgb: verklaring van geen bedenkingen

WABO: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb: Wet bodembescherming

Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens

Wgh: Wet geluidhinder

Wm: Wet milieubeheer

Whbvz:Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Wob:Wet openbaarheid van bestuur

Wro:Wet ruimtelijke ordening

 

Nr.

Aan de algemeen directeur krachtens mandaat, volmacht, machtiging of rechtstreeks toekomende bevoegdheid

juridische grondslag

oorspronkelijk bevoegd orgaan

soort

verleend

aan

Instructie, opmerking

beperking

Alle afdelingen

 

 

 

 

 

 

 

Provinciewet / gemeentewet

 

 

 

 

 

 

AA01

bekendmaking en elektronische kennisgeving door middel van publicatie in de Staatscourant, het Blad Gemeenschappelijke regeling, het provincieblad van deelnemende provincies of het gemeenteblad van deelnemende gemeenten

art. 136 Provinciewet / art. 56aa en volgende WGR / Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking ODH

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

juristen-BV

 

 

AA02

Openbare kennisgeving van vergaderingen van het algemeen bestuur

Art. 19 Provinciewet / art. 22 en 52 Wgr / Verordening elektronische kennisgeving en bekendmaking ODH

Vz

Mtg

AH-BV

juristen-BV

Openbare kennisgeving in het Publicatieblad gemeenschappelijke regeling ODH

 

AA03

het aangaan en beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten en de daarbij geldende aanbestedingsprocedure, met uitzondering van onroerende zaken

art. 4 GR

Art. 4 lid 1 Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur ODH

Vm

AH

 

Ieder voor de eigen afdeling

Financiële clausule

FC1

AA04

handelingen ter voorbereiding van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures, namens de omgevingsdienst

art. 4 GR

AB / DB / Vz

Mtg

AH

 

Voor zover niet elders in dit besluit in het bijzonder geregeld

AA05

handelingen niet ter voorbereiding van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures, namens de omgevingsdienst

art. 4 GR

AB / DB / Vz

Mtg

AH

TL

 

Voor zover niet elders in dit besluit in het bijzonder geregeld

 

 

Openbaarheid van informatie

 

 

 

 

 

 

AA06a

Het uitoefenen van bevoegdheden op grond van de Wob.

artt. 6, 8 en overige Wet openbaarheid van bestuur

GS (RAA10)

geen

geen

Het mandaat omvat zowel de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen strekkend tot passieve openbaarmaking (art. 3 Wob), als tot het nemen van besluiten en het verrichten van handelingen strekkend tot actieve openbaarmaking (art. 8 Wob).

Uitoefening van het mandaat vindt plaats met inachtneming van een door het college van Gedeputeerde Staten te geven werkinstructie Wob, alsmede met inachtneming van de door het college van Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidsregels inzake actieve openbaarheid, zoals deze op het moment waarop het onderhavige mandaat wordt uitgeoefend geldend zijn.

Onverminderd het bepaalde in artikel 5, eerste lid van het mandaatbesluit, zendt de directeur van de omgevingsdienst in de eerste week van elke kalendermaand een overzicht aan Gedeputeerde Staten van alle bij de omgevingsdienst ingediende verzoeken om passieve openbaarheid, alsmede informatie over de stand van zaken van in de behandeling zijnde verzoeken.

AA06b

handelingen naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

B&W (22)

geen

geen

-indien sprake is van zaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het verantwoordelijk collegelid van B&W te worden geïnformeerd

Hieronder begrepen:

Informerende brief

AA06c

handelingen naar aanleiding een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

AB / DB / Vz

geen

geen

 

AA07a

beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

GS(RAA10

geen

geen

zie ondermandaat AA06a

 

AA07b

beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

B&W (22)

geen

geen

-na melding van Wob verzoek en zonodig afstemming met juristen van de afdeling BV,

-indien sprake is van zaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het verantwoordelijk collegelid van B&W te worden geïnformeerd

 

AA07c

beslissen op een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

art. 6 Wet openbaarheid van bestuur

AB / DB / Vz

geen

geen

-na melding van Wob verzoek en afstemming met juristen van de afdeling BV,

-indien sprake is van zaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het DB van de ODH te worden geïnformeerd

 

AA08a

Besluiten op grond van Hoofdstuk 19 Wm

Hoofdstuk 19 Wm

GS (RMV04)

GS (RH05B)

Om

AH-T&V AH-T&H

 

Het mandaat geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in categorie 4 van Bijlage 1 van de RIE.

AA08b

Het nemen van besluiten op grond van de hoofdstuk 19 van de Wet milieubeheer inzake de openbaarheid van milieu-informatie

Hoofdstuk 19 Wm

B&W (15)

Om

AH-T&V AH-T&H

 

Inzake gemeentelijke taken:

LET OP: o.g.v. art. 19.2 Wet milieubeheer heeft de burgemeester een actieve informatieverstrekkingsplicht; deze is niet gemandateerd aan de directeur ODH

AA09

Het nemen van besluiten op grond van de overige artikelen van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien van archiefbescheiden betreffende besluiten namens het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door of namens de directeur genomen op grond van een aan de directeur gemandateerde, gedelegeerde of geattribueerde bevoegdheid.

Wet openbaarheid van bestuur

AB / DB / Vz

Om + mtg

AH-T&H

Omvat mede het verzoek om zienwijze bij een voornemen daartoe.

 

 

Algemene wet bestuursrecht

 

 

 

 

 

 

AB01a

Besluiten op grond:

a.art. 4:5 en 4:6, Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag);

b.art. 4.7 en 4:8, Awb (horen);

c.afdeling 4.1.3, Awb (opschorten beslistermijn).

Algemene wet bestuursrecht: art. 2:1, 2e lid, art.2:3 , afdeling 3.3 en art. 3:43,art. 3:44, art. 4:4, art. 4:5, art. 4:6, art. 4:7, art. 4:8, art. 4:11, art. 4:14,

GS (RAA02)

Om

AH

TL

 

Uitgezonderd

d. besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen ; zie AB02a

e.titel 4.4, Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4, Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel) ; zie AB25a

f. art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b, Awb (bestuurlijke lus en tussenuitspraak) ; zie AB23a

g.afdeling 3.4 Awb (openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren); zie AB27a

AB01b

bevoegdheden met betrekking tot het totstandkomen van besluiten en beschikkingen

-verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

-door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan

-bevoegdheden m.b.t. externe advisering

-het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure

-mededeling van besluiten

-het vaststellen van (aanvraag)formulieren

-verzoeken aan aanvrager om t.a.v. de aanvraag aanvullende gegevens te verstrekken

-besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens onvolledigheid

-horen van aanvrager/andere belanghebbenden

-informatie omtrent beslistermijnen

-het verlengen

Algemene wet bestuursrecht: art. 2:1, 2e lid, art.2:3 , afdelingen 3.3 en 3.4 art. 3:43,art. 3:44, art. 4:4, art. 4:5, art. 4:6, art. 4:7, art. 4:8, art. 4:11, art. 4:14,

afdeling 4.1.3

B&W(1 + 2a / 2c)

Om

AH

TL

 

Utgezonderd het besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen (zie AB02)

AB01c

bevoegdheden met betrekking tot het totstandkomen van besluiten en beschikkingen

-verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde

-door- of terugzenden van geschriften kennelijk bestemd voor een ander bestuursorgaan

-bevoegdheden m.b.t. externe advisering

-bekendmaking en mededeling van besluiten

-verzoeken aan aanvrager om t.a.v. de aanvraag aanvullende gegevens te verstrekken

-besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag wegens onvolledigheid

