Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Verordening voor de rekeningcommissie van de omgevingsdienst Haaglanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening voor de rekeningcommissie van de omgevingsdienst Haaglanden
CiteertitelVerordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerprekeningcommissie jaarrekeningonderzoek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, art. 19

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2019wijziging artikel 3 eerste lid

27-11-2019

bgr-2019-889

ODH-2019-00136173
27-09-201330-11-20191e wijziging; tekst artikel 3

26-09-2013

Provinciaal blad van Zuid-Holland 2013, 168

Geen
19-04-201330-11-2019nieuwe verordening

20-12-2012

Provinciaal blad van Zuid-Holland 2013, 65

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de rekeningcommissie van de omgevingsdienst Haaglanden

Het algemeen bestuur van de OmgevingsdienstHaaglanden

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van deOmgevingsdienst Haaglanden van29 november 2012;

Gelet opartikel 19 van de Gemeenschappelijke RegelingOmgevingsdienst Haaglanden;

 

Besluit

de volgende verordening vast te stellen:

Verordening voor de rekeningcommissie van de omgevingsdienst Haaglanden

Artikel 1. Taakomschrijving

De rekeningcommissie heeft tot taak het uitvoeren van hetjaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag hiervan. In dit verslag wordt een advies opgenomen over de vaststelling van de jaarrekening van de Omgevingsdienst Haaglanden. De rekeningcommissie zorgt ervoor dat het verslag tijdig naar het Algemeen Bestuur wordt gezonden, zodat het Algemeen Bestuur kan voldoen aan de wettelijke datum waarvóór de jaarrekening vastgesteld moet zijn.

Artikel 2. Werkwijze commissie

 • 1.

  De rekeningcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 2.

  De rekeningcommissie vergadert zo vaak als de voorzitter of 2 van de leden dit nodig achten.

 • 3.

  Elke gemeente en de provincie heeft één lid.Deze kan zich laten vervangen door een aangewezen plaatsvervanger. Elk lid heeft één stem.

 • 4.

  De rekeningcommissie besluit bij meerderheid van stemmen.

 • 5.

  De rekeningcommissie wordt ondersteund door een secretaris die daartoe is aangewezen door het Algemeen Bestuur.

 • 6.

  De voorzitter van de rekeningcommissie tekentde uitgaande stukken van de rekeningcommissie.

 • 7.

  Vaststelling van het verslag over het jaarrekeningonderzoek vindt plaats nadat een meerderheid van de leden, hetzij ter vergadering, hetzij schriftelijk haar mening over het ontwerpverslag kenbaar heeft gemaakt.

 • 8.

  De rekeningcommissie bepaalt voor het overige haar eigen werkwijze.

Artikel 3. Aanvang en einde lidmaatschap rekeningcommissie

 • 1.

  De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst nodigt de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de raden van de deelnemende gemeenten uit om uit hun midden een lid en een plaatsvervangend lid voor de rekeningcommissie voor te dragen; met dien verstande dat de voordracht van Provinciale Staten ook geheel of gedeeltelijk kan bestaan uit leden van het college van Gedeputeerde Staten. Na de voordracht worden deze personen overeenkomstig de voordracht door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst benoemd in de rekeningcommissie.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de rekeningcommissie stopt wanneer het lidmaatschap van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten of gemeenteraad eindigt, of als Provinciale Staten of de gemeenteraad daartoe besluit, of als een commissielid ontslag neemt als lid van de rekeningcommissie. Wanneer dat het geval is, nodigt de voorzitter van de Omgevingsdienst, de Provinciale Staten of de raad waardoor het scheidende commissielid was voorgedragen, uit tot het doen van een voordracht van een nieuw commissielid”

Artikel 4. Informatierecht

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt ervoor dat de rekeningcommissie de voor het onderzoek van de jaarrekening benodigde stukken ontvangt. Hieronder zijn begrepen de jaarrekening en het rapport van bevindingen van de controlerende accountant.

 • 2.

  De rekeningcommissie heeft het recht tot het opvragen en het inzien van administraties, besluiten en notulen van vergaderingen, alsmede alle andere bescheiden welke zij voor haar onderzoek nodig acht.

 • 3.

  De rekeningcommissie heeft het recht de controlerende accountant en de controller uit te nodigen de vergadering van de rekeningcommissie bij te wonen voor het geven van toelichting.De rekeningcommissie heeft het recht de controlerende accountant en de controller uit te nodigen de vergadering van de rekeningcommissie bij te wonen voor het geven van toelichting.

 • 4.

  De rekeningcommissie heeft het recht schriftelijk danwel mondeling inlichtingen te vragen aan de leden van het Dagelijks Bestuur en de directeur van de Omgevingsdienst. Voor het verkrijgen van mondelinge inlichtingen kan de rekeningcommissie de leden van het Dagelijks Bestuur of de directeur ter vergadering uitnodigen.

 • 5.

  Leden van het Dagelijks Bestuur en de directeur zijn de verplicht de rekeningcommissie alle Ver te verstrekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht.Leden van het Dagelijks Bestuur en de directeur zijn de verplicht de rekeningcommissie alle informatie te verstrekken die zij voor haar onderzoek noodzakelijk acht.

Artikel 5. Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening wordt bekendgemaakt in het Provinciaal Blad van de provincie Zuid-Holland.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

“Verordening Rekeningcommissie Omgevingsdienst Haaglanden".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2012.

De secretaris,

De voorzitter,