-horen van aanvrager/andere belanghebbenden

-informatie omtrent beslistermijnen

-het verlengen van de beslistermijn

Algemene wet bestuursrecht:

art. 2:1, 2e lid,

art.2:3 ,

afdelingen 3.3 en 3.4,

art. 3:41, art. 3:43 art. 3:44,

art. 4:4, art. 4:5, art. 4:6,

art. 4:7, art. 4:8, art. 4:11, art. 4:12paragraaf 4.1.3.1

AB / DB / Vz

Om/Mtg

AH/TL

 

Ieder voor de eigen afdeling

Uitgezonderd:

-het volgen van de openbare voorbereidingsprocedure

-het vaststellen van (aanvraag-)formulieren

AB02a

-besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen

Algemene wet bestuursrecht, paragraaf 4.1.3.2

GS(RAA02)

Om

AH

 

 

AB02b

-beslissen op een ingebrekestelling op grond van de Awb

Algemene wet bestuursrecht, paragraaf 4.1.3.2

B&W(2)

Om

AH

 

 

AB02c

-beslissen op een ingebrekestelling op grond van de Awb

Algemene wet bestuursrecht, paragraaf 4.1.3.2

AB / DB / Vz

Om

AH

 

 

AB09a

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures niet zijnde besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep (art. 7:1a Awb).:

-Proceshandelingen in bestuursrechtelijke procedures zoals het voeren van verweer, indien het besluit in mandaat is genomen door de directeur Omgevingsdienst of een onder zijn verantwoordelijkheid vallende leidinggevende

Hfdst 6 t/m 8 Awb

GS(RAA01)

Om /

Mtg

AH

TL

N.b.Op een verzoek om toepassing van rechtstreeks beroep kan op grond van art. 10:3 Awb niet worden beslist door degene die het besluit waartegen een bezwaar zich richt in mandaat heeft genomen.

Voor besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep zie AB18a

-voor het verlenen van een machtiging voor het voeren van het woord ter zitting zie AB11a

Het betreft feitelijke en proces handelingen en niet het nemen van beslissingen op bezwaar.

AB09b

Het uitvoeren van alle (rechts)handelingen inzake bestuursrechtelijke procedures

Hfdst 6 t/m 8 Awb

B&W(7)

Om /

Mtg

AH

Omvat in ieder geval:

-Indienen van verweerschriften in procedures die tegen het college worden gevoerd.

-Vragen van uitstel van behandeling van bezwaar- en beroepszaak en het verrichten van andere proceshandelingen.

-Het voeren van verweer ter zitting namens het college in bestuursrechtelijke procedures.

-Het voeren van het woord als derde-belanghebbende ter zitting, alsmede het verlenen van een machtiging voor het voeren van het woord ter zitting, namens het college in bestuursrechtelijke procedures.

AB11a

-het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om GS te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures

-Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe adviseurs om namens GS ter zitting, binnen de grenzen van het geschil en het daarmee gepaarde gaande financiële belang, mee te werken aan finale geschillenbeslechting en toezeggingen ten aanzien daarvan te doen.

o.a. art. 8:59 Awb

GS(RAA03)

geen

geen

Dit betreft de procedures tegen de besluiten van de bestuursorganen van de provincie bij de rechterlijke macht of bij de afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State of bij de sector bestuursrecht bij de rechtbank, of in procedures bij andere administratief rechterlijke colleges

Inzake provinciale taken:

PC1

Informatieplicht

Artikel 5, tweede lid van het mandaatbesluit is niet van toepassing.

AB12

Bezwaarschriften

-doorzending onjuist ingediend bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan en mededeling daarvan aan de indiener

2:3, 6:15 lid 1 en 2 Awb

AB / DB / Vz

Mtg

AH

TL

Het betreft alle bezwaarschiften

 

AB13

-bevestigen ontvangst bezwaar

-in kennis stellen derde-belanghebbenden

 

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

TL-BV

 

Dit betreft niet de bezwaren tegen de besluiten van de bestuursorganen van de deelnemende partijen

AB14

-beslissingen en afspraken in verband met de beslistermijn

o.a. art. 7:10 Awb

AB / DB / Vz

Om/Vm/

Mtg.

AH

TL-BV

 

Dit betreft niet de bezwaren tegen de besluiten van de bestuursorganen van de deelnemende partijen

AB15

-procedurele handelingen in verband met het horen in bezwaar

hoofdstuk 6 en 7 Awb

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

TL-BV

Juristen-BV

Het betreft o.a. de bezwaren door het personeel gemaakt

Dit betreft niet de bezwaren tegen de besluiten van de bestuursorganen van de deelnemende partijen

AB16

-Beslissingen op grond van art. 7:4 Awb (inzake processtukken)

Art. 7:4 Awb

AB / DB / Vz

Om/Mtg

AH-BV

TL-BV

 

Dit betreft niet de bezwaren tegen de besluiten van de bestuursorganen van de deelnemende partijen

AB17a

-Besluiten op bezwaarschriften op grond van de Awb conform advies van de bezwarencommissie (art. 7:11 Awb) indien primair besluit genomen is door een onder de verantwoordelijkheid van de directeur Omgevingsdienst vallende leidinggevende.

hoofdstuk 6 en 7 en art. 8:1 Awb

GS (RAA05)

geen

geen

Directeur blijft exclusief bevoegd.

Dit betreft de bezwaren tegen de besluiten namens GS .

Omvat mede:

-besluiten in het kader van de voorbereiding, zoals toepassing van

art. 2:2 (weigeren raadsman of vertegenwoordiger),

en 7:10 (verdagen beslistermijn) Awb.

NB. Conform art 2 lid 1 onder f van dit ondermandaatbesluit is het vaststellen van een verweerschrift in bezwaarzaken waarin de beslissing op bezwaar wordt genomen door een van de mandaatgevers voorbehouden aan de directeur.

Inzake provinciale taken:

PC1

Informatieplicht

Artikel 5, tweede lid van het mandaatbesluit is niet van toepassing.

AB17b

-MANDAAT NIET VERLEEND

-Besluiten op bezwaarschriften op grond van de Awb indien het primair besluit genomen is door een onder de verantwoordelijkheid van de directeur Omgevingsdienst vallende leidinggevende.

hoofdstuk 6 en 7 en art. 8:1 Awb

B&W(geen)

geen

geen

NB. Conform art 2 lid 1 onder f van dit ondermandaatbesluit is het vaststellen van een verweerschrift in bezwaarzaken waarin de beslissing op bezwaar wordt genomen door een van de mandaatgevers voorbehouden aan de directeur.

Inzake gemeentelijke taken:

Is er geenmandaat verleend aan de directeur.

AB17c

Nemen van besluiten op bezwaar

-het beslissen op bezwaarschriften, behoudens die zaken waarbij in eerste aanleg door het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur of voorzitter is beslist;

hoofdstuk 6 en 7 en art. 8:1 Awb

AB / DB / Vz

geen

geen

Het betreft o.a. de bezwaren door het personeel gemaakt

Dit betreft niet de bezwaren tegen de besluiten van de bestuursorganen van de deelnemende partijen

AB18a

Besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep

art. 7:1a Awb

GS (RAA01)

geen

geen

N.B. Op een verzoek om toepassing van rechtstreeks beroep kan op grond van art. 10:3 Awb niet worden beslist door degene die het besluit waartegen een bezwaar zich richt in mandaat heeft genomen.

 

AB18b

-MANDAAT NIET VERLEEND

-Besluiten inzake verzoeken om toepassing van rechtstreeks beroep

art. 7:1a Awb

B&W(geen)

geen

geen

 

Inzake gemeentelijke taken:

In het art. 2 lid 4 van het mandaat aan de directeur is de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften uitgesloten.

AB19

-Handelingen die een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn daaronder begrepen het verstrekken en opvragen van algemene feitelijke informatie

art. 4 lid 4 besluit mandaat volmacht en machtiging aan de directeur Omgevingsdienst Haaglanden

AB / DB / Vz

Mtg

AH

TL

 

 

AB20ca

verweer en inlichtingen in (hoger) beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen

-het geven van schriftelijke inlichtingen aan de rechtbank

-het opvragen van afschriften en uittreksels van omvangrijke stukken

-verzending van op beroepschrift betrekking hebbende stukken aan rechtbank

-het geven van schriftelijke inlichtingen en toezending stukken aan de rechtbank tijdens het vooronderzoek

-bekendmaking uitspraak rechtbank die in de plaats treedt van een vernietigd besluit

-toezending van op de zaak betrekking hebbende stukken bij verzoek om voorlopige voorziening

Algemene wet bestuursrecht: art. 8:28

art. 8:39, 3e lid

art. 8:42, 1e lid

art. 8:45

art. 8:58

art. 8:80

art. 8:81 en 8:83, 1e lid

AB / DB / Vz

Mtg

AH

Indien sprake is van beroepszaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het DB te worden geïnformeerd

geen ondermandaat voor het indienen van een verweerschrift

AB20cb

verweer in (hoger) beroepsprocedures en voorlopige voorzieningen

-indiening verweerschrift

 

AB / DB / Vz

geen

geen

Indien sprake is van beroepszaken die politiek, personeel of publicitair gevoelig zijn dient het DB te worden geïnformeerd

 

AB20cc

Vragen van uitstel van behandeling van (hoger) beroepszaak

 

AB / DB / Vz

Mtg

AH

 

 

AB21

-Beslissen op door rechterlijke instantie gedaan verzoek om mediation

artikel 160 Gemeentewet, eerste lid, onder e Gemeentewet / art. 57 WGR / art. 10 GR

B&W(7) / AB

geen

geen

 

 

AB22a

-Het aanwijzen van functionarissen voor het voeren van mediationgesprekken en voor het aangaan en ondertekenen van mediationovereenkomsten;

-Het maken van afspraken en het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten naar aanleiding van mediationgesprekken.

art. 158 Provinciewet / art. 57 WGR / art. 10 GR

GS (RAA04)

geen

geen

Inzake provinciale taken:

PC1

Vaststellingsovereenkomsten als resultaat van mediationgesprekken mogen alleen in mandaat worden aangegaan en ondertekend, indien het conflict zijn oorsprong vindt in een besluit dat is genomen door de directeur Omgevingsdienst of een onder zijn verantwoordelijkheid vallende leidinggevende.

Informatieplicht

Artikel 5, tweede lid van het mandaatbesluit is voor wat betreft het aanwijzen van functionarissen voor het voeren van mediationgesprekken niet van toepassing.

AB22ca

-Het aanwijzen van functionarissen voor het voeren van mediationgesprekken

-en het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot mediation

Art. 2 Delegatiebeslut ODH jo.

Art. 4 besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur ODH

ABDB

Om

AH

 

Financiële clausule

FC3

AB22cb

-Het maken van afspraken in mediationprocedures inhoudende:

-het maken van afspraken en het aangaan en ondertekenen van vaststellingsovereenkomsten naar aanleiding van mediationgesprekken.

ABDB

geen

geen

 

 

AB23a

-het nemen van besluiten inzake de bestuurlijke lus

Afdeling 8.2.2A Awb

GS (RAA02)

geen

geen

 

 

AB23b

-het nemen van besluiten inzake de bestuurlijke lus

Afdeling 8.2.2A Awb

B&W (2)/

geen

geen

 

 

AB23

-het nemen van besluiten inzake de bestuurlijke lus

Afdeling 8.2.2A Algemene wet bestuursrecht

AB / DB / Vz

geen

geen

 

 

AB24a

-het nemen van besluiten inzake rechterlijke tussenuitspraak

Afdeling 8.2.27 Awb

GS (RAA02)

geen

geen

 

 

AB24b

-het nemen van besluiten inzake rechterlijke tussenuitspraak

Afdeling 8.2.27 Algemene wet bestuursrecht

B&W (2)

geen

geen

 

 

AB24c

het nemen van besluiten inzake rechterlijke tussenuitspraak

Afdeling 8.2.27 Algemene wet bestuursrecht

AB / DB / Vz

geen

geen

 

 

AB25a

besluiten tot invordering van bestuursrechtelijke geldschulden

-Besluiten op grond van titel 4.4, Awb (bestuursrechtelijke geldschulden) m.u.v. afdeling 4.4.4, Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel);

Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

GS (RAA02)

Om

AH

Inzake gemeentelijke taken: zie TH06

Inzakeprovinciale taken:

Uitgezonderd afdeling 4.4.4, Awb (aanmaning en invordering bij dwangbevel); deze zijn niet aan de ODH gemandateerd

AB26b

-behandelen van klachten

hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

B&W(7)

Mtg

AH

TL

Het besluit om een klacht niet te behandelen blijft voorbehouden aan de directeur.

Ieder voor klachten betreffende het handelen van ondergeschikten uit eigen afdeling/ eigen team.

AB26c

-behandelen van klachten

hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

AB / DB / Vz

Mtg

AH

TL

Het besluit om een klacht niet te behandelen blijft voorbehouden aan de directeur.

Ieder voor klachten betreffende het handelen van ondergeschikten uit eigen afdeling/ eigen team

AB27

Besluiten op grond:

g.afdeling 3.4 Awb (openbare voorbereidingsprocedure van toepassing verklaren)

Algemene wet bestuursrecht

afdeling 3.4

GS (RAA02)

Om

AH

Het betreft geheel afdeling 3.4.

 

 

Personele aangelegenheden

 

 

 

 

 

 

AP01

Besluiten op grond van de ARG, de ambtenarenwet en de Wet arbeid en zorg en daarop gebaseerde regelingen

ARG, ambtenarenwet, Wazo en daarop gebaseerde regelingen jo. art. 23 GR

AB / DB / Vz

Om

AH

TL

 

-Ieder voor de eigen afdeling of het eigen team.

Dit (algemene) ondermandaat geldt niet voor besluiten die elders in deze bijlage zijn genoemd of aan een specifieke functionaris zijn verleend en voor zover de besluiten betrekking hebben op de directeur.

-Niemand is bevoegd om een beslissing te nemen ten aanzien van zichzelf, zijn eigen functie of zijn eigen functioneren.

AP02a

Aanstelling, wijziging in de aanstelling

ARG jo. art. 23 GR

AB / DB / Vz

Om

AH

 

 

AP02b

plicht aanvaarden andere functie

ARG jo. art. 23 GR

AB / DB / Vz

Om

AH

 

 

AP03

Uitvoering Sociaal Statuut en Sociaal Plan

Sociaal Statuut

AB / DB / Vz

Om

AH

Bij twijfel over eenduidige uitleg Statuut na afstemming met adviseurs P&O

uitgezonderd zijn besluiten t.a.v. directeur en van personen over zichzelf

AP04a

regulier ontslag

hoofdstuk 8 ARG jo. art. 23 GR

AB / DB / Vz

Om

AH

vooraf is afstemming met directeur noodzakelijk

In geval van plichtsverzuim (art. 16:1:1 Arg), ontslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid (art. 8:6 Arg), strafontslag (art. 8:13 Arg) blijft directeur exclusief bevoegd

AP04b

schorsing als ordemaatregel

art. 8:15:1 en 8:15:2 ARG

AB / DB / Vz

OM

AH

vooraf is afstemming met directeur noodzakelijk

 

AP05

Disciplinaire straffen en maatregelen

Hoofdstuk 16 ARG jo. art. 23 GR

AB / DB / Vz

OM

AH

vooraf is afstemming met directeur noodzakelijk

In geval van plichtsverzuim (art. 16:1:1 Arg), strafontslag (art. 8:13 Arg) blijft directeur blijft exclusief bevoegd

AP06

Besluiten op grond van het generatiepact

Regelingen generatiepact ODH

AB / DB / Vz

geen

geen

De regelingen laten geen ondermandaat toe

 

AP07

Accorderen van declaraties, aanvragen om financiële vergoeding van onkosten

 

AB / DB / Vz

Om/ Mtg

AH

TL

 

 

AP08

Uitbetaling van het salaris, de vergoedingen, de toelagen en de uitkeringen

art. 3:2 ARG

DB

Om/ Mtg

AH

 

 

AP09

(was BV07)

Loondoorbetaling (daarin begrepen korting op de bezoldiging) bij ongeschiktheid tot het verrichten van de arbeid

art.7:3 ARG

AB / DB / Vz

Om

AH

TL-FPC heeft Mtg tot feitelijke betaling

 

 

Overig

 

 

 

 

 

 

AO01a

Subsidies

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

 

GS (RAA07)

geen

geen

Ten aanzien van de uitvoeringsovereenkomsten betreft het subsidies voor activiteiten die de provincie uitvoert.

Inzake provinciale taken:

PC1

Het mandaat heeft geen betrekking op:

- Het besluit om als leadpartner op te treden en daarmee (mede)

de verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van projecten door derden.

Het besluit om Gedeputeerde Staten te committeren aan het vaststellen van een subsidieregeling

De uitgezonderde besluiten blijven voorbehouden aan Gedeputeerde Staten.

AO01b

Subsidies

besluiten tot het aanvragen van subsidies, bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht

 

B&W(art 2 lid 3 mandaatbesluit)

Vm en Mtg

AH

 

Namens de gemeente ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling ODH

AO01c

Subsidies

Het aanvragen en verantwoorden van subsidies, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze subsidies

 

AB / DB / Vz

Vm en Mtg

AH,

Vz-OR,

VcVZ-OR

Subsidies voor de eigen bedrijfsvoering en het functioneren van de ondernemingsraad

De volmacht en machtiging aan Vz-OR en vice-Vz-OR zijn slechts geldig binnen het taakgebied van de ondernemingsraad, daarin begrepen de kosten van rechtsbijstand bij conflicten met de WOR-bestuurder. Voor hen geldt FC3

AO02

gerechtelijk bevel

-het in ontvangst nemen van een gerechtelijk bevel waarbij de omgevingsdienst als rechtspersoon strafrechtelijk wordt gedagvaard

588 Wetb. Sv

AB / DB / Vz

Mtg

AH

Juristen afdeling BV

Direct overleg met directeur; dagelijks bestuur informeren in eerstvolgende vergadering

 

AO03

dagvaarding

-het in ontvangst nemen van een dagvaarding

 

AB / DB / Vz

Mtg

AH

Juristen afdeling BV

Direct overleg met directeur; dagelijks bestuur informeren in eerstvolgende vergadering

 

AO04

bevel tot beslag leggen op salaris

-het in ontvangst nemen van een bevel tot beslag leggen op salaris

 

AB / DB / Vz

Mtg

Juristen-BV

P&O adviseurs

P&O medewerkers

Medewerkers rechtspositie

 

AO06

melden datalekken bij daartoe aangewezen instantie

 

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

Juristen- BV

na afstemming TL-ICT

 

AO07

Verstrekken gegevens aan CBS

art. 158 Provinciewet / art. 57 WGR

AB / DB / Vz

Mtg

AH

 

 

Afdeling Bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

 

BV01

Het houden van aanbestedingen

-het houden van aanbestedingen

-voeren van prijsonderhandelingen

- het gunnen van opdrachten die zijn aanbesteed

Art. 13 GR

DB / Vz

Vm

AH

 

Financiële clausule

FC1

BV02

Huren/ingebruikneming van onroerende zaken van derden

Besluiten betreffende het huren, pachten of op enige andere wijze in gebruik nemen van onroerende zaken van derden en alle overige daarmee verband houdende zaken

Art. 10 GR

AB

Om

AH-BV

 

Financiële clausule

FC1

BV03

Huren/ingebruikneming van onroerende zaken van derden

Uitvoeren van besluiten betreffende het huren, pachten of op enige andere wijze in gebruik nemen van onroerende zaken van derden en alle overige daarmee verband houdende zaken

Art. 13 onder b GR

DB / Vz

Vm

AH-BV

TL-BV

 

 

BV04

Inkoop

-omvat het plaatsen van bestellingen

-het voeren van onderhandelingen en het verrichten van correspondentie met leveranciers tot het moment van de aanschaf van de producten/diensten en de daarbij behorende nazorg

-inkoop van diensten

Art. 8 Wgr

AB / DB / Vz

Vm

AH

TL

Vz-OR

vice-Vz-OR

Geldt niet voor aanbestedingen en diensten op het gebied van telecommunicatie

Financiële clausule

Voor AH geldt FC1

Voor TL geldt FC3

De volmacht aan Vz-OR en vice-Vz-OR is slechts geldig binnen het taakgebied van de ondernemingsraad, daarin begrepen de kosten van rechtsbijstand bij conflicten met de WOR-bestuurder. Voor hen geldt FC3

BV05

Telecommunicatie

het inhuren van diensten op het gebied van telecommunicatie incl. de aanschaf van de daarbij behorende nazorg

Art. 8 Wgr

AB / DB / Vz

Vm

AH-BV

TL-ICT

 

Financiële clausule

Voor AH-BV geldt FC1

Voor TL- ICT geldt FC3

BV06

Beoordelen van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of uit overeenkomst

-namens de omgevingsdienst afwijzen van aansprakelijkheid

-namens de omgevingsdienst aanvaarden van aansprakelijkheid

6:162 e.v. en 6:74 BW

AB / DB / Vz

geen

geen

 

 

BV08

Werkgeversverklaringen

-verklaringen betreffende de tewerkstelling van werknemers afgeven

Art. 8 Wgr

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

medewerkers P&O

Het gebruik van stempels waarop alleen de bedrijfsnaam is vermeld, is toegestaan

 

BV09

Besluit tot vergoeding van schade aan personeel

-Vergoeding van schade aan kleding, uitrusting of motorrijtuig

-- een vergoeding toekennen wegens schade, buiten schuld of nalatigheid en tijdens de vervulling van de functie, geleden aan kleding of uitrusting niet zijnde een motorrijtuig in de zin van de   WAM.

-een vergoeding toekennen wegens schade, aan een hem toebehorend motorrijtuig in de zin van de WAM, welke de ambtenaar lijdt tengevolge van de vervulling van de functie

15:1:23 en 15:1:25 ARG

15:1:23, lid 1 ARG

15:1:23, lid 2 ARG

AB / DB / Vz

Om

AH

na afstemming AH-BV of TL-ICT aangaande het daarvoor beschikbare budget en de dekking door verzekeringen

Ieder voor schade geleden door ondergeschikten uit de eigen afdeling;

Financiële clausule

FC2 en tevens maximaal het schadebedrag gedekt door de verzekering,

BV10

besluit tot vergoeding van overige schade, waarin de ARG niet voorziet.

15:1:25 ARG

AB / DB / Vz

Om

AH

na afstemming AH-BV of TL-ICT aangaande het daarvoor beschikbare budget en de dekking door verzekeringen

Ieder voor schade geleden door ondergeschikten uit de eigen afdeling;

Financiële clausule

FC2 dan wel, indien dat een lager bedrag is, maximaal het schadebedrag gedekt door de verzekering.

BV11

Vertegenwoordiging in rechte

-Het voeren van verweer in civiele en arbitrale procedures waarin de omgevingsdienst wordt gedagvaard.

 

AB / DB / Vz

geen

geen

 

 

BV12

-Het aanvangen van civiele incassoprocedures voor geldvorderingen

 

AB / DB / Vz

Vm

AH

Na in kennis stellen directeur.

De uitvoering van incassoprocedures kan worden overgedragen aan afdeling BV, team FPC.

Financiële clausule

FC1 voor zover het betreft de hoofdsom

LET OP: Het besluit om op te treden in rechtsgedingen, niet zijnde civiele incassoprocedures, waarbij de omgevingsdienst optreedt als eisende partij valt niet onder deze volmacht maar valt onder die van titel 4.4. Awb en voor het overige blijft deze bevoegdheid exclusief van de directeur.

BV13

verhalen van schade

-(rechts)personen aansprakelijk stellen voor schade welke voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een overeenkomst

-(rechts)personen aansprakelijk stellen voor schade welke voortvloeit uit onrechtmatige daad

-voegen als benadeelde partij in een strafrechtelijke procedure

6:74 BW

6:162 e.v. BW;

titel IIIa Wetb. Sv

AB / DB / Vz

Vm

AH-BV

 

 

BV14a

Verzekeringen

Aangaan, opzeggen, wijzigen van verzekeringen

 

DB

Vm

AH-BV

 

 

BV14b

Verzekeringen

-beheren van verzekeringen (polissen en contracten)

-derden aansprakelijk stellen voor schade aan eigendommen

-aansprakelijkheid van de omgevingsdienst geheel of gedeeltelijk aanvaarden of afwijzen

-bij aanvaarding aansprakelijkheid overgaan tot vergoeding

-voegen als benadeelde partij in een strafrechtelijke procedure

artikel 160 Gemeentewet / art. 158 Provinciewet / art. 57 WGR / Art. 13 GR

6:174 BW

6:162 e.v. BW;

titel IIIa Wetb. Sv

DB

Vm

AH-BV

TLBV

 

Financiële clausule

FC2 en tevens maximaal het schadebedrag gedekt door de verzekering,

BV15

Betalingen

-Verrichten van betalingen

Art. 10, 13 en 15 GR

AB / DB / Vz

Vm

AH

TL-FPC

 

 

BV16

Treasury

a.vaste geldleningen

b.kas- en daggeldleningen aangaan ter voorziening in de behoefte aan financieringsmiddelen alsmede het beleggen van overtallige geldmiddelen

c.aangaan van rekening courant overeenkomsten

d.afromen van de rekening courant (overtollige kasgelden)

Art. 4,10 , 13 onder c en d en 15 GR

AB / DB

geen

geen

Het Treasurystatuut behoudt zijn werking

 

BV17

Bankgarantie

Besluiten in het kader van het beheren van een zekerheidstelling

 

GS(RAA08)

Om

AH-BV

TL-FPC

Ziet op terugsturen bij onvolledigheid, retourzenden na afronding van de werkzaamheden, het inroepen van de bankgarantie, mededelen dat de bankgarantie in ongerede is geraakt met melding dat geen beroep wordt gedaan op de bankgarantie.

 

BV18

Afschrijving of oninbaar verklaring van vorderingen

civielrechtelijke + bestuursrechtelijke geldschulden

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

TL-FPC

 

Financiële clausule

Voor AH-BV geldt FC2

Voor TL-FPC geldt FC3

BV19

Aangaan van betalingsregelingen met debiteuren

civielrechtelijke + bestuursrechtelijke geldschulden

AB / DB

Vm

AH-BV

TL-FPC

 

Financiële clausule

Voor AH-BV geldt FC2

Voor TL-FPC geldt FC3

BV20

Aangifte bij vernieling eigendom van omgevingsdienst

Art. 13 GR

DB

Vm

AH

TL

Melding van aangifte aan agressiecoördinator

 

BV21

Ontvangen en verzenden van aangetekende poststukken

 

AB / DB / Vz

Mtg

AH-BV

TL-ICT

Medewerkers DIV

 

Afdeling Toetsing & Vergunningverlening milieu

TV01a

Besluiten omtrent

a vergunningen op grond van de Wabo;

b het stellen van nadere voorwaarden na een gebruiksmelding brandveilig gebruik op grond van het Bouwbesluit;

c maatwerkvoorschriften en besluiten op gelijkwaardigheidsverzoeken op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Wabo

GS(RMV01)

Om

AH-T&V

Inzake provinciale taken:

betreft:

-procedurestappen

-ontwerpbesluit

-besluit

Daaronder vallen zowel vergunningverlening als intrekking van de vergunning

Inzake provinciale taken:

Geldt niet voor besluiten ogv

-art. 3.1 Bor of indien sprake is van strijd met een provinciaal ruimtelijke belang

-art. 3 Wet Bibob.

-Hoofdstuk 2 van de WABO met betrekking tot provinciale wegen, en voor zover betrekking hebbend op omgevingsvergunningen voor wegaansluitingen op provinciale wegen, reclame-uitingen op gebouwen, beplantingen en enkelvoudige uitwegen (enkelvoudige omgevingsvergunning).

Het mandaat geldt eveneens niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in categorie 4 van Bijlage 1 van de RIE.

TV01b

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en procedurehandelingen in het kader van voorbereidingsprocedures op grond van Hoofdstuk 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

artt. 2.1, .2.2, 2.5 (twee fasen), art 2.6 (verandering ), art 2.31 (wijzigen)

art 2.33 (intrekking), art. 3.18 (buiten behandeling)

Wabo

B&W(8)

Om

AH-T&V

Inzake gemeentelijke taken

In de DVO wordt geregeld in hoeverre en voor welke procedurestappen van deze gemandateerde bevoegdheid gebruik kan worden gemaakt voor enkelvoudige en meervoudige omgevingsvergunningen met de activiteit milieu en voor het verlenen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Inzake gemengde bevoegdheden:

In de gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) nodig is, wort deze in ondermandaat afgegeven door de TL- complexe bedrijven en kan het besluit o.g.v. de Wabo in ondermandaat niet door de TL- complexe bedrijven worden genomen.

TV02

Besluiten op grond van de Wabo :

-een wettelijk advies op grond van art. 2.26, Wabo;

-een verklaring van geen bedenkingen op grond van art. 2.27 of 2.28, WABO, aan het bevoegd gezag voor een onderdeel van de omgevingsvergunning zoals zoals bedoeld in de artikel 6.8 Bor, behoudens als het wettelijk verplicht advies uitsluitend betrekking heeft op een provinciale weg.

-verzoek aan de gemeente tot wijziging of intrekking van een door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor zover dit verzoek betrekking heeft op één of meerdere provinciale taken, behoudens als deze taak uitsluitend betrekking heeft op

het provinciale wegbeheer.

art. 2.26, 2.27 en 2.28, 3:11 Wabo jo. paragraaf 6.2 Bor jo. art. 8.1 lid 2 Bor

GS(RMV02)

Om

AH-T&V

Daaronder vallen zowel de verklaring van geen bedenkingenvoor één onderdeel van de omgevingsvergunning als de verklarin van geen bedenkingen voor het totaal van de onderdelen van de omgevingsvergunning.

Inzake provinciale taken:

Geldt niet voor besluiten op grond van art 6.6 lid 1 Bor.

In de gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen nodig is, wordt deze in ondermandaat afgegeven door de TL- complexe bedrijven en moet het besluit o.g.v. de Wabo in ondermandaat door een andere TL-T&V worden genomen.

TV04

Het beoordelen van meldingen en rapportages ingevolge het gestelde in een voorschrift verbonden aan een omgevingsvergunning

 

B&W(9)

Om

AH-T&V

TL-T&V

 

 

TV05

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens Hoofdstuk 8, 10, 13, 14 en 17 Wm

Hoofdstuk 8, 10, 13, 14,17 Wm

GS(RMV04)

Om

AH-T&V

Besluiten op grond van Hoofdstuk 19 Wm zijn wel en Wob-verzoeken zijn niet gemandateerd aan de ODH (zie ondermandaten AA06 t/m AA09)

Het mandaat geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in categorie 4 van Bijlage 1 van de RIE.

TV06

Het in behandeling nemen en beoordelen van meldingen en rapportages en het nemen van besluiten ingevolge het gestelde bij of krachtens de artikelen in Hoofdstuk 8 en 10 van de Wet milieubeheer

 

B&W(12)

Om

AH-T&V

 

 

TV08

Besluiten in het kader van de MER , niet zijnde plannen en structuurvisies (Hoofdstuk 7 Wm)

Het mandaat geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in cat.4 van Bijlage 1 van de RIE.

Hoofdstuk 7 Wet Milieubeheer

GS(RMV13)

Om

AH-T&V

Ingeval het besluit betrekking heeft op een activiteit die plaatsvindt op het grondgebied van meer omgevingsdiensten, geldt het mandaat voor het grondgebied van de gehele activiteit. In dat geval wordt in overleg tussen de betrokken omgevingsdiensten en de directeur Ruimte en Mobiliteit van PZH bepaald wie het besluit in mandaat neemt.

Inzake provinciale taken:

Betreft mede:

-procedurestappen

-advies reikwijdte en detailniveau MER

-besluit MER-beoordeling

-aanvaardbaarheidsverklaring (op grond van overgangsregels)

Inzake gemeentelijke taken

is geen mandaat verleend

TV09

Activiteiten besluit milieubeheer

-het beslissen omtrent het overleggen van een akoestisch onderzoek

art. 1.11, lid 5 Abm

B&W

Om

AH-T&V

 

 

TV11

Alle bevoegdheden en besluiten die geacht worden te behoren tot de bevoegdheden van het college met betrekking artikel 81, artikel 99, artikel 110a en artikel 163 van de Wet geluidhinder

 

B&W(24)

Om

AH-T&V

Het betreft respectievelijk het nemen van een maatregelenbesluit, een reconstructiebesluit, het besluit om een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen en het beheer van geluidszones rond industrieterreinen

 

TV13

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Het nemen van besluiten op grond van de artikelen 22 en 28 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen inzake het verlenen van ontheffing van de vastgestelde route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Art. 22 en 28 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

B&W(19)

Om

AH-T&V

 

 

TV14

Wet explosieven voor civiel gebruik

Het nemen van besluiten op grond van de artikel 10 Wet explosieven voor civiel gebruik inzake het verlenen van een vergunning voor het overbrengen van explosieven

artikel 10 Wet explosieven voor civiel gebruik

B&W(25)

Om

AH-T&V

 

 

TV 15

Het nemen van besluiten en uitoefenen van de bevoegdheden op grond van artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

art. 2:72 APV Den Haag

B&W Den Haag (26)

Om

AH-T&V

AH T&H

 

 

TV16

Besluiten op grond van de Wnb (hoofdstuk 2, 3 en 4)*.

 

GS(RMV18)

Om

AH-T&V

N.B. toezicht en handhaving is opgedragen aan de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

* De Wnb treedt op 1 januari 2017 in werking en vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet, die per deze datum worden ingetrokken. Voor de uit te oefenen mandaatbevoegdheden heeft dat geen gevolgen.

Inzake provinciale taken:

Betreft niet besluiten:

-tot het vaststellen van N2000 beheerplannen;

-omtrent goedkeuring van faunabeheerplannen;

-op grond van de hardheidsclausule.

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV17

Besluiten op grond van de Natuurschoonwet 1928

Natuurschoonwet 1928

GS(RMV19)

Om

AH-T&V

Betreft advisering aan de belastingdienst.

Inzake provinciale taken:

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

N.B. toezicht en handhaving is opgedragen aan de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid.

TV18

Besluiten op grond van de Ontgrondingenwet

Ontgrondingenwet

GS(RMV21)

Om

AH-T&V

 

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV19

Besluiten op grond van de Waterwet

Waterwet

GS(RMV22)

Om

AH-T&V

 

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV20

Advisering o.g.v. Mijnbouwwet

Mijnbouwwet

GS(RMV06)

Om

AH-T&V

 

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV21

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen.

Besluit stortplaatsen en stortverboden Afvalstoffen

GS(RMV07)

Om

AH-T&V

Betreft het verlenen van ontheffing voor bepaalde afvalstoffen

 

TV22

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het Besluit lozen buiten inrichtingen

Lozingenbesluit

GS(RMV08)

Om

AH-T&V

Op grond van artikel 6.4 Waterwet zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag voor het onttrekken grondwater of infiltreren van water ten behoeve van:

a.industriële toepassingen, bij meer dan 150.000 m3 per jaar;

b.de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.

Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem. Uitzondering hierop zijn de hiervoor genoemde lozingen als bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, en lozingen, die plaatsvinden op een diepte van meer dan 10 meter beneden het maaiveld. Hiervoor zijn Gedeputeerde Staten bevoegd gezag (artikel 2.2 Besluit lozen buiten inrichtingen).

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV23

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het Vuurwerkbesluit

Vuurwerkbesluit

GS(RMV09)

GS(RH05A)

Om

AH-T&V

AH-T&H

 

 

TV24

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de PMV omtrent ontheffingen voor activiteiten in milieubeschermingsgebieden voor grondwater

Provinciale Milieuverordening

GS(RMV10)

Om

AH-T&V

Betreft mede het toekennen van schadevergoeding (benoeming commissie, horen vergunninghouder, het vaststellen van de schade met inachtneming van de zienswijze van de vergunninghouder)

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV25

Ambtshalve inschrijving in het Grondwaterregister

 

GS(RMV12)

Mtg

AH-T&V

TL-T&V

 

Geldt voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland.

TV26a

Opvragen justitiële gegevens

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet Bibob, met uitzondering van het verwerken van het advies “ernstig gevaar” van het Landelijk Bureau Bibob.

Wet Bibob

GS(RAA09)

geen

geen

Inzake provinciale taken:

Het vragen van advies aan het Landelijk Bureau Bibob en het verwerken van dit advies kan niet in ondermandaat worden gegeven.

Informatieplicht

Artikel 5, tweede lid van het mandaatbesluit is niet van toepassing.

NB. Het mandaat omvat mede het, voorafgaand aan het vragen van advies aan het Landelijk Bureau Bibob, uit te voeren eigen onderzoek. Het verwerken van het advies “ernstig gevaar” van het Landelijk Bureau Bibob is voorbehouden aan Gedeputeerde Staten.

TV26b

Opvragen justitiële gegevens

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies (art. 9)

Wet Bibob

B&W(20)

geen

geen

 

 

Afdeling Toezicht & Handhaving milieu

 

 

 

 

 

 

TH01aa

Toezichthouders

Het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht

Afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht

GS(RAA06)

Om

AH-T&H

 

 

TH01ab

Buitengewone opsporingsambtenaren

Het aanwijzen van buitengewone opsporingsambtenaren

Afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

 

Het mandaat hiervoor aan de directeur ODH is per 1-1-2017 beëindigd

TH01ba

Toezichthouders

Het aanwijzen van personen belast met het houden van toezicht

Afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht

B&W(11)

Om

AH-T&H

 

Inzake gemeentelijke taken:

Beperkt tot het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

TH01bb

Buitengewone opsporingsambtenaren

Het aanwijzen van buitengewone opsporingsambtenaren

Afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht

B&W(11)

geen

geen

 

Inzake gemeentelijke taken:

Beperkt tot het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de naleving op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

TH02aa

Besluiten op grond van Titel 5.3 en Titel 5.4, Awb, (herstelsancties en bestuurlijke boete)

titel 5.3 en 5.4, Awb

GS(RH04)

geen

geen

Betreft mede besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder bestuursdwang, dan wel het toepassen van spoedeisende bestuursdwang, conform art. 5.31, Awb juncto 5.17, Wabo dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging daartoe.

Zie ondermandaat / machtiging TH 02ab voor besluiten tot voorbereidings- en uitvoeringshandelingen

Inzake provinciale taken:

De verplichting tot het plegen van vooroverleg, als bedoeld in art. 5, tweede lid, is niet van toepassing bij een direct gevaar voor de menselijke gezondheid, dan wel dreiging daarvan dan wel bij aanmerkelijke gevolgen voor het milieu. In dat geval worden de portefeuillehouder en het afdelingshoofd van de provincie zo spoedig mogelijk door de directeur Omgevingsdienst geïnformeerd over de toepassing van het mandaat.

Besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom en tot het opleggen van een last onder bestuursdwang kunnen niet in ondermandaat worden gegeven.

TH02ab

Besluiten en (feitelijke) handelingen ter voorbereiding en uitvoering van:

a.een last onder dwangsom;

b.een last onder bestuursdwang;

c.andere herstelsancties als bedoeld in hoofdstuk 5, Awb

hoofdstuk 5 Awb

GS(RH04)

Om / Mtg

AH-T&H

TL-T&H

AH-T&V

TL-T&V

 

De verplichting tot het plegen van vooroverleg, als bedoeld in art. 5, tweede lid, is niet van toepassing bij een direct gevaar voor de menselijke gezondheid, dan wel dreiging daarvan dan wel bij aanmerkelijke gevolgen voor het milieu. In dat geval worden de portefeuillehouder en het afdelingshoofd van de provincie zo spoedig mogelijk door de directeur Omgevingsdienst geïnformeerd over de toepassing van het mandaat.

TH02b

Het uitoefenen van toezicht en naleving , alsmede het nemen van sanctiebesluiten waaronder in ieder geval begrepen

a.een bestuurlijke sanctie ;

b.vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5:16, Algemene wet bestuursrecht);

hoofdstuk 5 Awb

B&W(3)

Om / Mtg

AH

Hieronder valt ook het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

-een constateringsbrief;

-een waarschuwingsbrief

 

TH03

Het nemen van een herstelsanctie op grond van titel 5.1 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 125 van de Gemeentewet

titel 5.1 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht jo. artikel 125 van de Gemeentewet

B&W(5)

Om / Mtg

AH-T&H

 

 

TH04a

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk / handhavend op te treden

 

GS(RH03)

Om

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH04b

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk / handhavend op te treden

 

B&W(4)

Om

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH05a

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Wabo

Wabo

GS(RH05)

Om

AH-T&H

 

Het mandaat geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in categorie 4 van Bijlage 1 van de RIE.

TH05b

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de in titel 5.1 en 5.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten

 

B&W(10)

Mtg

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH06

Het nemen van een besluit tot invordering van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 en het invorderen van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het nemen van besluiten tot restitutie van te veel betaalde dwangsombedragen of vermindering van het inningsbedrag vanwege verjaring van de invorderingsbevoegdheid op grond van de Algemene wet bestuursrecht alsmede het aanmanen en invorderen bij dwangbevel als bedoeld in artikel 4:112 en verder van de Algemene wet bestuursrecht

 

B&W(6)

Om

AH-T&H

AH-T&V

 

 

TH07

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 1.1a, hoofdstuk 8, 10, 13, 14 en 17 Wm.

 

GS(RH05B)

Om

AH-T&H

Let op de deels verschillend en grotendeels overlappend verleende mandaten (zie ondermandaat TV05)

Bij ongewone voorvallen en gevallen waarbij de stabiliteit van afvalvoorzieningen in het geding is, zal in spoedeisende gevallen voorafgaand vooroverleg niet altijd mogelijk zijn. Art.5, tweede lid, is dan niet van toepassing. In dat geval worden portefeuillehouder en afdelingshoofd van de provincie zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de toepassing van het mandaat.

Het mandaat geldt niet met betrekking tot inrichtingen waarop het Brzo van toepassing is of waartoe een installatie behoort voor een industriële activiteit in categorie 4 van Bijlage 1 van de RIE.

Besluiten op grond van Hoofdstuk 19 Wm zijn wel en Wob-verzoeken zijn niet gemandateerd aan de ODH (zie ondermandaten AA06 t/m AA09)

TH08

Besluiten omtrent toezicht

 

GS(RH02)

Om / Mtg

AH-T&H

TL-T&H

Betreft mede:

a.voorwaarschuwingsbrief

b.acceptatie van een melding of beoordelen van rapportages op

grond van vergunningvoorschriften

c.nemen van goedkeuringsbesluiten op basis van vergunningvoorschriften;

d.het beoordelen van milieujaarverslagen overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels;

e.vorderingen om informatie in het kader van de controle op de

naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie (art. 5.16, Awb)

NB.De vordering om informatie is een bevoegdheid bij art. 5:16 Awb rechtstreeks toegekend aan de toezichthouder en kan niet door de directeur worden uitgeoefend.

TH08a

Het naar aanleiding van de kenbaar gemaakte zienswijze(n) afzien van bestuursrechtelijk handhavend optreden.

 

GS(RH02a)

geen

geen

PC1

TH09

1.Toezicht/handhaving op het aanwezig hebben van een begeleidingsbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

2.vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie

art. 18.2c Wm

GS(RH07)

Om

AH-T&H

Betreft een mandaat o.g.v. art. 18.2c Wm (taak om zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 10 gestelde verplichtingen, voor zover zij betrekking hebben op het aanwezig hebben van een begeleidingsbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.44 Wm).

Dit mandaat heeft met name betrekking op vervoer tussen bedrijven.

Ondermandatering van bestuurdwang met in acht nemen van ondermandaten TH02aa en TH02ab

De vordering om informatie is een bevoegdheid bij art. 5:16 Awb rechtstreeks toegekend aan de toezichthouder en kan niet door de directeur worden uitgeoefend.

TH10

Het nemen van besluiten ingevolge het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 inzake het beoordelen van het veiligheidsrapport en de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden

Besluit risico’s zware ongevallen 1999

B&W(21)

Om

AH-T&H

Inzake provinciale taken:

Zijn de verleende mandaten (toenmalige nummers RH06 en RH07) per 1 mei 2013 vervallen.

Inzake provinciale taken:

Let op het overgangsrecht uit het Mandaat besluit van gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de omgevingsdienst Haaglanden mei 2013 in werking tredend 1 mei 2013

TH11

Besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens:

-de Ontgrondingenwet;

-de PMV;

-Besluit geluidproductie sportmotoren.

Ontgrondingenwet, PMV, Besluit geluidproductie sportmotoren.

RH06B

Om

AH-T&H

Let op de deels verschillend en deels overlappend verleende mandaten (zie ondermandaten TV18

TV24

BS12)

 

TH12

Het nemen van besluiten inzake het beoordelen van PRTR-verslagen, overeenkomstig de bij of krachtens titel 12.3 van de Wet milieubeheer gestelde regels

titel 12.3 Wm

B&W(13)

Om

AH-T&H

 

 

TH13

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer inzake maatregelen bij ongewoon voorval

 

B&W(14)

Om

AH-T&H

Een ongewoon voorval als bedoeld in hoofdstuk 17 wordt zo spoedig mogelijk doorgemeld aan het college

 

TH14

Besluiten in het kader van omgevingsvergunningen voor zover het betreft PMV, waarbij GS niet het bevoegd gezag zijn

 

GS(RH09)

geen

geen

Betreft mede:

-Het verzoek om handhaving bij een gemeente als bedoeld in art. 5.20, eerste lid, WABO (Indien na ambtelijk/bestuurlijk overleg door de gemeente geen gevolg wordt gegeven aan het handhavingsadvies kan een formeel verzoek om handhaving worden ingediend bij de gemeente);

-het in gebreke stellen van een gemeente indien niet tijdig wordt besloten op het handhavingsverzoek (Alvorens tot ingebrekestelling wordt overgegaan, dient eerst nog ambtelijk/bestuurlijk overleg plaats te vinden)

Inzake provinciale taken:

PC1

TH15

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het gestelde bij of krachtens de artikelen in paragraaf 8.1 van de Wet milieubeheer en het verrichten van (rechts)handelingen ter voorbereiding van de bestuursrechtelijke handhaving ingevolge de bepalingen van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer

 

B&W(16)

Mtg

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH16

Toezicht

-vaststellen toezichtrapport

-betrokkenen informeren over toezichtrapport en toezichtstrategie die zal worden gevolgd

Afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht

B&W(3)

Om

AH-T&H

TL-T&H

Inclusief het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en handhaving, waaronder in ieder geval begrepen: het zenden van een constateringsbrief of een waarschuwingsbrief

 

TH17

vorderingen om informatie in het kader van de controle op de naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit kader toegezonden informatie

Art. 5:16 Algemene wet bestuursrecht

B&W(3)

Om

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH18

Besluiten omtrent gedoogbeschikkingen

Art. 1:3 Awb

GS(RH01)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

 

Waterwet

 

 

 

 

 

 

TH19

Het toepassen van artikel 3.8 van de Waterwet inzake het zorgdragen voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer benodigde afstemming van taken en bevoegdheden, voor zover het betreft de indirecte lozingen van inrichtingen

Art. 3.8 Waterwet

B&W(18)

Om

AH-T&H

TL-T&H

Het betreft de samenwerking met de waterbeheerder bij het stellen van voorschriften voor indirecte lozingen bij inrichtingen

 

 

Besluit bodemkwaliteit

 

 

 

 

 

 

TH20ba

Het uitoefenen van toezicht op de naleving op grond van het Besluit bodemkwaliteit

 

B&W(17)

Om

AH-T&H

TL-T&H

 

 

TH20bb

Het voeren van correspondentie op grond van het Besluit bodemkwaliteit

 

B&W(17)

Mtg

AH-T&V

TL-T&V

 

 

TH21

Het nemen van sanctiebesluiten op grond van het Besluit bodemkwaliteit

 

B&W(17)

Om

AH-T&H

 

 

 

Vuurwerk

 

 

 

 

 

 

TH22

Besluiten op grond van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

geen

geen

Het krachtens mandaat en volmacht ondertekenen van stukken luidt als volgt:

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

namens dezen,

gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

 

Bodembescherming/-sanering

 

 

 

 

 

 

BS00

Alle bevoegdheden en besluiten die bij of krachtens hoofdstuk III en hoofdstuk IV de paragraven 1,2,3 en 3a en artikel 95 van de Wet bodembescherming door het college worden uitgevoerd

 

B&W(23)

Om/

Mtg

AH-T&H

AH-T&V

 

 

BS01

Besluiten op grond van art. 48 en 49, Wbb

art. 48 en 49 Wbb

GS(RBS01)

Om

AH-T&V

Betreft het uitvoeren van onderzoek en van saneringen, alsmede stakings- en gedoogbevelen

 

BS02

Besluiten op grond van art. 30, 32 Wbb, met betrekking tot het treffen van maatregelen bij ongewone voorvallen

art. 30 en 32 Wbb

GS(RBS02)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

BS03

Het uitvoeren van maatregelen bij ongewone voorvallen als bedoeld in de art. 30 en 32 Wbb, die zijn genomen met behulp van mandaat RBS02

 

GS(RBS03)

Mtg

AH-T&H

TL-T&H

medewerkers-T&H

 

Omvat niet de besluiten tot het nemen van maatregelen bij ongewone voorvallen als bedoeld in de art. 30 en 32 Wbb

BS04

Besluiten in het kader van meldingen nieuwe verontreinigingen en historische verontreinigen voor wat betreft:

a.procedurestappen

b.ontwerpbesluiten

c.definitieve besluiten

 

GS(RBS04)

Om

AH-T&H

AH-T&V

 

Omvat niet de besluiten tot inzet van het bevelsinstrumentarium

BS05

Besluiten op grond van art. 43 Wbb, met betrekking tot de inzet van

het bevelsinstrumentarium

art. 43 Wbb

GS(RBS05)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

BS06

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 43 Wbb, met betrekking tot de inzet van het bevelsinstrumentarium, die zijn genomen met mandaat RBS05

besluit ex. art. 43 Wbb

GS(RBS06)

Om

AH-T&H

AH-T&V

 

Omvat niet de besluiten tot inzet van het bevelsinstrumentarium

BS07

Besluiten op grond van de art. 70 en 71, Wbb (gedogen van onderzoek en inzet middelen)

art. 70 en 71 Wbb

GS(RBS07)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

BS08

Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten op grond van art. 70 en 71 Wbb (gedogen van onderzoek en inzet middelen), die zijn genomen met behulp van mandaat RBS07

besluit ex. art. 70 en 71 Wbb

GS(RBS08)

Mtg

AH-T&H

TL-T&H

AH-T&V

TL-T&V

 

Omvat niet de besluiten tot het gedogen van onderzoek en inzet middelen

BS09

Besluiten op grond van art. 50, lid 1 Wbb (vordering van gebruik of eigendom onroerende zaken of beperkte rechten)

art. 50, lid 1 Wbb

GS(RBS09)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

BS10

Besluiten in het kader van de uitvoering van het besluit Verbond c.q. Bsb-operatie met uitzondering van de in BS11 bedoelde besluiten

 

GS(RBS10)

Om

AH-T&H

 

 

BS11

Ontwerpaanwijzing ex. Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen op grond van verkennend onderzoek van art. 4, Besluit Verbond

Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen

GS(RBS11)

geen

geen

 

Inzake provinciale taken:

PC1

BS12

Vaststellen/aanpassen meldingsformulier als bedoeld in art. 6.2 PMV

 

GS(RBS12)

Om

AH-T&H

TL-T&H

 

 

BS13

Besluiten inzake subsidieverstrekking voor de sanering van bedrijfsterreinen, zoals bedoeld in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

GS(RBS13)

Om

AH-T&V

 

Financiële clausule

Voor AH-T&V geldt FC1

BS14

Besluiten inzake subsidieverstrekking voor de sanering van bedrijfsterreinen, zoals bedoeld in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

GS(RBS13)

geen

geen

 

Boven een bedrag van € 50.000 en tot een bedrag van max. € 100.000

BS15

Besluiten inzake subsidieverstrekking voor de sanering van bedrijfsterreinen zoals bedoeld in het Besluit financiële bepalingen bodemsanering waarbij een bedrag boven de € 100.000 is gevraagd/toegekend, voor zover het betreft:

-verlenging beslistermijn

-wijziging uitvoeringstermijn

-vaststelling subsidie

-wijzigingen van ondergeschikt belang. .

Besluit financiële bepalingen bodemsanering

GS(RBS13A)

geen

geen

 

 

BS16

Besluiten omtrent het afstand doen van recht van kostenverhaal op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging artikel 75 lid 6 Wet bodembescherming

 

GS(RBS14)

geen

geen

 

 

BS17

Besluiten op grond van de Wet bodembescherming in het kader van de nazorg van gesaneerde bodemsaneringslocaties

Wbb

GS(RBS15)

Om

AH-T&V

Betreft:

-meldingen en adviesaanvragen

-verzoek om toestemming voor bodemonderzoek, monitoring en nazorgmaatregelen

-aanmeldingen schademelding bij verzekeraar of schade-expert.